ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

23.5.2019
Ἀγαπητοὶ φίλοι,

1.Ὅπως ἐπανειλημμένως καὶ πρὸ πολλοῦ ἔχομε τονίσει προφορικῶς ἀλλὰ καὶ γραπτῶς, ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀτιμάζωμε τὸν Τίμιον Σταυρὸν θέτοντες αὐτὸν ἐμπρὸς ἀπὸ ὀνόματα ἀθέων, ἀπίστων, ἀμοραλιστῶν, οἱ ὁποῖοι, ὄχι μόνον στεροῦνται ἀρίστης ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας, ἀλλὰ ἀπεναντίας πιστεύουν, βιώνουν καὶ ἐνεργοῦν ἄκρως ἀντίχριστα, ψηφίζοντες τρισαθλίους νόμους, διὰ τὴν ἀποδόμησιν τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων, τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς φυλῆς μας καὶ διὰ τὴν συρρίκνωσιν τῶν ἐθνικῶν συνόρων, ὅπως σκοπίμως ἢ ἀφελῶς διέδωσε ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτην ὁρκωμοσίαν τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια τὴν 12.3.2006!!!!!…..
(ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=fhMxXhrzQ4c).

Οὐδείς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι προδότης τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς φυλῆς μας και τῆς ὡραιοτάτης πατρίδος μας, ἀλλὰ ὅλοι μας πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε μὲ κάθε νόμιμον καὶ θεμιτὸν μέσον διὰ νὰ ἀποτραποῦν αὐτὰ τὰ ἔκτροπα ἐναντίον αὐτῶν, διὰ τὰ ὁποῖα ἐχύθησαν ἀμέτρητοι ποταμοὶ αἱμάτων!!!!….

Ἐμεῖς δὲν ἀντιστρατευόμεθα κανένα ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Χριστὸν καὶ ὑπηρετεῖ τὴν Ἑλλάδα!!!!!…..

2. Ὅλοι ὅσοι ὁμολογοῦν μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα Ἰησοῦν καὶ Τοῦτον Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν νὰ ὑπερψηφίζωνται!!!!!….. Τοιουτοτρόπως τιμῶμε τὸν Τίμιον Σταυρὸν θέτοντες αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ ὀνόματος αὐτῶν!!!!!…..

Αὐτὰ φρονοῦμεν ἐμεῖς καὶ αὐτὰ ἐπιβάλλεται νὰ προασπιζώμεθα!!!!!…..

3. Μακάρι νὰ ἑνώνοντο καὶ ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀγαθὲς προθέσεις, νὰ ἐσχημάτιζαν ἕνα ἀδιάρητον πυρήνα, ἀφήνοντες εἰς τὴν ἄκρην τὸν ἄμετρον ἐγωισμὸν τοῦ «ἀρχηγοῦ»!!!!!…..
Δυστυχῶς, ὅμως, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, διακατέχονται καὶ αὐτοί, οἱ ἀγαθοπροαίρετοι κατὰ τὰ ἄλλα, ἀπὸ ἄμετρον ἐγωισμόν καί «ψοφοῦν γιὰ τὸ ἀρχηγιλίκι»,, καὶ τό «προεδριλίκι», ἀγνοοῦντες, δυστυχέστατα, τὶς συμβουλὲς τοῦ Θεανθρώπου!!!!!….

α) «ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.» (Ματθ. 20, 25-28)!!!!…..

β) «Πᾶς ὁ ὑψὼν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινὼν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» (Λουκ. 18, 10-14)!!!!…..

γ) «Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν …» (Ρωμ. 15, 1)!!!!!…..

Θὰ ἔπρεπε ὅσοι διακατέχονται ἀπὸ τοιαῦτες ἀδυναμίες, νὰ ἀναλαμβάνουν τό «ἀρχηγιλίκι» καὶ τό «προεδριλίκι» μόνον διὰ μερικοὺς μήνας καὶ μετὰ ὁ ἑπόμενος διακατεχόμενος ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀδυναμίες μέχρι, προϊόντος τοῦ χρόνου, νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ ἄξιοι καὶ πανάξιοι, ἐπάνω εἰς τὴν ἅμιλλαν καὶ τὴν πνευματικὴν πάλην!!!!!…..

Τοιουτοτρόπως νὰ κατατροπωθῇ τό «σαράκι» τῆς ἀναξιοκρατίας!!!!!……

Νὰ ὑπέγραφαν πρωτόκολλον τιμῆς ὅτι ὁ ἐν λόγῳ πυρὴν θὰ διοικεῖται συλλογικῶς καὶ εἰς περίπτωσιν θανάτου ἢ ἀποχωρήσεως κάποιου ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ πυρῆνα, ἀμέσως ἡ ἕδρα θὰ ἐπιστρέφῃ εἰς τὸν πυρήνα διὰ νὰ καταλαμβάνῃ τὴν ἐν λόγῳ ἕδραν ὁ ἑπόμενος ἐπιλαχών, μέχρι νὰ τροποποιηθῇ πρὸς τοῦτο καὶ τὸ Σύνταγμα!!!!!…..

4. Τοιουτοτρόπως θὰ εἶχαν δημιουργηθῆ οἱ συνθῆκες, ὥστε μὲ τὴν ἑνότητα ὅσων ἔχουν πράγματι ἀγαθὲς προθέσεις, νὰ σχηματιζόταν ἀξιόμαχον πολιτικὸν κόμμα, ποὺ μὲ ἀξιώσεις θὰ διεκδικοῦσε τὴν ἀξιωματικὴν ἀντιπολίτευσιν εἰς τὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς καὶ τὴν πλειοψηφία εἰς τὶς μεθεπόμενες, μὲ τὴν ἀνάλογην ὀργάνωσιν, δεοντολογίαν κ.λπ.!!!…

Μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας διακηρύττομε πρὸς ὅλους: «κάτω τὰ βρώμικα, ἄθεα, ἀπάνθρωπα, ἀντεθνικὰ καὶ ἀνήθικα χέρια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων… Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀποδομῆτε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ νὰ πληγώνετε τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὶς λαϊκὲς κατακτήσεις…»!!!!!…..

Καὶ τώρα τὶ κάνομε;

Ἄς συλλογισθοῦμε σωστὰ εἰς τὶς ἐκλογὲς ποὺ εἶναι αὔριο, ἄς ψηφίσωμε ὅ,τι μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός, ἀρκεῖ νὰ ὀφελεῖται ἡ Ἑλλάς, οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία!!!!….
Ἄς γνωρίζουν Ἕλληνες βουλευτὲς καὶ Εὐρωβουλευτές, ὅτι μὲ ἕνα ἁπλοῦν Νόμον ἠμποροῦμε νὰ ἔχωμε 200 βουλευτὲς σήμερα εἰς τὴν Βουλήν, μὲ πρόβλεψιν νὰ αὐξάνουν ὅσον αὐξάνεται τὸ Α.Ε.Π. τῆς Χώρας, διότι τὸ Σύνταγμα προβλέπει 200 ἕως 300 Βουλευτές.
Μέχρι πότε δὲν θὰ ἀπολογοῦνται καὶ γιὰ αὐτὸ οἱ κύριοι Βουλευτές; Ἐν κατακλείδει, εἶναι πασιφανὲς ὅτι οἱ Ὀρθόδoξοι ἄνθρωποι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ψηφίζουν ἀθέους εἰς οἱονδήποτε κόμμα καὶ ἄν ἀνήκουν.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΣ 2019
4.6.19

Τινὰ ἐπιβαλλόμενα σχόλια καὶ σκέψεις διὰ τὰ ἀποτελέσματα.

Διὰ νὰ μὴ ἔχῃ ἐφαρμογὴν ἡ ρῆσις τοῦ θυμόσοφου Ἑλληνικοῦ λαοῦ
«κατὰ τὸν λαὸ καὶ οἱ ἄρχοντες»

Συμμετοχή……………………………….58,76%
Ἄκυρα-Λευκά…………………………… 4,46%
Ἔγκυρα…………………………………….54,30%

Δὲν ψήφισαν…………………………… 45,70%

Ἄρα ἐπὶ τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἔλαβον τὰ ἑξῆς !!!
Ν.Δ………………………………………….. 33,12 Χ 54,30 = …….19,30%
ΣΥΡΙΖΑ…………………………………….23,76 Χ 54,30 = …….12,90%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ…………………7,72 Χ 54,30 = …….. 4,19%
ΚΚΕ…………………………………………….5,35 Χ 54,30 = ……. 2,90%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ…………………………….4,88 Χ 54,30 = ……. 2,64%
ἙΛΛ. ΛΥΣΗ………………………………..4,18 Χ 54,30 = …… 2,26%
ΜΕΡΑ 25……………………………………..2,99 Χ 54,30 = …… 1,62%
ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ …….45,81 %

Ἄλλα μικρότερα κόμματα……………………………………….8,49 %
(ὠργιάζε ἡ πλύσις ἐγκεφάλου μὲ τὴν θεωρίαν τῆς χαμένης ψήφου)
Σύνολο ἐγκύρων…………………………………………………..54,30%

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΜΑΪΟΣ 2019

Ἀν ἐφαρμόσωμε τὴν ἀριθμητικὴν τῆς Β΄& Γ΄Δημοτικοῦ, τὰ ποσοστὰ εἶναι πολὺ χαμηλὰ καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν πλανιέται καὶ πλανᾶ. Τὰ κόμματα διὰ νὰ ἐμπαίζουν τὸν ἑαυτόν των, καυχῶνται ὅτι δῆθεν ἐπῆραν μεγάλα ποσοστά. Αὐτὸ ὅμως εἶναι μακρὰν τῆς πραγματικότητος, ἄν ὑπολογίσωμε καὶ τὶς ψήφους τῶν μικρῶν κομμάτων. Ἡ καταγανάκτησις τοῦ λαοῦ αὐξάνει αὐτὴν τὴν οἰκτρὰν πραγματικότητα!!!!!…..
Τὰ ἀποτελέσματα διὰ τὰ μικρὰ κόμματα εἶναι πολὺ περισσότερον οἰκτρά. Διὰ νὰ μὴ ἔχῃ ἐφαρμογὴν ἡ θεωρία τῆς χαμένης ψήφου (ὅπως προείπαμε), ἄς κάνῃ ἕκαστος τοὺς ὑπολογισμοὺς διὰ τὸν κάθε Δῆμον – Σύμπραξιν – Παράταξιν – Περιφέρειαν, ἀνατρέχων εἰς τὴν ἀριθμητικὴν τῆς Β΄& Γ΄ Δημοτικοῦ, διὰ νὰ μὴ μᾶς «πιάνουν στὸν ὕπνο» καὶ οἱ παρατάξεις τῆς Αὐτοδιοικήσεως 1ου καὶ 2ου βαθμοῦ.
Τοιουτοτρόπως ἕκαστος θὰ συμπεράνῃ τὴν τραγικοτάτην πραγματικότητα!!!!!…..
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ἡ ἀποχὴ ἦταν μεγάλη:

ΕΙΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: Δὲν ἐψήφισαν τὸ 45,70%

ΕΙΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
(Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ): Δὲν ἐψήφισαν τὸ 45,78 %

ΕΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
(Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ): Δὲν ἐψήφισαν τὸ 47,96 %

ΕΙΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
(Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ): Δὲν ἐψήφισαν τὸ 59,59 %

ΕΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
(Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ): Δὲν ἐψήφισαν τὸ 66,12 %

Δηλαδὴ ἐψήφισε μόλις καὶ μετὰ βίας τὸ 1/3 τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γεγονὸς τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ μᾶς ἀνησυχῇ ἀφαντάστως!!!!!…..

Τὰ αἴτια πολλά. Τὰ ὁποῖα προσεχῶς ἐπιφυλασσόμεθα νὰ τὰ ἀναπτύξωμε δεόντως.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος σχολιάζομε καὶ προτείνομε λακωνικῶς:
1.Οἱ Ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων καλὸν εἶναι (ἄν θέλουν νὰ εἶναι καὶ νὰ ἐκλαμβάνωνται ὡς σοβαρές) νὰ ἐρευνήσουν μὲ κόστος Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης των, τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους τὸ 45,70% καὶ μέχρι τὸ 66,12 % (διὰ τὶς Περιφερειακἐς) τῶν ἐκλογέων δὲν ἐψήφισαν (παρ΄ὅτι ἔπρεπε νά «βγάλουν τὸ ἄχτι τους») καθὼς καὶ προτάσεις μεγίστης μειώσεως ἀποχῶν.

2.Τίθεται θέμα ἐκπροσωπήσεως τοῦ 45,70%, ἀλλὰ καὶ τοῦ 66,12 %.
Μποροῦν νὰ ἐκλέγουν ἀνὰ ἔτος (διαδικτυακὰ καὶ ταχυδρομικά) ἕνα 50 μελὲς γνωμοδοτικὸν συμβούλιον μὲ 25 γυναῖκες καὶ μητέρες, 25 ἄνδρες καὶ πατέρες, τὸ ὁποῖον θὰ εἰσηγεῖται δωρεὰν καὶ διὰ τοῦ τύπου λύσεις ἐπὶ προβλημάτων ὅλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Τοιουτοτρόπως θὰ ἐνεργοποιηθοῦν πολιτικὰ καὶ κοινωνικά!!!…

3.Τὸ ποσοστὸν ποὺ δὲν ψηφίζουν ἢ δὲν ἐψήφισαν εἰς Δήμους – Συνδικάτα ἐν ἐνεργείᾳ καὶ συνταξιούχων – Πολιτιστικοὺς Συλλόγους πρέπει νὰ ἐκλέγῃ (διαδικτυακὰ καὶ ταχυδρομικά) Γνωμοδοτικὸν ἀντίστοιχον Συμβούλιον.

4.Ὁ Ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ ψηφίζῃ κατὰ 99% μὲ ἔγκυρα ψηφοδέλτια.
Τοιουτοτρόπως θὰ κερδίσῃ καὶ ἄλλο κύρος καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Βουλή.

Οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ (ἀλλὰ καὶ φιλέλληνες) νὰ δηλώνουν ὅτι ψηφίζουν εἰς τὴν Ἐλλάδα, παραιτουμένοι τῶν ἐκλογικῶν των δικαιωμάτων εἰς τὴν χώραν ὅπου διαβιοῦν, διὰ νὰ ψηφίζουν διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ὑπεραμύνωνται ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων!!!!!…..

Καὶ νὰ μὴ ψηφίζουν οἱ ἑλληνοποιημένοι ἔποικοι καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφυλοι χάριν τῶν ψήφων ἐκείνων τῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖες τοὺς ἑλληνοποίησαν διὰ ἀνατροπὴν τῶν πραγματικῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων.
Ἄν ὅλες αὐτὲς οἱ στρατιὲς τῶν ἑλληνοποιήσεων δὲν ἐψήφιζαν ἀλλὰ ἐψήφιζαν οἱ ἕλληνες ἐγγεγραμμένοι εἰς τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους μὲ κάθε δυνατήν – νόμιμην καὶ ἀναγκαίαν ὑποστήριξιν ὅλων, καὶ ἄν καταφέρωμε κατὰ 99% νὰ ψηφίζωμε ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε χωρὶς ἄκυρα ψηφοδέλτια, τότε ἡ Ἑλλὰς ὡς Νέα Ἑλβετία, μέλος τῆς Ε.Ε, θὰ ἀρχίσῃ νὰ νικᾶ παντοῦ καὶ πάντοτε!!!…
Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς εκλογές δὲν εἶναι προτέρημα οὔτε πλεονέκτημα.
Ἀντίθετα ἡ συμμετοχὴ κτίζει κάθε ἐποχὴ τὶς νίκες γιὰ ὅλους.
Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ Ἀγών.
Μὲ ηὐξημένη συμμετοχὴ ζητοῦμε
καὶ δημιουργοῦμε λύσεις!!!…

5.Ἕνα συνέδριο Διακυβερνήσεως διὰ τῶν πλεονεκτημάτων συνεργασίας βάσει τῆς Ἁπλῆς Ἀναλογικῆς EΠΕΙΓΕΙ.
Ποιοὶ θὰ τὸ διοργανώσουν;;;;…..
Οἱ τριτοβάθμιες ἑνώσεις τῆς χώρας τάχιστα.
Ποῖοι θὰ συμμετέχουν:

Πέντε (5) ἐκπρόσωποι ἀπὸ κάθε πολιτικὸν κόμμα,
Τρεῖς ἕως τέσσαρες (3 – 4) ἐκπρόσωποι ἀπὸ κάθε Δευτεροβαθμίαν Ὁμοσπονδίαν ἢ Ἐργατικὸν Κέντρον.

Ἡ πείρα θὰ δώσῃ κατευθύνσεις συνεργασίας. Πάντα ὑπάρχει μία σωστὴ λύσις, ἂν εὐσυνειδήτως ἀγαπᾶμε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους!!!….

6.Ὅλα τὰ νέα παιδιὰ καὶ οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι λείπουν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, διὰ ὁποιονδήποτε λόγον, ἠμποροῦν καὶ πρέπει νὰ ψηφίζουν, ἂν εἶναι ἐγγεγραμμένοι εἰς τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους.

7.Οἱ ἑτεροδημότες ἐψήφισαν γιὰ εὐρωεκλογὲς ἀλλὰ δὲν ἐψήφισαν γιὰ Περιφερειακὲς καὶ Δημοτικές!!!….
Τρόποι ὑπάρχουν νὰ ψηφίζουν καὶ οἱ ὑπερήλικες καὶ οἱ ἀσθενεῖς διὰ περιφερομένων ἐκλογικῶν ἐπιτροπῶν ποὺ διοικοῦν δικαστικοὶ ἀντιπρόσωποι.
8.Ὁ Ἑλληνισμὸς ὄχι μόνον δικαιοῦται ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ γνωρίζῃ:

Α) Πόσοι ἀλλοεθνεῖς ἑλληνοποιήθησαν;;;…

Β) Πόσοι ἐξ αὐτῶν ψηφίζουν;;;…

Γ) Μὲ ποῖα κριτήρια:
Ποῖα κίνητρα ἦσαν διὰ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἑλληνοποιήθησαν καὶ ποῖα διὰ τοὺς ἑλλληνοποιήσαντες αὐτούς;;;…

Δ) Πόσα μυστικὰ κονδύλια διετέθησαν πρὸς τοῦτο;;;…

Ἦσαν κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης;;;…

Ἦσαν μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, δηλαδὴ ἀφήνομε τὴν ἄκρως ἀπαραίτητον ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ἔλεος τοῦ κάθε αἱμoσταγοῦς Ερντογκάν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων δῆθεν φίλων μας, οὐσιαστικὰ φιδιῶν, ΝΑΤΟ, ΗΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ καὶ λοιπῶν, οἱ ὁποῖοι βυσοδομοῦν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Ἑλλάδος παντοιοτρόπως καὶ καθημερινῶς (δίποδες βασιλικὲς κόμπρες);;;;;…

Ἦσαν χρήματα ἐρεύνης καὶ τεχνολογίας, τὴν ὁποίαν ἔχομε ἐγκαταλείψει καὶ ἐξοδεύονται – σπαταλοῦνται μόνον χρήματα διὰ τοὺς ἐκεῖ δημοσίους ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι κάτι κάνουν;;;…

Ἤ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὸ ὁποῖον ἐγκατέλειψαν καὶ τὸ μετέτρεψαν εἰς Ὑπουργεῖον Α – Παιδείας καὶ ἀφήνουν ὁμάδες ἀθέων, ἀμοραλιστῶν, μασώνων, μαρξιστῶν καὶ ἐν γένει ἀντιχρίστων, νὰ βυσοδομοῦν ἐναντίον τῶν ἱερῶν, ὁσίων καὶ Ἐκκλησίας καὶ ὡσὰν ἀγέλες μαινόμενων ταύρων ἐκθεμελιώνουν τὰ πάντα;;;…

Καὶ δὲν ἀνανεώνομε τὸν στόλον μας μὲ ἑλικόπτερα παντὸς καιροῦ διὰ τὴν ἐγκαταλελειμμένην νησιωτικὴν Ἑλλάδα μας;;;…
Νὰ μὴ ἔχωμε ἱκανὸν στόλον μὲ ἑλικόπτερα, νὰ ἐπεμβαίνωμε εἰς ἀκραῖες καιρικὲς συνθῆκες καὶ νὰ καίγωνται, νὰ πνίγωνται ἑκατοντάδες Ἕλληνες καὶ νὰ καίγωνται χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιῶν καὶ καθημερινῶς νὰ ἀπομένουν ὀλιγώτερα δάση;;;…

9. Ἐπικειμένης τῆς Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, πρέπει νὰ ψηφισθῇ ἕνα ἄρθρον, ὅτι οἱ κακοδιαχειρίσεις οὐδέποτε ἀμνηστεύονται καὶ πρέπει νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ μίαν Ἀδέκαστον Ἐπιτροπὴν τό «πόθεν ἔσχες» ὄχι μόνον τῶν διαχειριστῶν ἀλλὰ καὶ τῶν συγγενῶν των μέχρι πέμπτου βαθμοῦ!!!!!…..

Διὰ αὐτὲς τὶς ἐγκληματικὲς ἐνέργειες πρέπει νὰ δημεύωνται οἱ περιουσίες αὐτῶν, λαμβανόμενου ὑπ’ ὄψιν καὶ τοῦ προτέρου βίου των!!!!!…..

10. Δὲν εἶναι ἑλληνικῶς ὀρθὸν νὰ ψηφίζουν οἱ ξένοι εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες Ἐξωτερικοῦ καὶ Ἑτεροδημότες καθὼς καὶ οἱ Ἕλληνες ἀσθενεῖς νὰ μὴ ψηφίζουν!!!….

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ :https://www.fotgrammi.gr//uncategorized/ευρωεκλογεσ-2019-τινα-επιβαλ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *