Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Εθνικά ΘέματαΕκδηλώσειςΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΥ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

24.1.19 *

Ἐπραγματοποιήθη, λοιπόν, καὶ τὸ Πανελλαδικόν -ἀνεπανάληπτον Συλλαλητήριον τῆς 20.1.2019.

Εἰς παλμὸν καὶ μέγεθος ὑπῆρξε μεγαλύτερον ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, ὅπως μετέδωσαν σοβαρά, ἔγκυρα καὶ ἀντικειμενικὰ διεθνῆ καὶ ἑλληνικὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως (καὶ ὄχι διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἐξαγορασμένοι δημοσιογραφίσκοι οἱ ὁποῖοι εἶναι Ο.Φ.Α.Ε. – ὅπου φυσᾶ ἄνεμος εὐνοϊκός, στερούμενοι παντελῶς ἰδεολογίας)!!!!….

Ἐὰν δὲ δὲν ἠμποδίζοντο πολλαὶ δεκάδες λεωφορείων μὲ διαμαρτυρομένους εἰς τὰ διόδια καὶ ἄν αἱ στρατιαὶ τῶν ἐπιθυμούντων νὰ διαμαρτυρηθοῦν εἰρηνικῶς δὲν ἠμποδίζοντο εἰς τὰ περίχωρα τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἤρχοντο ὅλοι καὶ δὲν ἐτονίζοντο ὅλως ἰδιατέρως τὰ ἀντισυλλαλητήρια, τότε θὰ ὑπερέβαιναν οἱ εἰρηνικῶς διαμαρτυρόμενοι τὰ 4.000.000 ἄτομα!!!!….

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ «ψυχῇ τε καὶ σώματι» ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμή, διότι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι πρῶτον εἰς κάθε τί, τὸ ὁποῖον ὑποστηρίζει τοὺς πυλώνας τῆς Φυλῆς μας: Πατρίδα, Θρησκείαν, Οἰκογένειαν καὶ λοιποὺς βωμούς, χάριν τῶν ὁποίων κατωρθώσαμε ἀνὰ τὰς χιλιετίας νὰ διατηρήσωμε: τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον!!!!….

1.Τας τελευταίας ἡμέρας προωθήσαμε δεκάδας χιλιάδας ἄρθρα μας ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας, ἡ ὁποία εἶναι μία καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Ὅλα τὰ ἀντίθετα ἐπιχειρήματα εἶναι καθαρὰ προδοσία καὶ τῶν ἡμετέρων ἰθυνόντων: πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς, διοικητικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, οἱ ὁποῖοι, ὡσὰν γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, μεθύουν καὶ γίνονται βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα!!!!!…..

2. Ὅμως μὲ τὰ ΑΝΤΙΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ τὴν 20.1.2019 ὑπῆρξε τραγικοτάτη ἡ ἀμαύρωσις τοῦ πολιτισμοῦ μας, τῆς δημοκρατίας καὶ ἐν γένει τῶν πολιτισμένων μελῶν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, μὲ τὴν ἔγκρισιν τῶν παρανόμων ἀντισυλλαλητηρίων καὶ ἀντισυγκεντρώσεων. Μὲ αὐτὰ τὰ τρισάθλια, ἐγκληματικὰ ἀντισυλλαλητήρια κατώρθωσαν οἱ ἰθύνοντες νὰ πετύχουν τὸ σκοπό των, νὰ ἀμαυρώσουν τὸ εἰρηνικὸν αὐτὸ συλλαλητήριον!!!!….
Ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι, εὑρισκόμενοι ἐντὸς τοῦ ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», ἔβλεπον νὰ ἐξέρχωνται οἱ κουκουλοφόροι δολιοφθορεῖς μέσα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον!!!!…..
Αἱ δὲ κυρίαι Γεροβασίλη καὶ Παπακώστα, ἀντὶ νὰ παραιτηθοῦν, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ εὐσυνείδητοι, οἱ μὲ ἦθος καὶ χαρακτῆρα ἰθύνοντες τῆς ὑφηλίου καὶ μὲ τὸ παραμικρὸν συμβὰν παραιτοῦνται, ἐκεῖναι εἶχαν τὴν ἀναισχυντίαν νὰ δικαιολογοῦν τὰ ἄκρως ἀδικαιολόγητα καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἀφιονίσουν τοὺς φιλησύχους καὶ ἑλληνόψυχους πατριώτας, ὅτι δῆθεν ἦσαν κανονικοὶ ἀστυνομικοὶ προστασίας «σπουδαίων» προσωπικοτήτων καὶ ἔπρεπε νὰ φορᾶν τὴν κουκούλα. Ὅμως ἡ ὅλη ἐμφάνισις αὐτῆς τῆς ἀγέλης ἔδειχνε ὅτι εἶναι πολὺ νεαροί, βοηθητικῆς χρήσεως. Δὲν τιμᾶ ἰδιατέρως τὴν κ. Γεροβασίλη νὰ εὑρίσκῃ τοιαύτας σατανικὰς δικαιολογίας!!!!….

3. Τὸ 2008, ὅταν ἐκαίγετο καὶ κατεστρέφετο ὅλη ἡ Ἀθήνα καὶ αἱ περιουσίαι τῶν καταστηματαρχῶν καὶ γενικῶς ὁ ἑλληνικὸς πλοῦτος, ὁ κ. Παυλόπουλος διετυμπάνιζε:
«ἐδώσαμε ἐντολὴ στὴν ἀστυνομία νὰ μὴ κτυπᾶ τοὺς νεαρούς!!!…».
Ἀντιθέτως ἡ κ. Ἀλέκα Παπαρήγα συνιστοῦσε:
«Μὴ χαϊδεύετε τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων»!!!…

Ὅλοι οἱ νοῦν ἔχοντες, κατὰ Σωκράτη, διερωτῶνται:
«Ποιὸς μιλοῦσε πιὸ κοινωνικά, πιὸ ἀνθρώπινα, πιὸ ἐθνικὰ καὶ εἰρηνικά»;;;;;…..

Ὅμως ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἐγνώριζε τὶ ἔκανε. Ἐλάμβανε «γραμμάτιον», τὸ ὁποῖον ἄρχισε νὰ ἐξοφλῇ μὲ τὴν ἀνάθεσιν τῆς Προεδρίας, ἀνέλπιστον χρυσοφόρον «βόλευμα»!!!….

4. Δυστυχῶς καὶ τὴν 20.1.2019 παρείσφρησαν οἱ γνωστοί – ἄγνωστοι, περίπου 500 ἤ ἔστω 1000 «μπαχαλάκηδες», οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικῶς εἶναι δεκανίκια, στυλοβάται καὶ χαοτισταί ἤ ἀφισοκολληταὶ καὶ συνδικαλισταὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, τόσον οἱ δεκάδες ἔνστολοι ἀστυνομικοί, ὅσον καὶ οἱ ἄστολοι μέ «κουκούλα», οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν ὁδηγίας ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε κυβερνῶσαν κλίκαν, νὰ γίνωνται πειθήνια ὄργανά των (ἀλλὰ πληρώνονται ἀπὸ τὸν βαρύτατα φορολογούμενον ἑλληνικὸν λαόν) καὶ ὡσάν «μενόμενοι ταῦροι εἰς ὑαλοπωλεῖον» φροντίζουν νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιά – καρφιά»!!!!….

5. Εἰς ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη αἱ ἀντισυγκεντρώσεις καὶ τὰ ἀντισυλλαλητήρια ἀπαγορεύονται αὐστηρότατα, διότι ὑπάρχουν κίνδυνοι συρράξεων καὶ αἱματοχυσίας!!!…

6. Παρακαλέσαμε πολλοὺς φίλους δικηγόρους νὰ μᾶς βοηθήσουν καὶ νὰ μᾶς ἀναπτύξουν τὶ λέγει ἡ κειμένη νομοθεσία διὰ τὰ ἀντισυλλαλητήρια καὶ τὰς ἀντισυγκεντρώσεις καὶ μάλιστα εἰς ἀποστάσεις πλησίον τῶν συλλαλητηρίων – συγκεντρώσεων, ὅπως π.χ. τῶν κουκουλοφόρων εἰς τὰ προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου πλησίον τοῦ εἰρηνικοῦ συλλαλητηρίου, δηλαδὴ οἱ «μπαχαλάκηδες» νὰ εἶναι οὐσιαστικῶς ἐντὸς τοῦ εἰρηνικοῦ συλλαλητηρίου. Αὐτὸ ἐπεδίωξαν ἐκ τοῦ πονηροῦ οἱ ἀσυνείδητοι καὶ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, νὰ ἀρχίσῃ ἡ ἀγέλη τῶν κουκουλοφόρων ἀγροίκων νὰ χτυπᾶ τοὺς χριστιανούς. Δι’αὐτοῦ τοῦ τρόπου τὸ τρισάθλιον κατεστημένον νὰ δικαιολογήσῃ νὰ πέσουν ἄπειροι τόνοι ληγμένων χημικῶν, μάλιστα δὲ μὲ ρητὴν ἐντολὴν νὰ ρίχνουν αὐτὰ τὰ ἐγκληματικὰ χημικὰ εὶς τὰ πόδια διὰ νὰ μὴ φαίνωνται οἱ καπνοί. Τοιουτότροπως δεκάδες λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ ὑπέφεραν βάναυσα ἀπὸ τὰς πτέρνας πρὸς τὰ δάκτυλα καὶ μετὰ ὅλο τὸ πόδι!!!!….

7. Τὸ μέλος τοῦ Σωματείου μας «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Τάματος εἰς τὸ Νομὸν Σερρῶν, κ. Φώτιος Βαγενάς, δικηγόρος παρ΄Ἀρείῳ Πάγῳ, διηρεύνησε νομικῶς τὸ θέμα καὶ ἔκανε μίαν μικρὰν ἀναφοράν, τὶ ἰσχύει μὲ συγκεντρώσεις καὶ ἀντισυγκεντρώσεις, βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, τὴν ὁποία παραθέτομε κατωτέρω!!!!….

8. Συγχαρητήρια εἰς ὅσους συνέβαλαν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ συλλαλητηρίου καὶ εἰς τοὺς ὁμιλητάς.

9. Ὅμως οἱ μυριάδες φίλοι μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸν ἐκφράζουν ἀπορίας:

Α) ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΑΙ καὶ οἱ πλησίον αὐτῶν δεικνύουν ἀδιαφορίαν εἰς τὴν χείρα βοηθείας, τὴν ὁποίαν τοὺς δίδει τὸ ΤΑΜΑ μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις τῶν δεκάδων χιλιάδων μελῶν, συνεργατῶν, φίλων, θαυμαστῶν τῶν δραστηριοτήτων μας (καὶ μάλιστα κάνουν ὅ,τι μποροῦν νὰ μᾶς ἐμποδίσουν νὰ συμμετέχωμε);;;;….

Β) ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΙΣ ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ τὸ δικαίωμα νὰ αὐτοχειροτονοῦνται καὶ νὰ ἀποφασίζουν καὶ νὰ διατάσσουν, ποῖοι ἠμποροῦν νὰ δροῦν καὶ ποῖοι δὲν εἶναι ὤριμοι νὰ καταταγοῦν μεταξύ τῶν ἐν λόγῳ φορέων;;;;….

Οἱ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ δὲν ἔχουν συμπεριλάβει φορεῖς – Σωματεῖα σφραγίδες, ὅπως κάνουν τῆς Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖοι κάνουν ἀποσυναγώγους ὅλους τοὺς ἐγνωσμένους ἀγωνιστάς!!!…

Ὡς ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι – τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἔχει ἐμπράκτως διαπιστώσει, ἀγωνιζόμεθα μὲ κυκλοφορίαν πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιάδωνς περιοδικῶν καὶ βιβλίων μας, τὰ ὁποῖα ἀποστέλλομε ΔΩΡΕΑΝ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον. Κάνομε τὸ πᾶν νὰ ἐπαινῶμε τὸ ἀγαθὸν καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμε. Ὄχι μόνον δὲν ἀμειβόμεθα, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἔχοντες ἀνιδιοτελεστάτην ἰδεολογίαν, ἐφαρμόζομε τὸ Παύλειον «ἔχοντες τροφὰς καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» ἤ τὸ τοῦ Σωκράτους «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖον ἐστί, τὸ γάρ θεῖον ἀνενδεὲς ἐστί»!!!!….

Δαπανᾶμε τὸν μὲ ἀπεριγράπτους ψυχικὰς καὶ σωματικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας, πρὸς ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, διὰ νὰ κατωρθώνωμε νὰ πραγματοποιῶμε τοὺς σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας, μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι κατενθουσιασμένοι ἄπειραι μυριάδες ἄνθρωποι καὶ δοξάζουν τὸν Θεόν. Ὅλοι οἱ Πατριάρχαι καὶ σχεδὸν 70 Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Μητροπολίται, ζῶντες καὶ τεθνεῶτες, συγχαίρουν, ἐπαινοῦν, θαυμάζουν καὶ εὐλογοῦν τοὺς σκοπούς μας καὶ τὰς δραστηριότητάς μας!!!…

Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπεκταθῶμε περαιτέρω καὶ νὰ γίνωμε ἄφρονες καυχόμενοι, ὅπως γράφει ὁ θεῖος Παῦλος πρὸς Κορινθίους:
«γέγονα ἄφρων καυχόμενος, ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφελον ὑμῶν συνίστασθαι» (Κορ. 12, 11)!!!!….

Πλὴν ὅμως, καυχησιολόγοι, οἱ ὁποῖοι «εὐλογοῦν τὰ γένια τους μεταξύ των» δέχονται ἀκόμη καὶ σωματεῖα σφραγίδες καὶ ἐμᾶς ποὺ δὲν ἐπιδιώξαμε οὔτε κὰν τὴν ταυτότητα τοῦ ἐκδότου καὶ τοῦ δημοσιογράφου νὰ λάβωμε, μᾶς κάνουν ἀποσυναγώγους!!!!….
Ἀκόμη ὀλίγον καὶ θὰ εἶναι πανέτοιμοι ὅλοι αὐτοὶ οἱ καυχυσιολόγοι νὰ ἐπαναλάβουν ἀπὸ οἴησιν, ἐγωισμὸν καὶ αὐτοπροβολὴν κινούμενοι, ὅπως οἱ ἀρχιερεῖς, ἀρχιγραμματεῖς, φαρισσαῖοι καὶ ὑποκριταὶ ἔλεγαν εἰς τὸν πρώην τυφλὸν εἰς τὸ σῶμα ἀλλὰ πνευματικῶς ἀνοιχτομάτην: «ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθεις ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;;;;….» (Ἰωάν. Θ, 34).

Ἐνῷ ἄφηναν μασκοφόρους, φωτορεπόρτερ καὶ δημοσιογράφους νὰ εἰσέρχωνται, τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Σωματείου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖοι μόλις καὶ μετὰ βίας, μὲ τὴν ψυχὴν εἰς τὸ στόμα ἐστέκοντο ὄρθιοι, μὲ πολὺ ὁρατὰ τὰ σημεῖα τῆς ἀναπηρίας, νὰ τοὺς ἀρνοῦνται τὴν εἴσοδον, παρ’ ὅλον τὸ ὅτι ὁ πρώην γερουσιαστὴς σεβαστὸς κ. Χρῆστος Σπύρου, Πρόεδροι ἑλληνοαμερικανικῶν καὶ παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων κλπ. μᾶς εἶχαν δώσει τὴν ἄδειαν νὰ περάσωμε καὶ νὰ ἀπευθύνωμε χαιρετισμόν!!!!….

Ἔπρεπε πάσῃ θυσίᾳ νὰ μᾶς διευκολύνουν καὶ ὄχι νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται τόσον ἀπανθρώπως καὶ βαρβάρως!!!!….

Γ)Ἐνῷ οἱ προηγηθέντες ἀλλὰ καὶ οἱ ἑπομένοι ἀπευθύνοντες
χαιρετισμὸν ἀνενοχλήτως ἐχρησιμοποιοῦσαν τὰ μικρόφωνα μέχρι καὶ 20 – 40 φορὲς περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι ὁ ἐκπρόσωπος μας, ὁ ἐκπρόσωπός μας, μόλις ὡμίλησε διὰ ἕνα λεπτόν, διεκόπη ἀπρεπέστατα ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους – ἀνευθυνοϋπευθύνους!!!!….

Διερωτῶνται ὅλοι, διατὶ οἱ ὑπεύθυνοι, ὅταν ἤκουσαν εἰς τὸν σύντομον χαιρετισμὸν τοῦ ἐκπροσώπου μας νὰ λέγῃ:

«ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΤΥΠΑ ,
ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΙΩΝ ΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ, ΝΑ ΜΗ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΥΤΑΡΧΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
……………………………………………………….»

τὸν ἐσταμάτησαν εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον καὶ τοιουτοτρόπως δὲν ἠκούσθη τὸ ὑπόλοιπον:

«…ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΩΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ : ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΥΣΗ.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΥΘΗΚΑΝ
ΠΟΤΑΜΟΙ ΑΙΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ
ΧΑΝΩΝΤΑΙ.

ΜΟΝΟΝ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΕΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ.

ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΟΡΘΩΘΕΙ ΤΟ
ΚΑΤΑΤΡΩΘΕΝ ΗΘΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΘΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
ΕΑΝ ΔΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ ΤΟΤΕ
ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟ ΤΗΣ
ΑΒΥΣΣΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΩΔΗΓΗΣΑΝ ΝΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΩΜΟΤΕΣ

ΚΑΤΩ Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ…»!!!!….

10. Ἡ ὅλη συμπεριφορὰ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι εὐλογοῦν τὰ γένια των εἶναι ἄκρως ἀντίθετος πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον ἠθικὴν καὶ τὸ ἀθάνατον ἑλληνοχριστιανικὸν πνεῦμα, ἀμαυρώνει δὲ τοιαύτας λαμπρὰς ἐκδηλώσεις. Τοιουτοτρόπως δίδουν ἀφορμὴν εἰς τοὺς ἐκτὸς τῆς Ἒκκλησίας νὰ μυκτηρίζουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια: «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ὑμᾶς βλησφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι»!!!!…. (Ρωμ. 2, 24).

11. Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ὄχι μόνον τὰ αὐτοανακηρυχθέντα χριστιανικὰ σωματεῖα ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀκολουθοῦν τὸ δόγμα τῶν ἑλληνοψύχων ἡ Ἑλλὰς διὰ τοὺς Ἕλληνας καὶ οἱ Ἕλληνες διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει. Νὰ φωτίσῃ καὶ ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τυφλωθῆ ἀπὸ τὴν δοξομανίαν, νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ μὴ παραμείνουν ὡς σύγχρονοι ἐφιάλται, διὰ νὰ μὴ διαπραχθῇ τὸ ἀνοσιούργημα Ἕλληνες νὰ γκρεμίζουν βωμούς, ἑστίας καὶ ἰδανικὰ τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς!!!!….
Ἀπείρους ἐφιάλτας καὶ ἐξωμότας εἴχαμε μέχρι σήμερον. Ἄς τεθῆ τελεία καὶ παῦλα καὶ νὰ μὴ ἀπαριθμήσῃ ἡ ἱστορία καὶ ἄλλους ἐξωμότας καὶ ἐφιάλτας!!!!….
Πρὸ παντὸς δὲ μερικοὶ ὀργανωταὶ νὰ μὴ ἐκμεταλλεύωνται ἀπὸ ἰδιοτέλειαν τὰς ἐπερχομένας συμφοράς!!!!….
Ὅλοι οἱ, κατὰ Σωκράτη, «νοῦν ἔχοντες»πρέπει νὰ σταθοῦν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἀκόμη καὶ δισεκατομμύρια νὰ τοὺς δίδῃ ὁ Georg Sorros κλπ σκοτειναὶ δυνάμεις, νὰ τὰ θεωρήσουν ὡς ἄχρηστα ἐμπρὸς εἰς τὴν αἰώνιαν κατακραυγήν, τὴν ὁποίαν θὰ ἔχουν!!!!….
Πρὸ παντὸς δὲ νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπόν μας κ. κ. Ἱερώνυμον νὰ μὴ εἶναι περαιτέρω μὲ τοὺς ἐξωμότας καὶ τοὺς ἐφιάλτας!!!!!…..
Ἄς κρούσει πρύμνη, διότι ὅλοι μας θὰ εἴμεθα ἀναπολόγητοι διὰ τὴν τρισαθλίαν ἀδιαφορίαν μας καὶ συμπεριφοράν μας:
«τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς»!!!!…. (Ἰωάννης 12, 40).
Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς τὰ ἁπλοποιεῖ μὲ τά:
«Δὲν ὑπάρχει τυφλώτερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ καὶ κουφώτερος ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ καὶ πιὸ στενοκέφαλος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ»!!!!….

12.Ἐλπίζομε νὰ μὴ ἀναγκασθῶμε νὰ ἐπανέλθωμε λεπτομερέστερον, ἰδίως διὰ τοὺς ἰθύνοντας τοῦ συλλαλητηρίου ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας, τὸ ὁποῖον οἱ ἰθύνοντες ἐγκληματικῶς δὲν τὸ ἐπροστάτευσαν καὶ ἀστόχησαν ἀφήνοντες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, γυναικόπαιδα καὶ ἀρρώστους εἰς τὰς χείρας τῶν θηριωδῶν κουκουλοφόρων, ὅπως διεπίστωσαν παρευρεθέντες καὶ μὴ ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ.Εὐχαρίστως ἄλλη φορὰ νὰ ἀναπτύξωμε μερικὰς ἰδέας εἰς τοὺς διοργανωτάς, ἄν τὸ ζητήσουν, διὰ νὰ μὴ ἀκολουθοῦν ἄθελά των τὰ σχέδια τῶν ἐξωμοτῶν καὶ τῶν γενιτσάρων τοῦ πνεύματος!!!!….

13. Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ σήμερα ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων νὰ μὴ ὑπογράψῃ τὴν καταδίκην τῆς Μακεδονίας μας!!!!….

14. Ὁ λαὸς ἔχει τὴν τελευταίαν λέξιν. Αἱ ἐκλογαὶ πλησιάζουν…Κανένα χριστιανικὸν χέρι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ βεβηλώσῃ τὸν τίμιον σταυρόν, θέτον αὐτὸν ἔμπροσθεν τῶν ὀνομάτων ἐξωμοτῶν – ἐφιαλτῶν, ἀλλὰ μόνον εὶς πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐγνωσμένως ἀγωνίζονται καὶ πρέπει νὰ ἀγωνίζωνται ὑπέρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν!!!!!…..

*ΑΝΗΡΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
http://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bd%cf%85%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd/
15. Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν καὶ ἔντιμοι συναγωνισταί, ὅπως ἡ Διεθνὴς Ἑλληνικὴ Ἕνωσις IHA, ἡ ὁποία ἀνεγνώρισε καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὡς ὑποστηριστὰς τοῦ Συλλαλητηρίου ἈΘηνῶν τῆς 20.1.2019!!!!….


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 20/01/19
΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅
1. INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATIOΝ. (IHA)
Hellas@gmail.com

2. Γυναίκες Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας sg.thesma@yahoo.gr

3. Ένωση Aποστράτων Αξ/κων Στρατού (ΕΑΑΣ) eaasgrammateia@gmail.com

4. Σύλλογος «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» apostpapadim@gmail.com

5. Παμμακεδονική Συνομοσπονδία Ελλάδος dr.athanasiadis@gmail.com

6. Ομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων 1941-1944 ebteatr@hol.gr

7. ΣΑΦΕΜ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΩΝ , safem2006@gmail.com

8. “Σύνδεσμος Προάσπισης Μακεδονίας – Θράκης”

9. Επιτροπή Δημοψηφίσματος για την Συμφωνία των Πρεσπών dhmopshfismamakedonia@gmail.com

10. Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής info@epona.gr

11. Διάλογος Radio & Media «USA« (https://www.dialogosmedia.org, info@dialogosmedia.org).

12. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων (Π.Ο.Π.Κ.Σ) popks1984@gmail.com
13. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

14. Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Ελλάδος

15. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ

16. Η Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών “Αλέξανδρος Υψηλάντης”

17. Ποντιακός Σύλλογος “Νίκος Καπετανίδης”.

18. «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΠΗΓΗ :
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=57C981A12DC05475!1921&ithint=file%2cdocx&authkey=!AKgGXCvEWlCyc7c

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *