ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΙΚΡΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ ΛΑΜΙΑΣ

 

«ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν»
(Ματθ. 23, 14)
(ἀπόδοσις: δὲν ἀρκεῖ ὅτι ἐσεῖς δὲν κάνετε τίποτε,
ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐμποδίζετε καὶ αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ πράξουν κάτι)
19.3.2018

1.Τὸ ἄκρως ἀνησυχαστικόν, ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον εἶναι ὅτι καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταχθῆ ἀναφανδὸν κατὰ καιροὺς προφορικῶς, τηλεφωνικῶς καὶ γραπτῶς ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ καὶ τῶν ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ τὰ εἰποῦν εἰς τοὺς καθ’ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια»:
«Γιατὶ τὰσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά»!!!!!!….

2. Βλέποντες ἐμεῖς, ὅτι:

A) Τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδας τρισεκατομμύρια Εὐρὼ διὰ εὐτελέστατα ἔργα ἀναθέτον αὐτὰ εἰς «ἡμετέρους», ἐκεῖ ὅπου «οἱ μεγάλες μίζες» καὶ τό «χονδρὸ λάδωμα» εἶναι σίγουρα, διὰ νὰ ἐξασφαλίζουν οἱ «ἀετονύχηδες», οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ τρισάθλιοι ἄνθρωποι τῶν παρασκηνίων μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά των.

B) Καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας νὰ ἔχουν ἐξανεμίσει μίαν ἀμύθητον περιουσίαν διὰ νὰ βολεύωνται συγγενεῖς καὶ φίλοι μὲ τεράστια ποσὰ καὶ οὕτως ἡ Ἐκκλησία ἀδυνατεῖ νὰ μισθοδοτῇ ἀκόμη καὶ τὸν συρφετόν, τὸν ὁποῖον διώρισαν εἰς τὸν οὐσιαστικῶς ἀνύπαρκτον ραδιοφωνικὸν σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νοσφίζονται – σφετερίζονται ὁποιαδήποτε ποσὰ τοὺς δωρίζουν εὐλαβεῖς χριστιανοὶ!!!…

Συναισθάνθημεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἀποδυθῶμεν εἰς τὸν δυσκολώτατον ἀγῶνα διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου Μνημείου Εὐγνωμοσύνης, Δοξολογίας, Εὐχαριστίας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ τῶν ἀνεπαναλήπτων, θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – τοῦ Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!….

3.Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν θὰ διαθέσῃ τὸν μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου του διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ, δηλαδὴ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλιαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ μετὰ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης καὶ οὔτε κὰν τὸ ὄνομα του νὰ ἀκουσθῇ ἔστω καὶ μετὰ θάνατον.
Τὰ πάντα, τιμὰς καὶ δόξας, τὰ ἀφήνει διὰ τὸν ἀνώτατον ἄρχοντα, τὸν Πρωθυπουργόν, τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς καὶ λοιποὺς τῆς Διοικήσεως καὶ τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, πρὸ παντὸς δὲ εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον!!!….

4.Ὅμως ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον σαγηνεύει, συναρπάζει καὶ μαγνητίζει τὸν Μακαριώτατόν μας εἶναι νὰ τοῦ κάνῃ ὁ δωρητὴς διαθήκην τὸν μόχθον τοῦ βίου του. Ὁ δωρητὴς ἔχει βιώσει ἀπείρους σφετερισμοὺς περιουσιῶν καὶ δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς τὸ Μακαριώτατον οὔτε τὴν παραμικρὰν δεκάραν!!!…
Ἐὰν τοῦ εἶχε κάνει τὴν διαθήκην, θὰ εἶχε ἁγιοποιήσει ὄχι μόνον τὸν δωρητήν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ συγγενεῖς καὶ φίλους του. Ἐπειδὴ ὁ δωρητὴς δὲν ἔχει κάνει αὐτὴν τὴν διαθήκην, ὁ Μακαριώτατος παντοιοτρόπως «σαμποτάρει» οὐσιαστικῶς ἐπὶ σχεδὸν μίαν 10 ετίαν!!!…

5.Ἐπειδὴ ὅλους τοὺς ἰθύνοντας δὲν τοὺς συγκινοῦν καὶ δὲν τοὺς θίγουν οὔτε «μπαζούκας», ἀπευθυνόμεθα πρὸς ὅλους τοὺς Μητροπολίτας, ἡγουμένους, ἡγουμένας, εὐλαβεῖς κληρικοὺς νὰ ἐξετάσουν τὴν συνείδησίν των καὶ νὰ ἀποφανθοῦν, ἄν πρέπῃ καὶ αὐτοὶ νὰ τὰ «εἰποῦν ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ νὰ μὴ ἀποφασίζῃ αὐταρχικῶς καὶ φιμώνῃ καὶ τοὺς ἄλλους εὐλαβεῖς Ἀρχιερεῖς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, διὰ νὰ μὴ εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν Ἐκείνῃ τῇ Ἡμέρᾳ!!!…

6. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἡ ὁποία εἶναι «ποτισμένη» μὲ τὰ νάματα τῶν αἰωνίων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, διερωτᾶται:
Τί εἴδους πανηγυρισμοὶ θὰ γίνουν τὴν 200ην ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας;;;…

7. Ἄς ἀφυπνισθῶμεν, ἄς πράξωμεν κατὰ συνείδησιν, διὰ νὰ μὴ ἔχωμεν αἰωνίας τύψεις συνειδήσεως, ὅτι δὲν ἐπράξαμεν τὸ χρέος μας.

8. Τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα στενάζει καί, παρ’ὅλους τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποίους διατρέχομεν, ἀκόμη καὶ σήμερον, εὐλαβεῖς χριστιανοὶ καὶ ταπεινοὶ κληρικοὶ ὅπως ὁ θαρραλέος ἀρθρογράφος τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ εἰς τὸ κατωτέρω ἀναδημοσιευόμενον ἄρθρον του, τονίζουν!!!….

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ :
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ τοῦ 1821
• By xrestiaadmin 17.3.2018

Στόν 104ό ψαλμό γίνεται λόγος γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑβραίων ἀπό τήν δουλεία τῆς Αἰγύπτου μετά ἀπό 430 χρόνια («Βίοι παράλληλοι» μέ μᾶς τούς Ἕλληνες). Καλοῦνται λοιπόν ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι, μέ τόν θεόπνευστο ψαλμικό λόγο, μικροί καί μεγάλοι, νά ἐνθυμοῦνται πάντοτε τά θαυμάσια του Θεοῦ καί νά Τόν εὐγνωμονοῦν γι΄ αὐτά καί νά τά διαλαλοῦν στά εἰδωλολατρικά ἔθνη γιά νά βλέπουν τί Μεγάλο καί Ἀληθινό Θεό ἔχει ὁ Ἰσραηλιτικός λαός προστάτη καί βοηθό στό πλευρό του. Μάλιστα νά θυμοῦνται ὅτι τήν βραδιά της Ἐξόδου δέν ὑπῆρχε ἀνάμεσά σε δύο ἑκατομμύρια περίπου κόσμο κανένας ἄρρωστος!
Ἐρώτηση πρώτη: – Δέν θά μποροῦσε ὁ Θεός νά τούς σώσει ἐπί τόπου; Ἐκεῖ στήν Αἴγυπτο; Τόσες πληγές ἔδωσε στόν Φαραώ καί τούς Αἰγυπτίους; Ἀσφαλῶς καί θά μποροῦσε. Ἀλλά χρειαζόταν καί οἱ Αἰγύπτιοι τόν τόπο τους καί τή χώρα τους, ἀλλά καί οἱ Ἑβραῖοι ἔπρεπε νά γυρίσουν ἐπιτέλους στόν τόπο τους νά ζήσουν μέ τόν τρόπο τους, τόν εὐσεβῆ μονοθεϊστικό τρόπο καί τή ζωντανή σχέση μέ τόν ζῶντα καί ἀληθινό Θεό στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας καί τῆς ἀφετηρίας τους.
Ἐρώτηση δεύτερη: – Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ὁ Θεός καθόρισε τίς ὁροθεσίες – ὀριοθεσίες τῶν ἐθνῶν καί τούς χρόνους ζωῆς καί παρακμῆς τους, ὅπως ἀναφέρεται στό Δευτερονόμιο καί στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (κέφ. ιζ΄ 26). Μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Θεός διέσπειρε μετά τή Βαβέλ (Σύγχυση τῶν γλωσσῶν) τά ἀρχικά ἑνωμένα σέ ἕνα σύνολο φύλα καί ὅρισε γιά κάθε ἔθνος καί ἀπό ἕνα φύλακα ἄγγελο. Αὐτό δέν ἀλλάζει λοιπόν «εἰς αἰώνας αἰώνων».

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ὅτι ἡ ὕπαρξη καί διασφάλιση τῆς πατρίδας καί τῶν συνόρων εἶναι ἁγιογραφικά κατοχυρωμένο, ἱστορικά διαπιστωμένο, ψυχολογικά συμβατό μέ τόν ἄνθρωπο καί κοινωνικά ἀποδεκτό γεγονός σέ παγκόσμια κλίμακα καί μιά ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια. Μέσα στήν Ἐκκλησία βέβαια ἀναστέλλονται ὅλα αὐτά καί ἐνώπιόν του Θεοῦ σταματοῦν οἱ διακρίσεις, χωρίς ὅμως καί νά καταργοῦνται, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Πεντηκοστῆς (Πράξ. β΄ 8-11).

Μᾶς χρειάζονται λοιπόν τρία χρόνια μέχρι τή Μεγάλη Ἐθνική Ἐπέτειο γιά τόν διακοσιοστό ἑορτασμό ἀπό τήν Ἐπανάσταση τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821 (1821 – 2021) καί πρώτη καί καλύτερη ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλαδική Ἐκκλησία, μετά προφανῶς καί ἡ Πολιτεία, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, ἑτοιμάζονται νά τιμήσουν μεγαλόπρεπα μέ ὅ,τι καλύτερο μποροῦν καί διαθέτουν, αὐτή τήν ἐπέτειο. Πλήν ὅμως «σκορδαλιά χωρίς σκόρδο, δέν γίνεται». Δηλαδή;

Ποῦ εἶναι τό Τάμα τοῦ Ἔθνους; Εἶναι δυνατόν νά γιορτάσουμε αὐτό τό μεγαλειῶδες γεγονός χωρίς νά ἔχουμε ἐκπληρώσει τό Τάμα τῶν προγόνων μας; Τό ὑπεσχημένο καί «ταμένο» Τάμα; Τό ἴδιο θά ἦταν αὐτός ὁ Ἑορτασμός, ἄν εἴχαμε ἕνα μεγαλόπρεπο Ναό, ὅπως ἐξάλλου ἔφτιαξαν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Λαοί τῶν Βαλκανίων – Σλάβοι καί μή, ἐκπληρώνοντας τά ἀντίστοιχα τάματά τους – καί ἐκεῖ μέσα ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μέ κορυφαίους του χοροῦ τούς Ἕλληνες πρωταγωνιστές τῆς ἀποτίναξης τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ ἀναπέμπαμε Οὐράνια δοξολογία καί προσφέραμε θεία Εὐχαριστία στόν Ἐλευθερωτή καί Σωτήρα Χριστό; Τό ἴδιο θά ἦταν ἄν μετά τούς πανηγυρικούς κανονιοβολισμούς ἐκείνης τῆς Ἡμέρας – ὅπως γίνεται σέ κάθε ἐθνική ἐπέτειο – ἀντηχοῦσαν γιά πρώτη φορά οἱ Μεγάλες Χαρμόσυνες Καμπάνες τῆς Μεγάλη Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μιᾶς καί ἡ Ἁγιά – Σοφιά σιγεῖ θρηνοῦσα τήν αἰχμαλωσία τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας; Δέ θά ἦταν ἐκείνη ἡ εὔσημος ἡμέρα μιά Ἡμέρα Κυρίου, ἐπιφανής καί μεγάλη; Ἡμέρα τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ;
Τόν ἴδιο συμβολισμό καί τήν ἴδια ἀπήχηση θά εἶχε στίς γενεές καί στούς αἰῶνες αὐτό τό γεγονός; Στίς ψυχές ἀκόμη καί τῶν πιό σκεπτικιστῶν καί ἀθέων; Κάτι καλό θά ἄφηνε ἕνα τέτοιο λαμπρό συλλείτουργο καί πανηγύρι στίς ψυχές ὅλων. Οὔτε στά πιό λαμπρά ὄνειρά μας δέν θά τήν εἴχαμε φανταστεῖ αὐτή τήν Πανήγυρη τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί δυστυχῶς τώρα θά τήν στερηθοῦμε ἀπό τήν ἀμέλεια καί τή ραθυμία τῶν ἰθυνόντων. Τῶν μέν ἀπιστούντων τῶν δέ κωλυομένων καί κωλυόντων μέ ἐλαφρά τήν καρδία, τή στιγμή πού ἔχουν κτισθεῖ καί κτίζονται τόσα ἄλλα κτίσματα φιλανθρωπικά καί ἱεραποστολικά, ἐκκλησιαστικά καί μοναστηριακά.
Τό Τάμα λοιπόν τοῦ Ἔθνους ἐκκρεμεῖ ἐπικίνδυνα γιά τήν Ὀρθοδοξία καί μάλιστα γιά τόν Ἑλληνισμό. Ἡ ἀθέτηση ὅμως ἑνός Τάματος δέν εἶναι ἁπλό πράγμα. Ξανάρχονται ἕνα – ἕνα ὅσα διά τοῦ τάματος ἀποφύγαμε καί γλυτώσαμε. Ξανάρχονται οἱ μουσουλμάνοι, οἱ δυνάμεις κατοχῆς, οἱ κεφαλικοί φόροι τῶν μνημονίων, οἱ ἀλλότριοι νόμοι ξενικῆς προέλευσης, ὁ νόμος τῆς σαρία, ἄλλο δίκαιο, τό ἀγγλικό λένε, ὀρδές μεταναστῶν καί προσφύγων καί βιώνουμε μιά νέα «τουρκοκρατία» στήν οὐσία τοῦ πράγματος. Μιά νέα «αἰχμαλωσία». Μιά νέα καθημερινή ἀπειλή κι ἕνα διαρκῆ ἀκρωτηριασμό τῆς ἀκεραιότητας καί μιά ἀπομείωση τῆς ὁλοκληρίας καί παράδοσης τοῦ Ἔθνους μας.
Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους δέν τό προλαβαίνουμε μέ τίποτε. Δυστυχῶς. Θά δοῦμε τί θά ἀποφασίσουν ἄλλο νά κάνουμε «ἐν ἐκείνη τή Ἡμέρα» στή θέση του. Μέχρι τότε ὅμως θά πρέπει κάθε φορά νά τό φέρνουμε στό μυαλό μας καί νά ἀναμοχλεύουμε τήν ἐθνική μας συνείδηση, τίς συνειδήσεις μας, «ἀπό τό χρέος μή κινοῦντες». Ἀσφαλῶς αὐτό πρέπει νά κάνουμε προσευχόμενοι συγχρόνως νά ἀναδείξει ὁ Σωτήρας μᾶς ἕνα ἄνθρωπο, πού θά τό πάρει πάνω του καί μαζί μέ τούς ἄρχοντες, τόν κλῆρο καί τό λαό, θά τό φέρει εἰς πέρας καί θά ξεπλύνει τήν ντροπή μας. Αὐτό πρέπει νά κάνει ἕνας λαός πού σέβεται τόν ἑαυτό του καί ἀγαπᾶ τόν Θεό του.
Μέχρι τότε ὅμως, τουλάχιστο ἄς ὑψώνει τήν Ἑλληνική Σημαία, ἄς ἐκκλησιάζεται στίς ἐθνικές ἐπετείους, ἄς διδάσκει τά παιδιά του, ἄς παρακολουθεῖ τίς κατά τόπους παρελάσεις, ἄς στοχάζεται καί ἄς θυμᾶται, ἄς διαβάζει καί ἄς διηγεῖται «τά θαυμάσια» τοῦ Θεοῦ, γιά νά εὐχαριστεῖ τόν Πανάγαθο Κύριο γιά ὅλα τα καλά πού μᾶς ἔδωσε.

Εἶναι ὅμως καί κάτι ἄλλο. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ στούς Χριστιανούς καί λέγει: «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις, ἅς ἐδιδάχθητε διά λόγου ἤ δί΄ ἐπιστολῆς». Σέ ἕνα κατακλυσμό ὀπαδῶν τοῦ «προφήτη» πού δέχεται ἡ χώρα μας τά τελευταῖα χρόνια, στοιχειώδης ὑποχρέωσή μας εἶναι νά κρατᾶμε τίς παραδόσεις μας, ὄχι μόνο γιά νά ἐπιβιώσουμε στήν ἑλληνική «κοινωνία τῶν ἐθνῶν», ἀλλά καί γιά νά μαθητεύσουμε – εἰ δυνατόν – «πάντα τα ἔθνη», πού μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ἦλθαν κοντά μας.
Σέ λίγα χρόνια πολλά πράγματα θά ἀλλάξουν στήν πατρίδα μας, λόγω τῆς πληθυσμιακῆς ἀλλαγῆς πού ὑφίσταται ἡ ἑλληνική κοινωνία. Πιθανόν θά εἴμαστε ἀκόμη ἡ πλειοψηφία ἐμεῖς οἱ Ἑλληνορθόδοξοι, ἀλλά δέν θά εἴμαστε τίποτε, ἄν εἴμαστε σκιώδεις Ἕλληνες καί ἐντελῶς τυπικοί Ὀρθόδοξοι.

Ἕνα παράδειγμα: Τελευταία πληθαίνουν πολύ καί παντοῦ οἱ «μαντῆλες». Οἱ μουσουλμανικοί γυναικεῖοι κεφαλόδεσμοι. Σέ κάθε δρόμο τῆς Ἀθήνας, σέ κάθε γειτονιά καί σέ κάθε μεγαλούπολη τῆς Πατρίδας μας. Αὐτές ὅμως οἱ μαντῆλες στήν ἀπόλυτη πλειοψηφία τούς συνοδεύονται.

Ἀπό παιδιά. Μικρά παιδιά «ἀγκαλοφορούμενα» ἤ συρόμενα. Ἀπό ὁλόκληρες ἀπαρτισμένες καί διαρκῶς αὐξανόμενες οἰκογένειες σέ πλήρη σύνθεση.

Ἀντίθετα ὁ ἀκάλυπτος ντόπιος θηλυκός πληθυσμός ἤ ὁδεύει μόνος του ἤ σέρνει σκυλιά!

Ἄν δέν πάρουμε λοιπόν – ἀπό χθές, εἰ δυνατόν – τήν ἀπόφαση ὡς Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες νά ἀφήσουμε ἐπιτέλους τή στείρα συναισθηματική ἐπιπολαιότητα μιᾶς παρατεταμένης μεσογειακῆς ἐφηβείας καί δέν δοῦμε κατάματα τήν πραγματική ζωή, σέ λίγο θά σέρνουν ἐμᾶς τά σκυλιά στούς δρόμους, ἀδύναμους καί ἄκαρπους ἡλικιωμένους, ἁπλούς καί ἀνόητους παρατηρητές τῆς εὐδοκίμησης τῶν ἐπήλυδων μέσα στίς ἴδιες κοινωνικές συνθῆκες τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἑλλάδας μας καί τόν δικό μας γεροντικό μαρασμό καί ἀφανισμό.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ : 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1259———-19318

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *