ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
τ. Πρόεδρος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός»
+ Σεπτέμβριος 2018

Μὲ λύπην μας ἐνημερώθημεν, καθυστερημένως, διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μας, ἐπιστηθίου φίλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου Μαρκαντώνη, ἀειμνήστου Προέδρου τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός»!!!…
Ὑπῆρξεν σπουδαῖος ἐπιστήμων καὶ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ συνέβαλε τὰ μέγιστα εἰς τὴν πολιτιστικήν μας κληρονομίαν, μετὰ τῆς ἀειμνήστου συζύγου του Μαρίας, σπουδαίας λαογράφου!!!!!…..

Οἱ φορεῖς μας παλαιότερον ἐπραγματοποιοῦσαν συχνὰ διαφόρους πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις, ὅπου συνεκεντρώνοντο πολλαὶ ἑκατοντάδες φίλοι. Ἐγένοντο ὁμιλίαι, καλλιτεχνικὰ προγράμματα καὶ κυρίως συμπνευματισμὸς καὶ ἀνταλλαγαὶ ἀπόψεων!!!!!…..

Ἐπειδὴ ὅμως οἱ χῶροι τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» εἶναι μικροὶ καὶ αἱ ἀνάγκαι τῶν φορέων μας πολλαπλάσιαι, ἠναγκάσθημεν νὰ ἀξιοποιῶμε ἄλλους χώρους, ὡς παραδείγματος χάριν τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον καὶ τὸ Σπόρτινγκ (τὸ ὁποῖον κατεκλύσθη τόσον πολὺ ἀπὸ ἐμᾶς, ὅσον οὔτε τὰ μεγάλα κόμματα δὲν τὸ ἐπιτυγχάνουν – ὅπως μᾶς ἔλεγαν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Σπόρτινγκ)!!!!!…..

Μία ἀπὸ τὰς πλέον ἐπιτυχεῖς ἐκδηλώσεις μας ἐπραγματοποιήθη τὴν 28.12.2002 εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός»!!!!….
Τώρα κάνομε μνείαν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν αὐτὴν εἰς μνήμην τοῦ σπουδαίου, τότε Προέδρου τοῦ Παρνασσοῦ, ἀειμνήστου ὁμ. καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ, ὁ ὁποῖος ἔφυγε ἀθόρυβα ἀπὸ τὴν ζωὴν τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2018!!!…

Ἡ κοίμησίς του δὲν ἐγένετο, δυστυχῶς, εὐρέως γνωστή, διότι ὁ ἀείμνηστος Ἰωάννης Μαρκαντώνης ἦτο εὐσυνείδητος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, γεγονὸς τὸ ὁποῖον εἰς τοὺς ἐσχάτους καιροὺς γίνεται πόλος ὄχι κὰν συμπαραστάσεως ἀλλὰ ἀπεναντίας συκοφαντήσεων, κατατρεγμῶν, διασυρμῶν καὶ ἀφανείας ἀπὸ τοὺς σιωνιστικούς – μασωνικούς, μαρξιστικοὺς καὶ λοιποὺς κύκλους!!!!!…..

Ὁ σεβαστὸς ἀείμνηστος Καθηγητὴς πάντοτε ὑπεραμύνετο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ γενικὰ τῶν δραστηριοτήτων μας!!!!!…..

Εἰς τὴν συγκεκριμένην ἐκδήλωσίν μας, εἶχε ἀπευθύνει ἕνα συγκινητικὸν χαιρετισμόν, τὸν ὁποῖον τότε ἀπεμαγνητοφωνήσαμε καὶ μὲ τὴν ἄδειάν του τὸ συμπεριελάβαμε εἰς τὴν ὕλην τοῦ τεύχους ὑπ’ἀριθμὸν 14 τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ!!!!….

Κατωτέρω δημοσιεύομε τὸν φιλοσοφημένον, μεστότατον πνευματικῶν νοημάτων χαιρετισμόν του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *