ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΤΙ ; ΠΡΟΟΔΟΣ Ἤ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ; ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ἤ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ;;;;;…..

26.9.2019 *

1.Ἔχομε δώσει τὸν λόγον μας, ὅτι ἀπὸ ἀρχὲς Μαΐου 2019 μέχρι ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 2019 θὰ ἔχωμε ἀνακωχή, γιὰ νὰ μὴ δίδωμε ἀφορμὴν εἰς ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικῶς μισοῦν τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – τοῦ Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, νὰ ἐπιρρίπτουν εὐθύνες εἰς ἐμᾶς ὅτι δῆθεν ἐμποδίζομε τὴν πραγματοποιησίν του!!!!!…..

2. Κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν, αὐτονόητον καὶ ἀπαραίτητον εἶναι, τοῦτο νὰ γίνῃ εἰς κεντρικὴν τοποθεσίαν, διὰ νὰ εἶναι ἐλευθέρα καὶ ἄνετος ἡ πρόσβασις διὰ σταθερῶν τροχιῶν καὶ νὰ δύναται ὁ κάθε οἰκογενειάρχης νὰ προσέρχεται καὶ ὄχι μόνον οἱ ἔχοντες καὶ οἱ κατέχοντες!!!!!…..

3.Ἰσχύουν ὅσα ἔχουν γραφῆ πρὸ τῆς ἐκεχειρίας καὶ ἐμεῖς δὲν προλάβαμε νὰ τὰ ἀναρτήσωμε ἢ νὰ τὰ δημοσιεύσωμε, λόγῳ πολλῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων (π.χ. τὴν ἐκπαίδευσιν νέου προσωπικοῦ γιὰ νὰ εἶναι τὰ γραπτά μας κατανοητὰ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες, τοὺς γνωρίζοντας τὴν σωστὴ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, διότι τά «μενιδιάτικα», «ἀλαμπουρνέζικα» ἢ «κορακίστικα» δὲν εἶναι καταληπτὰ καὶ ὁ κίνδυνος παρεξηγήσεων εἶναι ἄκρως καὶ ἀναπόφευκτος).Συνεχίζομε νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνωμε.

4. Δὲν γράφομε ὅμως νέα!!!!!…..
Τοῦτο τὸ πράττομε μὲ μεγἀλη λύπη μας, εἴμεθα σφόδρα περίλυποι ἄχρι θανάτου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχομε συνεχῶς «Γολγοθάδες» Μεγάλης Παρασκευῆς!!!!!….

5.Ἔχομε τονίσει ἐπανειλημμένως ὅτι ἐμεῖς σήμερον, εἰς τὸν αἰώνα τῶν ταχυτήτων, πρέπει νὰ ἀναπτύσσωμε τὰ θέματα ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ μὴ εἶναι παρωχημένα!!!…

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ σπεύδουν οἱ πάντες νὰ ἐνημερώνωνται ἐγκύρως καί, εἰ δυνατόν, νὰ εἲμεθα πρῶτοι στὶς ἀναρτήσεις καὶ δημοσιεύματα!!!!!…..
Καὶ οἱ φίλοι νὰ ἀδημονοῦν νά «βγοῦμε στὸν ἀέρα» γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν!!!!!….

6. Ὀψόμεθα, λοιπόν, μετὰ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου 2019, πρῶτα ὁ Θεός, μὲ δύναμιν καὶ εὐλογίαν, γιὰ τὶς πραγματοποιήσεις τῶν σκοπῶν μας, ἐπ’ὠφελείᾳ τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας μας καὶ τῆς Πατρίδος μας!!!!!…..

7. Ζητοῦμε ὑπερκατεπειγόντως συναγωνιστάς!!!!!….

Ὅπως τὸν ἐπὶ 10 ετίες πιστότατον, λίαν εὐσυνείδητον ἐθελοντήν μας κ. ΧΡΗΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ἄνω τῶν 95 ἐτῶν, ἄκρως ἰδεολόγον καὶ ἀνιδιοτελῆ, ὁ ὁποῖος ἐργαζόταν διὰ τοὺς σκοπούς μας κάθε ἡμέρα καὶ σὲ πάρα πολλὰ θέματα μᾶς «κόλαγε τὸ κεφάλι στὸ τοῖχο». Ἀκόμη καὶ σήμερα, παρ’ ὅλον ὅτι ἐδῶ καὶ 8 μῆνες δὲν τρώγει καθόλου ἀλλὰ ζεῖ μόνον μὲ τοὺς ὁροὺς καὶ μὲ τὰ φάρμακα, ἐν τούτοις μᾶς τηλεφωνεῖ καὶ μᾶς λέγει:
«Αἰσθάνομαι δυνατὸς καὶ θέλω νὰ ἔρχομαι νὰ σᾶς βοηθάω… » (ἴδ. καὶ ἀνωτέρω σελ. 9 , παράγραφον 14)!!!!!…..

8. Πολλοὶ φίλοι εἶναι κατὰ φαντασίαν ἀσθενεῖς καὶ φοβοῦνται τὶς διάφορες ἀσθένειες. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴν νοοτροπίαν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀποχαυνώνωνται «ἐπάνω εἰς τὸν καναπέ» ὑφιστάμενοι πλύσιν ἐγκεφάλου ἀπὸ δημοσιογραφίσκους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀρθρώσουν μερικὲς φράσεις!!!!!…..

Γιὰ δὲς ποῦ κατηντήσαμε!!!!…..
O tempora o mores;;;;;;

Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζoνται οἱ εὐαγγελικὲς ρήσεις:

«μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7)!!!!!…..
«πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).

Καὶ πληθώρα ἄλλων ἁγιογραφικῶν προσταγῶν ἤ συμβουλὲς ἤ προτροπὲς οἰκουμενικῶν συνόδων, Ἁγίων Πατέρων τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας μας ἀλλὰ καὶ ρήσεις τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς π.χ. ἡ ἐκλαΐκευσις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τό:

«τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς.» (Ἰωάννης 12, 40)!!!!!…..

ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :
Α)«δὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ, Β) δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ καὶ Γ) δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀδαὴς ἀπ’αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ….»!!!!….

*ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ ΜΑΣ
https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/tama-toy-eθνουσ-meta-thn-eκεχειρια-ti-προοδοσ-ἤ-καταστρ/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *