ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80- ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

29.8.2019

Ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς γνωστόν, ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων.

Καμία ἀντίρρησις ἐπὶ τούτου!!!!!…..

Ὅμως ὅποιος θὰ ἐπιλέγεται κάθε φορὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐγνωσμένης, μοναδικῆς ἀξίας καὶ πρὸ παντὸς νὰ τυγχάνη καλῆς ἔξωθεν μαρτυρίας ἀπὸ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα!!!!!…..

Ὑπῆρξαν μεγάλα ἀναστήματα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν Ὀρθοδόξων παραδείγματος χάριν:

ὁ κυρὸς Χρυσόστομος Σμύρνης, ὁ κυρὸς Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ὁ κυρὸς Χρύσανθος Φιλιππίδης, ὁ κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης, ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ὁ ἀείμνηστος Ἠλίας Παρασκευάς.
Ἀλλὰ καὶ σήμερα ὑπάρχουν, ὅπως ὁ ἐπίτιμος καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Δαΐκος, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁμ. καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντώνιος Κουνάδης, ὁ ὁμ. καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Παῦλος Τούτουζας καὶ ἄλλοι!!!!!…..

Ὑποδείγματα ἐξαιρέτων ἔχομε ἀναφέρει…

Εἴμεθα συνυπεύθυνοι ὅλοι!!!!!…..

Δηλαδή:
Φορεῖς – Ἐνορίες – Τύπος – Πολιτικὰ Κόμματα – Βουλευτές – Περιφερειάρχες – Δήμαρχοι καὶ θὰ εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα διὰ τὴν ἀδιαφορίαν μας, τὴν ἀκηδείαν μας καὶ τὴν ἀβελτηρίαν μας!!!!!…..

Μόνον ἐὰν ἐνεργούσαμε σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Θεανθρώπου, τῶν ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων Πατέρων, τῶν Ἱερῶν Συνόδων, τότε ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους θὰ ἦτο : Φῶς Ἐπίγειον, Ἁγιορείτικον Φῶς γιὰ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὴν Ἑλλάδα μας ποὺ ἔχει φῶς καὶ φύλαξιν ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ νὰ μὴ φέρωνται καὶ ἕλκωνται ἀπὸ τὰ ἑκάστοτε χριστιανικὰ δόγματα τῆς ἐποχῆς (ΟΦΑΕ, ὅπου φυσάει ἄνεμος εὐνοϊκός)!!!!!…..

Ὁ λαὸς ἐρωτᾶ τοὺς Μητροπολίτας τῆς Ὀρθοδοξίας, πῶς ἀνεχθήκατε τὸν γνωστὸν κον Ψυχάρην καὶ πολλοὺς ἄλλους ὡς Διοικητὰς τοῦ ἉγίουὌρους;;;;;…..

Πολλὰ ἀκόμη ἐρωτήματα μᾶς ὑποβάλλει ὁ Λαὸς ἀλλὰ ἀπαντήσεις δὲν λαμβάνει;;;;;…..
Πρέπει πάντοτε νὰ ζητεῖται συμφωνία ἢ συναίνεσις Βουλῆς καὶ Ἁγιορείτικης Κοινότητος, ὥστε νὰ ἐπιλέγωνται ἄνθρωποι ἐγνωσμένου Ὀρθοδόξου βιώματος!!!!…..

Ἦταν καὶ ἐπιθυμία τῶν φορέων μας καὶ εἶχαν προταθῆ σπουδαιότατες προσωπικότητες, ὡς π.χ. ὁ μέγας φιλάνθρωπος – εὐεργέτης, ὁ γνωστότατος ἐφοπλιστὴς κ. Ἀθανάσιος Μαρτίνος καὶ ὁ διαπρεπὴς νομικός, τέως Ἀντεισαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ Θεολόγος κ. Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος τῆς λευιτικῆς οἰκογενείας Ἀγγελοπούλου (υἱὸς τοῦ σεβαστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Ἀγγελοπούλου καὶ ἀδελφὸς τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Ριζαρείου Σχολῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου π. Σπυρίδωνος Ἀγγελοπούλου)!!!!…..
Αὐτὲς τὶς δύο σπουδαιότατες προσωπικότητες ἐνθέρμως θὰ προτείναμε νὰ εἶναι ἐναλλάξ καὶ κάθε 6 μηνον νὰ ἀλλάσουν, ὁ Πρόεδρος νὰ γίνεται Ἀντιπρόεδρος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος νὰ γίνεται Πρόεδρος, μὲ διευρυμένες δικαιοδοσίες!!!!!…..

Νὰ ἀκροῶνται καὶ τὸν πόνον καὶ τὴν ὀδύνην τῶν διαβιούντων εἰς κελλιά ἢ εἰς σκῆτες εὐλαβῶν μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι προσεύχονται ἀνελλειπῶς ὑπὲρ τῶν ἰδικῶν των ἁμαρτιῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῆς σωτήριας ὅλου τοῦ κόσμου!!!!!…..

Ἐπίσης νὰ ἀκροῶνται καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τοὺς στεναγμοὺς καὶ τῶν ἐκτὸς Ἅγίου Ὄρους ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, διότι τὶς τελευταῖες δεκαετὶες ἐστερεῖτο ἡ Διοίκησις τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοιούτων ἀναστημάτων!!!!!…..

Ὅμως ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά!!!!!…..

Οἱ ἀκραιφνῶς ὀρθοδόξως βιοῦντες μὲ τὶς προσευχές των θὰ συγκινήσουν τὸν μέγιστον δωροδότην ἐνανθρωπήσαντα Χριστὸν καὶ τὴν Παναγίαν Αὐτοῦ μητέρα καὶ θὰ λάμψῃ καὶ πάλι ἡ Ὀρθόδοξος βιωτὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους!!!!!…..

Πρέπει νά «ξηλωθῇ» – νὰ ἀποδομηθῇ τὸ κατεστημένον τῶν παλαιῶν διοικήσεων καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὅλες οἱ φατρίες!!!!!…..

*https://www.fotgrammi.gr/work/περι-τησ-διοικησεωσ-του-αγιου-ορουσ/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *