ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Σάββατον 11.05.2019

Ὁ Σεβασμιώτατός μας, Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ὥρισε τὴν
ΙΕΡΑΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ
ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΔΙΠΛΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Ἴδ. εἰς Video μία σύντομη ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Μουσεῖον: https://www.youtube.com/watch?v=fMXSewB1xl0

Ἔχουν προσκληθῆ:
α) ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὡς Πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
β) ὁ Ἀντιπρόεδρος αὐτῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος,
γ) τὸ μέλος τῆς ΔΙΣ, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καὶ δ) λοιποὶ Ἀρχιερεῖς.
Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ τὰ φέρῃ κατ’εὐχήν, νὰ προσέλθουν, ὄχι μόνον ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς ΔΙΣ ἀλλὰ νὰ προσκληθοῦν καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου, καθ’ ὅτι κατ΄ἔτος θὰ ἐκλέγωνται διὰ κλήρου τὸ ἥμισυ τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν καὶ θὰ συμμετέχουν εἰς τὸ Δ.Σ. τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως πρὸ ἐτῶν ἔχει ἀποφασισθῆ εἰς τὰ Δ.Σ. καὶ εἰς τὶς Γεν. Συνελεύσεις μας. Αὐτὸ τὸ ἔχομε ἐκτενέστατα ἀναπτύξει εἰς τἀ διάφορα ἔγγραφά μας!!!…
Εὐχόμεθα νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὴν πρόσκλησίν μας πολιτικὲς ἡγεσίες ἀπὸ τὴν Νομοθετική, Ἐκτελεστικὴ καὶ Διοικητικὴ ἐξουσία, τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησιν καὶ νὰ παραμείνουν ἕως τέλους, νὰ ἀφουγκρασθοῦν τοὺς ἔντονους προβληματισμούς, τὴν ἄκρα ἀνασφάλεια, τὴν πλήρη καταπογοήτευσιν τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, ὑπὲρ ἀκεραίας πατρίδος καὶ λαϊκῶν κατακτήσεων!!!!!……Διὰ αὐτὰ ἐχύθησαν τεράστιοι ποταμοὶ αἱμάτων καὶ δὲν ἐπιτρέπεται οἱ ἐντολεῖς καὶ οἱ στηρίζοντες τοὺς ἐξωμότες νὰ τὰ ἰσοπεδώνουν, ὅπως ἔχουν καθοδηγηθῆ!!!!!….. Αὐτὰ τὰ προανήγγειλε ἡ κ. Ἄννα Ψαρούδα – Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτην ὁρκωμοσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια τὴν 12.3.2006!!!!!…… Τοιουτοτρόπως θὰ ὠφεληθοῦν ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι καὶ ἐν γένει ἡ Ἑλλάδα μας καὶ δὲν θὰ ἀποδομηθοῦν οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις!!!!!…..
Παρ’ὅλον ὅτι ἤδη εἶναι πολὺ ἀργὰ καὶ ἡ λίαν ἐπισφαλὴς ὑγεία μας δὲν μᾶς τὸ ἐπιτρέπει, ἐν τούτοις θὰ κάνωμε τὸ πᾶν, μήπως μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὀργανωθοῦν ὅλα σωστά, νὰ ἔχωμε: α) τιμητικὸν ἄγημα καὶ ἀπ’ εὐθείας καλύψεις, β) μεταδόσεις ἀπὸ τὰ ἔγκυρα ΜΜΕ!!!!!…..
Εὐελπιστοῦμε ὁ μέγιστος φιλάνθρωπος, φιλεύσπλαγχνος καὶ δωροδότης Θεὸς μας νὰ μᾶς δωρήσῃ μία ἡμέρα μὲ πολὺ εὐνοϊκὲς καιρικὲς συνθῆκες, ὥστε νὰ προετοιμάσωμε σωστὰ ὅσα πρέπει νὰ προηγηθοῦν τόσον διὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὅσον καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου. Νὰ ἑορτάσωμε μὲ τὴν πρέπουσα λαμπρότητα, ὥστε οἱ ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι μας νὰ ἀπολαμβάνουν ἕνα πνευματικὸ συμπόσιον μαζὶ μὲ ἄφθονα ὑλικἀ ἀγαθὰ καὶ τὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμ, ποὺ θὰ παραμείνουν ἀναλοίωτα εἰς τὸν βίον μας καὶ κατὰ τὴν συνεστίασιν!!!…
Εὐθὺς μετὰ τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, κλῆρος καὶ λαὸς θὰ κάνωμε μία σύντομη λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγ. Παύλου καὶ θὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια εἰς τὸ παραπλεύρως εὑρισκόμενο Λαογραφικὸ Μουσεῖο, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ διαφυλάσσωνται – ἐκτίθενται ἱερὰ Κειμήλια τοῦ Ἁγίου Παύλου, τῆς κατοικίας τῆς Ἀδαμαντίας Ἀναγνωστοπούλου, καθὼς καὶ πολυτιμότατα τῆς περιοχῆς καὶ ἐν γένει τῆς πατρίδος μας, πρὸς παρατήρησιν καὶ μελέτη, τὰ ὁποῖα εὐελπιστοῦμε νὰ αὐξάνωμε μὲ αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς προσφέρουν, οἰκιοθελῶς ἤ μὲ πληρωμή, φίλοι τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας : Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος», Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή»!!!…
Μετὰ τὰ ἐγκαίνια θὰ προσφερθῆ καφές, θὰ γίνουν συντομώτατοι, διαρκείας μέχρι τὸ ἀνώτατον τριῶν λεπτῶν χαιρετισμοί, καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ τὸ παραδοσιακό «σπαρτιάτικο» γεῦμα γιὰ ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους, κλῆρο καὶ λαό. «Ὅλοι οἱ καλοὶ χωροῦν»!!!…
Δυστυχῶς ὁ χρόνος δὲν θὰ ἐπαρκέσῃ νὰ γίνουν οἱ καθιερωμένες βραβεύσεις προτύπων ἤθους, χαρακτῆρος, εὐπρεπείας, εὐποιΐας γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς γιὰ νὰ παραδειγματίζωνται καὶ νὰ μὴ παρασύρωνται ἀπὸ τὶς σύγχρονες σειρῆνες!!!…Διὰ τοῦτο, θὰ ἀναβάλωμε τὶς βραβεύσεις διὰ μία ἄλλη ἐκδήλωσίν μας!!!!!…
Ἡ ἐκδήλωσις τῆς 11.5.2019 θὰ πλαισιωθῆ καὶ ἀπὸ ἀνεπανάληπτο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα: Ὁ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος καὶ ἄλλοι καλλικέλαδοι ἀηδόνες, συνοδευόμενοι ἀπὸ παραδοσιακοὺς ὀργανοπαῖκτες, θὰ μᾶς μεταρσιώσουν μὲ τὰ ἀθάνατα εὐπρεπῆ δημοτικὰ τραγούδια!!!….
Τὸ ΓΕΣ μέχρι τελευταίαν στιγμὴν εἶχε ἐπιβεβαιώσει τὴν παρουσίαν Τιμητικοῦ Ἀγήματος, ἀλλὰ τὴν παραμονὴ (10.5.19) τὴν ἀκύρωσε…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *