ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 83 – ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ….

(https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ταμα-του-εθνουσ-συμπαρασταση-στουσ-κα/) 12.4.2020

1.Τώρα βασανίζουν τὴν φαιά των οὐσία, ὄχι μόνον οἱ ἀδαεῖς κυβερνῆτες ἀλλὰ καὶ οἱ φίλοι συνοδικοὶ τοῦ Μακαριωτάτου μας, πῶς νὰ δικαιολογηθοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα!!!!!!!!!

2.Χιλιάδες ἄνθρωποι παραγγέλνουν βρώματα (ἐδέσματα) καὶ πώματα διὰ νὰ ἱκανοποιοῦν τὴν γαστέρα (κοιλιά) καὶ τὸ ὑπογάστριον!!!!!!!!!
Διὰ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ πνεῦμα, γιὰ ὅλους αὐτoὺς τοὺς πανεπιστήμονες καὶ τοὺς ὀλιγογράμματους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι νοσταλγοῦν καὶ λαχταροῦν πότε θὰ ἔχουν τὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας νὰ καταλύσουν τὸ Ἄχραντον Σῶμα καὶ τὸ Πανάγιον Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέπουν οὔτε νὰ μεταλάβουν;;;;;;;;;;

3. Οὔτε νὰ ἐπιτρέψουν εἰς τοὺς Δημάρχους νὰ μεταφέρουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Δήμου των τὸ Ἅγιον Φῶς ἀπὸ πολυκατοικίαν εἰς πολυκατοικίαν διὰ νὰ τὸ λάβῃ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα, ἀφοῦ δὲν θὰ τὸ λάβουν ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ὅταν ὀλίγον πρὸ τῆς 12ης ὥρας ἀνοίγουν τὴν Ὡραίαν Πύλην καὶ ψάλλουν τὸ χαρμόσυνο γεγονός : «Δεῦτε λάβετε Φῶς…»!!!!!!!!!!!!

4.Ὁποία ἀνηθικότης καὶ ἀντιχριστιανικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων;;;;;;;;;;
Νὰ μὴ ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς εὐλαβεῖς Μητροπολίτες καὶ κληρικοὺς ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα νὰ τηροῦν μὲν τὰ μέτρα ἀλλὰ νὰ μεταρσιοῦνται μὲ τὴν πιστὴν τέλεσιν τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων των;;;;;;;;;;;

5. Εἰς τὸν κάθε Ἱερὸν Ναὸν ὀφείλουν οἱ συμμετέχοντες νὰ ἀνακαλοῦν εἰς τὴν τάξιν αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μέν «φόβον Θεοῦ» ἀλλ’οὐ κατ’ἐπίγνωσιν καὶ νὰ τοὺς τιθασεύουν, ἄν δὲν συμμορφώνονται!!!!!!!!!
Καὶ ἄν μερικοὶ συνεχίζουν νὰ εἶναι «ἀγύριγα κεφάλια», ἀνώμαλα «παρτσακλά» ποὺ χοροπηδᾶν (καὶ ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες ξεφτυλίζουν τὶς ἰδέες, τοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ σύμβολα καὶ χειροκροτοῦν αὐτὰ τά «παρτσακλά»), τότε νὰ τοὺς παραδίδουν στὴν Ἀστυνομία καὶ νὰ τοὺς ἐκβάλλουν ἔξω!!!!!!!!!

6. Ἄν δὲν πάρουν διαφορετικὰ τὸ Ἅγιο Φῶς, τότε θὰ ὑποχρεωθοῦν οἱ πιστοὶ νὰ στήνωνται ἔξω ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες ἢ στὶς διασταυρώσεις μεγάλων ὁδῶν, μήπως δοῦν κανένα αὐτοκίνητο ποὺ νὰ ἔχῃ τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ νὰ ἐκλιπαροῦν νὰ τοὺς μεταδώσῃ τὸ Ἅγιον Φῶς, μὲ κίνδυνον νὰ παρασυρθῇ καὶ καμιὰ γριούλα ἀπὸ διερχόμενον ὄχημα (ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται)!!!!!!!!!

7. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ αὐτοὶ ποὺ κάθε χρόνον δὲν μποροῦν νὰ συγκρατηθοῦν καὶ τρέχουν μετὰ τό «Χριστὸς Ἀνέστη» νὰ φᾶνε τὴν μαγειρίτσα των καὶ ὅλα τὰ ἄλλα λουκούλλεια γεύματα, λὲς καὶ εἶχαν νὰ φᾶνε ἀπὸ τὴν Ἐθνικήν μας Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἐφαρμοζομένου τοῦ ψαλμικοῦ: «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν»!!!!!!!!!!

Ἂχ τί ἐγκληματίες εἶναι οἱ πνευματικοί μας ταγοὶ. Ὄχι μόνο σταυροφορία ἀφυπνίσεως διὰ τῆς κατηχήσεως δὲν κάνουν ἀλλὰ ἀπεναντίας συμμαχοῦν μὲ τοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας καὶ ὑπερθεματίζουν!!!!!!!!!

8.Μὲ κάθε ἐπιφύλαξιν παραθέτομε τὸ ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον Video:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ
https://www.youtube.com/watch?v=YEUkBQfUpjM&feature=emb_logo

ποὺ αὐτὲς τὶς μέρες κυκλοφορεῖ στὶς διάφορες ἱστοσελίδες, facebook, twitter, κ.λπ. καὶ διέσυρον, δυστυχῶς, ἀφαντάστως τὴν ἐσχάτη φήμη τοῦ Μακαριωτάτου μας δηλαδὴ ὅλης τῆς πνευματικῆς τροφοῦ μας, τὴν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας!!!!!!!!!!

9.Ἂν δὲν εἶναι ἀλήθεια αὐτά, γιατί ὁ Μακαριώτατός μας δὲν ἀπομακρύνει τούς «κολλητούς του» ποὺ τὸν ἔχουν δέσμιον γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύωνται περαιτέρω τὴν ὅλην κατάστασιν;;;;;;;;;;;;
Ἐὰν ὅλα αὐτὰ ἔχουν δόσεις ἀληθείας, γιατί τὸ προσωπικόν του περιβάλλον καὶ οἱ ὁμοϊδεᾶται του δὲν τοῦ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου νὰ ἀποσυρθῇ σὲ κάποιο ταπεινὸν κελάκι ἰσογείου ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει καὶ κτηρίου ποὺ διαθέτει καὶ ἀναβατόρια, διὰ νὰ κλαίῃ διὰ τὶς ἁμαρτίες του καὶ διὰ τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας, μήπως εἰλικρινὰ δάκρυα μετανοίας σώσουν αὐτὸν καὶ ὅλους μας, ὅπως ὁ Θεὸς ἔσωσεν τὴν Νινευήν, ὅπου ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι μέχρι καὶ τὰ ζῷα των ἔκαναν τὴν σωτἠριον νηστείαν καὶ μετάνοιαν καὶ τοιουτοτρόπως ἐσώθη ἡ Νινευή, πόλις ἄνω τῶν 150.000 ψυχῶν;;;;;;;;;;;;

10. Πιέζουν καὶ τὸν ἅγιον Πατρῶν νά «κουκουλωθῇ» καὶ τὸ ἀνουσιούργημα, ποὺ ἐγένετο εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα Προσφυγικῶν ἔξω ἀπὸ τὴν Πάτραν πρὸς Ἠλείαν, νὰ διακοπῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὴν Ἀστυνομίαν, εἰς χῶρον ὅπου θὰ ἠδύναντο νὰ χωρέσουν δεκαπλάσιοι εὐλαβεῖς χριστιανοὶ καὶ μάλιστα μὲ αὐστηροτάτην τήρησιν τῶν μέτρων ἀσφαλείας, ἀποστάσεων 2 μέτρων (καὶ ὅλοι ἔχουν τὶς ἀποδείξεις τῶν 150 εὐρὼ προστίμου εἰς χεῖρας των);;;;;;

Τὴν αὐστηρότητα αὐτὴν ἐμεῖς τὴν ὑπερθεματίζομε ἀπολύτως. Τονίζομε πάλι ὅτι κακομαθημένοι καὶ ἀτίθασοι, ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς κανόνες ἐναντίον τῆς πανδημίας, πρέπει νὰ ἀποβάλωνται ἄμεσα ἀπὸ τοὺς ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως τοῦ Ναοῦ!!!!!!!!!!

11. Κατατρέχουν καὶ τὸν εὐλαβῆ καὶ ταπεινὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου, Ψυχίατρον καὶ Διδάκτορα Θεολογίας, τὸν Αἰδεσιμολογιώτατον π. Στυλιανὸν Καρπαθίου – πατέρα ἑπτά (7) τέκνων- , ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε εἰς τὸν Ἱ.Ναὸν Προφήτου Ἠλιοῦ Ἠλιουπόλεως, μετὰ περίπου 20 ἀτόμων (ἱεροψαλτῶν, ἐκκλησιαστικῶν συμβούλων, νεωκόρων, μερικῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἔκλεισαν τὴν θύραν τοῦ Ναοῦ καὶ παρέμεναν ἔξω μέχρι νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ μετὰ νὰ μεταλάβουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Ὅταν ἦρθε ἡ Αστυνομία, οἱ ἀστυνομικοί μας ἔχοντες ρίζες Ὀρθοδόξου ἀνατροφῆς ἐπροτίμησαν τελικῶς νὰ ἀναχωρήσουν ἄπρακτοι!!!!!!!!!!

12.Οἱ ἀναλυτικοὶ λόγοι διὰ τοὺς ὁποίους ἀντιτίθεται ὁ ἡρωικὸς καὶ εὐλαβὴς π. Παῦλος Καλλίκας, ἐφημέριος Ἐνορίας Ποταμοῦ Κυθήρων εἰς τὸ κλείσιμο τῶν Nαῶν:

«Θὰ εἶμαι ἐκεῖ…» 3.4.2020

Τοῦ π. Παύλου Καλλίκα, ἐφημερίου Ἐνορίας Ποταμοῦ Κυθήρων

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ (στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου) γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

1. γιατί εἶμαι παπάς,
2. γιατί Ἐφημερεύω γιὰ ὅλους τοὺς Ἐνορίτες μου,
3. γιατί εἶμαι παντὸς καιροῦ καὶ παντὸς …ἰοῦ,
4. γιατί δὲν ἔχω μάθει νὰ ἀφήνω τὴν σκοπιά μου,
5. γιατί δὲν ἔχει βρεθεῖ ἀκόμη ὁ λαϊκὸς ποὺ θὰ μοῦ βγάλῃ τὸ πετραχήλι,
6. γιατί δὲν ἔχει βρεθεῖ ὁ νόμος ποὺ θὰ κανονίσῃ πότε καὶ μὲ ποιοὺς θὰ λειτουργῶ,
7. γιατί θέλω νὰ εἶμαι εἰλικρινὴς μὲ τὸν ἑαυτό μου καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ κηρύττω καὶ πρεσβεύω,
8. γιατί δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ ἀπαρνοῦμαι, ἔστω καὶ προσωρινά(;), τὴν βασικὴ ποιμαντική μου εὐθύνη,
9. γιατί δὲν θέλω νὰ στραγγαλίζω, γιὰ χάρη τους, τὴν ἱερατική μου συνείδηση,
10. γιατί δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ κρύβομαι σὲ ἕνα «δημοκρατικὸ» καὶ «ἀντιρατσιστικὸ» κράτος.
11. γιατί προτιμῶ νὰ δώσω ἀπολογία ἐδῶ, σὲ ἀνθρώπους, καὶ ὄχι στὴν ἄλλη ζωή.
12. γιατί μοῦ ἀρέσει τὸ « ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε».

(«Καὶ ὀφείλει νὰ τὸν μεταχειρίζεται ὁ καθεὶς (τὸν θυμὸ) ἐναντίον τῶν δαιμόνων, ἀνθρώπων αἱρετικῶν, καὶ παντὸς κωλύοντος ἀπὸ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ» Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστής) !!!!!
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ (οἱ ἐναπομείναντες λίγοι χριστιανοί)

1. γιατί εἶμαι Ποιμένας τους,
2. γιατί εἴμαστε Ἐκκλησία (κλῆρος καὶ λαός), καὶ ὄχι προτεσταντικὴ παραφυάδα.
3. γιατί μᾶς ἀρέσει ὁ ἐνοριακὸς συγχρωτισμός, καὶ ὄχι….
ὁ ἀπομονωτισμός.
4. γιατί ἔχουμε «κολλήσει» τὸν Υἱό,
5. γιατί κοινωνοῦμε τὴν Ζωή, ἄρα δὲν φοβόμαστε τὸν θάνατο,
6. γιατί καὶ ἂν ἔρθει ὁ θάνατος, «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».
7. γιατί ἡ Ἀγάπη μας (ὁ Χριστός) εἶναι ἀσυγκρίτως τεράστια μπροστὰ στὴν ἐγωιστική «ἀγάπη» τοῦ σημερινοῦ κόσμου.
8. γιατί ἡ μεγάλη Ἑβδομάδα δὲν εἶναι ἄδεια γιὰ νὰ μετατίθεται, οὔτε ἄδεια (κενή) γιὰ νὰ παραγκωνίζεται.
9. γιατί δὲν ἀνεχόμαστε ἄλλες «ἐπεμβάσεις» ἀπὸ τὸ Κράτος στὴν Ἐκκλησία.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΑΥΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ;

1. γιὰ νὰ δώσω ἕνα κόλαφο (ἀπὸ τὸν τελευταῖο παπαδάκο) στὴν κυβέρνηση, ποὺ νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ κανονίζει τὰ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐνορίας μου,
2. γιατί ποτὲ ἕνας Ἱερέας δὲν φιμώνεται,
3. γιατί ποτὲ ἕνας Ἱερέας δὲν σκιάζεται, παρὰ μόνο τὸν Θεό,
4. γιατί εἶναι τιμὴ καὶ καμάρι ἕνας Ἱερέας νὰ διώκεται γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ!!!!!!!!!!
5. γιατί δημόσια σπιλώνεται καὶ συκοφαντεῖται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
6. γιατί δημόσιά μου ἀρέσει νὰ ὁμολογῶ Χριστό, γιὰ νὰ μὲ ὁμολογήσῃ καὶ Ἐκεῖνος.
7. γιατί μπορεῖ νὰ «κολλήσω» καὶ κανένα ἄλλο παπά.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!! Υ.Γ. καταφέρομαι αὐστηρὰ καὶ μόνο στὰ μέτρα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι στὰ γενικότερα μέτρα.
13.Ἱερέας ἀπὸ χωρίον τῆς Εὐβοίας κατατρέχεται ἀπὸ μιαρὰ ἀριστερὰ πρόσωπα διότι μετέλαβε πιστούς. Συνελήφθη καὶ ὡδηγήθηκε στὸ Ἀστ. Τμ. Δίρφυων – Μεσσαπίων Εὐβοίας!!!!!…. https://www.mixanitouxronou.gr/synelifthi-iereas-poy-koinonoyse-pistoys-stin-eyvoia/

14. Ὅσοι γνωρίζομεν παρόμοιες περιπτώσεις, ὀφείλομεν νὰ συμπαραστεκόμεθα μὲ ὅλα τὰ νόμιμα μέσα!!!!!….Ὡς πιστὰ μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ὀφείλομεν καὶ ἐμεῖς νὰ ἐπικροτῶμεν -νὰ συμπαραστεκόμεθα σὲ τέτοιους θαρραλέους, φωτισμένους κληρικοὺς & λαϊκούς. Πρέπει πάντοτε νὰ συμπαραστεκόμεθα σὲ τέτοιους ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ μὴ παρουσιάζωνται οἱ τραγικὲς αὐτὲς παραστάσεις μονόπλευρες ἀπὸ ραδιοφωνικοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ποὺ διασύρουν καὶ δυσφημοῦν ἀνθρώπους καὶ τὴν Ἐκκλησίαν!!!!!!!!! Καὶ βέβαια ἐπιβάλλεται πάντοτε νὰ λαμβάνωνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα καὶ νὰ διαφωτίζωνται οἱ πιστοί!!.

15. Εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης νὰ ἀπαγορεύεται καὶ τὸ κτύπημα καμπανῶν, νὰ ἀπαγορεύωνται τὰ μεγάφωνα ἔξω ἀπὸ τοὺς Ναοὺς καὶ ἀντὶ νὰ ἀνοίγουν τὰ καταστήματα μετὰ τὴν 12ην ὥρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς νὰ ἀνοίξουν ἐφέτος ἀπὸ τῆς 7.00 τὸ πρωί, δηλαδὴ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸ λαὸν καὶ διὰ τὸν κορεσμὸν τῆς κοιλίας καὶ τοῦ ὑπογαστρίου!!!!!!!!!!

16. Ὁ λαλίστατος πρ. Πρωθυπουργός, δεινότατος χειριστὴς τοῦ λόγου, Εὐάγ. Βενιζέλος καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες – συντρόφια του τολμοῦν νὰ μιμοῦνται τὸν Gebels, γιὰ νὰ ὑφίστανται οἱ Ἕλληνες τοιαύτην πλύσιν ἐγκεφάλου, νὰ γίνωνται οἱ Ἕλληνες βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα!!!!!!!!!!(ἴδ.https://www.youtube.com/watch?v=hMyvVLhtaoE&feature=emb_logo ἰδίως μετὰ τὸ 8:34 λεπτό).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *