ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

1. Λόγῳ ἀπείρων σατανικῶν ἀντιξοοτήτων, ἔχομε πάρα πολὺ καθυστερήσει, π.χ. τὸ τεῦχος 74 (ὕλη Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου) τὸ ἐκδώσαμε καὶ τὸ ἀπεστείλαμε τὸν Αὔγουστον τοῦ 2018. .Ἐπίσης καὶ τὴν ὕλην τοῦ τεύχους 75 (Ἀπριλίου – Μαΐου – Ἰουνίου) τὴν ἐκδώσαμε καὶ τὴν ἀπεστείλαμε τέλος Δεκεμβρίου. Διὰ τοῦ παρόντος τεύχους 76 κυκλοφοροῦμε τὴν ὕλην Ἰουλίου – Αὐγούστου – Σεπτεμβρίου 2018.
Ἐν τούτοις ὅλοι οἱ παραλῆπται τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς μᾶς τηλεφωνοῦν ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Ὑφηλίου καὶ μᾶς προτρέπουν νὰ μὴ ἀποκάμωμε ἀλλὰ νὰ συνεχίσωμε νὰ βροντοφωνάζωμε τὴν ἀλήθειαν!!!..
Εἶναι τὸ μόνον περιοδικόν, τὸ ὁποῖον δὲν χρησιμοποιεῖ τὴν ξυλίνην γλῶσσαν τὴν διπλωματίας ἢ τὴν ψευδῆ γλῶσσαν τῶν «πολιτικάντηδων», τῶν φαρισαίων – ὑποκριτῶν, θεατρίνων, σοδομιτῶν ἢ τῶν ἰησουιτῶν!!!…
Μᾶς συγχαίρουν, διότι χρησιμοποιεῖ τὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς εὐθύτητος, τῆς τιμιότητος καὶ τῆς ἐντιμότητος!!!…

2. Πράγματι, προσπαθοῦμε νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως ἀπὸ ὁπουδήποτε καὶ ἂν προέρχωνται. Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» προσπαθεῖ νὰ μὴ ἀφιονίζῃ.
Συνεχίζομε νὰ ἐκδίδωμε τήν «Φωτεινὴ Γραμμή» χάριν ὅλων αὐτῶν τῶν ἀπείρων, μυριάδων, Ἑλλήνων τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῆς Διασπορᾶς.

3.Ἐπαναλαμβάνομε ὅτι ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἄνω τῶν 120.000.000 ὁμογενῶν μας 1ης, 2ας, 3ης καὶ 4ης γενεᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄκρως ἐγκαταλειμμένοι ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ αἰσχρότατον πολιτικὸν κατεστημένον ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ἡγεσίαν, ἡ ὁποία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας, τῆς εὐνοιοκρατίας καὶ ἐν γένει τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας τῶν «ἀφισοκολλητῶν» καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τῆς ἑκάστοτε παρατάξεως. Δυστυχῶς δὲ τοῦτο ἰσχύει ἀκόμη, πλὴν ἐνίων, καὶ διὰ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, οἱ ὁποῖοι φεῦ δὲν πιστεύουν Χριστὸν ἀλλὰ χρυσόν, δὲν ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὅλοι αὐτοὶ ἀναρριχῶνται μὲ τὴν προστασίαν τῶν ἀστυνομικῶν. Χιλιάδες εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν προσκυνητῶν ἔχομε γίνει αὐτόπται μάρτυρες νὰ χύνεται πολὺ αἷμα εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, ὅταν οἱ εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ ἐφήρμοζον τὰ Συνταγματικά των δικαιώματα καὶ ἀνεφώνουν ἐναντίον τῶν ὑποψηφίων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχον καμίαν καλὴν ἔξωθεν μαρτυρίαν, καὶ ἐξέφραζον τὴν γνώμην των: «Ἀνάξιος».
Τότε ἐφορμοῦσε ἡ ἀστυνομία καὶ μὲ τοὺς γρόνθους, μαστίγια καὶ λοιπὰ ἀντιδημοκρατικὰ μέσα ἐκτυποῦσε τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς ἀνηλεῶς. Τότε ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος τῶν τὰνκς» Σεραφεὶμ Τίκας παρουσιάζετο εἰς τὴν Ὡραίαν Πύλην καὶ ἀσεβέστατα ἐξεφράζετο χυδαιότατα. Φίλος τοῦ κυροῦ Σεραφεὶμ τὸν ἐρωτοῦσε: «Διατὶ ἐκλέγετε τοὺς ἀναξίους;;;». Καὶ ὁ κ. Σεραφεὶμ ἀπαντοῦσε: «Αὐτὰ εἶναι τὰ διαπλεκόμενα».

4. Ἀλλὰ ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μὲ κανένα τρόπον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ σκανδαλίζωνται, ἀλλὰ πρέπει νὰ βροντοφωνοῦν: Πιστεύω Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ.
Ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος μᾶς τὸ προεῖπε: «Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων• ἀνάγκη γὰρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα• πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. 18, 7).

5.Ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ συμπαριστάμεθα εἰς ὅλους τοὺς ἁγνοὺς ἰδεολόγους, ἐντίμους, ἠθικοὺς κληρικοὺς καὶ νὰ ἐφαρμόζωμε τὰ γραφικὰ χωρία:
Α. «Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν»(Φιλιπισ. 3, 2).
Β. «Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε·» (Πρὸς Ἐφεσίους Ε, 11).
Γ. «διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν και ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς». (Κορινθ. Β’, στ, 17).

6. Καὶ κατὰ τὸ διαρρεῦσαν χρονικὸν διάστημα εἰς τὰς δραστηριότητάς μας ἐκυριάρχησαν αἱ προσπάθειαι πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Ἐν τῷ μεταξὺ καὶ εἰς τὴν Ρουμανίαν ἐπραγματοποιήθη τὸ Τάμα τῶν Ὁμοδόξων ἀδελφῶν, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἐν Ἑλλάδι ὄχι μόνον παντοειδῆ ἀδιαφορίαν τῶν ἁρμοδίων ἀλλὰ καὶ λυσαλέα πολεμικὴν τῶν ἱερῶν καὶ ὀσίων τῆς φυλῆς μας.

7.Ἡ πατρίς μας ταλανίζεται παντοιοτρόπως ἀπὸ τεράστια ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα.
Οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, ὅπου γῆς, διακηρύττουν ὅτι αἱ ταλαιπωρίαι καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις τῶν Ἑλλήνων ὀφείλεται εἰς τὴν πνευματικὴν πτωχείαν αὐτῶν.
Καὶ προχωροῦν περαιτέρω, διακηρύττοντες ὅτι ἡ πραγματικὴ αἰτία τῆς δυστυχίας τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος εἶναι ἡ μὴ ἐκπλήρωσις τῆς ὀφειλῆς μας πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστόν, μἐ ἄλλους λόγους ἡ μὴ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος.

Ἄς ἀγωνισθῶμεν, λοιπόν, ὅλοι μαζί.
Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγῃ οὔτε μίαν στιγμὴν τό:
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει!!!
Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *