ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
ΨΗΦΙΣΜΑ
27.6.2018

1. Οἱ συγκυρίες, δυστυχῶς, εἶναι οὐσιαστικὰ ἄκρως ἀνώριμες, ἀκατάλληλες ἤ μᾶλλον ἀντίθετες πρὸς τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς 200 ῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ οἱ ἰθύνοντες ἐπιθυμοῦν μὲ ἐλάχιστα ποσά, νὰ δημιουργήσουν ψευδαισθήσεις καὶ ἀπάτες εἰς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αὐτὰ δὲ τὰ ἐλάχιστα ποσὰ νὰ τὰ δίδουν, νὰ τὰ νοσφισθοῦν (κατασπαταλήσουν) «ἡμέτερα» καὶ ἐν γένει «τρωκτικά» μὲ χωρὶς χριστιανικὴν ἤ καὶ ἐθνικὴν ἰδεολογίαν ὡς π.χ.: διὰ κινηματογραφήσεις, θεατρικὲς παραστάσεις καὶ λοιπὰ θέατρα τοῦ παραλόγου, διὰ νὰ ὑπάρχῃ στάκτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ὅτι οἱ ἰθύνοντες ὡς ἰσουίτες θὰ διαθέσουν καὶ μερικὰ ψίχουλα διὰ τοὺς πανηγυρισμούς μας.
Τοιουτοτρόπως θὰ «βολευθοῦν»ἀρκετοί «ἡμέτεροι».«O tempora, o mores» (Ὤ καιροί, ὤ ἤθη)!!!!!…..

2. Ἐπὶ μίαν δεκαετίαν ἔχομε ἀπηυδήσει νὰ ἀπευθυνώμεθα καὶ εἰς τὴν Περιφέρειαν, ἐκλιπαροῦντες νὰ μᾶς δώσουν τὸ Ἄλσος τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως.
Πλὴν ὅμως οἱ ἰθύνοντες τῆς Περιφερείας μᾶς ἐμπαίζουν μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ὡς π.χ.:
α. «Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Περιφέρεια νὰ διαθέτῃ ἐκτάσεις διὰ κοινωφελῆ ἔργα».
Καὶ αὐτὸ τοὺς τὸ ἔχουμε καταρρίψει μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, ὡς π.χ.:
Ἀπεστείλαμε εἰς τὴν Περιφέρειαν Γνωμοδότησιν ἑπτὰ (7) νομικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ μῆνες ὁλοκλήρους ἐμελέτησαν τὴν περίπτωσιν καὶ τὰ ἀποτελέσματα των τὰ ἀνελύσαμε μὲ τὸ ἀπὸ 17.3.2015 ἔγγραφόν μας πρὸς τὴν Περιφέρειαν, καταρρίπτοντες νομικῶς τὸ σαθρὸν αὐτὸ ἐπιχείρημα τῆς Περιφερείας.
β. Οἱ ἴδιοι οἱ Περιφερειάρχες δὲν τὸ πιστεύουν ἀντιφάσκοντες:
β1. Διότι ὁ ἴδιος ὁ πρώην Περιφερειάρχης κ. Ἰωάννης Σγουρὸς παρεχώρησε μέρος τοῦ Ἄλσους Νέας Φιλαδελφείας διὰ τὸ ἄνδρον τῶν «μπαχαλάκηδων», οἱ ὁποῖοι, ὅταν θὰ εὑρίσκωνται εἰς τὴν «ἀρένα» τῆς ποδοσφαίρας, ἡ ὁποία θὰ φέρῃ τὸ βλάσφημον ὄνομα «Ἁγία Σοφία», θὰ παθαίνουν ὁμαδικὸν παραλήρημα καὶ εἶναι εἰς θέσιν νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά», ὅπως οἱ μαινόμενοι ταῦροι εἰς ὑαλοπωλεῖον.
Εὐτυχῶς, ὅταν ἀπομονώνωνται, ἡρεμοῦν καὶ δὲν εἶναι τόσον ἐπικίνδυνοι.
β2.Πέραν τῆς παραχωρήσεως δημοσίας ἐκτάσεως, ὁ κ. Σγουρὸς εἶχε «κρύψει» 20.000.000 «εὐρουδάκια» καὶ τὰ διέθεσε καὶ αὐτὰ εἰς τὴν ἐν λόγῳ «Ἁγία Σοφία».
Καὶ βέβαια ἄνδρον «μπαχαλάκηδων» καὶ ὄχι τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
Διὰ νὰ μὴ στραφῇ δὲ καὶ τὸ συγκρότημα Ἀλαφούζου ἐναντίον τῆς Περιφερείας, διέθεσε καὶ εἰς τὸν κύριον Ἀλαφοῦζον ἄλλα 15.000.000 «εὐρουδάκια», ὥστε τοιουτοτρόπως ὁ κ. Ἀλαφοῦζος ὄχι μόνον ξεχρεώνει καὶ τὸν Παναθηναϊκόν, ἀλλὰ ἀπεναντίας δύναται νὰ τὸν πωλῇ πανάκριβα εἰς κροῖσον τῆς Ταϋλάνδης.
Αὐτὰς τὰς παραχωρήσεις τοῦ πρώην Περιφερειάρχου κ. Σγουροῦ εἰς τόν «ναόν» τῆς ποδοσφαίρας, τὰς διεκπεραίωσε – ἐξεπλήρωσε ἡ διάδοχός του κ. Ρένα Δούρου.

3. Πρέπει νὰ συνεχίσωμε νὰ διεκδικοῦμε τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, εἰς τὸ ὁποῖον τὴν 30ὴν Μαρτίου 1930, ὁ ἐπὶ ἕξ (6) φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ελλάδος, ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης – τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας – παρουσίᾳ καὶ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Αὐτὴν τὴν θέσιν ἐμεῖς διεκδικοῦμε.
Δι΄αὐτὴν τὴν ἔκτασιν σπαταλοῦν οἱ ἰθύνοντες τεράστια ποσὰ νὰ τὴν ἐξωραΐσουν, ἀλλὰ κάθε χρόνον εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἔκτασιν ἰσχυροποιεῖται καὶ βασιλεύει ἡ παρανομία καὶ ἔχει καταντήσει ἄντρον ἀκολασίας, ἄκρως ἐπικίνδυνον:
α. ναρκωτικῶν παντὸς εἴδους,
β. σωματεμπορίας ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν,
γ. ὅπλων,
δ. ἀντὶ πνεύμονος πρασίνου, κέντρον βρωμιᾶς καὶ δυσωδίας,
ε. ἀντὶ τόπου ἀναψυχῆς, ἠρεμίας καὶ ἀνατάσεως, εἰς ἄκρως ἐπικίνδυνον χῶρον ἀκόμη καὶ διὰ διελεύσεις ὄχι μόνον παιδιῶν, γυναικῶν, ἀναπήρων ἀλλὰ καὶ ρωμαλέων ἀνδρῶν,
στ. ἀντὶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς νὰ εἶναι εὐτυχέστατοι, ὁ φόβος, ὁ τρόμος καὶ τὸ ἄγχος τοὺς κάνει δυστυχέστατους καὶ δὲν γνωρίζουν πῶς νὰ λυτρωθοῦν, ἐφ’ὅσον τὸ συντεταγμένον κράτος δὲν δύναται (δὲν θέλει) νὰ ἐπιβληθῇ, διότι τέτοια ἄντρα θέλει νὰ δημιουργοῦνται παντοῦ.

Ὅπως καὶ εἰς τὰ Σόδομα-Γόμορρα καὶ τὴν Πομπηίαν.

4. Ἄς ἐφαρμόσουν τὰ συνταγματικά των δικαιώματα οἱ κάτοικοι πέριξ τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως.
Ἐμεῖς εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ συνδράμωμε τοὺς ταλαιπώρους κατοίκους γύρω ἀπὸ τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ἀλλά αὐτοὶ πρέπει νὰ πρωτοστατήσουν, πρέπει νὰ τὸ διεκδικήσουν δυναμικά, ὅπως τὸ Σύνταγμα ὁρίζει καὶ ὅπως τοὺς τονίσαμε καὶ εἰς τὰ ἔγγραφα ποὺ τοὺς στείλαμε.

5. Ἐκεῖ θὰ ἐπενδύωμε τεράστια ποσὰ μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, ὄχι μόνον διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν δημιουργίαν περαιτέρω ἀθλοπαιδιῶν, παιδικῶν χαρῶν, λιμνῶν μὲ ψάρια, ζωολογικὸν κῆπον κ.λπ.
Ἄν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν μερικὰ δεντράκια καὶ θάμνοι, συμβατικῶς ἀναλαμβάνομε νὰ φυτεύωμε χιλιαπλάσια ὄχι μόνον ἐντὸς τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἀλλὰ καὶ σὲ δύο σειρές, εἰς ἕκαστον ἀπὸ τὰ δύο πεζοδρόμια τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι Πατησίων καὶ παντοῦ ἀλλοῦ ὅπου θέλει ὁ Δῆμος Ἀθηναίων.
Ὅλα αὐτὰ θὰ ποτίζωνται μὲ φυσικὴν ροὴν τῶν θαμμένων ὑδάτων τοῦ φρεατίου Ἁγίας Φιλοθέης, Ἰλισσοῦ κλπ.
Ὡς γνωστόν, ὑπάρχουν τρεῖς (3) ποταμοὶ καὶ ἑπτακόσιοι (700) παραπόταμοι, ρύακες καὶ πηγές, τῶν ὁποίων τὰ ὕδατα εἶναι θαμμένα κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, ὁδῶν καὶ πλατειῶν καὶ χύνονται εἰς τὴν θάλασσαν.
Φωτογραφία τοῦ ἕλους κάτω ἀπὸ τὴν Πλατείαν Συντάγματος ἔχομε δημοσιεύσει εἰς τὸ ἐξώφυλλον τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ τεῦχος 66.
Τρισάθλιοι, ὅμως, δήμαρχοι καὶ πολιτικοί, δὲν εἶχον ἴχνος ντροπῆς, εὐσυνειδησίας καὶ φιλοτίμου νὰ ἐπανορθώσουν τὸ κακόν, τὸ ὁποῖον ἔκαναν διάφοροι δήμαρχοι καὶ πολιτικοί, τοὺς ὁποίους ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων τοὺς ἔχουν ἀνακηρύξει καὶ σὲ ἐθνάρχες!!!!!

6.Ὅταν στριμώχνvνται οἱ ἰθύνοντες διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους σπεύδουν νὰ παραχωροῦν ἄρον-ἄρον μεγάλες κεντρικὲς ἐκτάσεις ὅπως π.χ. τὴν ἐναπομείνασα ἔκτασιν τῆς πρώην Ριζαρείου Σχολῆς τὴν παρεχώρησε τὸ Κράτος εἰς τὸ δῆμο Ἀθηναίων. Ὅμως τὶ νὰ σοῦ κάνῃ ὁ ἑκάστοτε Δῆμος Ἀθηναίων ὅταν τὶς βαρύτατες φορολογίες ἀπὸ τοὺς δημότες του καὶ λοιπὰ ἔσοδα τὰ σπαταλάει τῇδε κάκεῖσε διὰ τό «βόλεμα» τοῦ συρφετοῦ ποὺ ἔχουν τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀφισσοκολλητοῦ ἤ τῆς κομματικῆς ταυτότητος τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας;;;;;

7.Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπαξιεῖ νὰ κλείσῃ ἤ νὰ καλύψῃ τὰ ἑκατομμύρια ἀνοίγματα καὶ νὰ ἐπιδιορθώσῃ τὶς κακοτεχνεῖες εἰς τὰ τρισάθλια πεζοδρόμια καὶ δρόμους, καθαρὲς παγίδες, διὰ νὰ καταστρέφωνται τὰ ὀχήματα καὶ νὰ σπᾶν πόδια, χέρια, λεκάνες, κεφάλια κλπ. οἱ ταλαίπωροι κοινοὶ θνητοί, βαδίζοντες ἐπάνω σὲ αὐτὲς τὶς «νάρκες».
Δὲν ἐνδιαφέρεται ἐπίσης διὰ τὴν ἄρτιαν καὶ σωστὴν καθαριότητα, διότι δὲν εὐκαιρεῖ ἀπὸ τὸ νὰ παίρνῃ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα τῶν ἄρρωστων αὐτῶν συνανθρώπων μας, τοὺς θηλυπρεπεῖς καὶ τὶς λεσβίες, εἴτε ντόπιοι εἴναι αὐτοὶ εἴτε ξένοι καὶ νὰ τοὺς πηγαίνῃ «βολτούλα» μέχρι τὴν Βουλήν.
Καὶ ὁ ἕτερος, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς νὰ διασπαθίζῃ τὸν ἱδρῶτα τοῦ λαοῦ, μέχρι καὶ νὰ φωταγωγῇ καὶ νὰ ὑποδέχεται ὅλους αὐτοὺς τοὺς δυστυχισμένους ἀρρώστους ἀνθρώπους.
Εἶναι ντροπὴ εἰς τὰ μεγάλα τηλεοπτικὰ καὶ ραδιοφωνικὰ κανάλια καθὼς καὶ εἰς τὰ ἔντυπα ΜΜΕ νὰ προβάλλουν τέτοιες γελοιότητες καὶ νὰ ἀδιαφοροῦν ἤ νὰ σαμποτάρουν τέτοια κοινωφελῆ ἔργα μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν.

8. Ἀπαιτοῦμε ὄχι μόνον νὰ πάψουν νὰ ἐμποδίζουν τρομερὰ τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» ἀλλὰ καὶ νὰ προβάλλουν ὅλα αὐτὰ τὰ θεάρεστα. Πρέπει νὰ ἀφυπνισθῇ ἐπὶ τέλους ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ νὰ διεκδικήσῃ τὰ συνταγματικά του δικαιώματα.
Ἄς σταματήσουν ἐπιτέλους οἱ ψευδαισθήσεις καὶ οἱ πομπώδεις ψευδέστατες διαβεβαιώσεις ὅτι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων θὰ γίνῃ «ἄγγελος σωτηρίας» καὶ γιὰ τὸ Ἄλσος τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως. Οἱ ἑκάστοτε ἀγγελικές του μορφὲς μετατρέπονται σὲ πλήρη ἀδράνεια μὲ τὶς σατανικὲς του ἀδιαφορίες καὶ ἀβελτηρίες.
Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνουμε οὔτε μίαν ἡμέραν ἀλλὰ νὰ μᾶς παραχωρηθῇ πάραυτα τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος ἤ ὁπωσδήποτε τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, διὰ νὰ δυνηθῶμε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ πραγματοποίησουμε αὐτὰ τὰ θαύματα πρὸς ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *