ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΝΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΜΑΣ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

«Γιὰ τὴν Μητέρα Γλῶσσα μας τὰ λάβαρα κρατεῖστε»
(Κωστὴς Παλαμάς)
1.Καὶ ἄλλοτε ἔχομε ἀναπτύξει ὅτι ἡ γλῶσσα τῶν φιλοσόφων, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ πλουσιωτέρα γλῶσσα τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μὲ τὴν μέθεξιν μετὰ τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἕν ἀνεκμετάλλευτον μέσον – ὅπλον διὰ τὸν ἐπαναχριστιανισμὸν τῶν παλιβαμβάρων!!!…

2.Δυστυχῶς ὅμως τὰ ἄπειρα «ἐάλλω», αἱ σχεδὸν συνεχεῖς πτώσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπηκολούθησαν μετὰ τὴν ἀποφράδα ἡμέραν τῆς 29ης Μαϊου 1453 εἶναι πλέον ἐπώδυναι καὶ δεινότεραι τῆς πτώσεως τῆς Βασιλευούσης τῶν πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς αὐτὰ θὰ ἀναφερθῶμε ἐκτενέστερον εἰς τὸν πρόλογον τοῦ ἔργου τοῦ Διδασκάλου τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς κ. Νικολάου Κλέντου, Κοσμήτορος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», τ. Προέδρου τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς»: «Ἀκολουθία τοῦ Ἐθνικοῦ Μνημοσύνου», τὴν ὁποίαν θὰ ἐκδώσωμε καὶ κυκλοφορήσωμε!!!…

3.Μὲ τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν ἀδιάφθορον Ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμόν, τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ πάντοτε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θὰ δυνηθῶμε, ὄχι μόνον νὰ ἀναγεννήσωμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ ὁλόκληρον τὸ Ἑλληνικὸν γένος, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπανευαγγελίσωμε – ἐκπολιτίσωμε καὶ τοὺς παλιμβαρβάρους τῆς ὑφηλίου!!!…

4.Τὰ μέγιστα θὰ συμβάλλῃ πρὸς τοῦτο καὶ ἡ πραγματοποίησις τοῦ μεγαλεπιβόλου μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ «Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου» καὶ ὅλων τῶν ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!…

5.Δόγμα τῶν Illumintati, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γράψει καὶ τὰ πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών, τῶν ὁποίων ἡ ψυχὴ ἦτο ὁ Rotchild ἀπὸ τὴν Φρανκφούρτην, εἶναι: «θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος διάφθειρέ του τὴν γλῶσσαν, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, τότε ἐξουθενώνεται αὐτὸ τὸ ἔθνος»!!!…
Αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις κατώρθωσαν νὰ εὕρουν ἐντοπίους ἐξωμότας καὶ γενιτσάρους τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπειράκις περισσότερον ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς γενιτσάρους τῆς ξιφολόγχης.
Μὲ τὰ συνεχῆ πειράματα, τὰ ὁποῖα κάνουν εἰς τὴν Παιδείαν, τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας κατήντησε Ὑπουργεῖον α-παιδείας!!!….

6.Τοιουτοτρόπως ἐφθάσαμε μέχρι τοῦ σημείου σοβαρότατος – σεμνότατος καὶ εὐλαβέστατος Ἱεράρχης νὰ μᾶς γράφῃ ἀρχὰς Ὀκτωβρίου 2018: «ἡ ἔρευνά μου γιὰ ἐργάτες ἢ συνεργάτες ὅπως τοὺς θέλετε ἀπέβῃ ἄκαρπoς, δυστυχῶς. Οἱ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα οἱ νέοι εἶναι ὀπαδοὶ τῆς ἥσσονος (σ.σ. λίαν χαμηλῆς) προσπάθειας».
Ἄλλος Ἀρχιμανδρίτης εἰς τὴν ἐρώτησίν μας, ἐὰν γνωρίζῃ κάποιον πρόσωπον νὰ γνωρίζῃ ἄριστα ἑλληνικά (ὀρθογραφίαν, συντακτικὸν, παρουσίασιν ἐγγράφου μὲ πολυτονικόν) μᾶς ἀπαντᾶ: «ἐὰν θέλετε ἄριστα ἀγγλικά, ἱσπανικά, γαλλικά, ἰταλικά, γερμανικά, ρωσικὰ ἢ κινέζικα εὐχαρίστως. Μὲ ἄριστα ἑλληνικὰ δὲν ὑπάρχει οὐδεὶς νὰ σᾶς συστήσω »!!!…
Ποῦ κατηντήσαμε! Ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικοὶ φορεῖς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ μονοτονικόν ! ! ! Καὶ τοῦτο διότι: ἡ μὲν πνευματικὴ ἡγεσία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἀνέρχεται διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας, τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, μὲ τοὺς ἀφισσοκολητὰς καὶ συνδικαλιστὰς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, ἡ δὲ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, συμπεριφέρεται ὡσαύτως ὅπως ἡ πνευματικὴ ἡγεσία!!!…

Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ κηρύξωμε γενικὴν ἐπιστράτευσιν καὶ ὅλοι ἀπὸ κοινοῦ νὰ ἀγωνισθῶμε νὰ ἐξελληνίσωμε τὴν γλῶσσα μας.

7.Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι, ὡς προείπομε, ἡ πλουσιωτέρα γλῶσσα τοῦ κόσμου καὶ δὲν χρειάζεται νὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ ἀνουσίας ξενικάς λέξεις, διὰ νὰ παριστάνωμε τούς «μορφωμένους», εἰς τὴν οὐσίαν ὅμως γινόμεθα «παραμορφωμένοι», διότι: «εἰ τὶς δοκεῖ εἶναι τί, μηδὲν ὢν, οὕτως ἑαυτὸν φρεναπατᾶ», δηλαδὴ γινόμεθα «καραγκιόζηδες»!!!…

8. Τοῦτο συμβαίνει, ὅταν χρησιμοποιοῦμε π.χ. τὰς λέξεις:

γκάλοπ ἀντὶ τοῦ δημοσκόπησις – δημοψήφισμα

λίστα ἀντὶ τῶν ἑλληνικῶν λέξεων κατάλογος, κατάστασις κ.λπ.

Ἀρχίζωμε μὲ μίαν κατάστασιν τῶν ξενικῶν λέξεων, τὰς ὁποίας εὐρέως χρησιμοποιοῦν οἱ νεοέλληνες εἰς τὴν καθομιλουμένην.
Εἶναι πολὺ εὔκολον, ἄν τὸ θελήσωμε, νὰ ἀντικαταστήσωμε τὰς ξενικὰς μὲ τὰς ἀντιστοίχους ἑλληνικάς.
Τότε θὰ βλέπωμε τὴν ζωήν και το μέλλον μας περισσότερον αἰσιόδοξον.

9. Ἄν ὅμως θὰ ἠθέλαμε νὰ ἀναφέρωμε πόσας ἑλληνικὰς λέξεις ἔχουν αἱ ξέναι γλῶσσαι τῆς ὑφηλίου, ἀγγλική, γαλλική, ἰταλική, γερμανική, ἱσπανική, ρωσσικὴ μέχρι καὶ ἡ κινεζική, θὰ ἔπρεπε νὰ γράφωμε πολλοὺς τόμους.
Εἰς τὴν πλειονότητα τῶν ἐπιστημονικῶν λέξεων ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν καθομιλουμένην κυριαρχοῦν βασικῶς ἑλληνικαὶ λέξεις. Διὰ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἐπανέλθωμε.
10. Ἡ γερμανὶς ……………………….
ὅτι ὅλαι αἱ μεγάλαι ἰσχυραὶ χῶραι τῆς ὑφηλίου θὰ ἔπρεπε νὰ πληρώνουν χρήματα διὰ τὴν χρῆσιν κάθε ἑλληνικῆς λέξεως. Τοιουτοτρόπως θὰ ἠδύνατο ἡ Ἑλλὰς νὰ κατασκευάζῃ ὑπερσύγχρονα ἔργα ὑποδομῆς, ὡς π.χ. Μουσεῖα, Βιβλιοθήκας, Πανεπιστημιουπόλεις, Σχολικὰ Κτήρια, Θέατρα, Μέγαρα Μουσικῆς, Χώρους Κλασσικοῦ Ἀθλητισμοῦ, καθὼς καὶ ἔργα προσβάσεως, πυροπροστασίας (διὰ νὰ μὴ κινδυνεύσῃ πάλι τὸ Μουσεῖον Ὀλυμπίας καὶ ἄλλοι ἀρχαιολογικοὶ χῶροι νὰ καοῦν καὶ νὰ κρημνισθοῦν), νὰ γίνωνται ἀναστυλώσεις ἀρχαιολογικῶν χώρων, παλαιφάτων Ἱερῶν Μονῶν καὶ ἀριστουργηματικῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Νὰ ἀνεγείρωνται ἐπίσης ἀνδριάντες μεγάλων Ἑλλήνων ἀνδρῶν, ὡς π.χ. τοῦ ἐκπολιτιστοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, Σωκράτους, Πλάτωνος, Ἀριστοτέλους, Περικλέους, Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τῶν Μακεδονομάχων, μέχρι καὶ τοῦ ἀνεπαναλήπτου ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικοῦ Γέροντος ἀειμνήστου τ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος ἐγένετο ὄργανον τῆς Θείας Προνοίας καὶ ἔσωσε τὴν Βορειοδυτικὴν Μακεδονίαν ἀπὸ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ξενοκινήτων βουλγαρο – σλάβων, φανατικῶν κατοίκων τοῦ μορφώματος τοῦ Κρατιδίου τῶν Σκοπίων.

Διαφορετικῶς αὐτοὶ οἱ ἀδίστακτοι πράκτορες καὶ γεννίτσαροι τοῦ πνεύματος ἄγγλων, γάλλων, γερμανῶν καὶ ἀμερικάνων, τοῦ Ερντογὰν καὶ σία, θὰ ἐβοηθοῦντο παντοιοτρόπως νὰ κατακτήσουν καὶ τὴν Θεσσαλονίκην, Χαλκιδικὴν μέχρι καὶ πέραν τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ, ἐφαρμόζοντες τὴν πολιτικήν των διαίρει καὶ βασίλευε διὰ νὰ μᾶς ταπεινώσουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *