Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Ελληνική Γλώσσα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΝΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΜΑΣ (2η ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

(2α συνέχεια ἀπὸ τὸ τεῦχος 75 σελ. 69 – 74)

1.Ἤδη ἀνεφέραμε ἀρκετὰς ξενογλώσσους λέξεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν παρεισφρήσει εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι, ὡς ἐπί το πλεῖστον, ἀνούσιοι καὶ ἄνευ νοημάτων, ὅπως παραδείγματος χάριν «γκαλὸπ» ἢ «λίστα», ἐνῷ ἀντίθετως ὑπάρχουν ἀντίστοιχοι λέξεις εἰς τὴν ἑλληνικήν, ὅπως παραδείγματος χάριν «δημοσκόπησις» ἢ «κατάστασις / κατάλογος» καὶ πληθώρα ἄλλων ἑλληνικῶν λέξεων, μεστῶν νοημάτων.

2. Αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις θέλουν νὰ ἀποπροσανατολίζουν καὶ ἔχουν ὡς δόγμα νὰ ἐξουθενώσουν τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος καὶ νὰ ὁδηγοῦν τοὺς Ἕλληνας εἰς τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφοράν.

3. Ἄπειραι χιλιάδες Ἑλλήνων ὄχι μόνον τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀποδήμους ἀνὰ τὴν ὑφήλιον μᾶς τηλεφωνοῦν καὶ μᾶς συγχαίρουν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς των καὶ μᾶς παρακαλοῦν νὰ συνεχίσωμε νὰ ἀφυπνίζωμε τοὺς Ἑλληνόπαιδας. διὰ νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν καταγωγήν των, τὴν ἀποστολήν των καὶ νὰ μάχωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, προασπίζοντες τοὺς πυλώνας τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας χάριν τῶν ὁποίων διετηρήσαμε ἀνὰ τὰς χιλιετίας τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμαιμον καὶ τὸ ὁμότροπον.
Ἄν οἱ πρόγονοί μας δὲν εἶχον θεσμοθετήσει αὐτὰ καὶ δὲν ἐμαχόντο ὑπὲρ τῆς ἀθανάτου ἑλληνικῆς γλώσσης, ὑπὲρ τῆς ἀδιάφθορου Ὀρθοδοξίας, ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνοχριστανικοῦ πολιτισμοῦ – τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, θὰ εἴχαμε ὑποδουλωθῆ καὶ ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν, τὴν νέαν ἐποχὴν καὶ τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων, τὸν παπισμόν, τὴν Λερναίαν Ὕδραν τοῦ προτεσταντισμοῦ καὶ ἐν γένει τὰς παναιρέσεις τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ μαρξισμοῦ.
4. Ὡς γνωστόν, ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία ἔχει χαράξει τὴν δύσκολον ὁδόν:«εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16, 24). Ἐνῷ ὅλαι αἱ θρησκεῖαι ἐξηπλώθησαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου (ἀκόμη καὶ τὰ χριστιανικὰ λεγόμενα δόγματα τοῦ παπισμοῦ, τοῦ προτεσταντισμοῦ καὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ), ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία ἐκηρύχθη μὲ λόγια, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα πολλῶν δεκάδων ἑκατομμυρίων μαρτύρων!!!…

5.Ἐάν ἐπραγματοποιεῖτο καὶ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, θὰ ἀναπτερώνετο καὶ ἀναζωογονεῖτο τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ἂν ἐκάναμε μεταβολὴν 180 μοιρῶν καὶ ἐπεστρέφαμε εἰς τὰς ρίζας μας ἐπικαλούμενοι μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας τὸ θεῖον ἔλεος, θὰ ἐλυτρωνόμεθα ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οἱ ἰθύνοντες τοῦ αἰσχροτάτου κατεστημένου καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας (πλὴν ἐνίων) – τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυναμέων, οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος. Μὲ ὅπλα μας ἀήττητα τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὸ αἰώνιον Ἑλληνοχριστιανικὸν πνεῦμα καὶ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία θὰ ἐπαναχρηστιανοποιούσαμε τοὺς παλιμβαρβάρους ἰσχυροὺς τῆς γῆς καὶ θὰ ἐφηρμόζοντο οἱ στίχοι τοῦ Χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσεις, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς θὰ γενῇς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοίτης».
Δὲν θὰ ἐφηρμόζετο ὁ ἀκροστιθαῖος στίχος, τὸν ὁποῖον ἔγραψε ὁ Γεώργιος Σουρὴς ἐδῶ καὶ 120 ἔτη: «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;»…
Τοῦτο ὡσὰν νἀ ἐγράφη ἐχθὲς διὰ τὴν σημερινήν μας ἐποχήν.

6. Εἶναι πολλαὶ αἱ λέξεις, τὰς ὁποίας ὅλοι μας πρέπει νὰ ἐξελληνίσωμε. Ἕκαστος ἐξ ἡμῶν πρέπει νὰ ἔχῃ ἰσχυροτάτην θέλησιν καὶ νὰ «δαγκώνῃ τὴν γλῶσσαν του» διὰ κάθε κακὴν συνήθειαν, τὴν ὁποίαν ἐπαναλαμβάνομε, ἐφαρμόζοντες τὰς σοφίας καὶ τὰ διδάγματα τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων:
«Ὤ ἐλεήμων αὐστηρότης, διότι βίος ἀνεξέλεγκτος, βίος ἀβίωτος».
Το νὰ ὑποχρεώνῃς εἰς κάτι τοὺς ἄλλους καὶ νὰ τοὺς τιμωρῇς εἶναι εὐκολώτατον. Τὸ νὰ τιμωρῇς τὸν ἑαυτόν σου εἶναι πολὺ δύσκολον!!!…

ΞΕΝΙΚΗ ΛΕΞΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ιμιτασιόν ἀγγλική:imitation ἀπομίμησις
ἀντίγραφον

ινκόγκνιτο λατινική: incognitus ἄγνωστος
(μεταφορικῶς: ὁ ἐπιθυμὼν νὰ μὴ γίνουν γνωστά, οἱ προορισμοί του, οἱ σκοποί του καὶ αἱ ἐνέργειαἰ του).

ίντερνετ ἀγγλική:internet διαδίκτυον

καβούκι τουρκική:kabuk κέλυφος

καβουρδίζω τουρκική:kavurdı φρυγανίζω

καζάνι τουρκική:kazan μεγάλη χύτρα

καΐκι τουρκική:kayık ἱστιοφόρον,
συνήθως ἁλιευτικόν σκάφος

καλαμπούρι γαλλική:calembour λογοπαίγνιον

καλοριφέρ γαλλική:calorifère σύστημα θερμάνσεως
θερμαγωγός
κάλπικος τουρκική:kalp ψεύτικος, κίβδηλος

καμεραμάν ἀγγλική:cameraman εἰκονολήπτης

καμιόνι γαλλική:camion φορτηγόν

καμουφλάζ γαλλική:camouflage τεχνικὴ
ἀποκρύψεως

καμπάνια ἰταλική:campagna ἐκστρατεία
(μεταφορικῶς: εὐρεία δημοσιογραφικὴ ἔρευνα)

καμπίνα ἰταλική:cabine θάλαμος

κονφόρτ γαλλική:confort ἀνέσεις

καντράν γαλλική:cadran πίναξ

καουτσούκ γαλλική:caoutschouc λάστιχον

καπάκι τουρκική:kapak κάλυμμα

κάπιταλ κοντρολ ἀγγλική:capital control
ἔλεγχος κεφαλαίου

καπό γαλλική:capot το μεταλλικό
κάλυμμα τοῦ ἁμαξώματος τοῦ αὐτοκινήτου

καραούλι τουρκική:karavul φρουρά

καριέρα ἰταλική:carriera σταδιοδρομία

καρμανιόλα ἰταλική:carmagnola λαιμητόμος

καρμπόν γαλλική:carbone ἀποτυπωτικὸς χάρτης
καρνέ γαλλική:carnet σημειωματάριον

καρπούζι τουρκική: karpuz ὑδροπεπόνι

καρτ ποστάλ γαλλική:carte postale ταχυδρομικὸν
δελτάριον

καρτέλ γαλλική:cartel σύμπραξις
(συμφωνία) μεγάλων κυρίως ἐπιχειρήσεων δραστηριοποιουμένων εἰς τὸν ἴδιον κλάδον, δηλαδὴ ἀνταγωνιστικῶν, μὲ σκοπὸν τήν (μυστικήν) ἀποφυγὴν τοῦ μεταξύ των ἀνταγωνισμοῦ. Ὁ σχηματισμὸς «καρτέλ» εἶναι παράνομος, διότι τὸν ἀπαγορεύει τὸ Δίκαιον ἀνταγωνισμοῦ, ἐπειδὴ προκαλεῖ τὴν ἀθέμιτον χειραγώγησιν τῆς λεγομένης «ἐλεύθερης ἀγορᾶς».Ἡ λέξις προέρχεται μᾶλλον ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν λέξιν χάρτα. Ἀρχικῶς ἐσήμαινε γραπτὴν πρόσκλησιν εἰς μονομαχίαν, ἀργότερον τὸν γραπτὸν λίβελλον. Κατὰ τὸν 17ον αἰῶνα συμφωνία ἀνταλλαγῆς αἰχμαλώτων πολέμου καὶ τελικῶς ἔλαβεν τὸ σημερινὸν νόημα.

κασμάς τουρκική:kazma σκαπτικόν ἐργαλεῖον μὲ ξύλινην λαβὴν καὶ δύο μεταλλικὰ ἄκρα.

καυγάς τουρκική:kavga φιλονικία

καφάσι τουρκική:kafes ἐσχαροκιβώτιον

κελεπούρι τουρκική:kelepir ἀνέλπιστον εὕρημα

κέφι τουρκική:keyif εὐδιαθεσία

κιόσκι τουρκική:köşk περίπτερον

κλισέ γαλλική:cliché ἀντίγραφον
(μεταφορικῶς: τὸ τυποποιημένον, ἐπαναλαμβανόμενον)
κολάϊ τουρκική:kolay εὐχέρεια

κολαοῦζος τουρκική:kılavuz ὁδηγὸς

κολεξιόν ἀγγλική:collection συλλογὴ

κομπίνα γαλλική:combine ἀπάτη

κομπιούτερ ἀγγλική:computer ὑπολογιστής

κομπλέ γαλλική:complet πλήρης

κόμπλεξ γερμανική:Komplex σύμπλεγμα
(μεταφορικά: συμπλέγμα κατωτερότητος)

κομπρεσέρ γαλλική:compresseur δράπανον

κονσόρτσιουμ λατινική:consortium οἰκονομική
σύμπραξις

κοντέρ γαλλική:compteur μετρητής

κοντράστ γαλλική:contraste ἀντίθεσις

κοντρόλ γαλλική:contrôle ἔλεγχος

κόπιτσα τουρκική:kopça πόρπη

κοτζάμ τουρκική:kocam τεράστιος-πελώριος

κοτσάνι σλαβική:кочан μίσχος φυτοῦ

κότσι σλαβικό:kostь ἀστράγαλος

κουβάς τουρκική:kova κάδος
κουμπαράς τουρκική:kumbara δοχεῖον χρημάτων

κουπόνι γαλλική:coupon ἀπόκομμα

κουσούρι τουρκική:kusur ελάττωμα
χαρακτῆρος

κουτουρού τουρκική:götürü τυχαίως

λαγούμι τουρκική:lağım ὑπόνομος-ὀχετὸς

λαπάς τουρκική:lâpa χυλὸς

λεβέντης τουρκική:levend ἀνδρεῖος

λεζάντα γαλλική:légende ὑπότιτλος

λεκές τουρκική:leke κηλὶς

λικέρ γαλλική:liquer ἡδύποτον

λίστα ἰταλικ:lista κατάστασις

λουμπάγκο γαλλική:lumbago ὀσφυαλγία

λούξ γαλλική:lux πολυτελὴς

μαγιά τουρκική:maya προζύμη-ζυθοζύμη

μαγκάλι τουρκική:mangal πύραυνο

μαγκούφης τουρκική:mankafa ἔρημος

μαϊντανός τουρκική maydanoz πετροσέλινο
μακεδονίσι
μανάβης τουρκική:manav ὀπωροπώλης

μάνατζερ αγγλική:manager διευθυντικόν
στέλεχος μιᾶς ἐπιχειρήσεως

μανικιούρ γαλλική:manicure χειροκομία
(φροντὶς νυχιῶν χεριῶν)

μανιφέστο λατινική:manifesto=φανερώνω
γραπτὴ διακήρυξις

μανούβρα γαλλική:manoeuvre ἑλιγμὸς

μαούνα τουρκική:mavuna φορτηγίδα

μαράζι τουρκική:maraz ἀσθένεια

μαρκίζα γαλλική:marquise γεῖσον

μασάζ γαλλική:massage μάλαξις

μάσκα γαλλική:masque προσωπεῖον

μαχαλάς τουρκική:mahalle συνοικία

μεζές τουρκική:meze ὀρεκτικὰ

μελτέμι τουρκική:meltem ἄνεμος ἐτήσιος
(μετεωρολογία: ὁ ἰσχυρὸς βόρειος ἄνεμος εἰς τὴν ἀνατολικὴν Μεσόγειον κατὰ τὸ θέρος. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τὀν ὠνόμαζον Ἐτήσιον).

μενού γαλλική:menu
Γαστρονομία: τὸ ἐδεσματολόγιο
Πληροφορική: ἐνέργειαι (εἰς ὑπολογιστήν, τηλέφωνον κ.λπ.).
μεντεσές τουρκική:menteşe στροφεὺς

μεράκι τουρκική:merak πόθος

μερεμέτι τουρκική:meremet μικροεπισκευή

μόδα γαλλική:mode συρμός

μοντάζ γαλλική:montage συναρμολόγησις
συνδεσμολογία

μόντεμ ἀγγλική:modem διαμορφωτὴς

μοντάρω ἰταλική:montare συναρμολογῶ

μοτέρ γαλλική:moteur κινητὴρ

μουσαμάς τουρκική:muşamba ἀδιάβροχον ὕφασμα

μουσαφίρης τουρκική:misafir ἐπισκέπτης

μπαγιάτικο τουρκική:bayat μὴ νωπὸν

μπαϊράκι τουρκική:bayrak μικρὴ σημαία

μπακάλης τουρκική:bakkal παντοπώλης

μπαλαντέζα γαλλική:baladeuse ἐπέκτασις καλωδίων

μπαλτάς τουρκική:balta πέλεκυς

μπαξές τουρκική:bahçe κῆπος

μπαράζ γαλλική:barrage ἐμπόδιον
(μεταφορικά : ἐνέργειαι ἡ μετά την άλλη, καταιγισμός)
μπαρούτι τουρκική:barut πυρίτις

μπάσκετ ἀγγλικά:basketball καλαθόσφαιρα

μπατζάκι τουρκική:bacak σκέλoς παντελονιοῦ

μπάτζετ ἀγγλική:budget προϋπολογισμὸς

μπαχαρικό ἀραβική:bahār καρύκευμα

μπεκρής τουρκική:bekri μέθυσος

μπελάς τουρκική:bela ἐνόχλησις

μπετόν αρμέ γαλλική:betón armé ὁπλισμένον σκυρόδεμα (ἐνισχυμένον μὲ μεταλλικὰς ράβδους διὰ μεγαλυτέρα σταθερότητα).

μπλόφα γαλλική:bluff παραπλάνησις

μπογιά τουρκική:boya χρῶμα

μπόϊ τουρκική:boy ὕψος

μποϊκοτάζ γαλλική:boycottage ἐμπορικὸς
ἀγγλική: boycott ἀποκλεισμός
(ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἄγγλου γαιοκτήμονος Charles Boycott (1823-1897), ὁ ὁποῖος ἐνοικίαζε γὴν εἰς τὴν Ἰρλανδίαν καὶ οϊ καλλιεργηταὶ του ἠρνήθησαν νὰ ἐργασθοῦν.

μπόλικος τουρκική:bol ἄφθονος

μπόξ γαλλική:box πυγμαχία

μπόσικος τουρκική:boş χαλαρὸς
μποστάνι τουρκική:bostan λαχανόκηπος

μπούζι τουρκική:buz κρύος

μπουκέτο γαλλική:bouquet ἀνθοδέσμη

μπούκλα γαλλική:boucle βόστρυχος

μπούλινγκ ἀγγλική:bullying ἐκφοβισμὸς

μπουλούκι τουρκική:bölük ἄτακτο πλῆθος

μπουλούκος τουρκική:bolluk παχουλὸς

μπουνταλάς τουρκική:budala ἀνόητος

μπουρί τουρκική:boru καπνοσωλὴν

μπούτι τουρκική:but μηρὸς

μπουτόν γαλλική:bouton πλῆκτρον, κώδων

μπουφάν γαλλική:bouffant ἐπανωφόριον

Μπούχτισμα κορεσμὸς
ἀπὸ τὸ μπουχτίζω τουρκική:bıktım

μπρελόκ γαλλική:breloque κλειδοθήκη

(Συνεχίζεται)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *