ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80-Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

27.8.2019
Ὡς γνωστόν, εἶναι ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς ποὺ ἔζη διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐπίστευε ἀκράδαντως Χριστὸν καὶ ὄχι χρυσόν!!!!!…..

Ἀκολουθοῦσε πιστότατα τὰ λόγια τοῦ Θεανθρώπου: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16, 24)!!!!!…..

ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε τά:
α) «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ, 6)!!!!!…..
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η, 32)!!!!!…..
γ) « ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)!!!…

διαπιστώνων ὅτι ὅλα τὰ στραβὰ καὶ τὰ ἀνάποδα προέρχονται ἀπό:
Ἄμετρον ἐγωισμόν, δοκησισοφίαν, καὶ ἀπὸ τὸ δόγμα «Οὐ μὲ πείσεις κὰν μὲ πείσεις», ἀπὸ τὰ ὁποῖα διακατέχεται ὁ αἱρετικὸς πάπας καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ ἀποσπασθέντες προτεστάντες – εὐαγγελικοί, οἱ ὁποῖοι ἑρμηνεύουν τὸ Εὐαγγέλιον ὅπως θέλουν διατεινόμενοι εἰς τοὺς πιστούς των, ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ ἑρμηνεύουν οἱ πιστοί, διότι τὸ ἑρμηνεύουν αὐτοὶ ὡς ποδηγέτες τῶν πιστῶν!!!!!…..
Πρὸς τοῦτο ὁ τρισμέγιστος αὐτὸς Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς ἠναγκάσθη νὰ βροντοφωνῇ πρὸς τοὺς πιστοὺς ἀκραιφνεῖς Ὀρθοδόξους: «Τὸν Πάπα νὰ καταριόσαστε»!!!!!……
Σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ:«ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτας 1, 8)!!!…

Αὐτὴν τὴν γραμμὴν ἀκολούθησαν καὶ οἱ τοπικὲς καὶ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας!!!…
Αὐτὴν τὴν γραμμὴν ὀφείλομε νὰ ἀκολουθήσωμε, ἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ συνεχίσωμε νὰ εἴμεθα πιστὰ μέλη τῆς μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάνωμε ἐκπτώσεις – ἀφαιρέσεις οὐδὲ προσθέσεις, οὔτε ἕνα γιώτα ὅπως καὶ οἱ ἀντίχριστοι χιλιαστές, οἱ ὁποῖοι στὸ πρῶτο κατὰ Ιώαννη Εὐαγγέλιο στῖχος 1 ὅπου ἀναφέρεται: «…καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος » προσθέτοντες τὸ γιώτα εἰς τὴν λέξιν Θεός, τὸ γράφουν θεῖον. Τοιουτοτρόπως κατήντησαν ἄφθαστοι εἰς τὶς διαστρεβλώσεις καὶ τὶς παραποιήσεις!!!!!…..

Αὐτὰ εἶναι μιὰ ἀπάντησις καὶ εἰς τὸν ἀγαπητὸν κύριον Γεώργιον Ροῦσον, ἄγνωστον σὲ μᾶς, ποὺ μᾶς ἔρριξε εἰς τὸ γραμματοκιβώτιόν μας μία ἄνευ διευθύνσεως ἀποστολέως καὶ ἂνευ ἡμερομηνίας ἐπιστολήν, προφανῶς παρασυρθεὶς ἀπὸ κάποιους ποδηγέτες καὶ τὴν ὁποία μόλις ἐλαβαμεν καὶ μἐσῳ τοῦ παρόντος ἀπαντῶμε:
Τὸ χωρίον ποὺ ἐπικαλεῖται «Εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταράστε» ἔχει τελείως διαφορετικὴ σημασία!!!!!…..
Μάλιστα δὲ ὑπάρχουν καὶ πολὺ ἰσχυρότερα χωρία ὅπως παραδείγματος χάριν:

«…μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου!!!!!…..Χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε• ἰδοῦ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ• κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐπίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν» (Λουκ. 6, 22 – 23)!!!!!…..
Αὐτὸ ἰσχύει κυρίως διὰ τὸν ἀκραιφναίστατον Ὀρθόδοξον Θεολόγον, ἀείμνηστον Νικόλαον Σωτηρόπουλον, ὡς ἀναλύομεν εἰς τὸ ἑπόμενον κεφάλαιον!!!!!…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *