ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82 – ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ * (+6.12.2019) ΕΝΑΣ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

 

(ἕνας θεόπτης ταπεινὸς συνάνθρωπός μας ποὺ ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ κινῇ τεράστιον κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον καὶ νὰ γίνῃ πρωτοσέλιδον).

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ 26.1.2020

Ὁ ἀείμνηστος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πρὸ 25 ἐτῶν ἦρθε νὰ μᾶς γνωρίσῃ ἐκ τοῦ πλησίον. Εἶχε ἀκούσει, μᾶς εἶπε, διὰ τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ποὺ ἐστέλναμε εἰς τὴν βομβαρδιζομένην τότε Γιουγκοσλαβίαν καὶ ἐμάτωνε ἡ εὐαίσθητος καρδιά του διὰ τοὺς ἀδελφοὺς Σέρβους!!!!!…..

Τόσον πολὺ συνεκινήθηκε ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμήν, ὥστε ἀμέσως μετὰ τὴν συνταξιοδότησίν του ἄρχισε νὰ ἔρχεται ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, ἀπὸ τὴν 9.00 πρωινὴν μέχρι τὴν 17.00 ἀπογευματικήν, ἀνελλιπῶς, προσφέρων τὴν ἐθελοντικὴν προσφοράν του, ἐκτὸς τῶν μεγάλων ἑορτῶν, διότι ἐπήγαινε πρῶτα νὰ ὑπηρετήσῃ ὡσὰν ψάλτης εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην εἰς τὸν Ταῦρον (εἶχε διδαχθῆ τὴν βυζαντινὴν μουσικὴν καὶ ἦτο ἄριστος ψάλτης)!!!!!…..
Ἐπίσης μᾶς ἔλειπε τοὺς θερινοὺς μῆνες, διότι μετέβαινε εἰς τὴν ἀγαπημένην ἰδιαιτέραν πατρίδα του, τὴν ὄμορφην Μαυρομμάτα (Ἄγραφα Εὐρυτανίας)!!!!!…..

Τέκνον μεγάλου κτηνοτρόφου ἀπὸ τὰ Ἄγραφα καὶ ἀρχοντοπούλας ἀπὸ τὴν Ἤπειρον, ἠσχολήθη εἰς τὴν νεότητα του μὲ τὴν κτηνοτροφίαν. Μὲ τὸ κύμα τῆς ἀστυφιλίας εὑρέθη καὶ αὐτὸς εἰς τὴν Ἀθήνα ὡς ἐργάτης. Μᾶς ἐδιηγῆτο ὅτι ὁ ἐργοστασιάρχης προσέφερε ἐδέσματα καὶ γλυκίσματα εἰς τοὺς ὑποψηφίους ἐργάτες καὶ εἰς ὅσους ἀργοῦσαν νὰ φᾶν, τοὺς ἔλεγε «κρατήσαμε τὰ στοιχεῖα σας, ἄν σᾶς χρειασθοῦμε, θὰ σᾶς καλέσουμε», καὶ κρατοῦσε ὅσους ἦσαν εἰς τὸ φαγητό των γρήγοροι!!!!!…..

Ὡς τέκνον τῆς Κατοχῆς δὲν εἶχε τὰ μέσα νὰ σπουδάσῃ. Ἄν δὲν εἶχε τὰ ἐμπόδια, θὰ ἦτο ἕνας σπουδαιότατος Πρύτανις Πανεπιστημίου ἤ Πολυτεχνείου διεθνοῦς κύρους!!!!!…..
Τὸν διέκρινε χάρις καὶ τεράστια διαύγεια πνεύματος καὶ εὐφυΐα!!!!!…..

Ἐδημιούργησε μία ὡραίαν χριστιανικὴν οἰκογένειαν μὲ τὴν σεμνὴν κα Φωτεινὴν καὶ τὰ τέσσερα παιδιά του, τὰ ὁποῖα ἐσπούδασαν, ἀλλά, δυστυχῶς ὑπῆρξαν θύματα τῆς κρίσεως καὶ ὁ μέγιστος καϋμός του ἦτο ὅτι ἔμειναν ἄνεργα καὶ ἀνύπανδρα!!!!!…..

Παρ’ ὅτι ἦτο ὀλιγογράμματος, διότι ὁ ἑλληνογερμανικὸς πόλεμος, ἡ γερμανικὴ κατοχὴ καὶ ὁ ἐμφύλιος τὸν κατεδίκασαν νὰ μὴ συνεχίσῃ νὰ μαθαίνῃ γράμματα, ποὺ τόσο πολὺ ἐπιθυμοῦσε, εἰς τὴν προσφοράν του εἰς τὰ γραφεῖα μας διέπρεψε, πολὺ καλύτερον ἀπὸ ἄλλους ἐθελοντάς, διδασκάλους, καθηγητάς, μηχανικούς, ἰατρούς!!!!!…..

Τὶς ἱκανότητές του, τὴν εὐστροφίαν του, τὴν εὐφυΐαν του, τὴν ἐπιμέλειαν του, τὴν εὐσυνειδησίαν του, τὴν προθυμίαν του, τὴν ὀξυδέρκειαν του, τὴν διορατικότητά του, τὰ διέθεσε πλουσίως καὶ μὲ πολλὴν ἀγάπην, σχεδὸν ἐπὶ 25 ἔτη, εἰς τὸν Ὅμιλον τῶν Κοινωφελῶν φορέων μας:
α.Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
β.Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
γ.Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

Καὶ πραγματικὰ μᾶς «ξελάσπωνε».
Πρῶτος ἐμάθαινε τὰ νέα μας μηχανήματα, σύγχρονα φωτοτυπικὰ καὶ τηλεομοιότυπα (φάξ), ἐτακτοποιοῦσε τὰ ἀρχεῖα μας καὶ ὅλα ἦταν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του εἰς τὴν ἐντέλειαν, ἔκανε τὶς καταχωρήσεις εἰς τὸ ταμεῖον μας, ἀλλὰ κυρίως ἦτο πρῶτος εἰς τὶς συσκευασίες τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν!!!!!…..

Μὲ χίλιους κόπους τὸν συγκρατούσαμε νὰ μὴ ἀνεβαίνῃ εἰς τὰ φορτηγὰ διὰ νὰ βάζῃ τάξιν εἰς τὶς ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, ὅταν οἱ πληρωνόμενοι ἐργάτες ἔδειχναν ἀπροθυμίαν!!!!!…..

Ὁ ἀείμνηστος Χρῆστος Γεωργίου ἦτο πάντοτε πρόθυμος δι’ ὅλες τὶς ἐργασίες καὶ ποτὲ δὲν κατεδέχθη νὰ πάρῃ μίαν δραχμὴν ἤ ἕνα Εὐρὼ οὔτε διὰ τὰ ἔξοδα του!!!!!…..

Ἦτο παρὼν εἰς τὸ γραφεῖον ἀκόμη καὶ μὲ πλημμύρες καὶ μὲ χιόνια ἀλλὰ καὶ μὲ καύσωνες!!!!!…..

Πρὸ ἐτῶν, Δεκέμβριον μῆνα, κατὰ τὸν ὁποῖον ὑπῆρχαν συνεχόμενες ἀπεργίες τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς, ἤρθε πεζοπορὼν ἀπὸ τὴν οἰκίαν του, σχεδὸν Τέρμα Ἀχαρνῶν μέχρι τὴν Μουσῶν εἰς τὸ ὕψος Κηφισίας – Κατεχάκη, διὰ νὰ βοηθήσῃ νὰ ἑτοιμασθῇ ἡ διεκπεραίωσις τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ νὰ μὴ μείνῃ ἀδιεκπεραίωτον!!!!!…..

Ὅσοι τὸν ἐγνώρισαν, ἐπισκεπτόμενοι τὰ γραφεῖα μας ἤ εἰς τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις μας εἰς τὴν Ἀροανίαν καὶ τὴν Ἀθήνα – καὶ αὐτοὶ εἶναι χιλιάδες – ἔχουν νὰ τονίζουν τὶς ἀρετές του, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω χαρισμάτων καὶ μὲ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον πίστιν του, τὴν εὐσέβειαν του, τὴν ταπεινοφροσύνην του, τὸ σέβας του καὶ γενικὰ τὸν ἀχαρακτήριζαν ὡς ἔχοντα μίαν σπουδαίαν ὑψηλὴν θρησκευτικὴν καὶ κοινωνικὴν μόρφωσιν!!!!!…..

Ὑπερέβαινε κατὰ παρασάγγας τοὺς ἐπιστήμονες λοιποὺς ἐθελοντές μας ἀκόμη καὶ εἰς τὰ μαθηματικά, τὴν γραμματικήν, τὸ συντακτικόν καὶ κυρίως εἰς τὰ θέματα Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ Πατριωτισμοῦ!!!!….
Ὅλα αὐτὰ τὰ 25 ἔτη, ὑπήρξαμε τόσον ὁμόψυχοι καὶ ὁμοϊδεάτες, ὥστε δὲν ἀνταλλάξαμε οὔτε μίαν δυσάρεστον λέξιν!!!!!…..

Μέχρι τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του μᾶς ἐξέπληττε ἡ προθυμία του: ἀπὸ τὴν σοβαρὴν ἀσθένειαν ποὺ τὸν κατέβαλε τὰ δύο τελευταῖα ἔτη ὑπεβλήθη καὶ εἰς τὴν δοκιμασίαν τῆς «παρὰ φύσιν ἕδρας» !!!!!…..Ἔλεγε μὲ παράπονον: «πότε θὰ μοῦ ἀφαιρέσουν αὐτὸ τὸ κολοκύθι νὰ μπορῶ νὰ βγαίνω ἔξω καὶ νἀ ἔρχωμαι νὰ σᾶς βοηθάω!»!!!!!…..

Ἀλλὰ μᾶς ἐξέπληττε καὶ ἡ νοημοσύνη του: συνεζήτη ἄνετα καὶ ἄριστα μέχρι καὶ σοβαρότατα γεωπολιτικὰ θέματα!!!!!…..

Τὶ νὰ πρωτοποῦμε γιὰ τὸν ἀνυπέρβλητον Χρῆστον μας!!!!!…..

Καὶ ὅλοι οἱ ἀνιδιοτελεῖς, ἰδεολόγοι ἐθελοντές μας τὸν ἀγαποῦσαν καὶ τὸν ἐκτιμοῦσαν καὶ τὸν θεωροῦσαν Δάσκαλόν των!!!!!…..

Τὴν 23ην Ἰανουαρίου 2008, εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν, τὸν ἐβραβεύσαμε εἰς μίαν σεμνὴν τελετὴν εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον Ρουμελιωτῶν (ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 37 σελ.160).

*https://www.fotgrammi.grτο-τάμα-του-έθνους/χρηστοσ-γεωργιου-ενασ-ανεπαναληπτοσ/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *