Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΘρησκευτικάΠροσωπικότητες

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-Ἡ δράσις τοῦ ἀειμνήστου πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη κατὰ τὴν Κατοχήν (1942-1946) εἰς τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸ βιβλίον “ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” μὲ τὴν δρᾶσιν τοῦ ἱεροκήρυκος π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς (1942-1946) εἰς τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ ταγματάρχης τῆς Χωροφυλακῆς Φλωρίνης Κων. Κανᾶς ἐνημερώνει διὰ ἕνα συγκλονιστικὸν γεγονὸς ποὺ συνέβη εἰς τὴν Φλώριναν:

Ὁ διχασμένος λαός, μέσα εἰς δύο μῆνας ἡνώθη ὡς «μία οἰκογένεια ἀληθινῶς πατριαρχική» καὶ ἡ ξένη προπαγάνδα ἔπαθε πανωλεθρία. «Ὅλοι διερωτῶντο ποῖος τοὺς ἄλλαξεν»;

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Ἀριθ. Ἐμπιστευτικῆς 347, 12.3.43
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Γραφεῖον Εἰδικῆς Ἀσφαλείας
Ἀριθ. 85/52/3
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 26ῃ Φεβρουαρίου 1943

Πρὸς ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διεύθυνσι Ἀσφαλείας ΑΘΗΝΑΣ
«Ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἐργασία τοῦ Ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου»

Λαμβάνω τὴν τιμὴν ν᾽ ἀναφέρω ὅτι εἶναι γνωστὴ Ὑμῖν ἡ δημιουργηθεῖσα ἐνταῦθα ἕνεκεν τῆς πολεμικῆς συμφορᾶς, ἔκρυθμος κατάστασις, αἱ ἐκτροπαί, αἱ ἀντεθνικαὶ ἐκδηλώσεις, τὰ μίση μεταξὺ τῶν κατοίκων, καὶ γενικῶς ὁ ἀγὼν τῆς ἀλληλοεξοντώσεως τῶν πολιτῶν, λόγῳ τῆς διασταυρώσεως τῶν ἐθνικῶν ρευμάτων.-
Ἡ κατάστασις αὐτὴ δὲν ἔσχε μόνον Ἐθνικὴν σημασίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπέφερε καὶ τὴν θρησκευτικὴν χαλάρωσιν. Ἤδη ὅμως ὅλα μετεβλήθησαν καὶ ἡ κοινωνία Φλωρίνης ἐν πολλοῖς ἐμφανίζεται ὡς μία οἰκογένεια ἀληθινὰ πατριαρχικὴ ἑνωμένη σφικτὰ μὲ τοὺς δεσμοὺς ποὺ δημιουργεῖ τὸ πνεῦμα τῶν παλαιῶν παραδόσεων.-
Ὅλοι διερωτῶνται τί ἆραγε συνετέλεσεν εἰς τὴν συμφιλίωσιν ταύτην τῆς πλειάδος τῶν πολιτῶν, οὕς φρονήματα καὶ ἀντιλήψεις χωρίζουν; ;;;;
Καὶ ἰδοὺ ἡ ἀπάντησις: Εἷς σεβαστὸς Πρεσβύτης ἀφιχθεὶς ἐνταῦθα ἀπὸ διμήνου, ὁ Ἱεροκήρυξ Καντιώτης, ὁ Θεοειδὴς αὐτὸς Ἐθναπόστολος, ὅστις ἄοκνος καὶ ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χρόνῳ καὶ μὲ ἐπιβλητικὴν σοβαρότητα ἐξαγγέλλει μεγαλοσήμαντα Ἐθνικοθρησκευτικὰ κηρύγματα πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως Φλωρίνης, οἵτινες ἀνεξαρτήτως φύλου καὶ ἡλικίας τὸν παρακολουθοῦν μὲ ἀληθινὴν κατάνυξιν. Οὐδέποτε αἱ ἐκκλησίαι Φλωρίνης ἐγνώρισαν τοσαύτην κοσμοσυρροὴν οἵαν τῆς παρούσης ἐποχῆς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ποτέ δὲν ἐπεδείξαντο οἱ ἐκκλησιαζόμενοι τοσαύτην εὐλάβειαν πρὸς τοὺς οἴκους τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδελφότητα ἀλλήλοις.-
Εἶναι συγκινητικὴ ὄντως ἡ θέα τῆς προσελεύσεως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν πολιτῶν οὐ μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων, ἀλλὰ καὶ τῶν Βουλγαροφώνων τοιούτων, οἵτινες πρό τινος πρὸς ἐκδίκησιν ἐπεδίωκον καὶ τὴν κατάρρευσιν τῶν χριστιανικῶν καθηκόντων τῶν πρώτων.-
Καὶ τοῦτο, διότι ὁ θεόπεμπτος οὗτος ἀνὴρ πληροῖ ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος τὰς εὐχὰς ὅλων τῶν πολλαπλῶν ἀκροατῶν του ἀπὸ κρυφὸν δέος καὶ μυστικὴν ἀόριστον θρησκευτικὴν ταραχὴν καὶ ἐνσαρκώνει τὴν θείαν σκέψιν εἰς τὰ ὑψηλὰ καὶ καλλιτεχνικὰ δημιουργήματά της, μὲ τὴν μελιστάλακτον διδασκαλίαν του.-
Ὁ θεόφραστος οὗτος ἀνὴρ προσπαθεῖ πολυσχιδῶς νὰ ἑνώσῃ τὴν διαχωρισμένην ἐνταῦθα κοινωνίαν εἰς διάφορα Ἐθνικὰ τμήματα, καὶ ἐν πολλοῖς τὸ ἐπιτυγχάνει, διότι εἶναι σοφὸς κυβερνήτης τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ ἀξιόπιστος καθηγητὴς τῶν ἄλλων.-
Ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θεοπρεποῦς Καντιώτου κηρύσσεται καθημερινῶς ἐνταῦθα τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, σφυρηλατοῦνται τὰ ἀνώτερα Θρησκευτικὰ καὶ Ἐθνικὰ ἰδεώδη καὶ γαλβανίζεται ἡ θέλησις καὶ τῶν ἀσθενικῆς ἀκόμη συνειδήσεως ἀνθρώπων εἰς τὴν πίστιν τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας καὶ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Ἑλληνικῆς ἰδέας εἰς τὴν ἀκραίαν ταύτην Ἑλληνικὴν γωνίαν, ἔνθα ὁ ἀγὼν τῶν ἰδανικῶν τούτων γίνεται σφοδρός.-
Ὁ θεόπνευστος Αὐγουστῖνος ἵδρυσε Κατηχητικὰ Σχολεῖα ἐνταῦθα καὶ διδάσκει νυχθημερὸν καὶ συστηματικῶς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, εἰς ἃ προσέρχονται μορφωμένοι καὶ ἀμόρφωτοι, πλούσιοι τε καὶ πένητες καὶ κατηχοῦνται, οὐ μόνον τὸ φῶς καὶ τὴν ἀγάπην, ἀλλὰ καὶ τὰς Ἐθνικὰς ἀληθείας.-
Ὁ καλοποιὸς τῶν γλυκυτέρων καὶ ζωηροτέρων πατριωτικῶν κηρυγμάτων οὗτος Ἱεροκήρυξ ἐνεφανίσθη ἐν τῇ κοινωνίᾳ ταύτῃ ὡς ἐμψυχωτὴς καὶ ἀναβαπτιστὴς τῆς ἐκ τῆς πολεμικῆς λαίλαπος χαλαρωθείσης χριστιανικῆς καὶ πατριωτικῆς συνειδήσεως τῶν πολιτῶν, καὶ ἀδιάφορος πρὸς πάντα κίνδυνον καὶ προβαλλόμενον ἐμπόδιον χωρεῖ πρῶτος εἰς τὸν Ἐθνικὸν καὶ Θρησκευτικόν του δρόμον!!!!….
Κατὰ τὰ κηρύγματα τοῦ σκαπανέως τούτου τῶν τοῦ Θεοῦ ἀληθειῶν οὐδεὶς τῶν πολιτῶν περιφέρεται ἀσκόπως ἐν τῇ πόλει καὶ κατὰ τὰς κωδωνοκρουσίας τῆς ἐκκλησίας μία ἐπῳδὸς ἀκούεται: «Πᾶμε εἰς τὸν Καντιώτην!». Πάντες προσέρχονται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἵνα παρακολουθήσουν τοῦτον, ὡς νὰ ἕλκωνται ὑπὸ κάποιας ἀοράτου δυνάμεως!!!…
Τὸν θεόκλητον Αὐγουστῖνον ἐγνώρισαν ὅλοι, νέοι, μικροί, μεγάλοι, καὶ μὲ περισσὴν προθυμίαν ἐφαρμόζουν τὰς διδαχάς του!!!!….
Τὸ θεάρεστον ἔργον τοῦ εὐρυμαθεστάτου τούτου κληρικοῦ συνεχίζεται καὶ ἔσχε τοσαῦτα Ἐθνικὰ ἀποτελέσματα ἐνταῦθα, ὥστε νὰ θεωρῆται παρὰ πάντων ἀπαραίτητος διὰ τὰς παρούσας περιστάσεις ἐν τῇ πόλει ταύτῃ!!!!….
Κατόπιν τούτου παρακολουθοῦντες καὶ ἡμεῖς μὲ θαυμασμὸν καὶ ἀπόλυτον ἱκανοποίησιν τὴν μεγίστην ταύτην Ἐθνικὴν ἐργασίαν τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροκήρυκος, κρίνομεν σκόπιμον καὶ παρακαλοῦμεν ὅπως ἡ ἐργασία του αὕτη ἐκτιμηθῇ προσηκόντως.
Ὁ Διοικητὴς τῆς Διοικήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΣ Ταγ/ρχης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
1) ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
2) ΓΕΝΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
α) Διεύθυνσιν Χωροφυλακῆς
β) Ἐπιθεώρησιν Νομαρχιῶν
3) ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΔΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – (Γραφ. Εἰδικῆς Ἀσφαλείας)
ΠΗΓΗ : Ἱστοσελίς «ΑΚΤΙΝΕΣ»

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΩΝ ΡΟΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΔΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)

 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΔΟΤΟΥ

Συγχαρητήρια εἰς τὸν ταγματάρχην Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος ἔγραψε μίαν ἀντικειμενικοτάτην ἔκθεσιν διὰ τὸν ἀείμνηστον πρωτεργάτην τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸν ἱεροκήρυκα Αὐγουστίνον Καντιώτην.

Ἐνῷ ἐκεῖνος ὑπῆρξε ἀντικειμενικότατος, ἀντιθέτως Μητροπολῖται καὶ Ἀρχιεπίσκοποι τὸν κατέτρεχον παντοιοτρόπως, εἴτε εἰς τοὺς Ἰταλούς, εἴτε εἰς τοὺς Γερμανούς, εἴτε εἰς τοὺς κομμουνιστάς. Σχεδὸν οὐδεὶς τοῦ συμπαρίστατο, οὔτε ἁπλοὶ ἱερεῖς, οὔτε ὀργανώσεις, οὔτε διατεινόμενοι ὅτι εἶναι ἐθνικόφρνες (εἰς τὴν οὐσίαν ἦσαν ἐθνοκάπηλοι). Εἰς τὴν πραγματικότητα τὸν βοηθοῦσε ὁ Παντοδύναμος Δικαιοκρίτης Θεός – τὸ Πανάγιον Αὐτοῦ Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον τὸν ἐφώτιζε «τὶ δεῖ ποιεῖν καὶ λέγειν». Προηγουμένως οἱ Βούλγαροι ἐδολοφονοῦσαν ὅλους, ὅσους ἠγωνίζοντο διὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὰς εἰρηνικὰς προσπαθείας διευθετήσεως ὅλων τῶν προβλημάτων. Ὁ Αὐγουστίνος συνεγκέντρωνε τοὺς πρώην ἀντιμαχομένους Βουλγάρους καὶ Ἕλληνας καὶ τοὺς ὡμιλοῦσε εἰς τὴν ψυχήν των, τόσον εἰς τοὺς Βουλγάρους ὅσον καὶ εἰς τοὺ Ἕλληνας. Ὅλοι οἱ ἀντιμαχόμενοι ἠγαπήθησαν μεταξύ των καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, διότι ὁ πνευματικὸς αὐτὸς ἄνθρωπος τοὺς συνεφιλίωσε. Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ ἦσαν κατάμεστοι, τόσον ἀπὸ Βουλγάρους ὅσον καὶ ἀπὸ Ἕλληνας. Μόνον οἱ αἱμοσταγεῖς «κομιτατζῆδες» ἔλειπον καὶ οἱ φανατικοὶ ὑποκινηταί των.
Ἐὰν ὑπῆρχε καὶ ἐλαχίστη ὑποστήριξις ἐκ μέρους κληρικῶν καὶ ἐν γένει ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος, θὰ ἀπεφεύγοντο ἄπειραι αἱματοχυσίαι καὶ κοινωνικὰ δράματα ἀπὸ τότε. Ἀκόμη καὶ σήμερον, πάρα πολλοὶ εὐλαβεῖς ἐκ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος στενάζουν καὶ βροντοφωνοῦν:«ἂν εἴχαμε ἕνα Αὐγουστίνον, δὲν θὰ εἴχαμε σήμερον τοιαύτην συμφορὰν καὶ κακόν, τοιοῦτο χάος».
Ἐπ’εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἀξίζει νὰ ἀναφέρωμε ἐπιγραμματικῶς μερικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνεπαναλήπτου αὐτοῦ ἀνδρός:
Α) Ἀκόμη καὶ οἱ συνταγματάρχαι Παττακὸς καὶ ΣΙΑ ὡμολόγουν:«παντοῦ ἐπικρατήσαμε ἐκτὸς ἀπὸ περιοχὲς πέριξ τῆς Φλωρίνης. Ἐκεῖ βασιλεύει ὁ Αὐγουστίνος».
Β) Ὄντως, εἶναι ἡ μόνη περιοχὴ πέριξ τῆς Φλωρίνης, ὅπου δὲν κατώρθωσαν οἱ σιωνισταί – μασῶνοι νὰ λειτουργήσῃ kazino καὶ νὰ ἀφαιμάζουν τὸν πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν. Διὰ τοῦτο, ἀκόμη καὶ σήμερον τὸ ἑλληνικὸν κράτος πληρώνει ὑπερημερίας εἰς τοὺς ἑβραίους, ἐπειδὴ ἀκόμη καὶ σήμερον δὲν λειτουργοῦν kazino ἐκεῖ.
Γ) Δὲν ὑπάρχει ἄλλος κληρικὸς εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, τὸν ὁποῖον νὰ τὸν μισοῦν οἱ μασῶνοι τόσον πολύ, ὅσον τὸν θρυλικὸν Αὐγουστίνον, καὶ κατορθώνουν ἄνω τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν, μὲ τὴν συνδρομὴν κληρικῶν, νὰ τὸν κατατρέχουν. Μόνον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος ἐκτίμησε τὰς ἀρετὰς καὶ τὰ σπάνια χαρίσματα του καὶ τὸν ἐπροστάτευε. Ἡ ἀριστοκρατία ἔκανε μεγάλην δεξίωσιν καὶ ἐκάλεσε καὶ τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Σπυρίδωνα μαζὶ μὲ τὸν ἱεροκήρηκά του Αὐγουστίνον. Αὐτὲς οἱ ἀριστοκράτισες ἄρχισαν νὰ τὸν πολεμοῦν προσφέροντες εἰς τὸν Αὐγουστίνον σιγαρέττον. Ὁ Αὐγουστίνος τὸ ἠρνήθη. Τότε τοῦ λέγουν: «εἶναι ἁμαρτία;». Ὁ Αὐγουστίνος τοὺς ἀπήντησε: « Ἂν χρησιμοποιήσω τὴν γλῶσσαν τοῦ Εὐαγγελίου: “ Μὴ δότε τὰ ἅγια τοῖς κυσίν, μὴ βάλετε τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων μήπως καταπατήσουσιν αὐτοὺς”, δὲν θὰ μὲ κατανοήσετε, ἀλλὰ θὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ τὴν γλῶσσαν τοῦ Σωκράτους, τοῦ πρὸ Χριστοῦ Χριστιανοῦ:
“Ὅσας ὀλιγοτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖον ἐστί, τὸ γὰρ θεῖον ἀνενδές ἐστί“. Τότε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπαντᾶ εἰς τὴν ἀριστοκρατίαν: «πάρτε την ρέ, ἴδατε τὶ τσοπανόσκυλον ἔχω ἐγώ; Ἄν τολμᾶτε, θέστε του καὶ ἄλλην ἐρώτησιν γιὰ νὰ σᾶς κολλήσι τὸ κεφάλι στὸ τοῖχο». Τότε κατατροπώθησαν οἱ πάντες καὶ οὐδεὶς εἶχε θάρρος νὰ εἰπῇ τὸ παραμικρόν. Ὅλοι προσπαθοῦσαν νὰ γλυστρίσουν διὰ νὰ μὴ ἐξεφτιλισθοῦν περαιτέρω.
Δ) Ἔκτοτε, ὁ θρυλικὸς Αὐγουστίνος έσυνέχιζε νὰ μάχεται μόνος του ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. Αἱ συμμαχίαι, ὄχι μόνον τοῦ ἀνωτάτου κλήρου ἀλλὰ καὶ τοῦ τρισαθλίου κατεστημένου, μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον διέδιδον τοῦ κόσμου τὰς ψευδολογίας ὡς π.χ. ὅτι ἀπεκάλεσε δῆθεν τὴν σύζυγον τοῦ Στρατηγοῦ Πατήλη «ἀρκούδα». Ὁ Αὐγουστίνος ὄχι τόσον ὡς οἰκολόγος, ποὺ ἦτο ἐν μέρει, ἀλλὰ κυρίως διὰ νὰ κτυπήσῃ τὴν ἄνισον κατανομὴν τοῦ πλούτου καὶ τὴν πρόκλησιν τῆς ἀριστοκρατίας ἐναντίον τῆς πτωχείας, διὰ νὰ μὴ θριαμβεύῃ ὁ κομμουνισμός, ἐστηλίτευσεν αὐτὴν τὴν αἰσχροτάτην πρόκλησιν.

Ἂν εἴχαμε δύο – τρεῖς Αὐγουστίνους ἀπὸ τότε, δὲν θὰ ἐχύνοντο ἀμέτρητοι ποταμοὶ αἱμάτων κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ. Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτοῦ τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, ἐν δέκατον ἕκτον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπήχθη, ἐδολοφονήθη ἢ ἐτραυματίσθη ἢ ἐδραπέτευσε εἰς τὸ ἀνατολικὸν μπλόκ.

Ἐνῷ οἱ ἄλλοι λαοὶ ἀμέσως μετὰ τὸν Β΄παγκόσμιον Πόλεμον ἤρχισαν τὴν ἀνασυγκρότησίν των, εἰς τὴν δυστυχισμένην Ἑλλάδα μας οἱ Ἕλληνες παρεσύροντο εἰς τὸ νὰ καταστρέφουν τὰς ὑποδομὰς μέχρις ὅτου ἔκλεισαν τὰ σύνορα διὰ τοὺς πέραν τοῦ σιδηροῦ παραπετάσματοςἝλληνας. Ἐνῷ αὐτοὶ ἦσαν ἕτοιμοι, μὲ ἔξοδα τῆς Ἑλλάδος ἀναθρεμένοι, ἐγύρισαν ὅλα τά «συντρόφια» πίσω, ἀμέσως μὲ συντάξεις, περιθάλψεις , κοινωνικὰ ἐπιδόματα κλπ κλπ.

Μὲ τοιαύτας ἀτασταλείας κατέστρεψαν καὶ τὸ ΙΚΑ, τὸ ὁποῖον εἶχε δημιουργήσει ὁ «φασίστας» Μεταξὰς καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια βιοπαλαιστῶν ἐλάμβανον συντάξεις, κοινωνικὰ ἐπιδόματα, ἰατροφαρμακευτικὴν περίθαλψιν διὰ περισσότερα ἀπὸ πενήντα ἔτη. Ὁ ἴδιος «φασίστας» ἐθεσμοθέτησε καὶ τὸ ὀκτάωρον. Παλαιότερον οἱ ἐργαζόμενοι ἠργάζοντο ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου μέχρι δύσεως, μὲ ὀλίγην ὥραν διακοπὴν τὴν μεσημβρίαν, ὅταν ὁ ἥλιος ἔκαιε τὰ πάντα. Μὲ τὴν θεσμοθέτησιν τοῦ ὀκταώρου οἱ χωροφύλακες ἐσάλπιζον καὶ μὲ τὸ ἄκουσμα τοῦ ἤχου, ἐργάτριαι καὶ ἐργάται ἐγκατέλειπον τὰ ἐργαλεῖα των, ὅπως σήμερον, ὅταν χτυπᾶ τὸ συνδικάτον τὸν κώδωνα, «πετάγονται» οἱ ἐργαζόμενοι σὰν «ἐλατήρια» καὶ ἀναχωροῦν.
Δυστυχέστατα ἐν τῷ μεταξὺ κατεστράφη καὶ τὸ ὀκτάωρον. Οἱ ἔχοντες ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίαν καὶ πιστεύοντες εἰς τὰς αἰωνίους ἀξίας τῆς φυλῆς μας, δέχονται το πεντακοσάρικον, σήμερον ἑξακόσια πενήντα εὐρώ, καὶ ἀναγκάζονται νὰ ἐργάζωνται καὶ δέκα ὥρας διὰ νὰ λαμβάνουν αὐτό, τὸ ὁποῖον ποὺ ὁρίζει ὁ νόμος, καὶ ἄν τὸ παίρνουν καὶ αὐτό!!!…

Διότι, ὀλίγον ακτ’ὀλίγον βιώνομε αὐά, τὰ ὁποῖα διέκήρυτε ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτην ὁρκωμοσίαν τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια τὴν 12.3.2006 (https://www.youtube.com/watch?v=fhMxXhrzQ4c)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *