ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80-Ο ΕΚ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16 ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΕΛΠΙΣ ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Μᾶς συμβουλεύει λογικώτατα διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους!!!!!…..

Ἕνας ἄλλος λαμπρότατος εὔελπις ἔφηβος μόλις 16 ἐτῶν, ὁ Γεώργιος Χρυσοβαλάντης, Θεσσαλός, μέσα σὲ ἑπτὰ (7) σελίδες προτείνει μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τὴν σύζευξιν – μέθεξιν τοῦ ἀρχαίου (Στῆλες τοῦ Ὀλυμπίου Διός) μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὴν Νέαν Ἁγίαν Σοφίαν μὲ τὴν σημερινὴν ἐξέλιξιν τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης!!!!!…..

Μηχανικοὶ καὶ ἀρχιτέκτονες μὲ πολλὲς δεκαετίες εἰς τὴν οἰκοδομὴν δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ θεμελιώσουν εἰς 7 σελίδες μὲ ἀδιάσειστα οὐσιαστικὰ καὶ τεχνικὰ ἐπιχειρήματα τὴν ἀνάγκην πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!!!…..

Αὐτὰ τὰ ἄψογα ἑλληνικά, αὐτὸς ὁ θησαυρὸς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ ἀρίστην ὀρθογραφίαν, σύνταξιν καὶ παρουσίασιν ἐγγράφου κάνουν τὸν κάθε ἀναγνώστην καὶ φίλον τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ μένῃ ἄναυδος!!!!!…..

Ἀκόμη καὶ καθηγηταὶ Πανεπιστημίων, ἰδίως τοῦ Θεολογικοῦ καὶ τοῦ Φιλοσοφικοῦ τομέως, διακατέχονται ἀπὸ μεγίστην λεξιπενίαν, εἶναι ἀνορθόγραφοι, τὸ συντακτικόν των εἶναι εἰς ἀθλίαν κατάστασιν, ἡ παρουσίασις τῶν ἐγγράφων των εἶναι τρισαθλία!!!!!…..
Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν μαθαίνουν τήν «γλώσσα τῆς σεξολογίας» ἀπὸ ξανθοὺς δαίμονας – μητρομανῆ γύναια καὶ τὰ συγγράματά των εἶναι ἀκαταλαβίστικα, διότι εἶναι μεταφράσεις ὄχι τόσον πιστὲς καὶ ἀναγκαῖες, ὅπως ἐπιβάλλεται ἀλλὰ μεταφράσεις ἀπὸ τὰ λεξικά.

Ἀφοῦ λάβωμε τὴν ἄδειαν αὐτοῦ τοῦ παλλικαριοῦ – θαύματος, θὰ δημοσιεύσωμε τὴν ἐν λόγῳ μελέτην του γιὰ νὰ δοξάσουν ὅλοι τὸν Θεόν, διότι σήμερον ἀναδεικνύονται τέτοια διαμάντια, τὰ ὁποῖα ἐπαξίως ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναμβάνουν τὸ τῶν νέων τῆς Σπάρτης:

Ἄμμες δὲ γ΄ ἐσσόμεθα πολλῷ κάρρονες
(Μετάφρασις : Ἐμεῖς ὅμως θὰ γίνωμε καλύτεροι – χορικὸς ἀντίλογος τῶν νεαρῶν Σπαρτιατῶν)!!!!!…..

Τέτοια πολύτιμα διαμάντια θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναζητῶνται παντοῦ μὲ ὑπερσύγχρονα τηλεσκόπια μεγίστου φάσματος καὶ νὰ προστατεύωνται καὶ ἐνισχύωνται παντοιοτρόπος διὰ νὰ ἀναδεικνύωνται ἀθλητὲς καὶ πρωταθλητὲς τοῦ πνεύματος!!!!!…..

Ἐπειδή, δυστυχῶς δὲν ἔχομε χριστὸν κράτος δικαίου, ἀλλά «μπανανία», εἰς τὴν ὁποίαν βασιλεύουν οἱ στρατιὲς ἀφισοκολλητῶν καὶ συνδικαλιστῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, θὰ ἀναλάβωμε ἐμεῖς αὐτὴν τὴν μέριμνα νὰ ἐξασφαλίζωμε ὑποτροφίες εἰς τέτοια «βλαστάρια»!!!!!…..

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!!!!!…..

Τὸ Σύνταγμα, ἄρθρο 109, ρητῶς ἐπιτάσσει ὅτι ἡ τήρησις του ἐπαφίεται εἰς τοὺς Ἕλληνες πατριῶτες καὶ ὄχι ἐξωμότες!!!!…..

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, ἄν δηλαδὴ εἶναι καὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ αὐτὲς τὶς θεάρεστες ἐθνικὲς ἰδέες καὶ ἐνθουσιάζονται μὲ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε καὶ ἀκοῦμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἡρωικὰ παιδία, ἄν θέλουν, ἄς συμπτύξουν τὶς δυνάμεις μαζί μας!!!!!…..
Εὐχαρίστως νὰ συνεργασθῶμε!!!!!……

Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ ἔμπρακτον μνημόσυνον αὐτῶν τῶν δωρητῶν ὑπὲρ τεθνεόντων καὶ ζώντων συγγενῶν των, φίλων των καὶ γνωστῶν των!!!!…..

Θὰ λαμβάνουν ἐπίσημον ἀπόδειξιν ἀπὸ μᾶς διὰ αὐτήν των τὴν δωρεὰν γιὰ νὰ τὴν ἐκπίπτῃ ἡ ἐφορία!!!!…..

Αὐτὸ εἶναι ἕνα δόγμα μας!!!!!…..

Καὶ τὴν τελευταία,τρύπια πεντάρα,, πρέπει νὰ τὴν βλέπωμε – ὑπολογίζωμε ὡσὰν κόρην ὀφθαλμοῦ !!!!!…..
Ὄχι μόνον οἱ ἐξελεγκτικὲς ἐπιτροπὲς ἀλλὰ καί «καθαρά» χέρια νὰ ἐπαγρυνοῦν εἰς τὴν διαχείρισιν τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων εἰς φωταγωγούμενες καὶ κινηματογραφούμενες αἴθουσες γιὰ νὰ μὴ πίπτουν μερικοὶ ἐκ συνηθείας εἰς τὸν πειρασμὸν νὰ παρακρατοῦν διὰ ἴδιον ὄφελος τὰ τοῦ Κορβανᾶ !!!!!…..
Καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διατίθεται μὲ ἂκραν διαφάνειαν καὶ ἀνιδιοτέλειαν γιὰ ἀγαθοεργές πράξεις-γιὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ. Αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ δόγμα μας!!!!!…..
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἒχουμε ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα στὸ περιοδικό μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

*https://www.fotgrammi.gr/work/μετα-τα-δυσαρεστα-μερικα-πολυ-ευχαρισ/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *