ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Ι.Μ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ *

3.9.2019
Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, χαίρετε.
Χρόνια πολλὰ γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ καλὸ μῆνα – πᾶν ἀγαθὸν σὲ σᾶς καὶ ὅλα τὰ προσφιλῆ σας πρόσωπα. Ὁ Κύριος νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ σας καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ!!!!!…..

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ
Δὲν θέλομε νὰ παραλείψωμε νὰ σᾶς ἀφήνωμε χωρὶς νὰ σᾶς καθιστῶμε ἐνημέρους, τουλάχιστον ἐπὶ τῶν σπουδαιοτέρων ἐνεργειῶν μας, ὄχι μόνον διά:
Τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ μόνον μέσον, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων!!!!!…..

ἀλλὰ καὶ γιά:
Α) Τὴν παλαίφατον Σταυροπηγιακὴν καὶ Πατριαρχικὴν Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων!!!!!…..

Β) Τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων!!!!!…..

Γ) Τὸν Ἀεροδρόμιον Καλαβρύτων!!!!!…..

Περισσότερες λεπτομέρειες γύρω ἀπὸ τὰ τεκταινόμενα σήμερον ὅσον ἀφορᾶ:
Α) Τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ἀπελθούσης καὶ τῆς ἀπὸ σήμερον λειτουργούσης νέας Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!!!!!…..

Β) Τὰ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Πάρκου εἰς τὰ παλαιὰ ἀεροδρόμια (δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ πολιτικοῦ ἀεροδρομίου), τοῦ στρατιωτικοῦ μας ἀεροδρομίου, τῆς ἀμερικανικῆς βάσεως, καὶ λοιπῶν χώρων!!!!!…..

δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναφερθῶμε ἐκτενῶς, λόγῳ τῆς δεσμεύσεως μας – ἀνακωχῆς ἀπὸ ἀρχὲς Μαΐου μέχρι ἀρχὲς ἢ ἔστω μέσα Ὀκτωβρίου 2019, γιὰ νὰ μὴ δίδωμε ἀφορμὲς νὰ δικαιολογοῦνται ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ὅτι δῆθεν ἐμεῖς τοὺς τὰ λέγομε «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια»!!!!!…..

Μόνον ἐπανερχόμεθα εἰς αὐτά, τὰ ὁποῖα εἴχαμε γράψει ἐπανειλημμένως πρὸ τῆς περιόδου ἀνακωχῆς, πολλὰ τῶν ὁποίων δὲν εἴχαμε προλάβει νὰ κοινοποιήσωμε λόγῳ ἐλλείψεως συνεργατῶν!!!!!…..

Παραδείγματος χάριν:
Α) Εἶναι ὄντως ἀληθὲς ὅτι εἰς τὸ δυτικὸν πολιτικὸν ἀεροδρόμιον δὲν θὰ διέρχεται οὔτε ἕνα ὄχημα ὑπεργείως ἀλλὰ τὰ πάντα ὑπογείως διὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ «ἐπενδυτές(;)» ἢ ὁ «ἐπενδυτής(;)» νὰ κατασκευάσῃ τὸ καζίνο καὶ ἄλλα χρυσορυχεῖα;;;;;…..

Β) Ἐὰν ὄντως τὰ πάντα θὰ διέρχωνται μέσῳ σηράγγων, ποιὸς θὰ πληρώσῃ τό «μάρμαρο»;;;;;;…..

Ὁ «ἐπενδυτής» ἢ ὁ ἄγρια φορολογούμενος φτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς ἢ θὰ χρησιμοποιηθοῦν κοινοτικὰ κονδύλια ἀντὶ τὰ χρήματα αὐτῶν τῶν κονδυλίων νὰ χρησιμοποιηθοῦν διὰ ἔργα ὑποδομῆς εἰς τὴν Μάνδρα Ἀττικῆς, Μαγούλα, Ἀσπρόπυργον, Μάτι καὶ λοιπὲς ἄκρως δεινοπαθοῦσες περιοχὲς ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν, τὰ ὁποῖα ὑποφέρουν μίαν ζωὴν
ὁλόκληρον ἀπὸ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα:
να κολυμβοῦν τὸν χειμώνα εἰς τὶς λάσπες καὶ τὶς κατολισθήσεις – τὸ θέρος εἰς τὸν λίβαν);;;;;…..

Ἐπειδὴ εἰς τὰ ἐπανειλημμένως αὐτὰ τεθέντα ἐρωτήματα οὐδέποτε ἐλάβαμε μίαν συγκεκριμένην ἀπάντησιν οὔτε ἀπὸ τά «συντρόφια» ἀριστερῶν Δημάρχων, τέως Νομαρχῶν, Ἀντιπεφεριαρχῶν (οὔτε ἐλπίζομε νὰ λάβωμε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν, κατόπιν παζαρεμάτων, νὰ τὰ κουκουλώνουν), παρακαλοῦμε ὅποιος γνωρίζει καὶ ἔχει εὐσυνειδησίαν, ἦθος, ἐντιμότητα καὶ ἀγωνιστικότητα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, νὰ μᾶς πληροφορήσῃ περὶ αὐτῶν!!!!!…..

2. ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
Συνημμένως ἐπισυνάπτομε:

Ἐγκύκλιες ἐπιστολὲς τοῦ Ἱδρύματός μας πρὸς τοὺς Περιφερειάρχας Πελοποννήσου καὶ Δυτικῆς Ελλάδος, πρώην Νομάρχας, τοὺς βουλευτὰς Ἀχαΐας καὶ Αἰτωλοακαρνανίας, τὸν Δήμαρχον τῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων καὶ τὸν Πρόεδρον τοῦ Τοπικοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Ἀροανίας Καλαβρύτων, μὲ τὴν θερμὴν παράκλησιν ὅπως ἀφήσουν τὶς πολιτικές τους διαφορὲς εἰς τὴν ἄκρην καί, ὅλοι μαζί, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, ἂς ἀγωνισθοῦν μαζί μας διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!!!…..
Λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνονται καὶ εἰς τὰ : τόσον τοῦ «Μεσσηνιακοῦ Λόγου» 25.7.2019 & 22.8.2019 (ἴδ. τεῦχος Φωτεινὴ Γραμμή ὑπ’ἀριθμ. 79 σελ. 59-62), ὅσον καὶ εἰς ἱστοσελίδες τῆς Ἀχαΐας, Αἰτωλοακαρνανίας κλπ.:

https://dete.gr,
http://www.pelop.gr,
http://sociologyalert.blogspot.com,
https://www.topics.gr,
http://www.kalavrytapress.gr,
http://orthodox-voice.blogspot.com κλπ.

Ἂν πετύχουμε καὶ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Ἀεροδρομίου Καλαβρύτων (θερμαινομένου τὸν χειμώνα), τότε θὰ πετύχωμε τὴν παλιννόστησιν ὅλων τῶν ὀρεσιβίων, τοὺς ὁποίους ἠνάγκασαν οἱ ἀνεγκέφαλοι ίθύνοντες νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ὀρεινές των ἑστίες καὶ εἶχαν ἐπιφέρει τὴν ἐρημοποίησιν τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν τῆς πατρίδος μας, μέσῳ τοῦ τρισκατάρατου ἐμφυλίου πολέμου, ποὺ τὴν ὁλοκλήρωσαν τὰ ἐγκληματικὰ σχέδια Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλεισθένης!!!!!…..

Τοιουτοτρόπως θὰ δημιουργηθοῦν δυνατότητες νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ὀρεσίβιοι εἰς τὶς ἑστίες των!!!!!…..

Ἄς μᾶς συνδράμουν οἱ πάντες νὰ συμφιλιωθοῦμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ λησμονήσωμε τὶς νίλες καὶ τὶς συμφορὲς ποὺ ὑπέστημεν ἀπὸ τὸν τρισκατάρατον ἐμφύλιον σπαραγμὸν καὶ ὅλοι, ἑνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι, νὰ δυνάμεθα νὰ ἀντιμετωπίζωμε τὰ αἰσχρότατα δόγματα:

Α) Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν
Β) Εὐχαριστοῦμε τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας τοῦ Ἀαρὼν Ἀβουρή, μὲ τὸ ἑλληνοποιηθὲν ὀνοματάκι του Κωνσταντίνος Σημίτης!!!!!…..

Εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης καὶ ἡ μεγίστη κοινωνικὴ ἀναλγησία νὰ ἀποδομοῦνται τόσον πολὺ οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις ὅσον καὶ νὰ συρρικνώνωνται τὰ ὅρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας ἐκ τῶν ἔσω…. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἔχουν χυθῆ τεράστιοι ποταμοὶ αἱμάτων καὶ ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα νὰ μὴ πᾶνε ὅλα αὐτὰ χαμένα!!!!!…..

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!!!!!…..

Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών!!!!!…..

Ἕλληνες ἑνωμένοι μὲ τὴν βοήθειαν – εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ δύνανται νὰ μάχωνται ὅπως καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ πατήρ του Φίλιππος, οἱ 300 τοῦ Λεωνίδα, εἰς τὰ στενὰ τῆς Σαλαμίνος, εὶς τὴν μάχητοῦ Μαραθῶνος κ.λπ. ἔνδοξα πεδία μαχῶν δι’ ἐκπολιτισμὸν καὶ ἐλευθέρωσιν τῆς παλιμβαρβάρου ἀνθρωπότητος!!!!!…..

Ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ ἑνότης εἶναι τὸ κυριότερον μέσον τῶν Ἑλλήνων, διὰ τῶν ὁποίων ἐπετεύχθη ἡ εὐημερία τῶν Ἑλλήνων καὶ προπαντὸς ὁ Χρυσοῦς Αἰὼν τοῦ Περικλέους κατατροπώνοντες Πέρσες καὶ λοιποὺς βαρβάρους τῆς τότε ἐποχῆς!!!!!…..

Ἡ πλουσιότατη ἑλληνικὴ γλῶσσα τῶν φιλοσόφων κατέστη ὄργανον διὰ τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ!!!!!…..
Ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι τῆς διασπορᾶς δὲν ἐγνώριζαν τὴν γλῶσσαν των ἀλλὰ μόνον τὴν ἑλληνικὴν καὶ ἐμελέτον τὴν ἱστορία των, τὴν καταγωγήν των καὶ τὴν θρησκείαν των μέσῳ τῶν μεταφράσεων τῶν Ἑβδομήκοντα (εἰς τὴν πραγματικότητα οἱ μεταφραστὲς ἦταν 72 ἀλλὰ καθιερώθη ὡς τῶν Ἑβδομήκοντα διὰ ἁπλούστευσιν) τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ εἶχε διατάξει ὁ Πτολεμαῖος ὁ Β΄ ὁ Φιλάδελφος!!!!!…..

Μέσῳ τῆς γλώσσης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ κατώρθωσαν οἱ ἀρχαῖοι προγονοί μας νὰ νικήσουν ἀκόμη καὶ τοὺς Ρωμαίους κατακτητὰς ὅπως ὁ Κικέρων καὶ ἄλλοι Ρωμαῖοι συγγραφεῖς παραδέχονται!!!!!…..

Τόσον ὁ Ταρσεὺς ἀπὸ Σαῦλος ἔγινε Παῦλος καὶ ἀπὸ σφοδρότατος διώκτης τοῦ Χριστανισμοῦ ἔγινε ὁ στυλοβάτης τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἰδιαιτέρως τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, μὲ τὴν μεγίστη διορατικότητα ποὺ τὸν κατεῖχε ὅσον καὶ ὁ ἕτερος διορατικότατος ἄνθρωπος ὁ Αὐτοκράτωρ Μέγας Κων/νος ἐμφοροῦντο ἀπὸ τοιαύτην μεγίστην διορατικότητα καὶ κατέληξαν νὰ εἶναι σκεύη ἐκλογῆς τῆς Θείας Προνοίας .
Δεδομένου ὅτι ὁ Μέγας Κων/νος ἐβαπτίσθη ὀλίγον πρὶν πεθάνει καὶ δεδομένου ὅτι σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μας, τὸ ἐνσυνείδητον Ἅγιον Βάπτισμα καθαριζει τὶς πρὸ τοῦ βαπτίσματος ἁμαρτίες, ὀρθῶς ἡ Ἁγία Ἀποστολικὴ καὶ Καθολικὴ Ἐκκλησία μας, ἡ ἀμώμητος Ὀρθοδοξία μας ἀνεγνώρισε τὸν Μέγα Κων/νον ὡς Μέγαν Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας μας καθὼς καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἁγία Ἑλένη!!!!!…..

 

3. ΕΣΠΑ
ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΕΣΠΑ
ΚΑΙ Η Ι.Μ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (800 π.Χ.)
1.Εἶναι μέγιστον κρῖμα καὶ ἀσυγχώρητον ἔγκλημα κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, κονοτάρχες, δήμαρχοι, νομάρχες, ὑπερνομάρχες καὶ περιφερειάρχες τῆς τελευταίας ἑκατονταετίας νὰ μὴ ἐνδιαφερθοῦν ποτὲ διὰ τὴν ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΝ Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμενῆς καὶ νὰ διαφωτίσουν τοὺς Μητροπολίτας Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας, κυρὸν Γεώργιον καὶ τὸν πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ὅτι ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἱστορικοτάτη Ἱ. Μονή!!!!!…..
Ἀμφότεροι θὰ εἶχαν μεριμνήσει πρὸ πολλοῦ διὰ τὴν ὕπαρξιν, διατήρησιν, ἀξιοποίησιν καὶ συντήρησιν αὐτῆς!!!!!…..

2.Τὰ τεράστια ποσὰ τῶν διαφόρων «πακέτων» τῆς τότε ΕΟΚ, μετέπειτα Ἡν. Εὐρώπης δὲν θὰ παρέμεναν ἀζήτητα. Αὐτὰ τὰ λιμνάζοντα ποσὰ ἄλλα χρηστὰ κράτη δικαίου, κυβερνώμενα ἀπὸ ἔχοντας νοῦν ἀλλὰ καὶ ἦθος καὶ χαρακτήρα ἡγέτας, θὰ ἔσπευδαν καὶ τὰ ἐξεμεταλλεύοντο διὰ πληθώραν κοινωνικῶν καὶ κοινωφελῶν ἔργων εἰς τὶς πατρίδες των. Τοιουτοτρόπως ἄνθισε εἰς ὅλες αὐτὲς τὶς χῶρες ἡ ἔρευνα καὶ ἡ τεχνολογία ἀλλὰ καὶ τὸ ἔμψυχον σπουδαιότατον προσωπικόν. Ὄχι μόνον οἱ ἰδικοί των ἐπιστήμονες ἀξιοποιοῦντο ἀλλὰ ἐχρειάζοντο καὶ ἐπὶ πλέον ἐπιστήμονας. Μεταξὺ τῶν πολλῶν τέτοιων ἀλλοεθνῶν ἐπιστημόνων ὑπῆρχαν καὶ Ἕλληνες ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἐσταδιοδρόμησαν λαμπρὰ εἰς Γερμανίαν, Ἀγγλίαν, Γαλλίαν καὶ λοιπὲς ἀνεπτυγμένες χῶρες τῆς ὑφηλίου!!!!!…..

3. Δυστυχῶς δὲν ἀξιοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν Ελλάδα μας ὄχι μόνον κονδύλια ἀπὸ ἄλλες χῶρες ἀλλὰ οὔτε κὰν τὰ κονδύλια ποὺ ἦταν διὰ τὴν Ἑλλάδα μας!!!!!……

4. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοί, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ὡς π.χ. τὸν ἐπὶ ἕξ (6) φορὲς διατελέσαντα Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τὴν 30.3.1930 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΖΑΪΜΗΝ καὶ τὸν τότε Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος Ἐθνάρχην ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ καὶ τινες ἄλλους, ὅλη ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἦταν νὰ ἀναμοχλεύουν τὰ μίση, τὸσον τὰ ἀριστερίζοντα – σοσιαλίζοντα κομματάκια νὰ κατακοματιάζουν τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, ὅσον καὶ οἱ κάπηλοι τῶν βωμῶν καὶ ἑστιῶν ἀλλὰ καὶ τῆς πατρίδος δῆθεν δεξιοί!!!!!…..

5. Γιὰ νὰ ἐξαντλήσῃ κάποιος τὰ ἀνδραγαθήματα αὐτῶν τῶν δῆθεν ἀντιστασιακῶν καὶ σφετεριστῶν τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, θὰ ἔπρεπε νὰ γράφῃ χιλιάδες ἱστορήματα, μυθιστορήματα καὶ διηγήμαατα καὶ μελοδράματα καὶ νὰ ἀναδεικνύοντο χιλιάδες τραγικοὶ συγγραφεῖς!!!!!…..

6. Ἄν δὲν ἐξουθενωθοῦμε ἀπὸ τὶς καθημερινὲς σατανικὲς ἀντιξοότητες ποὺ μᾶς δημιουργοῦν οἱ ἰθύνοντες καὶ ζήσωμε, εὐελεπιστοῦμε νὰ συγγράψωμε συνταρακτικὰ γεγονότα!!!!!…..

7.Τοιουτοτρόπως ἀφήσαμε τὰ ποσὰ αὐτὰ νὰ τὰ ἐπωφελοῦνται ἄλλες χῶρες, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν τὶς κομματικὲς ἀντιπαλότητες εἰς τὴν ἄκρην καὶ συνεργάζονται ὅλοι διὰ τὸ κοινὸν καλὸν τῶν πατρίδων των!!!!!…..

8.Καλοῦνται ὅλοι οἱ βουλευτὲς Δυτικῆς Ἑλλάδος νὰ πιέσουν, ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κονδύλια τοῦ ΕΣΠΑ (ἔχουν ἀπομείνει τὰ 3 / 4) νὰ μὴ ἐξαντληθοῦν τὰ πάντα διά «χοροπηδήματα» καὶ διὰ τὶς στρατιὲς τῶν ἀφισολλητῶν καὶ τῶν ὀκνηρῶν συνδικαλιστῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, βαπτίζοντες αὐτὰ τά «χοροπηδήματα» τῶν «παρτσακλῶν» ὡς δῆθεν ἑορτὲς πρὸς τιμὴν τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσία. Αὐτὸ εἶναι μία μεγάλη βλασφημία. Τὰ ὀστᾶ τῶν ἡρώων θὰ τρίζουν, διερωτωμένων αὐτῶν μήπως ἦταν λάθος των ποὺ ἔκαναν τὰ κορμιά των κόσκινον διὰ νὰ ἐλευθερώσουν ἐμᾶς τοὺς ἀναξίους;;;;;….. Οἱ περισσότεροι, δυστυχῶς τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων κοιτᾶν πῶς νά «ἀρμέξουν» τὴν σπατάλην τῶν πολλῶν ἑκατομμυρίων Εὐρώ, τὰ ὁποῖα τὰ δίδουν ἀφειδῶς διὰ νὰ λαμβάνη τὸ πρῶτο κόμμα ἄλλους ἑκατόν (100) περίπου βουλευτὲς καὶ νὰ κυβερνᾶ μὲ ἀπόλυτον κοινοβουλευτικὴν δικτατορίαν!!!!!…..

9. Ὁ Θεὸς μᾶς τὸ διευκρίνισε σαφέστατα:
Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὀδυνῶν.
Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ὄχι ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ τοκετοῦ (ὠδίνη), διότι οἱ πόνοι τῆς ὠδίνης τοῦ τοκετοῦ λησμονιῶνται καὶ μετατρέπονται εἰς χαράν, διότι ἐβλάστησε καρπός. Εἰς τὴν προκειμένην ὅμως περίπτωσιν πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ ἔννοια τῆς συμφορᾶς καὶ τῆς καταστροφῆς!!!!!…..

10. Πρέπει, συνεπῶς, νὰ ἐνδιαφερθοῦν σοβαρῶς οἱ διάφοροι ἰθύνοντες διὰ νὰ ἐνταχθῇ εἰς τὸ πρόγραμμα καὶ Η ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (800 μ. Χ.), καθὼς ἐπίσης νὰ δημιουργηθοῦν συνθῆκες ἀνθρωπίνης διαβιώσεως εἰς τὴν νέα πτέρυγα αὐτῆς, διὰ τὴν ὁποίαν ἔχομε ἤδη σχεδὸν ἕτοιμη τὴν μελέτη καὶ τὴν ἄδεια!!!!….

Ὡς προσωρινὴ λύσις εἶναι ἡ ἐγκαταβίωσις εἰς τὰ προσκτίσματα τοῦ Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, τὰ ὁποῖα προσφέρομε ἀσμένως ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν!!!!!…..
* https://www.fotgrammi.gr/work/προσφατεσ-ενεργειεσ-του-ιδρυματοσ-πρ/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *