Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΕκδηλώσειςΟμιλίεςΤο Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜ Η66 -(ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 30-1-2016) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε,
Σεβαστὲ πατέρα Εὐάγγελε, Ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου καὶ Ἀντιπρόεδρε τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος,
Σεβαστοὶ πατέρες,
Σεβαστοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Διοικητικῆς καὶ Ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας,
Κύριε Δήμαρχε τῆς Μαρτυρικῆς Πόλεως Καλαβρύτων,
Ἀγαπητοὶ διπλωματικοὶ ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων χωρῶν,
Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι φορέων καὶ ὀργανώσεων,
Ἀγαπητὰ μέλη, φίλοι καὶ θαυμασταὶ τῶν φορέων μας :
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Ἱδρύματος Προασπίσως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
Ἑλληνίδες – Ἕλληνες!!!
Φιλελληνίδες – Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας, διότι ἤλθετε ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδος νὰ συμπροσευχηθῶμεν ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντας Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, νὰ ἀφήσουν τά «ναὶ μὲν ἀλλὰ δέ» καὶ νὰ μὴ μᾶς ταλαιπωροῦν περισσότερον, ἀλλ’ ἀπεναντίας, ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!

Ἰδιαιτέρως, ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ παραλείψωμεν νὰ εὐχαριστήσωμεν τὸν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον Ἱεράρχην μας, τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ὁ ὁποῖος πάντοτε εἶναι πλησίον μας ἀνιδιοτελῶς. Σήμερον ἐγκατέλειψεν ὅλας τὰς σπουδαίας ὑποχρεώσεις του καὶ ἦλθεν νὰ χοροστατήσῃ διὰ νὰ μᾶς συμπαρασταθῇ.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμεν τὸν μέγα ἀγωνιστὴν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Νέου Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος εὐγενῶς παρεχώρησεν τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας διὰ ἀπ’εὐθείας μετάδοσιν καθὼς καὶ τοὺς ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξους κυρίους Μπόκα, οἱ ὁποῖοι ἀπέστειλαν πάλι τὸ Ἀχελῶος TV!!!

Ὡς γνωστόν, αὐτὴν τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσιν τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τὴν ἐψήφισεν ὁμοφώνως ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα της τὴν 31.7.1829, τὸ ὁποῖον ὑπέγραψεν ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης, ὁ «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας, ἐνῷ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) καὶ 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ὁρίζουν ρητῶς νὰ εἶναι εἰς τὴν Ἀθήνα!!!

Μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις παρῆλθον 186 ἔτη καὶ οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἠδιαφόρησαν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποχρεώσεών των, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Δυστυχῶς πολλάκις οἱ «ἡμέτεροι», οἱ «παρακοιμώμενοι» καὶ οἱ «περιεργαζόμενοι» προσεπάθουν νὰ ἐξασφαλίσουν, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά των…

Τὸ ὅραμα τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν προσδιορίζεται εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς ὑπέρλαμπρον καὶ μοναδικὸν μνημεῖον δοξολογίας ὑπὲρ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ὑπεραιώνιον Σύμβολον ἑνότητος Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων!!!
Ἀποστολὴ τοῦ Ἱδρύματος ἡ διαρκὴς ἐνίσχυσις τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τῶν Ὀρθοδόξων διὰ μίαν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ὑπηρετεῖ καὶ διδάσκει τὴν Εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου!!!
Καλοῦμεν ὅλους τοὺς φίλους νὰ συμπαρασταθοῦν.
Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντάς, διότι γονατίζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.
Τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὸ 210-3254321.

Στρατηγικὴ τοῦ Ἱδρύματος ἡ ὑπεράσπισις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας πάσῃ δυνάμει καὶ ἡ ὑποστήριξις ἀνεγέρσεως καὶ λειτουργίας εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος Ἀθηνῶν.

Οἱ καιροὶ πάρα πολὺ δύσκολοι διὰ τοὺς Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας Ὀρθοδόξους. Αἱ ἀνάγκαι θεριεύουν, αἱ δυνάμεις καὶ αἱ ἐλπίδες λιγοστεύουν. Μόνον μὲ Σχέδιον, Ἑνότητα καὶ Στρατηγικήν, μὲ ἀταλάντευτον πίστιν καὶ διαρκῆ καθημερινὸν ἀγῶνα, μὲ ὁδηγὸν τὸν Κύριον Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τὸ Εὐαγγέλιόν Του, ἀναμένομεν τὰ Χαρᾶς Εὐαγγέλια.
Ζῶμεν εἰς ἰδιότυπον κατοχήν, ἡ ὁποία ἤρχισεν μὲ διαφόρους τρόπους καὶ μεθόδους, κυρίως ἀπὸ τὴν δολοφονίαν τοῦ ἄκρως ἀνιδιοτελοῦς καὶ ἱκανωτάτου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια.

Ὁ φάκελλος αὐτοῦ δὲν ἤνοιξεν ἀκόμη, καθὼς καὶ πολλοὶ ἄλλοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου μας. Αἶσχος !

Μέγισται αἱ ὑποχρεώσεις μας διὰ τὴν πλήρη ἱστορικὴν ἀλήθειαν ὡς πυξίδα εἰρήνης καὶ συνεργασίας ὄχι ἀπὸ συμβιβασμὸν ὑποδούλων, ἀλλὰ ἀπὸ συγχώρεσιν Ὀρθοδόξων, ἀκόμη καὶ πρὸς τυράννους, ἀλλὰ ἐν γνώσει καὶ ὄχι ἐν ἀγνοίᾳ.
Ὁ φάκελλος, αἱ συνθῆκαι πρὸ καὶ μετὰ τὴν δολοφονίαν αὐτοῦ πρέπει νὰ ἔρθουν εἰς τὸ φῶς, διότι ἡ ἰδική μας κατοχὴ πρέπει νὰ τερματισθῇ ἐν δικαίῳ καὶ ὄχι ἐν ἀδίκῳ…
Δὲν ἠμποροῦν τὰ ἀγαθὰ τῆς Ζωῆς καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ νὰ ἀγοράζωνται καὶ νὰ πωλῶνται ἀπὸ τοὺς πλουσίους καὶ οἱ πτωχοὶ νὰ ὀδύρωνται ἢ νὰ ἀποθνήσκουν ἀβοήθητοι…

Ἡ παιδεία, ἡ ὑγεία, ἡ εὐημερία τοῦ συνόλου, ἡ κοινωνικὴ γαλήνη καὶ μέριμνα, ἡ σύννομος δικαιοσύνη, ἡ ἐπικοινωνία, ἡ συγκοινωνία, αἱ λοιπαὶ κοινωνικαὶ κατακτήσεις καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα πρέπει νὰ εἶναι προσιτὰ πρὸς τοὺς πάντας καὶ νὰ μὴ ἀγοράζωνται μόνον ἀπὸ τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας πλοῦτον ἢ κομματικήν – συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα!!!!!

Ἀκόμη δὲν ἔχουν παντοῦ, εἰς ὅλην τὴν Γῆν, καθαρὸν ὕδωρ. Ἀκόμη δὲν ἔχουν ὅλοι στέγην, ἄρτον καὶ ἰατρόν, ἐπικοινωνίαν καὶ πρόσβασιν εἰς τὰ ἀγαθὰ τῆς Παιδείας.

Ἔχομεν ἀνεργίαν. Δὲν εἶναι μόνον κοινωνικὴ μάστιγξ καὶ ἀδικία ἀλλὰ καὶ Ἀπεργία τῶν Δυνατῶν ἐπὶ τῶν Ἀδυνάτων…
Μέγιστον αἶσχος!!!

Ἡ Διεθνὴς Σύμβασις διὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ εἶναι σαφής.

Ὁ ΟΗΕ κατέστη ἄκρως ἀναξιόπιστος καὶ ἀνεπαρκὴς διὰ τοὺς σκοποὺς διὰ τοὺς ὁποίους ἐδημιουργήθη. Οὐσιαστικῶς μετετράπη εἰς ὄργανον νομιμοποιήσεως ὅλων τῶν παλιμβαρβάρων καὶ αὐταρχικῶν ἐπεμβάσεων τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν τῆς γῆς ἐναντίον τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων!!!!!
Ἡ «προσφυγιά» καὶ ἡ ἀναγκαστικὴ μετανάστευσις ὄχι μόνον δὲν εἶναι ἡ λύσις, ἀλλὰ εἶναι ἡ πηγὴ νέων δυσμενεστάτων προβλημάτων, ἰδιαιτέρως διὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Μᾶς ἐκβιάζουν καὶ μέσῳ τῶν θαλασσοδανείων, διὰ νὰ μᾶς φορτώσουν καὶ ἄλλα ἑκατομμύρια μουσουλμάνων. Κατὰ ἐγκύρους πληροφορίας μας, ἤδη ὑπάρχουν ἄνω τῶν 4.000.000 μουσουλμάνων εἰς τὴν Ἑλλάδα μας. Εἶναι στρατηγικὴ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ μουσουλμανοποιήσουν τὴν Ἑλλάδα μας˙ κίνδυνος – θάνατος!!!!

Ἀπὸ τὸ 1916 αἱ ἀλησμόνητοι πατρίδες μας καὶ αἱ ἐλληνικαὶ πόλεις ἐθυσιάσθηκαν εἰς τὸν βωμὸν τῶν συμφερόντων ἰσχυ­ρῶν τῆς Γῆς. Οἱ αἴτιοι πρέπει νὰ ἀποκαλυφθοῦν πλήρως.
Ἡ Εἰρήνη ἂς μεσολαβῆ ἀποκαλύπτουσα καὶ ὄχι συγκαλύπτουσα. Ἡ συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἡ δύναμις τῆς Εἰρήνης ἐπὶ τῆς Γῆς.
Δὲν πολιτικολογοῦμεν. Ὁδηγοῦμεν τὴν σκέψιν σας πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐν Χριστῷ!!!

Δὲν δικαιολογούμεθα διὰ τὴν κάθε ἀσχήμιαν, τὴν ὁποίαν νομιμοποιοῦν ἡμιμαθεῖς. Ἐφήφισαν – ἐνομιμοποίησαν ἀκόμη καὶ τὴν ἐλεεινὴν συμβίωσιν τῶν ὁμοφυλοφίλων. Μέγιστον καὶ ἀσύγγνωστον ὄνειδος. Νέα Προτεραιότης ἡ διαγραφὴ τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ καὶ σοδομικοῦ Νόμου Συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀποτελεῖ ὑψίστην προτεραιότητα τῶν Ὀρθοδόξων. Τὸ τιμημένον ράσον ἠμπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἡγηθῇ, ἀρκεῖ νὰ ἐγερθῇ…
Πᾶσα ἐπιστήμη καὶ σπουδὴ χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται!!!
Πανοῦργοι, μετανοεῖτε, βρῆτε πνευματικόν ! ! !
Ἡ δύναμις ὅλων μας εἶναι ἐν Θεῷ.
Ἀδελφοσύνη – Συνεργασία – Εἰρήνη !
Ἔχομεν ἀντικειμενικὸν σύστημα εἰσαγωγῆς εἰς τὰ Πανεπιστήμια, ἀλλὰ τοῦτο δὲν ἀρκεῖ. Πρέπει νὰ γίνῃ καὶ ἀποτελεσματικόν.
Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀγωνιζώμεθα ἡμέραν καὶ νύκτα, διὰ νὰ ἀποτινάξωμεν τὰ ψεύδη καὶ τὴν ἡμιμάθειαν…! ! !
Δὲν ἠμποροῦμε νὰ ψηφίζωμεν εἰ μὴ μόνον ὅσους δεσμεύονται διὰ τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῶν Ὀρθοδόξων!!!

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων καὶ Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 πρέπει νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ νὰ μεγενθύνῃ τὴν Ἑνότητά μας.
Γίνετε Πρέσβεις καλῆς καὶ ἰσχυρᾶς θελήσεως διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους! ! !
Πολλαπλασιάσατε τοὺς Πρέσβεις αὐτοὺς διὰ τὴν δημιουργίαν, μὲ διαφάνειαν καὶ Ὀρθόδοξον φωτισμόν, τῆς Νέας Φιλικῆς Ἑνότητος μὲ τὴν ἀνίκητον στρατηγικὴν τῶν Ἀγωνιστῶν Μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου…

Μελετῶντες τὴν ἱστορίαν γνωρίζομεν ὅτι ὅλαι αἱ θρησκεῖαι ἐξηπλώθησαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Μόνον ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία ἐκηρύχθη μὲ λόγον («ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»), ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα δεκάδων ἑκατομμυρίων μαρτύρων !!!

Ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται πανταχόθεν. Πρέπει νὰ ἄρωμεν ὅλα τὰ αἴτια καὶ νὰ γίνωμεν μαχηταὶ ὑπερασπίσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ συμβιβασμὸς δὲν εἶναι Φῶς, ἀντιθέτως αἰώ­νιος καὶ ὑπεραιώνιος λίαν καταστρεπτικὸς σκοταδισμός! ! !
Κανένα ἀξίωμα οὔτε ἀξίωσις ἠμπορεῖ νὰ προσβάλῃ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν πραγματικὸν Ἡγέτην της, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν…
Ἄν κάθε ἡμέραν φέρομεν εἰς τὸν Χριστὸν ἕνα Ὀρθόδοξον ἄνθρωπον εἰς τὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Νίκη εἶναι ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς Εἰρήνης εἰς τὸν κόσμον.
Αἱ ἀνθρώπιναι ἰδεολογίαι εἶναι ἀτελεῖς καὶ ἀδύναμοι νὰ ἐπιλύσουν ριζικῶς διαφορὰς καὶ νὰ δημιουργήσουν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων…
Τὰ λάθη ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Κυβερνώντων εἰς μεγάλας καὶ μικρὰς χώρας συνεχίζονται…
Δὲν ἠμποροῦν ὅλα τὰ θέματα νὰ λυθοῦν εἰς τὸ ἐπίπεδον κάθε χώρας. Ἄλλα θέματα εἶναι τοπικά, ἄλλα παγκόσμια, ἄλλα εὐρωπαϊκὰ καὶ ἄλλα ἐθνικά…
Ἂς στηριχθῶμεν εἰς τὰς δυνάμεις μας δημιουργοῦντες. Ἡ ἐλπίς μας εἰς τὸν Θεὸν δικαιώνεται, ἀλλὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους – κυβερνήτας ποτὲ ἐπὶ μακρόν.
Ἂς ἀρχίσωμεν πάλι δημιουργοῦντες. Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει!!!Δημιουργοῦμεν ὅ,τι ἠμποροῦμεν, πολλαπλασιάζοντες, ἐλέγχοντες, κατευθύνοντες τὰ ἀποτελέσματα – ἐν εἰρήνῃ!!!

Ἀγωνιζόμεθα νυχθημερὸν διὰ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους.
Ἔχομεν κατὰ κόρον τονίσει ὅτι, ὄχι μόνον δὲν ζητῶμεν χρήματα ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἀπεναντίας 80% τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ κατατίθενται εἰς εἰδικὸν λογαριασμόν, διὰ νὰ ἐξοπλίζωνται σχολεῖα καὶ διὰ ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.
Ζητῶμεν μόνον τὴν παραχώρησιν 50 στρεμμάτων ἐκ τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους καὶ κατανόησιν.
Οἱ ἰθύνοντες εἶναι γενναιόδωροι μόνον πρὸς τοὺς ἰδιοτελεῖς, ὡς π.χ. διὰ τὸ τεράστιον καὶ πανάκριβον «φιλέτο» τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου εἰς τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος ἢ διὰ τὰ στάδια ποδοσφαίρας, διὰ νὰ συγκεντρώνωνται οἱ ἔχοντες ὁμαδικὸν παραλήρημα, νὰ τὰ κάνουν «γυαλιά-καρφιά» καὶ νὰ σφαγιάζωνται !!!.
Ἀντιθέτως εἰς ἡμᾶς, διὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, ψεύδονται ἀσυστόλως καὶ μᾶς ἐμπαίζουν ἐπὶ μίαν δεκαετίαν μὲ εὐτελεῖς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις…
Εἰς τὴν αὐστηροτάτην καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῆ Διοικοῦσαν Ἐπιτροπὴν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, βάσει τοῦ προτεινομένου Σχεδίου Νόμου, θὰ συμμετέχουν ὡς Πρόεδρος ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἀντιπρόεδρος εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ μέλη ἄλλοι τρεῖς Μητροπολῖται…
Τὰ μέλη τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς δὲν θὰ λαμβάνουν οὔτε ἕν εὐρώ, ἀλλὰ θὰ διαχειρίζωνται μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου. Θὰ ὑπολογίζῃ καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ μὲ μίαν τοιαύτην ἀνιδιοτελῆ διοίκησιν ὄχι μόνον θὰ καλύπτωνται τὰ ἔξοδα διὰ τὴν συντήρησιν τῶν κτιρίων καὶ μισθοδοσίαν τῶν ἀπαιτουμένων ἐργαζομένων καὶ ὄχι «ἡμετέρων» παρασίτων, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ θὰ ὑπάρχουν τεράστια περισσεύματα καὶ θὰ κτίζωνται καὶ συντηροῦνται συνεχῶς ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγαι ἀγάπης καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια» ἀλλά «Βασιλειάδες». Οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μίαν «τρύπια» δεκάραν. Ὅλα τὰ χρήματα θὰ τὰ βάλω ἐγώ, δηλώνων κατηγορηματικῶς οὐδαμοῦ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μου, ἀλλὰ νὰ κλείσω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ νὰ ἀπέλθω ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης!!!…
Ὁ κατεξοχὴν φιλότιμος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἐξαπατηθῆ ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντας καὶ δι᾿ αὐτὸ εἶναι, καὶ ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι, λίαν ἐπιφυλακτικὸς πρὸς τοὺς πάντας. Ἡμεῖς, χωρὶς νὰ περιαυτολογῶμεν, ἔχομεν τεραστίαν διαφανῆ καὶ ἀνιδιοτελῆ κοινωνικὴν δραστηριότητα : ἔχομεν ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν καὶ ἔχομεν ἀποδείξει ἐμπράκτως ὅτι καὶ ἡ τελευταία δεκάρα φθάνει εἰς τὸν τόπον προορισμοῦ καὶ καταλήγει εἰς τοὺς πραγματικῶς ἐνδεεῖς ἀνθρώπους καὶ δὲν τὴν νοσφίζονται ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, ὅπως, δυστυχῶς, συνήθως συμβαίνει…
Κακοήθεις καὶ λασπολόγοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐξουθενώσουν, κατατάσσοντες καὶ ἡμᾶς μεταξὺ τῶν «λαμογιῶν» ποὺ ἔχουν πάρει ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια Εὐρὼ ἀπὸ τὸ Κράτος διὰ δῆθεν ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας. Ἐμεῖς ὅμως ἔχομεν ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τὸ ὁποῖον ἐπιβεβαιοῖ ὅτι δὲν ἔχομεν πάρει οὔτε ἕν Εὐρὼ ἀπὸ τὴν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν ΥΔΑΣ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν!!!

Ἡ ἄποψις ὅτι ἕν Ἵδρυμα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διοικῇ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι καὶ αὐτὸ ἐκ τοῦ πονηροῦ. Τὸ Εὐαγγέλιον μᾶς διευκρινίζει ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι ἐτόνισαν εἰς τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς νὰ ἐκλέξουν ἑπτά (7) πρόσωπα διὰ νὰ μεριμνοῦν διὰ τὰ ὑλικὰ καὶ νὰ μὴ χάνουν τὸν χρόνο των οἱ Ἀπόστολοι «διακονεῖν τραπέζαις» (Πράξ. 6,2)!!!
Πάντοτε λαϊκοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἐνοριακὰ συμβούλια!!!
Ἡ διάδοσις ἐπίσης ὅτι ἤδη ἔχει γίνει τὸ Τάμα εἶναι ἀναληθής, ὅπως προκύπτει ἀπὸ μίαν πρόχειρον μελέτην τῆς ἱστορίας. Τὰ στοιχεῖα εἶναι σαφῆ, τὰ ἔχομεν συγκεντρώσει εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν» καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ὅλοι δύνανται νὰ τὰ μελετήσουν.

Μόνον ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι, ἄν ἐργασθοῦν μὲ «μεράκι», δύνανται, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ κάνουν θαύματα.
Τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδας τετράκις δισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ εὐτελέστατα ἔργα, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν «γενναῖες μίζες καὶ χονδρὰ λαδώματα». Καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισεν μίαν ἀμύθητον περιουσίαν !!!

Ὅμως οἱ ἰθύνοντες δὲν προσέρχονται εἰς Διάλογον.
Δὲν εὑρίσκομεν καμμίαν ἀνταπόκρισιν. Ἕκαστος κηρύττει ἑαυτὸν ἀνευθυνοϋπεύθυνον.
Ἡ ἱστορία εἶναι ἀμείλικτος.
Τί ἀναμένομεν ; ; ; ;

Τὸ Σύνταγμά μας ἔχει γραφῆ εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος καὶ ὅμως μᾶς κυβερνοῦν ἄθεοι καὶ ἀντίχριστοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι περισσότερον ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς ἀθέους. . .

Δὲν ἐπαναλαμβάνομεν, ὅσα ἔχομεν ἀναφέρει εἰς τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμὴ καὶ τὸ Twitter: @PANEL_TAMA.
Ἐξερχόμενοι θὰ λάβετε δωρεὰν τεύχη τῶν περιοδικῶν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον, μίαν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Νεομάρτυρος, καὶ ἄρτον ἀπὸ τὴν ἀρτοκλασίαν καὶ θὰ προσφερθοῦν καφές καὶ γλυκίσματα.
Ἄν θέλετε καὶ ἄλλα τεύχη τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὸ 210-3254321.

Εὐχαριστοῦμεν ! Καλὴν δύναμιν καὶ σύντομα καλὴν ἀντάμωσιν εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος!!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *