Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΠΤΩΧΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΝΕΑΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ

 

Εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ὑπ’ἀριθμ. 75, εἰς τὴν σελίδα 79, ἀνεφέρθησαν διάφοραι πτωχαὶ σκέψεις διὰ τὴν διακόσμησιν τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν. Εἰς δὲ τὸ ἐξώφυλλον ἐσχεδιάσθη μία ἐπιθυμητὴ μορφὴ αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ.

Μὲ τὸ παρὸν ἀναλύομε περισσότερον τὰς σκέψεις μας καὶ ἀναμένομε κατεπειγόντως προτάσεις εἰδικῶν.

1. Ὁ Ναὸς νὰ ὁμοιάζῃ μὲ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά (ὅπως τὸ ἐξώφυλλον τοῦ τεύχους 75) καὶ θὰ ἔχῃ δύο κωδωνοστάσια, ἕκαστον εἴκοσι (20) ὀρόφων (κατ’ἀρχάς), μὲ ὕψος πέντε (5) μέτρων ἕκαστος ὄροφος.

2.Οἱ τροῦλλοι νὰ ὑπάρχουν ὄχι μόνον εἰς τὸ Ἱερὸν ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ κέντρον τῆς σκεπῆς μεγάλος (περίπου διαμέτρου 40 μέτρων) καθὼς καὶ μικρότεροι πρὸς τὰ ἄλλα τρία (3) σημεῖα τοῦ ὀρίζοντος (βορρᾶς, νότος, δύσις).
Εἰς ἕκαστον τροῦλλον θὰ στερεωθοῦν Σταυροὶ ὀρειχάλκινοι, ἐπιχρυσωμένοι τετράκις.

3.Εἰς τὸ ἰσόγειον, ἀπὸ τὴν μίαν θύραν τοῦ Ἱεροῦ πρὸς τὰς θύρας νοτίαν, δυτικήν, βόρειον καὶ μέχρι τὴν ἑτέραν θύραν τοῦ Ἱεροῦ, νὰ ὑπάρχῃ ἕνα περιστύλιον φάρδους 15 μέτρων, ἑδραζόμενον ἀνὰ 15 μέτρα, ἐπὶ λιθίνων τετραγώνων κολωνῶν, ὅπου θὰ ζωγραφίζωνται μεγάλαι προσωπικότητες τῆς φυλῆς μας, π.χ.:

ἀπὸ τὸν Ὅμηρον, τὸν Ἀχιλλέα, τὸν Ὀδυσσέα, τὴν Πηνελόπην, τὸν Λεωνίδαν καὶ τοὺς 300 Σπαρτιάτας, τὸν Περικλῆ, τὸν Ἀριστείδη, τὸν Σωκράτη, τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν μέγιστον ἐκπολιτιστὴν Ἀλέξανδρον τὸν Μέγα, τὸν Θεμιστο

 

 

κλή, τὸν Σοφοκλῆ, τὸν Εὐριπίδη, τὴν Ἀντιγόνην, τὸν Μέγα Κωνσταντῖνον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἁγίαν Ἑλένην, τὸν Μέγιστον Ἐθνομάρτυρα καὶ Ἁγιομάρτυρα Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, τὸν Καποδίστριαν, τὴν Μπουμπουλίναν, τὸν Κολοκοτρώνην, τὸν Μακρυγιάννην, τὸν Καραϊσκάκην καὶ λοιποὺς ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὸν Γρηγόριον τὸν Ε’, μέχρι τὸν μέγιστον φιλέλληνα Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη (τρίτον εἰς τὴν ἱεραρχίαν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας). Ἐὰν δὲν ἦτο αὐτός, ὁ τόσον μέγιστος ἀγωνιστὴς καὶ φιλεύσπλαχνος καὶ δὲν ἐθυσιάζετο – ἐμαρτυροῦσε διὰ αὐτὰς τὰς ἀρετάς, δὲν θὰ ὑπῆρχε σχεδὸν οὐδεὶς Ρωμιὸς ἢ τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον. Ἡ ὁμὰς τῶν γενιτσάρων θὰ ἦτο πανευτυχὴς καὶ θὰ ἐχαίρετο ἀφαντάστως, ἐὰν ἐλάμβανε τὴν ἐντολὴν νὰ σφαγιάσῃ ὅλους τοὺς Ρωμιούς. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ. Λεπτομέρειαι ἴδ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεύχη 67 & 68).

Ἐπίσης τὸν Παῦλον Μελᾶ καὶ λοιποὺς Μακεδονομάχους μέχρι καὶ τὸν ἀνεπανάληπτον ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου, ἀείμνηστον Μητροπολίτην Φλωρίνης κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτην.

Ἐπὶ πλέον τὰς ἡρωΐδας Ἑλληνίδας τῆς Πίνδου, αἱ ὁποῖαι μετέφερον δυσβάστακτα φορτία, ὡς ὑποζύγια, διὰ νὰ προμηθεύουν τοὺς μαχομένους Ἕλληνας εἰς τὴν Βόρειον Ἥπειρον μὲ ρουχισμόν, τρόφιμα καὶ πυρομαχικά. Ἀντιθέτως αἱ σημεριναὶ κακομαθημέναι γυναῖκες θέλουν νὰ μεταφέρωνται μὲ ὄχημα ἀκόμη καὶ εἰς τὸ περίπτερον ἤ εἰς τὸ κατάστημα διὰ νὰ διαλέξουν τὰ ἐν πολλοῖς ἄσεμνα ἐνδύματά των διὰ να κατασκανδαλίζουν τοὺς πάντας. Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου, Κύριε, διότι ἀκόμη αἱ στρατιαὶ τῶν ἀκραίων μουσουλμάνων δὲν ἐγένοντο πλειοψηφία, διὰ νὰ ἐπιβάλλουν τὸν νόμον τῆς Σαρία, ὁπότε δὲν θὰ βλέπωμε οὔτε τὸ χρῶμα τῶν ὀφθαλμῶν τῶν γυναικῶν.

Τέλος τὸν Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννην Μεταξάν, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸν ἡρωϊσμὸν νὰ καταργήσῃ τὴν δουλοπαροικίαν, δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες ἀντὶ νὰ ἐργάζωνται ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι δύσεως ἡλίου, ἐθεσμοθέτησε τὸ ὀκτάωρον. Σήμερον οἱ «ψευδοδημοκράτες» καὶ οἱ «ψεοδοσοσιαληστές» ἐφήρμοσαν αὐτά, τὰ ὁποῖα εἶχον ἐπιβάλει αἱ καταχθόνιοι σκοτειναὶ δυναμεις καὶ προεῖπε τὸν Μάρτιον τοῦ 2006 ἡ κα Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη, δηλαδὴ τὴν κατάργησιν τῶν κεκτημένων τῶν λαϊκῶν μαζῶν, τὴν συρρίκνωσιν τῶν συνόρων κλπ. Προσλαμβάνονται ἐργαζόμενοι, κυρίως νέοι, διὰ δῆθεν τετράωρον -οὐσιαστικῶς ὑπερδιπλάσιον ὡράριον διὰ 400 ἤ 500 Εὐρὼ μὲ τὸ ἥμισυ τῶν ἀσφαλιστικῶν καλύψεων. Ἐπίσης ἵδρυσε τὸ Ι.Κ.Α. καὶ μυριάδες ἑκατομμυρίων ἐργαζομένων Ἑλλήνων διὰ πολλὰς δεκαετίας εἶχον ἰατροφαρμακευτικὴν περίθαλψιν καὶ συντάξεις. Ἀλλὰ τώρα οἱ μεγάλοι σιωνισταὶ, οἱ «μεγάλοι» προοδευτικοὶ σοσιαλισταὶ κατήντησαν «σοσιαλ-ληστές» καὶ πάρα πολλὰ φάρμακα δὲν τὰ συνταγογραφεῖ τὸ ΙΚΑ – ΕΟΠΥ καὶ πάρα πολλαὶ σπουδαιόταται καὶ κατεπείγουσαι ἐξετάσεις παραπέμπονται διὰ πολλοὺς μήνας ἀργότερον ἢ ἀκόμη καὶ διὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος, ὁπότε ἐφαρμόζεται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἡ λαϊκὴ ρῆσις:«Ἡ ἐγχείρησις ἐπέτυχε ὁ ἀσθενὴς ἀπεβίωσε»!!!…
Αὐτὸς εἶχε τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν νὰ ἐπαναλάβῃ τὸ ΟΧΙ τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸν φασίστα ψυχοπαθῆ Μουσολίνι καὶ ἐμμέσως εἰς τὸν σχιζοφρενῆ – ψυχοπαθῆ Χίτλερ, ὡς ἕτερος Λεωνίδας τό «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ». Μὲ τὰ ἰσχυρότατα φρούρια, ὅπως τοῦ Ροῦπελ, διευκόλυνε τοὺς ἥρωας Ἕλληνας στρατιώτας νὰ ἀντιστέκωνται εἰς τὴν σιδηρὰν στρατιὰν τοῦ Χίτλερ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, πρὸς θαυμασμὸν ὄχι μόνον ὅλου τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν γερμανῶν ἀκόμη.
Διὰ τοῦτο νὰ ὑπάρχῃ καὶ μία ζωγραφιὰ τοῦ Ρούπελ, μὲ τοὺς ἥρωας Ἕλληνας μαχητὰς καὶ τοὺς φανατισμένους SS.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ Ἑλληνόψυχοι δὲν εἶχον περιπλακῆ μὲ τὰς καταχθονίους, σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ δὲν τοὺς εἶχον κάνει πλύσιν ἐγκεφάλου, διὰ νὰ ἀναφωνοῦν τοὺς σκοποὺς των:
Α) Τὸ ἄκρως καταστρεπτικὸν δόγμα : Ἀνήκoμε εἰς τὴν Δύσιν.

Β) Ἢ τοῦ Ἀαρὼν Ἀβούρι, κεκαλυμμένου σιωνιστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκάλυψε τὴν κατάρριψιν τῶν ἡρώων πιλότων μας εἰς τὰ Ἴμια καὶ ἀνεφωνοῦσε ἀπροκάλυπτα: «εὐχαριστοῦμε τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας…».

Γ) Ἤ ὡσαύτως τοῦ ἄλλου Σοσιαλ-ληστοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ πάλι εὐχαρίστησε τὰς ΗΠΑ, Ἄγγλους, Γάλλους, Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς ψευδαδέλφους Ἰησουίτας καὶ ὑποκριτὰς φίλους μας («κολοβὰ φίδια») τῶν ψευδαδέλφων ἑταίρων μας.
Εἰς ὅλους τοὺς λίαν ἐπικινδύνους σιωνιστὰς ἐδώσαμε Χριστιανικὰ ὀνόματα, διὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ «Γερμαναράδες» σαπούνι καὶ τώρα κατήντησαν δεινότατοι τύραννοι τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ!!!…

4.Ἕνας ἀνελκυστὴρ θὰ ὁδηγῇ εἰς τὸν προτελευταῖον ὄροφον τοῦ κωδωνοστασίου, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχῃ ἕνα πρόβολον φάρδους περίπου ἑνὸς (1) μέτρου, διὰ νὰ ἐξέρχωνται οἱ προσκυνηταὶ καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὸ ἔργον.

Ἐκεῖ θὰ ἀναρτῶνται καὶ αἱ σημαῖαι.
Εἰς τὸ ὕψος τοῦ γυναικωνήτου, θὰ ὑπάρχῃ ἕνας ἀσφαλὴς ἐπισκέψιμος ἐξώστης ἐπάνω ἀπὸ τὸ περιστύλιον.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι αὐτὸς ὁ περίβολος τῶν 15 μέτρων πρέπει νὰ ἑδράζεται ὄχι μόνον εἰς τὰς ἐξωτερικὰς κολώνας ἀλλὰ καὶ εἰς δοκάρια – προβόλους ἀπὸ τὸ ἐπίπεδον τοῦ γυναικωνήτου.

5. Οἱ περισσότεροι Δῆμοι τῆς Ἑλλάδος ἴσως καὶ Πατριαρχεῖα καὶ ὁμόδοξοι ἀπὸ ἄλλας χώρας θὰ ἀποστείλουν λίθους ἑτοίμους, «πελεκημένους» καὶ «κτενισμένους» καὶ «ἀγκωνάρια», μὲ τοὺς ὁποίους θὰ κτίζωνται αἱ τετράγωναι κολῶναι καὶ οἱ τοῖχοι μέχρι ὕψος 150 ἑκατοστῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ καὶ θὰ σχηματίζουν ἕνα φυσικότατον μωσαϊκόν.

Ἀπὸ ὑπολείμματα αὐτῶν τῶν πολυχρώμων λίθων εἶναι δυνατὸν νὰ δημιουργεῖται ψηφίς, μὲ τὴν ὁποίαν μαζὶ μὲ λοιποὺς μικροὺς λίθους (φυσικά «βότσαλα») ἠμπορεῖ νὰ κάνωμε ἀριστουργήματα ψηφιδωτὰ εἰς τὰ περιστύλια, ἰδιαιτέρως δὲ ἑκατέρωθεν τῶν θυρῶν.

6. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἐπάνω θὰ γίνωνται ἀπεικονίσεις ἐπὶ τῶν ἐπιχρησμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι ἀριστουργήματα ἱερῶν τμημάτων ἁγιογραφήσεως μὲ φωτεινὰ καὶ χαρούμενα πρόσωπα, ὅπως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, διότι τόσον οἱ Ἁγιομάρτυρες ὅσον καὶ οἱ Νεομάρτυρες δὲν εἶναι κατηφεῖς ἀλλὰ χαίρονται καὶ ἀγάλλονται, διότι ὁ Δικαιοδότης Θεὸς τοὺς ἔχει ἀμείψει θέτων αὐτοὺς εἰς τὸν ἐπουράνιον Παράδεισόν του.

7. Τὰ κιονόκρανα τῶν τετραγώνων κολωνῶν θὰ εἶναι ἰωνικοῦ ἢ κορινθιακοῦ ρυθμοῦ.

8. Αἱ θύραι καὶ τὰ παράθυρα θὰ εἶναι ἀπὸ σίδηρον εἰδικὰ ἐπεξεργασμένον νὰ μὴ ὀξειδοῦται («γαλβανιζέ»).
Τὰ πλαίσια τῶν θυρῶν θὰ εἶναι ἀπὸ σιδηροὺς κοιλοδοκοὺς 3 ἑκατοστῶν, ἡ δὲ κυρία θύρα θὰ εἶναι ἀπὸ λαμαρίνα διπλὴ 2 ἑκατοστῶν μὲ μαργαρίτας καὶ λοιπὰ διακοσμητικὰ καὶ θὰ βάφωνται εἰς χρῶμα βυσσινιᾶς ἢ κερασιᾶς ἤ τὸ βαθὺ ἐρυθρόν – εἰς τὸ χρῶμα τοῦ αἵματος τῶν ἀπείρων νεφελῶν – μαρτύρων τῆς πίστεως μας .
Τὰ παράθυρα διὰ τὴν ἀσφάλειαν θὰ εἶναι ὡς οἱ «ἄγγελοι» (ἴδ. φωτογραφία) εἰς τὰ προσκτίσματα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Τὰ κρύσταλλά των θὰ εἶναι «βιτρώ» 3 χιλιοστῶν «μπιζουτέ».

9. Περισσοτέρας λεπτομερείας πρέπει νὰ τὰς ἀναπτύξωμε εἰς ἀρχιτέκτονας, πολιτικοὺς μηχανικούς, μηχανικοὺς μηχανολόγους, ἠλεκτρολόγους μηχανικούς, λίαν πεπειραμένους ζωγράφους – ἁγιογράφους κ.λπ. κ.λπ., διὰ ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ἐσωτερικά.

10. Παρακαλοῦνται ὄχι μόνον οἱ εἰδικοί, πανεπιστήμονες ἀλλὰ καὶ εὐλαβέστατοι καὶ ταπεινοὶ ἀσκηταὶ, ποιμένες, ἀγρόται καὶ ἅγιοι βιοῦντες τὴν Ὀρθοδοξίαν νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ μᾶς κάνουν προσθαφαιρέσεις εἰς τὰς ἀνωτέρω σκέψεις μας, αἱ ὁποῖαι εἶναι προϊὸν ἡμισείας ὥρας, ἐν μέσῳ ἀπείρων σατανικῶν ἀντιξοοτήτων, τὰς ὁποίας μᾶς δημιουργεῖ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ὁ ἀντικείμενος Διάβολος διὰ νὰ μὴ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ ἀποδίδωμε ἀλλὰ νὰ θυριομαχῶμε ἐναντίον τῶν διπόδων βασιλικῶν κομπρῶν, πολὺ περισσότερον ἐπικινδύνων τῆς ἑρπετῶν. Ὅσοι δὲν δύνανται ἤ δὲν ἔχουν ἀνθρώπους νὰ ὑπαγορεύσουν τὰς σκέψεις των, τότε ἄς προσευχηθοῦν δυνατά, ἐπαναλαμβάνοντες καὶ αὐτοὶ μαζὶ μὲ ἡμᾶς τὴν κατωτέρω σύντομον προσευχήν: «Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ (τὶ πρέπει) ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».
Οἱ κάθε εἴδους ἰθύνοντες μισοῦν τόσον πολὺ τὸ ἐν λόγῳ μνημεῖον, ὥστε, ἄν ὁ Θεὸς δὲν κάνει κανένα θαῦμα, θὰ παραμείνῃ καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου κ.λπ. ὡς ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Μὴ γένοιτο!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *