ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ

15.11.2019

Ὅπως καὶ ἄλλοτε εἴχαμε γράψει εἰς τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», εἰς τὰ ἄρθρα μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, εἰς τὸ παλαιόν μας Facebook «Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», τὸ ὁποῖον, ὡς πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τὶς ὁποῖες οὐσιαστικῶς ὑπηρετοῦν, οἱ ἰθύνοντες μᾶς τό «γκρέμισαν», καὶ συνεχίσαμε εἰς τὸ νέο: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή), τὸ ὁποῖο ἔφθασε τὶς 5.000 ΦΙΛΟΥΣ καὶ ἀντεκαταστάθη πλέον μὲ τὸ Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/, καθὼς καὶ εἰς τὸ Twitter @PANEL_TAMA καὶ εἰς τὸ https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/ :

Διὰ τοὺς λεγομένους ἀντιστασιακοὺς ἰσχύει:
Οἱ περισσότεροι ἀριβίστες, ἀετονύχηδες καὶ ἰδιοτελέστατοι
συσπειρώθησαν ἐπὶ τῷ αὐτῷ, ἀνὰ περίπου 10 φίλους καὶ ὁμοϊδεάτες των καὶ εἰς κάθε σπείραν (συμμορίαν) ἕκαστος μαρτυροῦσε ὑπὲρ τῶν ἄλλων γιὰ δῆθεν κατατρεγμοὺς καί «δημοκρατικά» του φρονήματα. Ὁ ἀπώτερός των σκοπὸς ἦταν νὰ ἀναρριχηθοῦν «ἕρποντας, γλύφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια των».

Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀνηθικότης νὰ ἐπαναλαμβάνωνται κάθε ἔτος διὰ τὸ Πολυτεχνεῖον οἱ θεατρινισμοί, οἱ ὁποῖοι ἀνανεωνοῦν τὴν μνήμην καὶ τὸ μίσος τῶν ἀντιπάλων παρατάξεων καὶ νὰ διαιωνίζεται ὁ διχασμός. Πρέπει νὰ παύσουν ὅλα αὐτὰ ἀμέσως καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες ὡσὰν μία γροθιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος καὶ ὑπὲρ τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων, διὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν χυθῆ ἄπειροι ποταμοὶ αἱμάτων. Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ γινόμεθα ὁδοστρωτῆρες ἀλλὰ νὰ διατηρήσωμε μόνον τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους μὲ σεμνότητα. Πρέπει νὰ ἀγωνιζώμεθα ὅπως ἠγωνίσθησαν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι, οἱ παποῦδες καὶ οἱ πατέρες καὶ οἱ μητέρες μας εἰς τὸ Ἔπος τοῦ 1940/1944 (ἴδ. ἄρθρον μας διὰ τὴν 28ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 σελ.5).

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΩ Η ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!!!!!

Μέγιστος ἰδεαλιστὴς καὶ οὐσιαστικῶς ἀγωνιστής – ἀντιστασιακὸς ὑπῆρξε ὁ ἥρωας τῆς ἀντιστάσεως κατὰ τῆς χούντας, ὁ ἁγνὸς καὶ μοναδικὸς ἀληθινὸς ἀγωνιστὴς τῆς Δημοκρατίας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ.

Ὁ διώκτης τῶν δικτατόρων διὰ τῆς Χριστιανικῆς πέννας του.
Ὁ λόγος του, λάβα ἐναντίον κάθε τυραννίας.

Ἐγεννήθη τὸ 1917 εἰς τὸ χωριὸν Ἀποδούλου – Ἀμαρίου – Ρεθύμνης. Ὴτο τὸ 4ον παιδὶ ἀπὸ τὰ ἑπτὰ παιδιὰ τοῦ Σταύρου καὶ τῆς Χρυσάνθης Ψαρουδάκη.

Διωρίσθη διδάσκαλος εἰς τὸ Φουρφουρὰ Ρεθύμνης.

Ἔγινε δικηγόρος μετὰ τὸν Β΄παγκόσμιον πόλεμον καὶ συνέγραψε τὸ Πολιτικὸν καὶ Χριστιανικὸν Μανιφέστο.
Τὸ 1949 ἵδρυσε τὸ Χριστιανικὸν Προοδευτικὸν Κόμμα καὶ τὸ 1952 συνέγραψε τὸ βιβλίον «Χριστιανικὴ Ἐπανάσταση καὶ Ἀνθρώπινη Κοινωνία».
Τὸ 1953 ἵδρυσε τὸ Κίνημα Χριστιανικῆς Δημοκρατίας καὶ ἄρχισε νὰ ἐκδίδῃ τὴν ἐφημερίδα «Χριστιανικὴ Δημοκρατία».
Αὐτὸς ὁ ἥρωας τῆς ἀντιστάσεως κατετρομοκρατεῖτο καθημερινῶς καὶ ἀπειλεῖτο:

Ἄν δὲν ὑπολογίζῃς τὸν ἑαυτόν σου, τουλάχιστον ὑπολόγισε τὴν γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιά σου, τὸ σπίτι σου. Αὐτὸς ὅμως ὁ ἀντιστασιακὸς ἥρωας δὲν ἐκάμφθη. Τότε ἕνα βραδάκι τοῦ ἐδηλητηρίασαν τὰ δύο χαριτωμένα κοριτσάκια του, Εἰρήνη καὶ Χρυσούλα, διὰ τὰ ὁποῖα ἐφρόντισαν τὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων κατὰ τὴν νεκροψίαν νὰ κουκουλωθῇ καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια.

Ὁ ἀνιδιοτελέστατος ἀγωνιστὴς Νικόλαος Ψαρουδάκης συνέχισε νὰ ἀγωνίζεται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας πατρίδος.
Πρὸς τοῦτο εἶναι ὁ μόνος ἀνιδιοτελής, ἰδεολόγος πολιτικός, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν ἐφυλακίσθη διὰ τὶς ἰδέες του, διότι ἔγραψε πρωτοσέλιδον ἄρθρον εἰς τήν «Χριστιανική» μὲ τίτλον «Διαρκὲς τὸ ἀδίκημά σας κύριοι Ἀρεοπαγίτες», παραμένων ἀκλόνητος καὶ τονίζων: «Ἤ ἐγκλημάτησα ἐναντίον τῆς Πολιτείας καὶ πρέπει νὰ τιμωρηθῶ ἤ ἐσεῖς εἶσθε κακοῦργοι καὶ μὲ διασύρετε, μὲ κατασυκοφαντεῖτε καὶ μοῦ στερεῖτε τὴν ἐλευθερίαν μου».

Ἐκοιμήθη τὴν 23.10.2006, εἰς ἡλικίαν 88 ἐτῶν.

Σχετικῶς ἐγράψαμε εἰς τὸ τεῦχος 29 τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ σελ. 160-162.

Ὁ ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν φορέων μας τὸν ἐβράβευσε εἰς πανηγυρικὴν ἐκδήλωσίν μας εἰς τὸ Πολεμικὸν τὴν Μουσεῖον τὴν 25ην Ἰανουαρίου 2010.

Διὰ τὰ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν γέννησίν του, ὀρθότατα, τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα ἐκυκλοφόρησαν σειρὰν γραμματοσήμων μὲ τὴν προσωπογραφίαν του.

Πρὸς τοῦτο ἐζητήσαμε ἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ, τὰ ὁποῖα εἰς τὴν ἀρχὴν μᾶς ἔλεγαν ὅτι δὲν ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ γραμματόσημα, νὰ συλλέξουν ἀπὸ ὅλα τὰ Καταστήματα ΕΛ.ΤΑ τὰ ἀδιάθετα γραμματόσημα μὲ τὸν Ψαρουδάκη καὶ νὰ τὰ προαγοράσωμε ἐμεῖς, ὅπερ καὶ ἐγένετο, καὶ τὰ χρησιμοποιοῦμε εἰς τὴν ἀλληλογραφίαν μας.

Τοιουτοτρόπως δύναται νὰ διδάσκῃ τις τὰ τέκνα του καὶ τὰ ἐγγόνια του – τὶς ἐπερχόμενες γενεές, ὅτι ὑπῆρξαν καὶ ἁγνοὶ ἰδεολόγοι ἀγωνιστὲς καὶ ὄχι μόνον φιλοτομαριστές.

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτοῦ τοῦ μεγίστου ὄντως ἀντιστασιακοῦ καὶ ὄχι καπήλου τῆς ἰδέας τῆς ἀντιστάσεως !

 

 

* https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/17-νοεμβριου-νικολαοσ-ψαρουδακησ-ενασ-π/……………

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *