Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΕΠΙΚΑΙΡΑΦωτεινή Γραμμή

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

Εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνώστας μας εὐχόμεθα ὁλοψύχως
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ

2019

Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ὀρθόν, νὰ διαθέτωμε μεγαλύτερα ποσὰ καὶ νὰ ἐκδίδωμε τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» συχνότερον καὶ εἰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀντίτυπα, ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύωμε πολλὰ ἄρθρα μας καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) καὶ Twitter: @PANEL_TAMA!!!!….
Διαφορετικῶς κινδυνεύομε νὰ ὑποστῶμε τεραστἰαν οἰκονομικὴν αἱμορραγίαν καὶ νὰ χαίρωνται οἱ ἀντίχριστοι, οἱ ἡμιμαθεῖς καὶ τά «πουλημένα δέρματα» – οἱ Δούρειοι ἵπποι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ νὰ συνεχίζουν νὰ λέγουν, εὐφραινόμενοι: «φούσκα ἦταν καὶ αὐτὸς καὶ ξεφούσκωσε»!!!!!…..
Ἡ ἱστορία «τῆς κατσίκας τοῦ γείτονα» ἐπαναλαμβάνεται, ἐφαρμοζομένων τῶν γραφικῶν:
Α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν» (Ματθ. 23, 14)!!!!….
Β) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7)!!!!….
Γ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).
Δ) «…κινδύνοις …, κινδύνοις …, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις» (θεατρίνους καὶ ὑποκριτὰς ψευδοπατέρας, οἱ ὁποῖοι τὸ παίζουν καὶ πνευματικοί), ὅπως οἱ ἄκρως ἐπικίνδυνοι καὶ φανατικοὶ σιωνισταί, οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ ἐδολοφόνουν τοὺς προφήτας, εἶχον τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι προσφέρουν δόξαν τῷ Θεῷ, (Ἰωάν. 16, 2)!!!!!…..
Ἄχ αὐτοὶ οἱ Ἰησουῖται, Φαρισαῖοι καὶ Γραμματεῖς.
Οἱ ἄσωτοι, συνηθισμένοι νὰ κατασπαταλοῦν τό «δίλεπτον τῆς χήρας» συνεχίζουν νὰ ἐξανανεμίζουν ἀμύθητα ποσὰ διὰ νὰ κάνουν ἑορτασμοὺς καὶ πανηγύρεις εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν 21ην Μαρτίου 2021, τετυφλωμένοι ὄντες ὅτι ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης τοιαῦτα πανηγύρια τὰ μισεῖ («καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου» (Ἡσαΐας, Κεφ.Α’, 14)!!!!!…..
Τοιουτοτρόπως ἐξαγριώνουν καὶ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνην, τὸν ἅγιον τῆς πολιτικῆς Ἰωάννην Καποδίστριαν καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας , τὰ ὁστᾶ τῶν ὁποίων θὰ τρίζουν καὶ θὰ λέγουν: «τὶ βλάκες ὑπήρξαμε ἐμεῖς νὰ κάνωμε τὰ κορμιά μας κόσκινα καὶ νὰ ὑποφέρωμε γιὰ νὰ ἀπελευθερώσωμε τοὺς ἀπογόνους μας καὶ αὐτοὶ νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται τόσον ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως;;;;;…».
O tempora o mores (Ὤ καιροί, ὤ ἤθη)!!!!…
Ὁποίας σατανικὰς ταλαιπωρίας ὑφιστάμεθα καὶ ἀπὸ τοὺς «ἁγίους πατέρας»!!!!!! (καὶ σὺ τέκνον Βροῦτε;;;;;)…..

Τὸ ἀντίπαλον δέος καθημερινῶς ἐκτραχύνεται.
Ὁ ἀκριβοδίκαιος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκόπτετο νὰ ὑπερασπίζεται τὴν πτωχὴν χήραν, ἡ ὁποία εἶχε ἕνα περιβόλι δίπλα ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα καὶ τὸ ὁποῖον προσεπάθη μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον ἡ Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία νὰ νοσφισθῇ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν ἐδίστασε νὰ ἀποκαλέσῃ τὴν Εὐδοξίαν ὡς μίαν σύγχρονον Ἡρωδιάδα. Ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἐκάθητο κάτω ἀπὸ τὴν οἰκίαν τῆς Ἡρωδιάδος καὶ ἐβροντοφωνοῦσε: «Πάλι Ἡρωδίας μένεται, πάλι Ηρωδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι»!!!…
Αὐτοὶ εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἁγνοὶ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι ὅπως οἱ σημερινοί, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον δὲν ἔχουν ἴχνος εὐσυνειδησίας καὶ δὲν προστατεύουν τὸ ποίμνιόν των, ἀλλὰ ἀπεναντίας ὑποκλίνονται καὶ κολακεύουν ἀναιδέστατα μητρομανῆ γύναια καὶ δεσποινάρια. Μάλιστα δὲ μερικῶν τρέχει ὁ σίελός των, ὅταν μὲ τὰς δύο παλάμας των βαυκαλίζονται, ὅταν πιάνουν μὲ τὰ δύο χέρια των τὰ μπράτσα γυναικαρίων καὶ ἐλπίζουν εἰς νεκρανάστασιν τῶν τρισαθλίων καὶ οὐδεμίαν ἀντίστασιν δυναμένων νὰ προκαλέσουν νεκρωμένων μελῶν τοῦ σώματός των. Εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ ἀναγκασθῶμε νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τοιαύτας φωτογραφίας. Ἐμεῖς οὐδόλως ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀνοίξουν οἱ ἀσκοὶ τοὺ Αἰόλου, ἐὰν ὅμως διαπιστώσωμε ὅτι ἅγιοι πατέρες συνεχίζουν νὰ προσφέρουν γὴν καὶ ὕδωρ, μετὰ βαρυτάτης καρδίας, θὰ ἀναγκασθῶμε πρὸς τοῦτο, μήπως ἐπέμβει ὁ ἀπὸ μηχανῆς θεός. Διότι αὐτὴ ἡ κόπρος τοῦ Αὐγείου μᾶς καθιστᾶ τὸν βίον ἀβίωτον. Διὰ νὰ δικαιολογοῦν δὲ τὴν ἀνικανότητά των, σύγχρονοι Ἱεράρχαι τολμοῦν νὰ ψέγουν τοὺς ὑψιπετεῖς ἀετούς, διότι δὲν εἶναι καὶ αὐτοὶ ἀετοί, ἀλλὰ εἶναι πλασμένοι νὰ γίνωνται κολοιοὶ δηλαδὴ καλιακοῦδες νὰ ὀσφραίνωνται πτώματα καὶ περιττώματα!!!!….
Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν πρέπει νὰ μὴ παραλείψωμε νὰ τονίσωμε ὅτι ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐβεβαιώθη διὰ τὴν τρισαθλίαν συμπεριφορὰν Ἀρχιερέων καὶ ἄλλων κληρικῶν καὶ ἐβροντοφωνοῦσε: «τίποτε ἄλλο δὲν φοβήθηκα εἰς τὴν ζωήν μου ἐκτὸς ἀπὸ δεσποτάδες»!!!….

Ὁ δὲ μέγιστος Ἁγιομάρτυς – Ἐθνομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε: «τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ κληρικοὶ θὰ εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς λαϊκούς»!!!….

Ἐμεῖς ὅμως ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κλυδωνιζώμεθα εἰς τὴν πίστιν, ἀλλὰ πρέπει ἀπεναντίας νὰ βαθύνωμε περισσότερον, ὅπως τὰ δένδρα, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦν νὰ ριζώνουν βαθύτερον εἰς τὸ χῶμα, διὰ νὰ μὴ ἀνατρέπωνται ἀπό τὰς ἀνεμοθύελας, νὰ εὑρίσκουν ὑγρασίας καὶ νὰ βροντοφωνῶμε: «πιστεύω Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ»!!!…
Ὁ μέγιστος αὐτὸς Ἅγιος τοῦ Γένους μας, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, προέβλεψε τὸν κίνδυνον τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας καὶ ἐν γένει τοῦ Σύμπαντος Κόσμου καὶ ἐβροντοφωνοῦσε: «τὸν ἀντίχριστον πάπα νὰ καταριῶστε»!!!…

Πρέπει νὰ δοξάζωμε τὸν Μέγιστον Δωρεοδότην Θεόν, ὁ ὁποῖος ἀναδεικνύει τοιοῦτα ἀναστήματα Ἡρακλείδας, οἱ ὁποῖοι ἐκάθαιρον τὴν κόπρον τοῦ Αὐγείου, ὅπως ἀνεπτύξαμε καὶ εἰς τὴν προηγουμένην ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος 77, μήπως ὁ Θεὸς ἐλεήσῃ καὶ αὐτοὺς τοὺς δυστυχεῖς ἁγίους πατέρας καὶ σταματήσουν νὰ μένωνται ἐναντίον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!…

ΑΠΑΡΑΙΙΤΗΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ
Λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου καὶ χώρου ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀποφυγὴν σπατάλης χρήματος γράφομε εἰς τὸ τέλος τῶν παραγράφων θαυμαστικὰ ἤ ἐρωτηματικὰ καὶ τελεῖες διὰ νὰ ἐκφρασθῶμε ὅτι αὐτὰ ἀποτελοῦν μίαν περίληψιν ὑπὸ μορφὴν τηλεγραφήματος καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἀναγραφοῦν διὰ τὸ κάθε θέμα μύρια ὅσα.
Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν οἱ φίλοι ἀναγνῶσται τὰς ἐν λόγῳ ἐκφράσεις μας καὶ διατυπώσεις μας.

Εἴμεθα, δυστυχέστατα, μόνοι μας.
Οἱ περισσότεροι ἔχουν καταντήσει, δυστυχῶς, «θεωρία Ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ», ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπεροχορτάτη ἡ κοινωνία μας, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ
«…καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ∙ ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν∙ ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντεκαὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον.καὶ ἕτερος εἶπεν∙ γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν» (Λουκ. ιδ, 18 -19).
Ἡμεῖς ἔχομε κυριολεκτικὰ συναρπασθῆ καὶ συγκλονισθῆ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ φοβούμεθα μήπως ἐφαρμοσθῆ καὶ δι’ἡμᾶς τὸ νόημα τοῦ ἐν λόγῳ Εὐαγγελίου καὶ κλεισθῶμε «ἔξω τοῦ νυμφῶνος», ἐφαρμοζομένου τῶν γραφομένων ὑπὸ τοῦ πρώτου, μετὰ τὸν Ἕνα, Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου…..«ἀλλ’ ὑποπιάζω μοῦ τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι» ( Α΄ Κορινθίους 9, 27).

Πρὸς τοῦτο, μεταξὺ τῶν ἄλλων θερμῶν προσευχῶν μας, ἐπαναλαμβάνομε καὶ τήν «μὴ μείνωμε ἔξω τοῦ νυμφῶνος σου Χριστέ»!

Εἰς τὴν ἐκκίνησιν τοῦ νέου ἔτους καὶ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἄς θυμηθοῦμε μίαν σοφὴν ρήσιν αὐτοῦ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *