ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2019 – 2020

Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οὐδόλως ἐνδιαφέρονται διὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον, ὥστε νὰ συμπεριλαμβάνωνται ὅλοι οἱ γνωστοὶ Ἅγιοι τῆς Ὑφηλίου τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἠναγκάσθημεν καὶ τὸ ἀνελάβαμε ἡμεῖς.

Δυστυχῶς οἱ ἰθύνοντες τὴν Ἐκκλησίαν τυπώνουν 16 ἤ 32 «σελιδοῦλες», τὸ ὁποῖον κοστίζει εἰς αὐτοὺς μερικὰς δεκάρας, τὰ χρεώνουν 2 ἤ περισσότερα Εὐρώ, δίδουν μερικὰς χιλιάδας ἀντίτυπα πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, Ἱερὰς Μονὰς κλπ., εἰσπράττουν Εὐρὼ 5.000 ἤ 10.000 ἤ ἀναλόγως τῆς ποσότητος, τὴν ὁποίαν τοὺς ἐπιβάλλουν νὰ λάβουν. Τοιουτοτρόπως οἱ δυστυχεῖς Ἱερεῖς καὶ αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ κάνουν τὸ πᾶν, νὰ διαθέσουν αὐτά. Μοχθοῦντες νὰ εἰσπράξουν τὰ τεράστια αὐτὰ ποσά, τὰ ὁποῖα ἐπέβαλαν εἰς αὐτοὺς αἱ Μητροπόλεις διὰ τὰ μικρά – καρφιτσωμένα ἡμερολόγια, δὲν εἶναι ἐφικτὸν νὰ διαθέτουν καὶ τὰ ἰδικά μας ἐκκλησιαστικὰ Ἑορτολόγια – βιβλία!!!!….

Ἐμεῖς ἐκδίδομε τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον, ὄχι μόνον αὐτὸ καθ΄ αὐτό, ἀλλὰ συνοδεύεται καὶ μὲ πολλά ἄλλα ἐνδιαφέροντα καὶ χρήσιμα θέματα, ὡς παραδείγματος χάριν!!!!….:

Ἑορτολόγιον 2015 – 2016
Καθημεριναὶ Προσευχαὶ
Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις –
Ἱστορικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, ἑλληνικὰ καὶ παγκόσμια

Ἑορτολόγιον 2016 – 2017
Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
Μικρὸν Ἀπόδειπνον
Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου

Ἑορτολόγιον 2017 – 2018
20ος – 21ος αἰὼν καὶ οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι
Μέγα Ἀπόδειπνον
Προσευχαὶ Τραπέζης
Ἡ Σοφία διαχρονικῶς

Ἑορτολόγιον 2018 – 2019
Ἕν ἀνεξήγητον γεγονὸς
Ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης
Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος
Ὁ μέγιστος στυλοβάτης τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας
Ἅγιος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλὸς
Συνταγματικὴ προστασία τῶν πολιτῶν
200η Ἐπέτειος μνήμης Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων.

Εἰς ὅλα τὰ τεύχη ἐπίσης, κάνομε ἀναλυτικὴν ἀναφορὰν διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν πορείαν πραγματοποίησεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

Αὐτὰ ἀπαιτοῦν σωστὴν βιβλιοδεσίαν. Παρὰ τὰς δυσκολίας, ἐν τούτοις μερικαὶ Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ Ἱεροὶ Ναοὶ τολμοῦν καὶ μᾶς παραγγέλουν ἐκκλησιαστικὰ ἑορτολόγια, τὰ ὁποῖα πωλοῦν ἤ δωρίζουν εἰς πνευματικά των τέκνα, διὰ νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν ὡς δῶρα εἰς σπουδαίας ἐπετείους, εἰς γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, ὀνομαστικὰς ἑορτάς, ἀποφοιτήσεις κλπ. κλπ., ὥστε νὰ τονώνουν τὸ ψυχικὸν σθένος τοῦ ποιμνίου των!!!!….

Τὰ ἔχομε κοστολογήσει εἰς τόσον χαμηλὴν τιμήν (ἀπὸ 2,- Εὐρὼ τὸ τεμάχιον μέχρι 1,20 διὰ ἄνω τῶν 100 τεμαχίων), ὥστε δὲν καλύπτεται οὔτε μέρος τῶν τυπογραφικῶν, φόρου, Φ.Π.Α., ταχυδρομικῶν καὶ λοιπῶν ἐξόδων ἀποστολῆς καὶ εἰσπράξεως τοῦ τιμήματος!!!!….
Συγκεκριμένως τὸ τεμάχιον τὸ Ἑορτολόγιόν μας κοστίζει:

μέχρι 20 τεμ……………………………………………………………..2,- Εὐρὼ
21 – 50……………………………………………………………………1,80
51 – 80……………………………………………………………………1,60
81 -100……………………………………………………………………1,40
ἄνω τῶν 100 τεμ……………………………………………………..1,20

Ὅμως ἡ ἀξία των εἶναι πολὺ μεγάλη. Διότι προμηθεύομε τοὺς φίλους μὲ αὐτὴν τὴν δυνατότητα πολυτίμων δώρων, ὥστε τοὺς δίδομε λύσιν νὰ τὰ προσφέρουν ἀντὶ δέσμης ἀνθέων, τὰ ὁποῖα κοστίζουν πολλαπλάσια καὶ μετὰ ἀπὸ ὀλίγας ἡμέρας ἀπορρίπτονται εἰς τοὺς κάδους τῶν ἀχρήστων, ὄντα ταυτοχρόνως καὶ ἑστία μολύνσεων ἀπὸ ψευδομονάδας, ἤ ἀντὶ γλυκισμάτων, τὰ ὁποῖα ἐπίσης κοστίζουν πολλαπλάσια καὶ καταστρέφουν τὴν ὑγείαν!!!!….
Ἀντιθέτως, τὰ ἑορτολόγια ὠφελοῦν παντοιοτρόπως.

Δὲν μᾶς συμφέρει καθόλου καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἐκδώσωμε πάλι. Δυστυχῶς ὅμως, πάρα πολλοὶ ἔχουν ἐνθουσιασθῆ μὲ τὸ ἑορτολόγιον μας, και προεμβάζουν χρήματα.
Τοιουτοτρόπως ὑποχρεούμεθα νά «αἱμορραγοῦμε» οἰκονομικῶς, διὰ νὰ καλύπτωμε μέρος τῶν ἐξόδων μας καὶ νὰ ὑφιστάμεθα ἀπερίγραπτες ταλαιπωρίες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *