ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

εὔχεται

ὁ Ὅμιλος τῶν πνευματικῶν – κοινωφελῶν φορέων μας,
Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»
καὶ συνιστᾶ εἰς ὅλα τὰ μέλη μας, φίλους, συνεργάτες, πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καθὼς καὶ εἰς τοὺς θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν μας νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνωμε τὶς κοσμικὲς εὐχές «καλὲς γιορτές», «χρόνια πολλά» καὶ ἄλλες παρόμοιες ὑλιστικὲς εὐχὲς ἀλλά:
«ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ , ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΕΤΗ».

Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἕτοιμοι διὰ τὸ ὑπερπέραν καὶ νὰ μὴ κυριαρχούμεθα καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τὸν ἀντικείμενον ἡμῶν Διάβολον καὶ νὰ καυχώμεθα, διότι συγγενεῖς μας, φίλοι μας, γνωστοί μας, συνεργάτες μας κλπ. ἔφυγαν «σὰν πουλάκι».

Ἐπ’οὐδενὶ δὲ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ λησμονοῦμε ἤ νὰ μᾶς διαφεύγῃ ὅτι ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία εὔχεται:

«Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάττει ἀπό :
α) λοιμοῦ (ἀσθένειες),
β) λιμοῦ (πείνα-μὴ ἔχοντες τὰ πρὸς τὸ ζεῖν)
γ) σεισμοῦ (ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, διότι ὁ ἄνθρωπος δὲν διέφθειρε μόνον τὸν ἑαυτόν του ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν φύσιν), καὶ ὅπως στρώνομε, κοιμόμεθα καὶ ὅπως σπέρνομε, θερίζομε :
ἀδιαφορία σπέρνουμε, ἀνεμοθύελες θὰ θερίζωμε, στραβὰ καὶ ἀνάποδα στρώνομε, δὲν θὰ ἀναπαυθῇ τὸ σωματάκι μας μὲ τὸν ὕπνον,
δ) καταποντισμοῦ (ἄν δὲν πραγματοποιήσουμε ἔργα μετανοίας καὶ δὲν ἐπιστρέψωμε εἰς τὶς ρίζες μας, δὲν θὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς δημιούργησαν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες – πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων),
ε) ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰνστρούκτορες ποὺ κόπτονται ὑπὲρ τῶν τζιχαντιστῶν καὶ σκανδαλοδέστατα τοὺς προωθοῦν παντοῦ, εἶναι τόσον πολὺ ἐπικίνδυνοι διὰ τὴν ἑλληνικὴν φυλὴν καὶ κόπτονται νὰ κατατρομοκρατοῦν τοὺς πάντας καὶ νὰ εὐφραίνωνται ἐν ὀνόματι τῆς διαβοήτου συνθήκης Ἐλσίνσι.

Μόνον τὰ χαρούμενα, εὐλογημένα ἔτη πρέπει νὰ προσδοκῶμε καὶ μὲ ἄκραν ταπείνωσιν καὶ συντριβὴν καρδίας νὰ παρακαλοῦμε τὸν μέγιστον δωρεοδότην Θεάνθρωπον νὰ μᾶς ἀξιώνῃ, νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός του, νὰ ἀξιωθῶμε νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ νὰ ἀπέλθωμε ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ οὔτε μετὰ θάνατον νὰ ἀκούγεται τὸ ὄνομά μας.

2. Αὐτὸ ἐλέγαμε τὴν 9.7.2019 καὶ εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον (ἴδ. ἀνωτέρω σελ. 2).

3. Ἡ ἄκρα Ταπείνωσις, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας ταπεινώνει τὸν ἑαυτόν του, θεωρῶν ἀδελφόν του ἀκόμη καὶ τὰ καταπεριφρονημένα ἄτομα καὶ τοὺς ἀποκαλεῖ «ἀδελφούς του», καὶ κατατάσσει τὸν ληστὴν εἰς τὸν Παράδεισον. Ἄλλως θὰ ἀκούσωμε ἐν ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τό: «ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν» (Ματθ, 7, 23).

5. Ὀφείλομε, λοιπόν, νὰ συμπαριστάμεθα εἰς ὅλους τοὺς καταδιωκομένους καὶ διασυρομένους εὐλαβεῖς μοναχούς, νὰ πληρώνουν τὰ δικαστικά των ἔξοδα καὶ νὰ μὴ φυλακισθοῦν.
Νὰ μὴ καταδικάζωνται γερόντισσες καὶ ἀδελφὲς μοναχὲς εἰς τὸ νὰ ἀπαγορεύεται εἰς αὐτὲς ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐπειδὴ δὲν ἐδέχοντο τρισάθλιες ἀπαιτήσεις τῶν Μητροπολιτῶν των!!!!!…..
Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φοβούμεθα τοὺς φονεύοντας τὸ σῶμα καὶ μὴ δυναμένους νὰ ἀποκτείνουν τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ κυρίως ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δολοφονοῦν τὴν ψυχήν!!!!….

6. Εἶναι δὲ ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀνηθικότης τὰ περίπου 120 γερόντια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, νὰ μὴ ἐπιτρέπεται νὰ παραλαμβάνουν οὔτε ἕνα φαρμακάκι ἀξίας οὔτε ἑνὸς (1) Εὐρώ, ἤ πλυμένες φανέλες ἀποθανώντων συναθρώπων μας ἤ ἕνα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες καὶ νὰ παραδίδωνται αὐτὰ νομίμως (;;;)εἰς τὴν «μαϊμοῦ» Ἐσφιγμένων, ἐπειδὴ ἔπαυσαν νὰ μνημονεύουν αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὡς «ξεβράκωτους», ἐπειδὴ ἐνεδύοντο τὴν ἐθνικήν των ἐνδυμασίαν, τὶς φουστανέλες, τονίζων ὅτι: «μερικοί ,,ξεβράκωτοι,, διετάραξαν τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν (;;;) Μωμαμεθανῶν καὶ Ἑλλήνων!!!!…».

7. Τὸ πόσον ὑποφερτὴ ἦτο ἡ συμβίωσις μὲ τοὺς Μωαμεθανοὺς Τούρκους, τὸ διαπιστώνομε εἰς τὸν σύγχρονον σχιζοφρενῆ Χίτλερ, τὸν ὁμόαιμον μας Γενίτσαρον Ερντογάν ποὺ ἀπειλεῖ ἀγέρωχα ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα.

8. Ὁ Θεὸς νὰ συναιτήσῃ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς νὰ τὸν ἀνακαλέσουν εἰς τὴν τάξιν καὶ νὰ μὴ αἱματοκυλήσῃ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα.

9.Μήπως τὸν μικρὸν καὶ ἄσημον κράτος εἶναι ἡ Λιβύη, ποὺ οἱ παλαιοὶ ἐπίστευαν ὅτι ὁ Γ΄Παγκόσμιος Πόλεμος θὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ ἕνα μικρὸν ἄσημον κράτος;;;;;…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *