ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

6.8.2018
1.Σχεδὸν οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου εἶναι μία μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ καὶ ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναπτύξωμε καὶ αὐτὴν τὴν φορὰν τὴν Ὀρθόδοξην αὐτὴν πανήγυριν καὶ παραπέμπομε εἰς παλαιοτέρας ταπεινὰς προσπαθείας μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας:
https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/858-6814——–
καὶ
https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/975-20715——-
Ἄλλωστε ὑπάρχουν χιλιάδες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Θεολόγοι ἀλλὰ καὶ ἄλλοι λόγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ θεῖον χάρισμα νὰ τὰ ἀναπτύσσουν πολὺ γλαφυρὰ καὶ νὰ μαγνητίζουν οἱ μεστοὶ πνευματικῶν νοημάτων λόγοι των καὶ κείμενά των. Ἀφήνομεν αὐτοὺς τοὺς λογίους καὶ ἐν γένει τοὺς ταλαντούχους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀρίστην πέναν, νὰ τὸ πράξουν.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΕΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΥΜΗΝΙΑΣ
1. Ἐμεῖς, ὡς γνωστόν, πάντοτε δὲν εἴμεθα διὰ χοροὺς καὶ πανηγύρεις, δὲν χρησιμοποιοῦμε τὴν ξυλίνην γλῶσσαν τῶν πολιτικῶν, τῆς διπλωματίας, τοῦ φαρισαϊσμοῦ, τοῦ ἰησουϊτισμοῦ καὶ ὅλας τὰς βδελυροτάτας συμπεριφορὰς τῶν διψύχων ἀνθρώπων.

Ἀγωνιζόμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ λέγωμε τὰ πράγματα ὠμὰ καὶ ρεαλιστικὰ μὲ τὸ ὄνομά των, νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακόν, ὁποθενδήποτε καὶ ἄν προέρχωνται, χωρὶς νὰ λασπολογῶμε!!!…
Ἐμεῖς οἱ «νάνοι» δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ προσφέρωμε «ζαχαρωτά» καὶ νὰ εὐφραίνωμε ἀκόμη καὶ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι πάσχουν ἀπό «ἑλονοσίαν», ἀλλὰ προσφέρομε «κινίνον», μήπως μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ πολεμηθοῦν ἤ ἔστω περιορισθοῦν αἱ ἐπιδημίαι!!!…
2.ΑΚΟΥΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΤΑΣ ΡΗΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ), διὰ τούς «νοῦν ἔχοντας» κατὰ Σωκράτη, καταντήσαμε πολὺ κουραστικοί.

Ὅμως διὰ τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν, τοὺς ἐπιπολαίους, τοὺς αἰθεροβάμονας, τοὺς δοκησισόφους, τοὺς ἔχοντας λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς, τοὺς ἑλισσομένους «ὅπου φυσᾶ ἄνεμος εὐνοϊκός», οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς δόγμα των τό: «οὐ μὲ πείσεις κἄν μὲ πείσεις», τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, οἱ ὁποῖοι καραδοκοῦν μὲ τηλεσκόπια νὰ εὕρουν ψεγάδια, νὰ μᾶς λασπολογήσουν, κατασυκοφαντήσουν, διασύρουν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐφαρμόζωμε γραφικὰ ὡς π.χ.:
Α) «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·» (Ρωμ., α’, 14),

Β) «…οὐαὶ δὲ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι·…» (Α’ Κορινθίους Θ’ 16-18),

Γ) «Βλέπετε τοὺς κύνας («τὰ βρωμόσκυλα»), βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν» (Φιλιππησ. 3, 2),

Δ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἒργοις τοῖς ἀκάρποις τοῡ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε» (Ἐφεσ. 5, 11).

Παραλείπουμε πληθώρα ἄλλων ἁγιογραφικῶν χωρίων φειδόμενοι τοῦ πολυτιμοτάτου χρόνου τῶν φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας: Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», περιοδικοῦ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ.
3. ΑΚΟΥΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ἐπίσης, παραλείπομε καὶ πληθώραν διδασκαλιῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς π.χ. τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου:

Α) «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»!!!…

Β) «Οὐδὲν δέδοικα ὡς τοὺς ἐπισκόπους πλὴν ὀλίγων»(Πρὸς Ὀλυμπιάδα, ἐπιστ. Θ΄).

4. ΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ἀλλὰ καὶ σοφώτατοι ἀρχαῖοι πρόγονοί μας μᾶς διδάσκουν παρόμοια, ὡς π.χ.:

Α) «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς» (Πλάτων),

Β) «Μεῖζον πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔστιν ἡ διάκρισις»,

Γ) «Ἡ καλλιτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις»,
καὶ πληθώραν ἄλλων σοφῶν διδαγμάτων…

5. ΣΟΦΙΑΙ ΤΟΥ ΘΥΜΟΣΟΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς διὰ τῶν δημωδῶν διατυπώσεών του δὲν παραλείπει νὰ μᾶς ἐφιστᾶ τὴν προσοχήν, ὡς π.χ.:

Α) «ὅπως στρώνουμε κοιμόμαστε»,

Β) «ὅ,τι σπέρνουμε θερίζουμε»
καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *