ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΧΑΙΡΕΤΕ ΜΕΤΑ ΧΑΙΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΕΤΕ ΜΕΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΩΝ

5.11.2019

1. Εἰς τὰ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΝ) τὴν δεκαετίαν 1990 – 2000 οἱ αἴσχιστοι καὶ σατανικοὶ πόλεμοι τοῦ ΝΑΤΟ κατώρθωσαν νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ σκηνοθετοῦν δῆθεν ἀπανθρώπους συμπεριφορὲς τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ ἐνισχύουν τοὺς φανατικοὺς Κροάτες καὶ μωαμεθανοὺς εἰς τὴν Βοσνίαν – Ἑρζεγοβίνην – Κράϊναν.
Νὰ χαρακτηρίζουν τοὺς πατριῶτες Σέρβους Ράντοβαν Κάρατζιτς, τὸν Στρατηγὸν Ράτκο Μλάντιτς, τόν «σύντροφον» Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς κλπ., κλπ. ὡς δῆθεν αἱμοσταγεῖς φονιάδες τῶν μουσουλμάνων καὶ φασιστῶν Κροατῶν.
Μάλιστα δὲ οἱ Γερμανοὶ ἀπὸ εὐγνωμοσύνην πρὸς τοὺς μωαμεθανούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διευκολύνει τὰ μέγιστα τὸν σχιζοφρενῆ φασίστα Χίτλερ, ἐπέτρεπαν εἰς αὐτὰ τὰ εἰδεχθέστατα στοιχεῖα, τοὺς μωαμεθανοὺς νὰ φοροῦν τὴν στολὴν τῶν χιτλερικῶν διὰ τοὺς μωαμεθανούς.
Τοὺς ὑπεραρκοῦσε ἡ φανατικὴ ὑποστήριξις, τὴν ὁποίαν ἔκαναν εἰς τοὺς γερμανοὺς κραυγάζοντες «Heil Hitler» {Ζήτω ὁ (ἀρχηγός) Χίτλερ}!!!!…..

Ἠσθάνοντο ὑπερήφανοι οἱ εἰδεχθέστατοι αὐτοὶ ἐγκληματίες μὲ τὴν ἐξόντωσιν τοῦ δῆθεν ,,χασάπη,, τῶν Βαλκανίων Σλόβονταν Μιλόσεβιτς.

2.Οἱ καταχθόνιες σκοτεινές δυνάμεις τῆς Δύσεως ἐνέσπειραν διάφορες ψευδολογίες, κατέστρωσαν σατανικότατα σχέδια, φανατίζοντες τοὺς ἰρακινοὺς ἐναντίον τῶν ἰρανῶν καὶ ἀντιθέτως τοῦς ἰρανοὺς ἐναντίον τῶν ἰρακινῶν. Καὶ εἰς αὐτὸν τὸν ἀπάνθρωπον καὶ τρισάθλιον πόλεμον ἐξουθενώθησαν ἑκατέρωθεν ἄνω τοῦ 1.000.000 ἀνθρώπων.

3.Μετὰ τὴν σκηνοθεσίαν τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν δίδυμων πύργων τὴν 11.9.2001, ἐβάπτισαν καὶ τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἰράκ, ὡς ,,χασάπη,, τῆς Βαγδάτης, ὅτι εἶχε δῆθεν πυρηνικὰ ὅπλα νὰ καταστρέψῃ ὅλην τὴν Ἀσία καὶ λοιπὲς ἠπείρους.

4. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες τῆς Δύσεως ἐδημιούργησαν καὶ τὸν πόλεμο ἐνατίον τοῦ Ἀφγανιστὰν γιὰ νὰ ἐξουθενωθῇ τὸ Ἀφχανιστάν ὅπου ἦτο καὶ ὁ τρισάθλιος Μπίν Λάντεν, γέννημα καὶ θρέμμα τῶν ἄβουλων ὑποχειρίων τῶν σιωνιστῶν, ὅπως διέταξε τὸ κέντρον τῶν σιωνιστῶν, τὸ Ἰσραήλ.
Μήπως τὰ 2 σιρίτια τῆς σημαίας τοῦ Ἰσραὴλ σημαίνουν τὸ ἕνα γύρω ἀπὸ τὸν Εὐφράτη/Τίγρη ποταμὸν καὶ τοὺς παραποτάμους του καὶ τὸ ἕτερον ἀπὸ τὸν Νεῖλον ποταμόν;;;;;

5.Ἤδη ἀπὸ πολὺ παλαιὰ εἶχαν συνειδητοποιήσει οἱ σιωνιστὲς ὅτι ὁ Γ Παγκόσμιος πόλεμος θὰ διεξαχθῇ γιὰ τὰ ὕδατα;;;;;….

Καὶ ἡ ἑταιρεία Κέκρωψ ἰσραηλινῶν συμφερόντων, ἡ ὁποία ἐπέτυχε νὰ ἐλέγχη τὶς περιοχὲς γύρω ἀπὸ τὴν Νέαν Φιλοθέη, Ψυχικόν, Φιλοθέην κλπ οἰκοπεδοποίησε τὴν ὅλην περιοχήν, παραχωροῦσα τὴν νομήν, κατοχὴν καὶ κυριότητα ὅλων αὐτῶν τῶν οἰκοπέδων εἰς τοὺς ἀγοραστάς των, παρακρατοῦσα ὅμως τὸ δικαίωμα ἐξορύξεως ὕδατος.
O Tempora O mores!!!!…

6.Ἀφοῦ ἐξουθένωσαν οἱ σιωνιστὲς καὶ τήν «Ἑλβετίαν» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τὸ Ἰράκ, ὅπου ἀπεδείχθη ὅτι ὁ «χασάπης» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς δὲν διέθετε πυρηνικὰ ὅπλα, ὅπως οἱ σκευωρίες τῶν σιωνιστῶν, καὶ μετὰ τὴν ἐξουθένωσιν καὶ τοῦ Ἀφγανιστὰν ἐδημιούρησαν οἱ καταχθόνιοι σιωνιστὲς τίς «ἀραβικές» ἀνοίξεις ἐξουθενώνουσαι ὅλες τις ἀφρικανικὲς χῶρες τῆς Μεσογείου.

7.Τοιουτοτρόπως οἱ σιωνιστὲς ἐξουθένωσαν καὶ τὸν Καντάφι καὶ δημιούργησαν τήν «μεγάλην» Τουρκίαν νὰ ἀπειλῇ ὅλες τὶς χῶρες ποὺ διαθέτουν τὸν πολυτιμότατον «μαῦρον χρυσόν» (πετρέλαια, ἀέρια κλπ. πολυτίμους θησαυρούς).

8. Μᾶς κατέστρεψαν καὶ κατέλαβαν καὶ τὰ Ἴμια ὅπου ὑπάρχουν ἀνεκτίμητα ὀρυκτὰ πλούτη. Καὶ ὁ μεγάλος Σιωνιστὴς Ἀαρὼν Ἀβουρὴ ἀνεφώνει δημοσίως: «εὐχαριστοῦμε τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας».

9.Οἱ σιωνιστὲς ἐξηπάτησαν καὶ τοὺς Κούρδους μαχητὰς καὶ ἐβοήθησαν τὴν Τουρκία νὰ ἐξουθενώσῃ καὶ τοὺς Κούρδους γιὰ νὰ δύνανται ἀνενόχλητοι νὰ ἔχουν ἔλεγχον ὅπου ὑπάρχουν ὑπόγειοι θησαυροὶ ὀρυκτοῦ πλούτου.

10.Ἐβάπτισαν τὸν Ἄσαντ ὡς δικτάτορα καὶ τοὺς ἀκραίους μωαμεθανούς ὡς συριακὸν μέτωπον, τὸ ὁποῖον ἐνισχύεται ἀπὸ Η.Π.Α., Γαλλία καὶ λοιπὰ σιωνιστικὰ κέντρα, διὰ νὰ ἐξουθενώσουν τὸν……. Ἄσαντ.
Ὅλα αὐτὰ ἀπέβλεπαν εἰς τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν Ρώσσων ἀπὸ τὴν Συρίαν καὶ τὴν δῆθεν καταπολέμησιν τῶν ξένων πολεμιστῶν ἐκεῖ.

11.Οἱ σιωνιστὲς ἐχρηματοδότησαν τοὺς Συρίους καὶ τοὺς ἄλλους πρόσφυγες Ἀφρικῆς καὶ λοιπὰ ἀκραῖα στοιχεῖα καὶ τοὺς διέθεσαν εἰς τὸν σύγχρονον σχιζοφρενῆ Χίτλερ, τὸν Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, νὰ τοὺς προωθῇ διὰ τῆς στρατιᾶς τῶν ἀνθρωποεμπόρων Τούρκων, νὰ τοὺς μεταφέρουν μὲ φουσκωτὰ ἤ ἄλλα σαπιοκάραβα καὶ νὰ τοὺς πετοῦν εἰς τὴν θάλασσαν καὶ οἱ δικοί μας νὰ τοὺς περισυλλέγουν καὶ νὰ τοὺς προωθοῦν εἰς τὴν ἐνδοχώραν αὐτὲς τὶς ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων διὰ τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ πληθυσμοῦ.

12. Ἡ Ἁγιοτόκος Ἐγγὺς καὶ Μέση Ἀνατολὴ μὲ τὴν μεσιτείαν τοῦ νέφους ὅλων τῶν ἁγνῶν Ὀρθοδόξων προεκάλεσε τὴν εὐσπλαχνίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἄντεξαν οἱ ὁμόδοξοι ἀδελφοί μας, τόσον εἰς τὸν βρώμικον πόλεμον τοῦ ΙΡΑΝ / ΙΡΑΚ, ὅπου μὲ τὶς καταχθόνιες ἐπεμβάσεις τῶν σατανικῶν δυνάμεων ἐξουθένωσαν ἄνω τοῦ 1.000.000 συνανθρώπων μας τόσον εἰς τὰ Βαλκάνια, ὅσον καὶ εἰς τὸ Ἰράν/Ἰράκ.
Μεταξὺ αὐτῶν ἦσαν κυρίως ἡ Γενοκτονία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Τὸ ἴδιον ἐπέτυχαν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ ξερριζώσουν καὶ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Ἰράκ, Ἰράν, Κάλας τοῦ βορειοδυτικοῦ Πακιστάν, εἰς τὰ ὅρια μὲ τὸ Ἀφγανιστάν, ὅπου, ὡς γνωστόν, ἀπήχθη ἀπὸ τοὺς Ταλιμπάν καὶ ὁἝλληνας διδάσκαλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΡΟΥΝΗΣ, τὸν ὁποῖον τὸ Ἵδρυμά μας τὸν ἔχει βραβεύσει.

13.Ἄν ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐπιστρέψωμε εἰς τὶς ρίζες μας, τότε θὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸ χάος τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν Ἕλληνες ξενοκίνητοι ἰθύνοντες.

Ἄν ἀναγεννηθῶμε πνευματικῶς, θὰ δυνηθῶμε νὰ διαφωτίσωμε – ἀναγεννήσωμε καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀγαθοπροαιρέτους ἀνὰ τὴν ὑφήλιον. Τότε θὰ δυνηθῶμε νὰ ἐπαναχριστιανίσωμε καὶ τοὺς παλιμβαρβάρους.

14. Ἀλλὰ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ὅταν ἐκαίγοντο ὄχι μόνον τὰ καταστήματα ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ζωὲς ἀνθρώπων εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν, ἔλεγε: «ἐδώσαμε ἐντολὴ στὴν Ἀστυνομία νὰ μὴ κτυπᾶ τοὺς νεαρούς».
Ἀντιθέτως ἡ «σύντροφος» Ἀλέκα ἔλεγε: «Μὴ χαϊδεύετε τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων».
Ρὲ ποῦ καταντήσαμε;;;;
O Tempora!!! O mores!!!

15. Ἐφέτος τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, μερικὲς θεατρίνες καὶ μεσήλικες γυναῖκες διὰ νὰ ἐξευτιλίσουν τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ τὴν ἰδέαν τῶν παρελάσεων, «βαλτές» γιὰ νὰ καταργηθοῦν οἱ παρελάσεις καὶ τὰ συλλαλητήρια ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, ἐφήρμοσαν τὸ σχέδιον των καὶ ἔξαφνα εἰσῆλθον εἰς τὴν παρέλασιν εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν Ἀττικῆς, ἀκριβῶς ὄπισθεν τῆς σημαίας καὶ διεπόμπευαν εἰρωνικῶς τὴν παρέλασιν μὲ γελοῖες ἀκροβατικὲς κινήσεις. Ὅλα αὐτὰ τὰ τρισάθλια γύναια ἀντὶ νὰ ἀποβληθοῦν καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν, συνέχιζαν νὰ παρελαύνουν καὶ νὰ τυγχάνουν αὐτὰ τά «παρτσακλά» (*) ὑποκείμενα τὴν καταχειροκρότησιν ὑπὸ τῶν ἰθυνόντων(video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=4VGuvMn50jU)!!!!!…..

(*) τουρκικὴ λέξις : parçak (τμήμα, κομμάτι) & περσική پارچه ‎(pārče). Διὰ νὰ ἐξελληνίσωμε τὴν γλῶσσαν μας δυνάμεθα νὰ τὸ μεταφράσωμε : τὰ τιποτένια ὁπωσδήποτε εἰς τὴν ψυχὴν καὶ πολλάκις καὶ εἰς τὸ σῶμα φαῦλα γύναια.
Τοιουτοτρόπως ἐδημιούργησαν θέμα νὰ ἀφιονίζουν ἐπὶ ἑβδομάδες ὁλόκληρες τοὺς ἀκροατές, θεατὲς ἤ καὶ ἀναγνωστικὸν κοινὸν τῶν ΜΜΕ.
Αὐτὰ ἀσμένως τὰ προβάλλουν οἱ δημιογραφίσκοι διὰ νὰ γεμίζουν τὶς ὧρες καὶ μάλιστα, φεῦ, ὑποστηρίζοντες τά «παρτσακλά», αὐτὰ τὰ τρισάθλια καὶ δυστυχῆ γύναια!!!…..

* ΑΡΘΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΛΙΔΑ ΜΑΣ
https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/εθνικοι-επετειοι-η-πνευματικη-τροφη-τ/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *