Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

Συνεχίζομε τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀκόμη εἰς χαμηλοὺς τόνους, μὲ σεβασμὸν εἰς τὶς ὑποσχέσεις μας διὰ τήρησιν «ἐκεχειρίας» ἐκ μέρους μας.

Ἀναμένομε καὶ τὴν ἄλλην πλευράν, δηλαδὴ τὴν πολιτικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν ἡγεσίαν νὰ ἀναλογισθοῦν τὸ βάρος τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης των καὶ νὰ ἀφουγκρασθοῦν (ἀκούσουν) τὸν φρικτότατον πόνον καὶ τὴν βαρυτάτην δοκιμασίαν ποὺ διέρχεται ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι διερωτῶνται:

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ, καθ’ ἥν στιγμὴν ὑπάρχουν οἱ προσφερόμενοι (τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν) νὰ ἀναλάβουν τὰ ἔξοδα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος καὶ τὸ μόνον ποὺ ζητοῦν εἶναι ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα. Δυστυχέστατα ὅμως, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἡ Ἐκκλησία κατήντησε τρισάθλια θεραπενίς – στυλοβάτης, ἑξαπτέρυγα καὶ δεκανίκια τοῦ αἰσχίστου κατεστημένου!!!.

Ἐπαναλαμβάνομε ὅτι ἐμεῖς ἀναλαμβάνομεν τὰ πάντα καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία δεκάρα διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του. Ζητοῦμε ἐπὶ πλέον νὰ μᾶς παραχωρήσουν τὰ δικαιώματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν παραχωρηθῆ εἰς τὸν μεγάλον ἐκδότην καὶ μεγαλοκαναλάρχην διὰ τὸ Μέγαρον Μουσικῆς, τουτέστιν τόν «μεγάλον» Χρῆστον Λαμπράκη καὶ τοὺς διαδόχους αὐτοῦ Σταῦρο Ψυχάρη καὶ λοιπούς…
Ὅπως διακηρύττομε παντοῦ, ἐτονίσαμε ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς ἀκόμη καὶ εἰς τὸν Μακαριώτατόν μας κ.κ. Ἱερώνυμον τὸν Β΄ κατὰ τὴν

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΤΗΝ 9.7.2019

Κατὰ τὴν πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου μας κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, ἐνώπιον τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νῦν Επισκόπου Ὠρεῶν κ. Φιλόθεου, τοῦ πολιοῦ νομικοῦ – θεολόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξή, Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,παρόντων τοῦ Προέδρου καὶ τῆς Γεν. Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ἐπαναλάβαμε τὸν διακαέστατον πόθον καὶ ἐπιθυμίαν μας νὰ προσφέρωμε ὅλον τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις ἄνω τῶν 80 ἐτῶν δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως καὶ μέχρι τώρα τὸν διαθέτομε, διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!!…..

Ὅπως ἔχομε τονίσει κατὰ κόρον πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, τὰ πάντα τὰ διαθέτομε ἐμεῖς. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε, ἐδῶ καὶ πολλὰ ἔτη, εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα. Ἐμεῖς ἀναλαμβάνομε τὰ πάντα, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία δεκάρα διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του.
Ἐπανελάβαμε δέ: «Διακαέστατος πόθος μας εἶναι νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον ὡσὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ νὰ μὴ ἀκουσθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε μετὰ θάνατον. Ἐσεῖς Μακαριώτατε θὰ δοξασθῆτε, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, καὶ θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεεὲς γενεῶν. Θὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορίαν ἐς ἀεί. Εἶναι ὅμως θλιβερόν, ὄχι μόνον δημόσιες ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις νὰ παραχωροῦνται γιὰ τεμένη, γιὰ τοὺς ἀκραίους ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγεγνεσίας νὰ μὴ διατίθεται οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς!!!!
Ὁποία ἀνηθικότης καὶ θραστάτη διαστροφὴ τῆς ἀληθείας;;;;;….».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει καὶ ἐπαναλαμβάνομε, ὅτι τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ θὰ διοικῆται ἀπὸ 40 μελὲς Διοικητικὸν Συμβούλιον, μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος ἤ τὸν ἐπιχώριον Μητροπολίτην (ἄν δὲν γίνῃ εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν ἀλλὰ εἰς περιοχὴν τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς) καὶ ἕξ (6) Συνοδικούς (ὄχι ἀρεστοὺς τῶν Ἀναγνωστοπουλαίων ἢ τοῦ Ἱδρύματος ἢ τοῦ Σωματείου ἀλλὰ θὰ ἐκλέγωνται διὰ κλήρου ἀπὸ τοὺς 12 Συνοδικούς), καὶ τοὺς ἑκάστοτε Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, Δήμαρχον Ἀθηναίων (ἢ τὸν ἐπιχώριον Δήμαρχον, ἄν γίνῃ ἐκτὸς τῆς πρωτευούσης Ἀθηνῶν, ἐντὸς τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς), Πρυτάνεις ΕΚΠΑ καὶ ΕΜΠ, Εἰσαγγελέα Ἀρείου Πάγου καὶ Προέδρους Ἀρείου Πάγου, Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, Νομικοῦ καὶ Ἐλεγκτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη θὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Ὅμιλον τῶν κοινωφελῶν φορέων μας καὶ Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἄτομα μὲ ἀρίστην ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν.

Καὶ μελλοντικῶς νὰ διαχειρίζωνται ὡσαύτως οἷαδήποτε ποσὰ εἰσπράττονται καὶ νὰ καταμετρῶνται αὐτὰ εἰς φωταγωγουμένας καὶ βιντεοσκοπουμένας αἰθούσας.
Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐπαγρυπνῇ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διατίθεται διὰ τὴν οἰκοδόμησιν, συντήρησιν καὶ λειτουργίαν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ νοσφίζωνται «ἡμέτερα» «τρωκτικά» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
Νὰ παρακολουθοῦνται ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ μέλη τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων καὶ ἀπὸ Ἐξελεγκτικὰς Ἐπιτροπάς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δικαστάς, ἀστυνομικούς, δημοσιογράφους κλπ, διὰ νὰ μὴ παρασύρωνται μερικοὶ καὶ πίπτουν εἰς τὸν πειρασμόν, νά «χώνωνται» χονδρὰ ποσά «εἰς φαρδειὰ μανίκια» δυστυχισμένων ἀργυρολατρῶν, ὅπως ἐγένετο καὶ εἰς τὸ Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Τεμπῶν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *