ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80- Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΝ IQ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

30.8.2019

Kαὶ ἡ ἑλληνικὴ ΑΟΖ μὲ ὅλες τὶς ὁριοθετήσεις ἀπὸ Ἀδριατικὴν θάλασσαν, θάλασσαν τῶν Ἑπτανήσων, Κατακώλου, Μεσσηνιακῶν περιοχῶν, γύρωθεν Κρητικοῦ Πελάγους, Δωδεκαννήσων μέχρι καὶ πέραν Καστελορρίζου**, Κυκλάδων, θαλασσῶν Βορείου Ἑλλάδος, νήσων Σποράδων, Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ ἐν γένει ὁ ὑποθαλάσσιος ὀρυκτὸς πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος!!!!…..
Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε ἕνας Ἕλλην νὰ μὴ προσυπογράψῃ ἐδῶ :
http://www.ipetitions.com/petition/elliniki_aoz/

ὥστε νὰ συγκεντρωθοῦν πολλὰ ἑκατομμύρια ὑπογραφῶν καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν εἰς πληθώραν διεθνῶν ὀργανισμῶν καὶ οἰκονομικὲς ἑνώσεις καὶ δραστηριότητες, οὕτως ὥστε νὰ ἀγωνισθῇ γιὰ τὴν δικαίωσιν καὶ προβολὴν τῶν ἑλληνικῶν δικαιωμάτων !!!!!…..

Πρὸ ἄνω τοῦ ἡμίσεως αἰῶνος, πολλοὶ εἶχαν ταχθῆ διὰ τὸν ὑπέργειον καὶ ὑπόγειον ὀρυκτὸν πλοῦτον τῆς Ἑλλάδος, πλὴν ὅμως διάφοροι ἐπροχώρησαν περισσότερον:
Ὅπως π.χ. οἱ ἀδελφοὶ Σοφιανόπουλοι τῶν Χρωματουργείων Πειραιῶς, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδὴ ἐνόμιζαν ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ χριστὸν Κράτος δικαίου, πέραν τῶν φαρμάκων ἤθελαν νὰ ἀξιοποιοῦν καὶ τὰ ἑλληνικὰ πετρέλαια, τὴν δημιουργίαν βαρείας βιομηχανίας κατασκευῆς ὅπλων, ὄχι μόνον διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν τῶν Ἑλληνικῶν πολεμικῶν μονάδων (στρατοῦ ξηρᾶς, ναυτικοῦ καὶ ἀεροπορίας) καὶ διὰ νὰ μὴ ἐξάγεται πολυτιμότατον συνάλλαγμα, ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ εἰσάγεται συνάλλαγμα μέσῳ ἐξαγωγῶν τοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ !!!!!…..

Ἐπίσης ἠγωνίζοντο διὰ τὴν ἐξόρυξιν καὶ ἀξιοποίησιν τῶν πολυτιμότατων ὀρυκτῶν τῆς χώρας μας !!!!!…..

Τότε τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον τοὺς ἔκλεισε ὅλους τοὺς ἀγωγοὺς τῶν χρηματοδοτήσεων των καὶ ἠνάγκαζαν αὐτοὺς νὰ πληρώνουν πολλαπλάσιους τόκους, ἀπ’ ὅ,τι ἴσχυε εἰς τὶς τρισάθλιες τράπεζες καὶ ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς ἦτο πολλαπλάσιος τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν κρατῶν τῆς γῆς !!!!!…..

Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνον τὰ μεγαλεπήβολα σχέδια των δὲν ἐπραγματοποιήθησαν ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ σπουδαιότατον ἐργοστάσιον φαρμάκων ΧΡΩΠΕΙ (μεταξὺ τῶν φαρμάκων του ἦτο καὶ τὸ σπουδαιότατον καὶ περίφημον παυσίπονον ALGON) ἔκλεισαν καὶ ἐξουθένωσαν πάρα πολλὰ ἐπενδυτικὰ ἔργα!!!!!……

Ἀφοῦ «ἔσπασαν» τὴν σπονδυλικὴν στήλην τοιούτων σοβαρῶν ἐπιχειρηματιῶν, οὐδεὶς ἐχέφρων ἐπιχειρηματίας τολμᾶ νὰ κάνῃ τέτοιες λαμπρὲς προσπάθειες .
Διότι εἶναι βεβαιότατον ὅτι αὐτοὶ θὰ εὕρουν ὅλην τὴν κρατικὴν μηχανὴν μὲ κλειστὲς θύρες καὶ θὰ διαβάλωνται παντοιοτρόπως παντοῦ!!!!!…..

Προοδεύουν οἱ ἔχοντες λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς, οἱ ὁποῖοι εἶναι πανέτοιμοι νὰ προσφέρουν γὴν καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις («χοντρὰ λαδώματα καὶ γερὲς μίζες»), ὅπως παραδείγματος χάριν οἱ μεγαλοεκδότες, μεγαλοκαναλάρχες καὶ λοιποὶ καὶ λοιποί. Νὰ παίρνουν ὅλα τὰ δημόσια ἔργα. Ἐπὶ δεκαετίας ἐπέβαλον τοὺς ἀχυρανθρώπους των ὡς Διοικητὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους κλπ!!!!….

Ἀντιθέτως ἠθικοί, ἐνάρετοι, ἱκανότατοι, εὐσυνείδητοι νὰ παραγκωνίζωνται συστηματικότατα.
O tempora o mores !!!!!…..

Ὅλες οἱ ἑλληνικὲς διάνοιες ἀναγκάζονται νὰ παίρνουν τὶς οἰκογένειές των καὶ νὰ πηγαίνουν εἰς ξένους τόπους διὰ τὸν ἐπιούσιον ἄρτον καὶ νὰ τρώγουν τὸ ἁλμυρὸν ψωμὶ τῆς ξενιτιᾶς !!!!!…..

Ἐμπρὸς λοιπόν, ὅσοι πιστεύομε ἀκόμη εἰς τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας, εἰς τὴν ἀκεραίαν πατρίδα, ἂς προσυπογράψωμε δίπλα εἰς τὸν μέγαν Ἕλληνα πατριώτην Νικόλαον Λυγερὸν νὰ συγκεντρωθοῦν χιλιάδες ὑπογραφές, διὰ νὰ δύναται νὰ ἀγωνισθῇ λίαν ἐπιτυχῶς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, πρὶν νὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ αὔριο καὶ θὰ εἶναι «Ζήτω ποὺ καήκαμε»!!!!!…..

Ἐμεῖς, ὁ ὅμιλος τῶν φορέων μας:
α. Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
β. Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
γ. Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
πρέπει νὰ παραμείνωμε σταθεροὶ καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ νὰ διατηρηθοῦν οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις καὶ νὰ παραμείνῃ ἡ ὡραία Ἑλλάδα μας ἀκεραία!!!!!…..
Καὶ ὄχι ὅπως τὴν 12ην Μαρτίου 2006 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κα Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη ἔλεγε πρὸς τὸν τότε ὁρκιζόμενον Κάρολον Παπούλια (ἴδ. ἀνωτέρω σελ. 35).

**Νῆσος Μεγίστη (ή Καστελλόριζο) (492)
Δήμος Μεγίστης (έδρα Μεγίστη) περιλαμβάνει καί :
• Άγιος Γεώργιος 36.149495°N 29.602031°E
• Αγριέλαια 36.149458°N 29.600392°E
• Βουτσάκια, δύο νησίδες
• Μαύρο Ποϊνί (ή Μαυροποϊνί), δύο νησίδες
o Μεγάλο Μαύρο Ποϊνί (ή Μεγάλο Μαυροποϊνί) 36.148533°N 29.606877°E
o Μαύρο Ποϊνί (ή Μικρό Μαυροποϊνί) 36.150459°N 29.607175°E
• Πολύφαδος, δύο νησίδες
o Πολύφαδος ένα 36.153160°N 29.601063°E
o Πολύφαδος δύο 36.152863°N 29.600649°E
• Ρω 36.155012°N 29.496466°E
• Σαβούρα 36.151648°N 29.507238°E
• Στρογγυλή 36.1167°N 29.6333°E
• Τραγονέρα 36.156803°N 29.513810°E
• Ψωμί 36.153858°N 29.608803°E
• Ψωραδιά 36.152008°N 29.596178°E
Μετὰ τὴν τουρκικὴ κατοχὴ περιῆλθε εἰς τὴν Γαλλία, ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν Ἰταλία καὶ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις καὶ τελικῶς ἐπεστράφη εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ 1948.

• (πηγη https://el.wikipedia.org)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *