Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

 

1.Ἐπειδὴ ὅλα τὰ θέματα τὰ ἔχομε ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως διεξοδικότατα καὶ τὰ ἔχομε κάνει ,,νιανιά,, κανονικῶς θὰ ἔπρεπε νὰ μὴ γράψωμε τίποτε ἀπολύτως. Ὅμως, ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ὁ μέχρι τρίτου οὐρανοῦ ἀναβάς, Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, βροντοφωνεῖ:

A) «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·» (Ρωμ. 1, 14).

Β) «…οὐαὶ δὲ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι· εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. Τίς οὖν μοί ἐστιν ὁ μισθός;;;;;Ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Α Κορινθίους 9, 16 -18).

2. Διὰ τοῦτο ὀφείλομε νὰ ἐπαναλαμβάνωμε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ διδάσκωμε πρῶτον τὸν ἑαυτόν μας καὶ μετὰ τοὺς ἄλλους διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅπως τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ἐπιτάσσει:

«ἀλλ’ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι» (Α΄ Κορινθίους 9, 27).

Καὶ ἐν γένει, ὅπως διδάσκουν οἱ Θεόπνευστοι Πατέρες τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας μας, οἱ Μάρτυρες, Νεομάρτυρες, Ὁσιομάρτυρες, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἀγωνισταὶ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν θυσιασθέντες!!!!!……

3. Παρ’ὅλον τὸ λίαν πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγεία μας, λόγῳ παλαιῶν χημειοθεραπειῶν καὶ ἐπανειλημμένων πτώσεων, ἐν τούτοις ἐμεῖς, ἔχομε ὑπ΄ ὄψιν μας τὰ γραφικά:
Α) «..ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι» (Ἰωάν 5, 17)!!!!!…..,

Β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8, 32)!!!!!…..,

Γ) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

4. Ἡ συνείδησίς μας δὲν μᾶς τὸ ἐπιτρέπει νὰ τὸ παίζωμε «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά», ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας καὶ νὰ ἀδιαφοροῦμε!!!…

5. Δὲν θέλουν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀκατάσχετοι «ἀμπελοφιλόσοφοι» ὅτι πρέπει νὰ δίδουν χείρα βοηθείας, διότι κατέστησαν ἀνυπόφοροι μέ «τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες» των. Ἀντὶ νὰ μᾶς συντρέξουν καὶ νὰ μᾶς ἀνακουφίσουν, μᾶς προσθέτουν καὶ ἄλλα βάρη ἀπὸ ἐπάνω πρὸς τὰ κάτω, νὰ καμφθοῦμε, νὰ ὑποκύψωμε, νὰ ἀποκάμωμε, διὰ νὰ χαίρωνται οἱ Σατανάδες τῆς Κολάσεως!!!!!…..

6.Ἐμεῖς, ὅμως μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ δὲν τοὺς ὑπολογίζομε, ἀκολουθοῦντες τὶς προσταγὲς πολλῶν ἄλλων ἰδανικῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 2018 μέχρι 14 Αὐγούστου 2018 ἐπαρουσιάζετο καθημερινῶς καὶ μᾶς προέτρεπε νὰ μὴ ἀποκάμωμε, νὰ μὴ μᾶς κυριεύσει ἀθυμία καὶ ἀβελτηρία, ἀλλὰ νὰ συνεχίσωμε καὶ ὅτι ὁ Θεάνθρωπος, ὁ Δωροδότης Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του!!!…

7.Ὅλοι αὐτοὶ γίνονται ἀκουσίως ἤ ἐκουσίως ὄργανα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν Διαβόλου, ἐφαρμόζοντες τό: «καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ∙ ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν∙ ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν∙ γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν»!!!… (Λουκ. 14, 18 -19).

8. Ὃπως ὁ θεῖος Παῦλος, τοιουτοτρόπως καὶ ἐμεῖς, δὲν ἔχομε μόνον τὸ γραφικόν «…ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις….» (Β΄Κορινθ. 11, 27) ἀλλά, δυστυχέστατα, ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως ἀναγκαζόμεθα νὰ ἀγωνιζώμεθα κατὰ τὸ γραφικόν: «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;;;;;…..» (Κορινθ. Β’, 11, 29).

9. Ὅπως ἔχομε κατὰ κόρον ἀναπτύξει, ὅσα ἔχουν γραφῆ διὰ τὰ καθυστερημένα τεύχη ἀπὸ πέρισυ μέχρι καὶ τὸν Ἀπρίλιον 2019 ἀλλά, δυστυχῶς, λόγῳ πληθώρας σατανικῶν ἀντιξοοτήτων δὲν ἐδημοσιεύθησαν, συνεχίζουν νὰ ἰσχύουν!!!…

Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιον 2019 μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων, θὰ τηρήσωμε ὅρους ἀνακωχῆς, μήπως ὁ Θεὸς κάνει τὸ θαῦμα του!!!…

Ἐμεῖς πιστεύομε ἀκραδάντως ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ Διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχουν καλόπιστοι διάλογοι μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, ἱστορικὰ καὶ γραφικά, βασιλεύει ὁ Διάβολος!!!…

Δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀνεχθοῦμε σατανικὰς σπερμολογίας ἀλλὰ μόνον γνησίους ἱστορικὰς πηγάς. Ἡ χορδὴ τῆς ἀληθείας εἶναι λίαν εὐαίσθητος εἰς τὰ ὦτα μας!!!…

10. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ πασχίζομε νὰ ἐρευνῶμε καταδικάζοντες τὸν ἀντίχριστον πάπαν καὶ ἄλλα λεγόμενα «χριστιανικὰ δόγματα», τὰ ὁποῖα τονίζουν ὅτι ἐρευνᾶ ὁ Πάπας καὶ οἱ ἄλλοι ὅμοιοι του καὶ ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἐρευνᾶ ὁ κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός!!!!!…..

Θυσιαζόμεθα νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸν ὁποθενδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε!!!…

11. Εἰς τὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύομε σύντομον κείμενον, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ διὰ τὸν συνεορτασμὸν ὅλων τῶν ἑορτῶν ὑπὸ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ὄχι ὅπως θέλουν φανατικοί!!!…

12. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ διὰ νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ θερμὴ προσευχὴ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ πρὸς τὸν ἐπουράνιον Αὐτοῦ πατέρα : «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν»!!!!!….. (Ἰωάν. 17, 11.

Τὸ πιστεύω μας εἶναι :
ΟΙ ΥΠΕΘΥΝΟΙ, ΣΟΒΑΡΟΙ
ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ!!!!

ΜΟΝΟΝ Η ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ!!!!

Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία ἑνώνει καὶ ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιδέχεται τὸ δόγμα τοῦ ἀντιχρίστου Σατανᾶ :
«Διαίρει καὶ Βασίλευε»!!!…

13.Ὅσοι ἔχουν ἀδιάσειστα ἱστορικῶς θεμελιωμένα στοιχεῖα, ἄς μᾶς τὰ παραθέτουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ μὴ ἀπαιτοῦν νὰ υἱοθετηθοῦν ἀπὸ τὸν ὅμιλον τῶν φορέων μας ἐπιπόλαιαι ἀπόψεις σπερμολόγων τινῶν!!!!!…..

Μισοῦντες τὸν ἄμετρον ἐγωισμόν, οἴησιν, δοκησισοφίαν καὶ τὸ φανατικὸν μένος πολλῶν φίλων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς δόγμα των τό : «οὐ με πείσεις κἄν μὲ πείσεις» δηλώνομε κατηγορηματικῶς ὅτι εἰς θέματα Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ἠθικῆς ποτὲ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑποκύπτωμε καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφωνῶμε: «Ὄχι μόνο πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἔχῃ τὸ σθένος νὰ τονίσῃ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γάϊδαρος»!!!!!…..

14. Αὐτὰ διὰ τούς «ἀμπελοφιλοσοφοῦντας», οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νὰ μᾶς κλέπτουν τὸν ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον χρόνον μας καὶ νὰ μᾶς κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου διὰ νὰ ἀποδεχώμεθα ἀπόψεις των, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀντίθεται μὲ τὰ πιστεύω ἑνὸς εὐσυνειδήτου καὶ ἐντίμου Ὀρθοδόξου Χριστανοῦ!!!…
15. Τὰ ἄρθρα μας εἰς τὸ διαδίκτυον τὰ γράφομε εἰς ἁπλουστέραν γλῶσσαν διὰ νὰ μᾶς καταλαβαίνουν καὶ οἱ νέοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν τὸ διαδίκτυον.
Οἱ ἡλικιωμένοι – γέροντες παπποῦδες, τῶν ὁποίων οἱ πρόγονοι δὲν διέθετον τὴν οἰκονομικὴν δυνατότητα ἤ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν δόξαν τῶν ἰσχυρῶν τῆς κοινωνίας νὰ ἀποστέλουν τὰ τέκνα των εἰς πανάκριβα κολλέγια μαζὶ μὲ τὰ πλούσια τέκνα τῶν κεφαλαιοκρατῶν καὶ τῶν συντρόφων μαρξιστῶν, δύνανται νὰ παρακαλοῦν τοὺς νέους νὰ τοὺς διαβάζουν τὰ ἄρθρα μας εἰς τὸ διαδίκτυον, λόγῳ τοῦ ὅτι ἔχουν προβλήματα εἰς τοὺς ὀφθαλμούς. Τοιουτοτρόπως οἱ νέοι θὰ βλέπουν ὅτι ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο!!!!!…..

16. Καὶ ὄχι ὅπως ὁ ὑπὸ ἐπιτροπείαν αὐτοκράτωρ παὶς Μιχαὴλ, τὸν ὁποῖον εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀδελφὸς τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας Αὐγούστας. Ὅμως αὐτὸς τὸν συνεβούλευε νὰ μὴ ἀκολουθῇ τὴν ζωὴν τῆς εὐλαβοῦς καὶ ταπεινῆς μητρός του, ἀλλὰ τὸν εὔκολον δρόμον τῆς ἐφαρμάτου ἡδονῆς καὶ τὴν ἀκόρεστον ἀπόλαυσιν τοῦ ὑπογαστρίου.Τοιουτοτρόπως ἐπληγώνετο ἡ μητέρα του Θεοδώρα Αὐγούστα ἀφαντάστως!!!!!…..

17.Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ βοηθοῦν οὐσιαστικῶς, χωρὶς τὴν παραμικρὰν βίαν τὰ τέκνα καὶ τὰ ἐγγόνια των, μεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, ποίαν ὁδὸν νὰ ἀκολουθήσουν.
Ἀφυπνισθῆτε, παποῦδες καὶ γιαγιάδες, καὶ προλάβατε τὰ ἐγγονάκια σας νὰ μὴ γίνουν ἀπὸ μικρὰ διαβολάκια ἀλλὰ πραγματικὰ ἀγγελάκια:Ὁ δὲ Ἰησοὺς «ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ…ὁ δὲ εἶπε •παιδιόθεν» (Μαρκ. 9, 21).

Ὁ δὲ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς λέγει:«τὸ παιδί σου καὶ τὸ σκυλί σου ὅπως τὰ μάθεις» (διότι «ὅποιος μικρομάθει, δὲν γερανταφήνει»). Διαφορετικῶς μέσα εἰς τὴν ὑπερ-καταναλωτικὴν καὶ ἀκόρεσον ἀπόλαυσιν τοῦ ὑπογαστρίου, τὰ ἔχασες!!!!!!…..

18. Δυστυχέστατα, μὴ διαθέτοντες τὴν πολυτέλειαν τοῦ χρόνου, τοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν ἐθελοντῶν, διὰ νὰ ἐπαρκοῦμε, ὑποχρεωνόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε, καὶ εἰς τὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὰ κείμενα τῶν ἄρθρων μας ὅπως τὰ ἔχομε εἰς τὸ διαδίκτυον, δηλαδὴ εἰς τὴν ἁπλὴν καταληπτὴν γλῶσσαν!!!!!…..
Διὰ νὰ διατηρήσωμε τὸ επίπεδο τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ἀλλὰ καὶ τὴν συνέχισιν αὐτῆς, σπεύσατε νὰ συναγωνισθῶμε ἐπαξίως προτοῦ αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά !!!!!…..
Πολλὲς φορές, ὅταν χρειάζεται νὰ γράψωμε κάτι εἰς τὴν καθαρεύουσα, τὸ ἀποδίδδομε καὶ εἰς τὴν νεοελληνικήν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *