ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 83-ΠΟΛΥ ΒΑΡΕΙΑ ΕΦΕΤΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

15.4.2020

Εὐχόμεθα καὶ πάλι σὲ ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τοῦ Ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας:
Α) Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Β)Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ
τοῦ περιοδικοῦ μας Φωτεινὴ Γραμμή,

Χρόνια Πολλὰ καὶ πᾶν ἀγαθόν, καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρῃ ὅλα κατ’εὐχὴν διὰ νὰ ἔχωμε εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνικὸν Ἅγιον Πάσχα καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1.Ἂν ἐτηρεῖτο ἡ κειμένη νομοθεσία δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ γράφωνται ὅλα αὐτὰ τὰ κατεβατά, οὔτε κὰν ἀκόμη καὶ αὐτὸ τό «προλογάκι».

Ὅμως ἐκ τοῦ πονηροῦ κατηργήθη ἡ σύγκλησις τῆς νομίμου Ἱεραρχίας μὲ διάφορα σατανικὰ φληναφήματα!!!!!
Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε, Σεβασμιώτατοί μας, υἱικῶς, ὅπως ἀπαιτήσετε νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὴν νομιμότητα καὶ νὰ παραδειγματιζόμεθα ἀπὸ τοὺς ὁμοδόξους μας τῆς ὑφηλίου.

Ἄς παραδειγματισθοῦμε ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα Ἱεροσολύμων, Γεωργίας, Βουλγαρίας, Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν, Σερβίας, Ρουμανίας, τὴν νόμιμη Ἀρχιεπισκοπὴ Οὐκρανίας τοῦ Μητροπολίτου Ὀνούφριου κ.λπ. τῆς ὑφηλίου.
Σὲ ἐμᾶς, δυστυχῶς, θὰ κλείσουν ἀκόμη καὶ τὰ Κοιμητήρια, τὴν Μεγάλην Παρασκευὴν 17.4.2020, ἡ ὁποία ἔχει καθιερωθῆ ἀπὸ γενεὲς γενεῶν ὡς ἡμέρα μνήμης τῶν ἀειμνήστων κεκοιμένων μας!!!!!!!!!!
Δὲν ἐπιτρέπουν, οὔτε οἱ καμπάνες νὰ χτυπήσουν, οὔτε τὸ Ἅγιον Φῶς νὰ διανεμηθῇ ἀπὸ τοὺς Δήμους, οὔτε εἰς τὰ Κοιμητήρια νὰ μεταβοῦν δυστυχισμένες μητέρες, σύζυγοι, ἀδέλφια, ἐγγόνια νὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς ἰδικούς των καὶ νὰ ἀφήσουν ἕνα λουλουδάκι (μιὰ καὶ δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ τὸ τοποθετήσουν εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν ἤ εἰς τὸν Ἐπιτάφιον τοῦ Θεανθρώπου)!!!!!…..

Ἀλλὰ προσφέρουν πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ διὰ νὰ βολευθοῦν οἱ τεμπέληδες ποὺ περιθάλπονται ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ καὶ ποὺ εἰσπράττουν «μαῦρα» ἀπὸ παράνομες ἐργασίες καὶ πληθώραν ἄλλων νομίμων ἢ παρανόμων ἐμπορίων.

Ἀντίθετα τήν «Ὀργάνωση Μαχητικοῦ Ἀντιφασισμοῦ» ποὺ διατυμπανίζει ὅτι «ἡ Πρωτομαγιά δὲν εἶναι ἀργία ἀλλὰ ἀπεργία» καὶ ποὺ διακηρύττουν «Πρέπει νὰ σπάσουμε τὴν σιωπὴ καὶ τὴν συναίνεσιν» καὶ καταλήγουν: «νὰ χτίσουμε ἐργατικὲς ἀπεργίες καὶ συγκεντρώσεις τὴν Παρασκευὴ 1 Μαίου» τοὺς ἄφησαν τὴν Μεγάλη Τρίτη 14.4.2020 νὰ συγκεντρωθοῦν εἰς τὴν ὁδὸν Σταδίου (ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ) ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐργασίας!!!!!

Ἀλλά, οἱ ἄνανδροι δὲν ἐπέτρεψαν εἰς τοὺς συμπαθέστατους Ρομά τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖοι τηροῦσαν τὶς νόμιμες ἀποστάσεις μεταξύ των, νὰ συνεχίσουν νὰ προσεύχωνται εἰς τὴν Ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον καὶ τοὺς ἐδίωξαν!!!!!

Ἐμεῖς εἴμαστε πάντοτε ὑπὲρ τῆς τηρήσεως τῶν νομίμων μέτρων. Ὅσοι δὲν θέλουν νὰ συμμορφώνωνται μὲ τὰ νόμιμα μέτρα, νὰ ἀνακαλοῦνται εἰς τὴν τάξιν ἀπὸ τὸν Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον καὶ ἂν δὲν θέλουν νὰ συμμορφωθοῦν , τότε νὰ καλεῖται ἡ Ἀστυνομία καὶ νὰ τοὺς παραλαμβάνῃ!!!!!!

Ὅμως ἡ πραγματικότητα καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι θάνατοι, ποὺ ἀποδίδονται εἰς τὸν κορωνοϊόν, ἔχουν αἰτία ἄλλα βαρύτατα νοσήματα, ὅπως παλαιὰ ὅταν ἐπήγαινες μὲ μίαν ασθένειαν εἰς τὸ νοσοκομεῖον καὶ ἔφευγες ἤ μὲ πολλὲς ἀσθένειες καὶ ξεψυχοῦσες στὸ σπίτι σου ἤ ἔφευγες ἀπ΄ εὐθείας γιὰ τὰς αἰωνίους μονάς.

Μήπως γιὰ ὅλους τοὺς φουκαράδες ποὺ δὲν ἔχουν χρήματα, ἰσχύν καὶ δόξαν ἐφαρμόζεται ἡ νοσταλγία καὶ τὸ οἰκονομικὸν μέτρον τῶν ἰθυνόντων, νὰ πεθαίνοιυν ἰδίως οἱ ἠλικιωμένοι γιὰ νὰ γλυτώνωμε τὶς συντάξεις;;;;;;;;;

Εἰς τὶς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας τοποθετοῦνται καὶ διασωληνώνονται κυρίως οἱ ἔχοντες καὶ οἱ κατέχοντες!!!!!

Ποῦ καταντήσαμε;;;;;;

Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐμεῖς, ὄχι μόνον δὲν ἐπικροτοῦμε ἀλλὰ ἀπεναντίας μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας διατυμπανίζομε ὅτι οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις δὲν πρέπει νὰ ἀποδομηθοῦν. Πρέπει νὰ παραμείνουν, νὰ διατηρηθοῦν καὶ νὰ ἐπαυξηθοῦν, διότι γι’ αὐτὲς χύθηκαν ποταμοὶ αἱμάτων!!!!!!!!!!

Πολὺ λυπούμεθα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν ζωήν, ἀλλὰ ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κάθε στιγμὴ εἰς ὅλην τὴν γὴν φεύγουν ἀπὸ τὴν ζωὴν δεκάδες χιλιάδες ἄνθρωποι.
Τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ποῦ πᾶν. Εἰς αἰώνια ἀνάπαυσιν ἤ εἰς αἰώνια κόλασιν;;;;;;;

2. Ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἄνδρες τῶν ὁμοδόξων χωρῶν, ὡς π.χ. ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Λευκορωσίας Ἀλέξανδρον Λουκασένκο, τὸν Βούλγαρον Πρωθυπουργὸν Μπόϊκο Μπορίσοφ, τὸν Πρόεδρον τῆς Ρωσίας Βλαντιμὶρ Πούτιν ἔρχονται ἀνακοινώσεις, ὅτι ὑπερθεματίζουν νὰ εἶναι ἀνοικτὲς οἱ Ἐκκλησίες!!!!!!

3. Οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πιστεύουν ἀκραδάντως ὅτι οἱ ἐξουσίες εἶναι ἐντεταλμένες ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ ἐπαινοῦν τοὺς ἀγαθοποιοὺς καὶ νὰ στηλιτεύουν τοὺς κακούς, πράγμα ποὺ καὶ ἐμεῖς ὑπεθεματίζουμε μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας καὶ εἴμεθα πάντοτε ὑπὲρ τῆς εὐνομίας, τῆς αὐστηρᾶς τηρήσεως τῆς τάξεως καὶ τῆς αὐστηροτάτης πειθαρχίας!!!!.

Ὅμως ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἄκρα δικαιοσύνη καταντᾶ ἄκρα ἀδικία (Summum jus sum injuria), ὅπως ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία εἰς τὶς Ἅγιες Γραφές (Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη) καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι καὶ ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαός, λίαν ρεαλιστικὰ μᾶς διδάσκουν!!!!!

4.Οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐνδιαφέρωνται ὄχι μόνον διὰ τὴν πνευματικὴν κατήχησιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν σωματικὴν ἀκεραιότητα καὶ ὑγείαν τοῦ λαοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος κηρύττει ὠμὰ καὶ ρεαλιστικά: «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» (Κορινθ. Β’, 11, 29).
Πρὸς τοῦτο ὀφείλομε ὅλοι νὰ ἔχωμε ἀλληλεγγύην πρὸς τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ τολμοῦν καὶ μοχθοῦν γιὰ τὸ ποίμνιόν των ὅπως π.χ.:

5.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ.κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων 12.4.2020 καὶ τὴν καθιερωμένην λιτάνευσιν τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐντὸς τοῦ Ναοῦ παρουσίᾳ τῆς Δημάρχου κ. Μερόπης Ὑδραίου καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Μεταλληνοῦ.

Ὅμως, ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κερκύρας:
«…Τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Δευτέρας 13 Ἀπριλίου 2020 δέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στὸ γραφεῖο του στὸ Ἐπισκοπεῖο ἀνακριτικοὺς ὑπαλλήλους ἐκ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Κερκύρας, πρὸς τοὺς ὁποίους κατέθεσε ἀπολογητικὸ ὑπόμνημα, μὲ τὴν παραγγελία τοῦ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν κ. Διονυσίου Λαμπρίδη.
Κατόπιν, καθὼς τυπικῶς συνελήφθη μὲ τὴν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου, ὡδηγήθηκε στὸν Εἰσαγγελέα, στὸν ὁποῖο ἔδωσε ἐξηγήσεις γιὰ τὶς ἀποδιδόμενες σὲ αὐτὸν κατηγορίες περὶ παραβάσεως τῆς ΚΥΑ 6ης Ἀπριλίου 2020……Κατόπιν τούτων ὁ Μητροπολίτης ἀφέθηκε ἐλεύθερος καὶ ὡρίστηκε τακτικὴ δικάσιμος γιὰ τὴν 25 Μαΐου 2020…».
(λεπτομέρειες ἴδ. https://imcorfu.gr/ /δελτιο-τυπου-13-04-2020-δεν-θα-γινει-η-λιτανει/).

Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐπενέβη καὶ χαρακτήρισε “ενδεικτική καταπίεση” την ποινική υπόθεση εναντίον του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου και αξιωματούχων της ελληνικής πόλης της Κέρκυρας, οι οποίοι επέτρεψαν την εκτέλεση της λειτουργίας υπό καραντίνα!!!!!…..
(ἴδ.https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/patriarheia/6935057_parembasi-patriarheioy-moshas-gia-tis-dioxeis-ieromenon-stin-ellada).

Ἡ ἀλληλεγγύη τῶν Ἑλλήνων Μητροπολιτῶν, Συνοδικῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ποῦ;;;;;;;;

6. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιος, τὸν ὁποῖον συνέλαβαν μαζὶ μὲ ἄλλους πέντε ἱερεῖς τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 12.4.2020, ἐπειδὴ λειτούργησε σὲ μοναστήρι. Ἀπειλεῖ νὰ ξεσηκωθῇ ὁ κόσμος ἄν δὲν τὸν ἐλευθερώσουν…..
(λεπτομέρειες ἴδ. :http://aktines.blogspot.com/2020/04/blog-post_59.html#more).
Ἔκλεισαν φυλακὴ τὸν Σεβασμιώτατο οἱ λαθρέμποροι Μαυροβουνίου, οἱ ὁποῖοι ἔχουν φασιστικὴν νοοτροπίαν-συμπεριφέρονται ὅπως οἱ Νέρωνες, οἱ Καλιγοῦλες ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀπαίσιοι καὶ φρικτότατοι διῶκτες τῶν χριστιανῶν, ἐμφοροῦνται ἀπὸ φασιστικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές!!!!!

Συγχαίρομε καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας ποὺ τάσσεται ἀλληλέγγυον πρὸς τὸν Μητροπολίτην Μαυροβουνίου κ.κ. Ἀμφιλόχιον.

7. Τὸν Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ὁ ὁποῖος διευκρινίζει:
«…Κρίναμε ἀναγκαῖο καὶ σημαντικὸ τὴν Παρασκευὴ 9/4/20 ὅπως δώσουμε γραπτὲς ὁδηγίες καὶ παραινέσεις πρὸς τοὺς ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως ὅπως, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἐπιτρόπους, διαχειριστοῦμε καὶ ἱκανοποιήσουμε τὰ ἐπίμονα αἰτήματα, ἀλλὰ καὶ ἀναφαίρετα δικαιώματα, ,,ἐκκλησιαστικῷ καὶ νομικῷ δικαίῳ,, τῶν πιστῶν μας, τὰ ὁποῖα ἐπικεντρώνονταν κυρίως στὴ μετάληψη τῶν ἀχράντων μυστηρίων κατὰ τὶς Ἅγιες ἡμέρες τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ὡς ἐκ τούτου, δὲν προσκαλέσαμε, ὅπως κατηγορηθήκαμε, μὲ ,,Ἐγκύκλιο τοὺς πιστούς,, σὲ ἄρνηση ἢ ἀψήφηση τῶν περιοριστικῶν διαταγμάτων, ἐξάλλου ὁλόκληρο μῆνα, ἀκόμη καὶ χθὲς Κυριακὴ τῶν Βαΐων, δὲν παρουσιάστηκε κανένα φαινόμενο παράβασης στοὺς ἱεροὺς Ναούς μας…».
(ἴδ : http://trelogiannis.blogspot.com/2020/04/blog-post_950.html)

8. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἐπιμένει νὰ συμμορφώνεται πρὸς τὶς θεῖες ἐντολές:

Α) «Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». (Τιμόθ. Β’, 2, 9).

Β) Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29)

Γ) «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτας 1, 8).

Δ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ., 9, 7).

Ε) «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5).

ΣΤ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε·» (Πρὸς Ἐφεσίους Ε, 11)

Ζ) «κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως, ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. » (Τιμόθεον Β΄ 4, 2).

Η) «…ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.» (Ἰωάν. 14, 6)

Θ) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)!!!!!…..
καὶ πληθώρα ἄλλων διδασκαλιῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Πατέρων .

Τοιουτοτρόπως ἐδέχθη καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 12.4.2020 εἴσοδον τῶν ἀστυνομικῶν εἰς τὸν Ναὸν τὴν ὥραν τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Εὐγγελίου.

Ὁλόκληρον τὸ σχετικὸν video:
https://www.youtube.com/watch?v=7TCychgKo_c&feature=emb_logo

9. Συγχαίρομε καὶ τὸν ταπεινότατον καὶ εὐλαβέστατον ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου π. Γεώργιον Σχοινάν, ὁ ὁποῖος σίτιζε ἀκόμη καὶ τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων ἀνεξαρτήτως φυλῆς, φύλου, χρώματος, θρησκείας κ.λπ. ζητιανεύων τὰ διάφορα ἀγαθὰ γι’ αὐτούς.

Ἴδ. video π. Γεώργης ο Σχοινάς : ο διωκόμενος παπάς των φτωχών:https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=YEquoYdjG-A&feature=emb_logo

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τεράστιον θρησκευτικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον του εἰς τὴν Ἑλλάδα, βοηθᾶ καὶ τὶς ἱεραποστολὲς εἰς τὴν Ἀφρικὴ ὅπου συνεισφέρει εἰς τὴν ἀνέγερσιν Ὀρθοδόξων Ναῶν.
(ἴδ ἄρθρο στο NEWSBREAK : https://www.newsbreak.gr/ellada/92333/papa-giorgis-koinonise-pistoys-koykaki-apagorefsi-koronoios-papas-georgios-sxoinas/
ὅπου ἀναδημοσιεύει συνέντευξιν τοῦ π. Γεωργίου εἰς τὴν ,,Κυριακάτικη Δημοκρατία,, εἰς τὸν σοβαρότατον δημοσιογράφον Διευθυντὴν κ. Δημήτριον Ριζούλην τὸ ἔτος 2014.

Τὸν πατέρα αὐτόν, ἀντὶ νὰ τὸν ἀξιοποιήσῃ ὁ Μακαριώτατός μας ὡς ἀνιδιοτελῆ καὶ ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν ἀφήνει ἡ Ἱερὰ Συνοδος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τελείως ἀνυπεράσπιστον.
O temnpora O mores ! Ποῦ καταντήσαμε!!!!!!!!!!

10. Τὸν π. Ἀναστάσιον Γκοτσόπουλον, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν. Συγχαίρομε αὐτὸν καὶ τὴν πανάξιαν Πρεσβυτέρα του, ἡ ὁποία πάντα τοῦ συμπαρίσταται.

11. Τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐλειτούργησαν τὴν Παρασκευὴν 10.4.2020, νομότυπα, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν χωρὶς τὴν παρουσίαν πιστῶν καὶ μετεδόθη ζωντανὰ ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸν σταθμὸν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρών καὶ μετά, βάσει τῆς ἐγκυκλίου τῆς ΔΙΣ, ἄνοιξαν νομότυπα τὸν Ναὸν γιὰ κατὰ μόνας προσευχὴν τῶν πιστῶν. Ἀστυνομικοὶ μετέβησαν μὲ ἄγριες διαθέσεις εἰς τὴν ὁδὸν Μαιζῶνος εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐλάχιστος κόσμος εὑρίσκετο εἰς τὸν Ναὸν καὶ ὅλοι διέθεταν τὰ νόμιμα ἔγγραφα ἐξόδου.

12. Τὸν σπουδαιότατον καὶ ἀκούραστον ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου – ἀεὶ μαχητὴν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Θεόκλητον Τσίρκαν, ἐξ Ἰωαννίνων, πτυχιοῦχον τῆς Παντείου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ & Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος, ἐφημέριος τῶν Ἱ. Ναῶν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καὶ Ἁγ. Ἀντωνίου Βριλησσίων, Προϊστάμενος τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴς τῆς Ριζαρίου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ἰσάξιος συνεχιστὴς τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, Διευθυντὴς τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ ἠργάσθη δεκαετίες ὁλόκληρες ἀόκνως εἰς τὴν Περσία, Κορέα, Γκάνα, Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία, Ἰνδονησία.

13. Ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους σύγχρονους μάρτυρας καὶ νὰ ταχθοῦμε ἀλληλέγγυοι διὰ νὰ μὴ ἀκούσωμεν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῆς Δευτέρας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας Παρουσίας «διὰ διασυρομένους, κατασυκοφαντουμένους, ἀδικουμένους, καθυβριζομένους, ὑμεῖς ἀδιαφορήσατε»!!!!!…..
Διότι ὁ Χριστός μας μᾶς τὸ τονίζει μὲ τὶς περικοπὲς τοῦ Εὐαγγελίου του:

α) «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν». ( Ἰωά. 15, 19-21 )

β) Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθαι ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς•οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν (Ματθαῖος 5, 11-12).

γ) «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου». (Β’ Τιμόθεον 3, 1-5).

δ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).

ε) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).

στ) «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 15, 5).

ζ) καὶ πληθώρα ἄλλων διδασκαλιῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἐν γένει ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων ποιμεναρχῶν ἀλλὰ καὶ σοφοτάτων ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων καθὼς καὶ πολὺ μελετημένων διδαχῶν τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ.

14. Ἂς ἐκφράσωμε, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ τὸ χριστιανικὸν πνεῦμα ἀγάπης, τὴν εἰλικρινή μας συμπαράστασιν πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς συγχρόνους μάρτυρας, πρὶν κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ δὲν προλάβωμε νὰ εἴπωμε «Κύριε ἐλέησον» καὶ «μνήσθητι μου Κύριε ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ»!!!!!…..

15. Ἐπειδὴ παντοῦ ὑπάρχουν καὶ τά «παρτσακλά» ὑποκείμενα, πρέπει ὅλοι ἐμεῖς νὰ τὰ ἀνακαλοῦμε εἰς τὴν τάξιν!!!…

16. Μόνον ὁ θρυλικὸς ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κατώρθωσε καὶ κατετρόπωσε ὄχι μόνον τὴν μπότα τοῦ φασίστα Μουσολίνι, τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ, τὴν πανσλαβικὴν προπαγάνδαν τοῦ συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ ἐκχριστιάνισε ἀκόμη καὶ 101 ΡΟΜΑ καὶ τοὺς ἔκανε πρότυπα νομοταγῶν πολιτῶν, ὅπως ἐκτενῶς ἀναφέρομε εἰς τὸ ἄρθρο μας : https://www.fotgrammi.gr//uncategorized/ταμα-του-εθνουσ-ρομα-ταλαιπωροι-με-κορ/

Ἐνίκησε ἀκόμη καὶ τοὺς ἀριστερίζοντες κρυπτοκεφαλαιοκράτες, τοὺς ἔχοντας καπιταλιστικὲς νοοτροπίες καὶ καταθέσεις, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς συνταγματάρχες, οἱ ὁποῖοι παρεδέχοντο ὅτι «παντοῦ ἐπικρατήσαμε ἐκτὸς τῶν περιοχῶν γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα. Ἐκεῖ θριαμβεύει μόνο ὁ Αὐγουστίνος»!!!
Ἀκόμη καὶ οἱ ἄσπονδοι ἐχθροὶ τοῦ ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Γέροντος Αὐγουστίνου ἄρχισαν νὰ τονίζουν: «ἂν ὑπῆρχε σήμερα ὁ Αὐγουστίνος, δὲν θὰ συνέβαιναν τέτοια παρατράγουδα»!!!!!…..

Οἱ Στρατηγοὶ Βασίλειος Βασίλαρος καὶ Παναγιώτης Μπενηψάλτης ἀνεδείχθησαν διὰ τῶν μαχῶν καὶ διὰ τῶν παρασήμων τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, ὅπως νεώτεροι ἀξιωματικοί μας διὰ τῶν σχολῶν τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῶν μέσων τῶν διαφόρων κομμάτων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παλαιοὶ ἀξιωματικοί μας δὲν ἀνῆκαν σὲ κόμματα καὶ δὲν κομμάτιαζαν ὅπως σημερινοί. Γι’ αὐτὸ ἐτόνιζαν εὐθαρσῶς διὰ τὸν Αὐγουστῖνον: «πρῶτα πρέπει νὰ πλένουμε μὲ ἀκουαφόρτε τὸ στόμα μας καὶ μετὰ νὰ πιάνουμε τὸ ὄνομα τοῦ Αὐγουστίνου στὸ στόμα μας!!!!!!!!!!

17. Δὲν συμφωνοῦμε οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις νὰ ἀποδομηθοῦν. Πρέπει νὰ παραμείνουν, νὰ διατηρηθοῦν καὶ νὰ ἐπαυξηθοῦν, διότι γι’ αὐτὲς χύθηκαν ποταμοὶ αἱμάτων!!!!!!!!!!

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *