Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΆΜΜΗ 74-ΑΙΤΙΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

1.Διατὶ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτόν Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν αὐτὰ «τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια» καὶ νὰ διεξάγωνται τὰ πάντα μετ’ ἀπολύτου διαφανείας καὶ ἄκρας ἀνιδιοτελείας; ; ; . . .

2.Ἀκόμη καὶ ἄν ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶχε ἐξανεμίσει τὸν ἀμύθητον θησαυρόν, τὸν ὁποῖον εἶχαν προσφέρει εὐλαβεῖς λαϊκοί, καὶ προετίθετο νὰ κατασκεύασῃ ἐξ ἰδίων πόρων τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, θὰ ἔπρεπε νὰ εὕρῃ μεγίστης διαμέτρου «ραντάρ» καὶ ὡς Διογένης νὰ ἀναζητῇ νὰ εὕρῃ ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς ἀνθρώπους, μετ΄ ἄκρας ἀνιδιοτελείας καὶ νὰ ἀναθέσῃ εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀνιδιοτελεῖς « Ἀριστεῖδες » νὰ πραγματοποιήσουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ὄχι εἰς ἄτομα ὡς τὰ «ἡμέτερα», τὰ ὁποῖα πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν ἀκόμη καὶ τὰ τετρασσέγγονά των!!!…
Ἀντικειμενικῶς κρίνουσα, τοῦτο θὰ ἔπρεπε νὰ πράξῃ ἡ Ἐκκλησία, διὰ νὰ κατασκευάσῃ ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ μὴ διασύρεται περαιτέρω ἐκ τῆς ἀκορέστου, ληστρικῆς βουλιμίας τῶν «ἡμετέρων» καὶ νὰ ἀποφεύγεται ὁ ὑποβόσκων διασυρμὸς τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τῶν σιωνιστῶν, μαρξιστῶν, φιλοτομαριστῶν, ἰδιοτελῶν ὑλιστῶν καὶ ἀντιχρίστων!!!…

3. Εἶναι πολὺ λυπηρὸν γεγονός, ὁ Μακαριώτατος νὰ μὴ προτρέπῃ εἰς μετάνοιαν ὅλον αὐτὸν τὸν συρφετόν, ὁ ὁποῖος τὸν πλησιάζει καὶ ἀντιθέτως νὰ τὸν ἐνισχύῃ καὶ νὰ παραμένουν καὶ νὰ θριαμβεύουν εἰς τὴν ἀντίχριστον ζωήν των καὶ ἀπάνθρωπον, ἀντικοινωνικὴν καὶ ἀντεθνικὴν συμπεριφοράν των!!!…

4.Τὸ δὲ λυπηρότερον ὅλων εἶναι νὰ κατατρέχῃ καὶ τοὺς ἐλαχίστους εὐθαρσεῖς, ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν χρυσόν, ἀλλὰ Χριστὸν καὶ δὲν ζοῦν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, καθὼς καὶ τὸ λεῖμμα (τοὺς ἐλαχίστους πραγματικῶς εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς καὶ Ἑλληνοψύχους τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας)!!!…

5. Εἶναι ἄκρως ἀδιανόητον, φρικτότατον καὶ αἰσχρότατον πρᾶγμα ὁ Μακαριώτατος νὰ ἐνισχύῃ οὐσιαστικῶς ὅλας τὰς ἀντιχρίστους συμπεριφορὰς καὶ «νὰ βάζῃ» τὰ ἑξαπτέρυγά του ἐκ προοιμίου νὰ τονίζουν: «οὐδὲν μεμπτόν» εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία διὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς σατανικοὺς νόμους. Ὅταν δὲ στριμώχνεται νά «παίζῃ» καὶ αὐτὸς «τὸν κάργα»!!!…
Θὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμόζεται τὸ τοῦ Χριστοῦ μας:

«τί νὰ μὲ λέγωσι οἱ ἄνθρωποι εἶναι» καί, ἐὰν δὲν ἐφοβοῦντο οἱ διάφοροι φίλοι του καὶ συνεργάται του, δεύτερον θὰ ἤκουε «τὰ ἐξ ἁμάξης» (ἡ φράσις προῆλθεν ἐκ τῆς συνηθείας τῶν γυναικῶν, κατὰ τὴν ἐπιστροφήν των ἐκ τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων, ὀχούμεναι ἁμαξῶν, νὰ προβαίνουν εἰς περιπαικτικά, καυστικὰ ἀκόμη καὶ ὑβριστικὰ σχόλια εἰς βάρος τῶν περαστικῶν).

6. Ὁ Μακαριώτατος ἔχει κατασκανδαλίσει τοὺς ἐναρέτους, εὐλαβεῖς, ἀλλὰ καὶ Ἑλληνοψύχους Χριστιανούς, ὅταν ἀφαιρῇ τὸν Σταυρόν του καὶ τὸν κρύβῃ, διὰ νὰ μὴ τὸν βλέπουν οἱ μωαμεθανοὶ καὶ διὰ τὸν προβάλλουν οἱ μαρξίζοντες καὶ οἱ ψευτοδιανοούμενοι. Νὰ κόπτεται ὑπὲρ μωαμεθανικῶν τεμένων καὶ νεκροταφείων, διὰ τὰ ὁποῖα νὰ διατίθενται ἀκόμη καὶ δημόσιαι, κρατικαὶ ἐκτάσεις, ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικαὶ τοιαῦται.

ΟΜΩΣ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ μὴ διατίθεται οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς καὶ νὰ μή «ἱδρώνουν τὰ αὐτιά» τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ὅλων τῶν ὁμοϊδεατῶν καὶ φίλων του!!!…

7. Ἀπεναντίας δὲ νὰ ψεύδωνται ἀσυστόλως καὶ νὰ διατυμπανίζουν, ὅτι μᾶς δωρίζουν ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ ὅτι ἐμεῖς δῆθεν τὰ ἀρνούμεθα(ἴδ. κατωτέρω Ἀπόφασιν Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 1.5.2015)!!!…

Ἀποδεικνύεται ἐμπράκτως ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι θλιβερότατα σατανικὰ ψεύδη καὶ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λέγει: «χείλη ἱερέως οὐ ψεύδονται. Ἀντιθέτως μεγαλοσχημόνων τὰ μάλα»!!!…

Μήπως ἔχουν τύψεις συνειδήσεως καὶ λέγουν ὅτι ἔκαναν αὐτό, τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ εἶχαν κάνει αὐτομάτως ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμήν;;;…

 

8. Εἰς τὰ τόσα πολυτιμότατα καὶ πανάκριβα «φιλέτα»,τὰ ὁποῖα ἔχουν δωρίσει ἤ σκανδαλωδῶς παραχωρήσει, δὲν θὰ ἔπρεπε, ἀπὸ τὰ τόσα ἐναπομείναντα, νὰ παραχωρήσουν ἕν περίοπτον καὶ ἀξιοθέατον τεμάχιον γῆς καὶ διὰ τοὺς ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας;;;

Καὶ οἱ χειρότεροι ἐπαῖται τῆς ὑφηλίου νὰ εἴμεθα, θὰ ἔπρεπε ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται ὀλίγον χριστιανικῶς καὶ ἀνθρωπίνως καὶ ὄχι τόσον ἀπανθρώπως καὶ ἀντιχριστιανικῶς!!!…
Τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα πιστεύει ἀκραδάντως, ὅτι ὅ,τι ἀποφαίνονται αἱ Ἱεραὶ Σύνοδοι εἶναι ἐπιφοίτησις τοῦ Παναγίου Πνεύματος!!!…
Προέρχεται δὲ ἀπὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἡ ρῆσις τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν ὁμοϊδεατῶν του Συνοδικῶν, ὅτι μᾶς ἐδώρισαν οἰκόπεδα;;;…

9. Αἰωρεῖται δὲ εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν καὶ τὴν μολύνει ἡ ἀπαίτησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ τοῦ κάνωμεν διαθήκην τὸν μόχθον τοῦ βίου μας, τὸν ὁποῖον προορίζομεν ἀνιδιοτελῶς καὶ λίαν εὐχαρίστως διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος.

(ἴδ. video ἀπὸ ἐκδήλωσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 8.3.2017
https://www.youtube.com/watch?v=BlHs-MA-Wos).

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ

 

Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

 

Α΄ Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Απρίλιο
(1/4/2015).

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Απρίλιο, η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία:

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.

Ακολούθως αποφάσισε την συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου στην Επιτροπή Διαλόγου Εκκλησίας – Κράτους κατά την προσεχή συνεδρίαση.

 

Επίσης όρισε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Παύλο, ως εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός κατά το Μεγάλο Σάββατο, στα Ιεροσόλυμα.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος ενημέρωσε τα Μέλη της Δ.Ι.Σ. για την επίσκεψη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών του κ. Ιωάννη Αναγνωστοπούλου, Προέδρου του Σωματείου «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους». Κατά την συζήτηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκε το θέμα της επιλογής οικοπέδου για την ανοικοδόμηση του Τάματος. Σημειωτέον ότι η Επιτροπή των «Φίλων του Τάματος» δεν απεδέχθη τα προταθέντα υπό της Εκκλησίας οικόπεδα. Γι’ αυτό ο Μακαριώτατος ενημέρωσε την Δ.Ι.Σ. ότι αναμένει την πρόταση της Επιτροπής του ως άνω Σωματείου για να προτείνει το κατάλληλο οικόπεδο, κάτι το οποίο ενεκρίθη από την Δ.Ι.Σ.

Η Δ.Ι.Σ. ενέκρινε την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος για την οργάνωση και πραγματοποίηση του Δ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιερέων Νεότητος και Κατηχητών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, από 25 έως 28 Αυγούστου 2015 στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας παρά τη Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας περί του Απολογισμού των Δαπανών για την Φιλανθρωπική Διακονία κατά το έτος 2014, υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το δαπανηθέν ποσό είναι 121.464.273,13 € και καλύπτει όλες τις σιτιστικές ανάγκες ως και τα λειτουργικά έξοδα των Ιδρυμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Επίσης κατατέθηκε ενδεικτικός πίνακας δομών στην Εκκλησία της Ελλάδος δια το έτος 2014, σύμφωνα με τον οποίο λειτουργούν 58 γηροκομεία, 21 οικοτροφεία, 13 ορφανοτροφεία, 15 ιδρύματα χρονίως πασχόντων, 8 ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, 15 κέντρα ψυχικής υγείας, 15 νοσοκομεία – ιατρεία, 2 άσυλα ανιάτων, 22 βρεφονηπιακοί σταθμοί, 6 παιδικοί σταθμοί, 75 φροντιστήρια σχολικών μαθημάτων, 103 σχολές διαφόρων ειδικοτήτων, 20 ξενώνες, 3 σχολεία, 6 φοιτητικές εστίες, 258 πνευματικά κέντρα, 77 τράπεζες ρούχων και 50 λοιπά ιδρύματα.

Προστίθεται ότι λειτουργούν 51 κατασκηνώσεις, στις οποίες εξυπηρετούνται 16.237 νέοι, 280 συσσίτια, από τα οποία σιτίζονται 499.091 πρόσωπα, 150 κοινωνικά παντοπωλεία, από τα οποία εξυπηρετούνται 75.588 πρόσωπα, χορηγούνται 1.303 υποτροφίες και βοηθούνται στο σπίτι 3.502 πρόσωπα. Σύνολο μονάδων 2.070.

Τέλος η Δ.Ι.Σ. έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

 

Ἀπεναντίας.
Ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν ἐντόνως, ὅτι ἑκατοντάδας φοράς, ἔτη ὁλόκληρα, παρακαλοῦμεν τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς περὶ αὐτόν, νὰ μᾶς δώσουν συγκεκριμένα τοπογραφικά, ἀλλὰ οὔτε κἄν μιᾶς ἀπαντήσεώς των δὲν ἐτύχομεν, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ :
«τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ὑμᾶς βλασθημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμαίους 2, 24)!!!…

Δυστυχῶς, ὄχι μόνον δὲν πρωτοστατεῖ, ἀλλὰ ἐμμέσως σαμποτάρει, καὶ τὸ ναί, τὸ ὁποῖον σοῦ λέγει, τὸ μετατρέπει ἀμέσως εἰς «νέκρα»!!!…

8. Τηροῦν ἀντιθέτως τὸν λόγον των σὲ ὁ,τιδήποτε ἀντιχριστιανικόν, ἀπάνθρωπον, ἀντικοινωνικόν, φαῦλον καὶ ἀντεθνικὸν νομοσχέδιον καὶ ἀπόφασιν, ἐφαρμοζομένων τῶν γραφικῶν :
Α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14)!!!…
Β) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23)!!!…
Γ) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ• τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.»(Ματθ. 5,37)!!!…

9. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, χαίρεται ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ συνεργάται του, ὅταν γίνεταί τι τὸ ἀντίχριστον, τὸ φαῦλον, τὸ ἀντεθνικὸν καὶ λυπεῖται, ὅταν γίνεταί τι τὸ θεάρεστον, τὸ ὁποῖον πολεμοῦν διὰ παντὸς θεμιτοῦ καὶ ἀθεμίτου μέσου, καὶ ὑπονομεύουν ἄλλοτε ἀμέσως, ἄλλοτε ἐμμέσως. Διότι δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει τό:
«μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.»(Κορινθ. Β’, 9, 7)!!!…
Πόσον δίκαιον εἶχεν ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ὅταν ἐτόνιζε :
« Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς νενέκους »!!!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *