ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΝ * ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΝ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

 

24.5.2018

1.Εἶναι μέγιστον αἶσχος νὰ ἀποσυρθοῦν αἱ ἄριστα θεμελιωμέναι προσφυγαὶ διαφόρων φορέων καὶ νὰ παραμείνουν μόνον αἱ πρόχειροι καὶ ἄνευ οὐσιαστικὰ καὶ ἰσχυρὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα ἁπλοϊκῶν χριστιανῶν διὰ νὰ διευκολύνουν τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας νὰ ἐκδώσῃ ἀπορριπτικὰς ἀποφάσεις διὰ τὰς προσφυγὰς ἐναντίον τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους!!!…

2. Διὰ νὰ δικαιολογῶνται πολιτειακή, πολιτική, νομοθετική, πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ὅτι ἡ κυβέρνησις ἐνεργεῖ δῆθεν δημοκρατικῶς, κάνει διαβούλευσιν μὲ τοὺς πολίτας, παρ’ὅλον ὅτι αὐτὸ εἶναι σατανικότατον τέχνασμα!!!…
Ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑποχείρια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ρίπτουν «στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων», διὰ νὰ ἰσχυρίζωνται ὅτι ἡ λειτουργία τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους εἶναι δῆθεν ἀπόρροια διαβουλεύσεως τοῦ λαοῦ!!!!…

3. Ὅπως καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχομεν ἀναπτύξει ἐπανειλλημένως, αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους καταργεῖ de facto τὴν Συνθήκην τῆς Λωζάνης. Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης προβλέπει μωαμεθανικὴν μειονότητα μόνον εἰς τὴν Ξάνθην καὶ τὴν Κομοτηνὴν καὶ τοιουτοτρόπως διευκολύνουν αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις τὸν σύγχρονον σχιζοφρενῆ Χίτλερ, τὸν ἀρχιγενίτσαρον Ἐρντογὰν νὰ βρυχᾶται μαρκοχρονίως ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ μᾶς κατατρομοκρατεῖ καθημερινῶς καὶ ἐμεῖς ἐπαναλαμβάνομεν τὸ δόγμα μας: «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν», οἱ δὲ «θεατρίνοι φίλοι μας» νατοϊκοὶ καὶ λοιποί,νὰ μᾶς λέγουν «εἰρήνη ὑμῖν…βρέστε τα μεταξύ σας»!!!…

4. Ὁ Ἐρντογὰν εἰσπράττει ἑκατομμύρια εὐρὼ καθημερινῶς ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην διὰ νά «διαχειρίζεται» τὸ σχέδιον μουσουλμανοποιήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος, νὰ ἐπιστρατεύῃ δολοφόνους, ἀνθρωποεμπόρους καὶ καθημερινῶς μέ «σαπιοκάραβα», νὰ τοὺς «ξεφορτώνουν» εἰς τὰς νήσους μας ἤ νὰ τοὺς πνίγουν τοὺς δυστυχεῖς!!!…
Καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος νὰ μᾶς κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου ὅτι ἔχομεν μόνον 50.000 ἤ 100.000 μουσουλμάνους, ἐνῷ εἰς τὴν πραγματικότητα ἤδη ἠμπορεῖ νὰ περνοῦν καὶ τὰ 5.000.000 ἀκραίους μουσουλμάνους!!!!…

5. Διά τό ὀξύτατον, μακροχρόνιον δημογραφικὸν πρόβλημα ἔχουν ἐφεύρει αὐτοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ἐξωμόται Ἕλληνες τὴν λύσιν:
Δὲν χρειάζεται νὰ γεννοῦν αἱ Ἑλληνίδες. Ἔρχονται ἤδη ἕτοιμοι!!!…
Δι’ αὐτοὺς τοὺς ἄκρως ἐπικινδύνους ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλους, ἡ Ἐκκλησία μας τονίζει, νὰ μᾶς σώζῃ ὁ Θεὸς ἀπὸ πληθώραν κακῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοὺς ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων. Τοιουτοτρόπως τὰ μητρομανῆ γύναια ἀπολαμβάνουν ἀκορέστως τὴν ἐφάμαρτον ἡδονὴν καὶ ὅταν τύχῃ νὰ συλλάβουν, τότε σπεύδουν ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων νὰ κάνουν ἐκτρώσεις δημοσίᾳ δαπάνῃ!!!!…
Ἀντιθέτως, οἱ ταλαιπωρημένοι καρδιοπαθεῖς, ὀγκοπαθεῖς καὶ μὲ λοιπὰ νοσήματα πρέπει νὰ ἀναμένουν πολὺ μεγάλο χρονικὸν διάστημα, ἕως ὅτου εὑρεθῇ ἡ ἡμερομηνία διὰ ἐλευθέρους ἀξονικούς, μαγνητικοὺς τομογράφους ἤ ἄλλα ἐργαστήρια καὶ ἀπέρχονται μὲ τὰς ἀδιαγνώστου ἀσθενείας των εἰς τὰς αἰωνίους μονάς, ἄνευ φαρμάκων μὲ τό «φαρμάκι στὰ χείλη», ὅτι δὲν ἔχουν φάρμακα διὰ τὴν μετρίασιν τῶν πόνων!!!…
Τοιουτοτρόπως μία μεγαλόπολις ἑκατοντάδων χιλιάδων παιδιῶν, ἀνημπόρων νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸν ἑαυτόν των ἀπὸ τά «νηστέρια» τῶν «σκητζίδων» μαιευτήρων ἐξουθενώνεται – ἐξαφανίζεται ἐτησίως!!!…
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεγίστην ἐπιβάρυνσιν, τὴν ὁποίαν ἐπιφέρουν αὐτοὶ οἱ μαιευτῆρες «χασάπηδες» εἰς τὸν κρατικὸν προϋπολογισμὸν διὰ τῶν καισαρικῶν τομῶν, ἀμβλύνουν τὰ μέγιστα τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα!!!…
Εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην ὁ μέσος ὅρος τῶν γεννήσεων διὰ καισαρικῆς τομῆς δὲν ὑπερβαίνει τὸ 7%, εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι δεκαπλασία.
Οἱ εὐσυνείδητοι μαιευτῆρες, οἱ ὁποῖοι «πηγαίνουν μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι» ἀναμένουν ἀρκετὰς ἡμέρας, πότε θὰ ἔρθῃ ὁ φυσιολογικὸς τοκετός, οἱ «σκητζίδες» προγραμματίζουν 5-10 γενήσεις τὴν ἡμέραν, εἰσπράττοντες πολλαπλάσια ποσὰ ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἔντιμοι γυναικολόγοι!!!…

6. Ὡς γνωστόν, οἱ Παιανιῶτες ἠγωνίσθηκαν νυχθημερὸν καὶ πρὸ δεκαετίας κατηργήθη ἡ οἰκοδόμησις τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους εἰς τὸν λόφον «Χούσμουζα»καὶ τοιουτοτρόπως ἐγκαταστάθη ἐκεῖ Ὀρθόδοξος Ἱερὸς Ναὸς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (ἡ οἰκοδόμησις τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους εἰς τὸν λόφον «Χούσμουζα» εἶχε θεσμοθετηθῆ τό ἔτος 2000, μὲ τὸ ΦΕΚ 150Α/30-6-2000, Νόμος 2833/2000).

7. Ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ἡ ὁποία ἐνόμιζεν ὅτι δέν «ἐπαρκοῦσαν» αἱ ἑλληνίδες, ἐκόπτετο νὰ «εἰσαγάγῃ» καί 10.000 πόρνες ἀπὸ τὸ πρώην σιδηροῦν παραπέτασμα, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐκτονώνωνται οἱ ἀθάνατοι τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων. Καὶ τώρα ὁ δύσμοιρος καὶ βαρύτητα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς πληρώνει τά «κερατιάτικα», τὰ ὁποῖα μᾶς ἐπροξένησεν ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ἡ ὁποία πρωτοστατεῖ εἰς ἀντεθνικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ νομοσχέδια, ὅπως ἐσχάτως μὲ ἄλλας τρεῖς κυρίας «βουλευτίνες» τῆς Ν.Δ. ἐπρωτοστάτησεν νὰ δύνανται οἱ δυστυχισμένοι ἄρρωστοι ὁμοφιλόφυλοι νὰ υἱοθετοῦν παιδάκια!!!!…

8. Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι διὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγώνας προϋπολόγιζον πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρώ, τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν τά «πεντοχίλιαρα εἶχαν καταντήσει πετσετάκια», καὶ μὲ τὴν τότε ὑπεύθυνον διὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγώνας Γιάννα Ἀγγελοπούλου ἔχουν κατασπαταληθῆ ἀμύθητα ποσὰ. Ἀκόμη καὶ σήμερον οὐδεὶς γνωρίζει πόσα δισεκατομμύρια ἀπὸ τὸν ἱδρῶτα τοῦ φορολογούμενου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατεναλώθησαν, τὰ δὲ «θαλασσοδάνεια»ἔχουν κατασπαταληθῇ καὶ οἱ «ἀνεγκέφαλοι» ἰθύνοντες ἔχουν καταχρεώσει πάρα πολλὰς γενεάς, «ξεπουλώντας» καὶ ὑποθηκεύοντας τὰ πάντα ἔναντι πινακίου φακῆς διὰ ἑκατὸν ὁλόκληρα ἔτη!!!!…

9. Ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη συνησπίσθη μὲ τοὺς ὁμοιδεάτας της, τότε ὑπουργούς, Προκόπην Παυλόπουλον, Γεώργιον Σουφλιάν, Γεώργιον Ἀλογοσκούφην καὶ τὴν Μαρίαν Γιαννάκου Κουτσίκου καὶ ὑπέγραψαν τὸν Νόμον 3512/2006/ ΦΕΚ 264Α/ 5.12.2006, νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ τέμενος!!!…

10. Ἐνῷ δὲ ἐκαίγετο ἡ Αθήνα μὲ ἀνθρώπινα θύματα, ὁ κ. Παυλόπουλος «τὰκανε πλακάκια» μὲ τὴν ἀριστερὰ καὶ ἐτόνιζε «δώσαμε ἐντολὴ στὴν ἀστυνομία νὰ μὴ κτυπᾶ τοὺς νεαρούς -ἀναρχικοὺς». Ἀντιθέτως ἡ Ἀλέκα Παπαρρήγα ἐτόνιζε «μὴ χαϊδεύτετε τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων»!!!…

11. Τοιουτοτρόπως ὁ κ. Παυλόπουλος ἐξώφλησεν τὸ γραμμάτιον καὶ τοῦ ἀνατέθη νὰ εἶναι ὁ πολιτειακὸς παράγων κατ’αὐτὴν τὴν περίοδον, ἀκόμη καὶ σήμερον ἀπολαμβάνων ὑπέρμετρον δόξαν καὶ ἀφθονώτατον πλοῦτον καὶ ὡσάν «νενέκος» νὰ ὑπογράφῃ ἀκόμη καὶ τὰ φαῦλα, ἀπάνθρωπα, ἀντικοινωνικά, ἀντεθνικὰ καὶ ἀντίχριστα νομοσχέδια!!!…

Καὶ ὁ κ. Παυλόπουλος νὰ μὴ καταδέχεται νὰ βλέπῃ κοινωνικοὺς καὶ πνευματικοὺς φορεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι διατεθειμένοι νὰ διαθέσουν ἁπαξάπαντα τὸν μόχθον τοῦ βίου των διὰ τὸ κοινὸν καλόν, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἀπεναντίας νὰ λέγῃ εἰς «ἀνθρωπάκια» ὅπως ὁ Ρουβάς: «μιὰ καὶ δὲν ἦρθα στὸ γάμο σου, ἔλα νὰ σὲ φιλοξενήσω»! (ἴδ.http://www.iefimerida.gr/news/350666/tis-eyhes-toy-prokopi-paylopoyloy-piran-sakis-royvas-kai-katia-zygoyli-eikona).
Μήπως τὰ πληρώνει ὁ κ. Πρόεδρος ἀπὸ τὴν τσέπη του;;;…
«Μὲ ξένα κόλυβα» κάνει καὶ αὐτός «πολυτελέστατα μνημόσυνα». O temproa o mores!!!!!…..

12. Τὸ ἀποκορύφωμα δὲ θὰ εἶναι, ἂν εὑρεθοῦν ἐξωμόται βουλευταὶ νὰ ὑπογράψουν, ὥστε οἱ βόρειοι γείτονες μας Σκοπιανοὶ νὰ πάρουν τὸ ὄνομα «Μακεδονία τοῦ Ἴλιντεν».

Ἡ ἐξέγερσις τοῦ Ἴλιντεν, τὸ ὁποῖον μεταφράζεται «Ἐξέγερσις τοῦ Προφήτη Ἠλία» ἦτο μία ἐπανάστασις των τὸ 1903 ἐναντίον τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἑορτάζεται εἰς τὰ Σκόπια τὴν 2αν Αὐγούστου ὡς ἐθνικὴ ἐπέτειος καὶ θεωρεῖται ἡ ἀρχὴ τῆς ἐθνεγέρσεὼς των. Καὶ αὐτὴ ἡ ἑορτὴ ἀναγνωρίζεται καὶ ἀπὸ τοὺς ἔχοντας συμφέρον Βουλγάρους.
Πρωταρχικῶς πρέπει νὰ ἐπιμείνωμεν, ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ ὀφείλουν νὰ θέσουν εἰς τὸ Σύνταγμα των ἄρθρον μόνον: «δηλώνομεν κατηγορηματικῶς ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἔχωμεν λυτρωτικὰς ἀπαιτήσεις, διεκδικήσεις διὰ ἄλλας περιοχὰς πέραν τῶν σημερινῶν ἐκτάσεων τῶν Σκοπίων». Εἰς διαφορετικὴν περίπτωσιν, παραχωροῦμεν τὸ δικαίωμα ἀπὸ τοῦδε καὶ διὰ πάντοτε ὅτι ὅλα τὰ γειτονικὰ κράτη, ἰδιαιτέρως ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ἱστορικῶς ἔχει τὸ ὄνομα Μακεδονία, πρὶν ἔρθουν οἱ Σλάβοι εἰς αὐτὰς τὰς περιοχάς, νὰ ἔχουν τὸ Casus belli. Τότε καὶ μόνον, ἂν ἐπιθυμοῦν οἱ Ἕλληνες νὰ ὑποκύψουν εἰς τὰς ἀνηθίκους πιέσεις τῶν «φίλων» μας, τότε ἄς δοθῇ ἔστω καὶ σὺνθετον ὄνομα μὲ τοπικὸν προσδιορισμὸν Μακεδονία, ΟΧΙ ὅμως μακεδονικὴ γλῶσσα, ὄχι μακεδονικὴ ἰθαγένεια ἤ ὑπηκοότητα, ἀλλὰ σκοπιανὴ ἤ σλαβική!!!…

13. Διαφορετικῶς θὰ ἐφαρμοσθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως ἐνέφερεν ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη κατὰ τὴν ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, περὶ συρρικνώσεως τῶν συνόρων, διὰ κοινωνικὰς ἀναστατώσεις καὶ λοιπὰ χάριν τῆς εἰρήνης…….

14. Εὐτυχῶς ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐγκατέλειψεν τὴν Ἀττική, ὅπου ἄνω τῶν 5.000.000 ἄνθρωποι τὸν εἶχαν ἐνθρονίσει εἰς τὴν καρδιά των ὡς Ἀρχιεπίσκοπον καὶ Πατριάρχην καὶ ἡγήτορα καὶ μετέβη εἰς τὴν Φλώρινα καὶ ἔσωσε τὸν Νομὸν Φλωρίνης, Ἑορδαίαν – Πρέσπας καὶ λοιπὰς περιοχὰς τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Διαφορετικῶς θὰ εἶχεν ἐπικρατήσει καὶ ἐκεῖ ἡ σλαβικὴ προπαγάνδα καὶ θὰ εἴχομεν ἀπολέσει καὶ ἕν μέγα τμῆμα τῆς Ἑλλάδος μας ἀπὸ τοὺς Σκοπιανοὺς (τοὺς ὁποὶους σκανδαλοδέστατα βοηθοῦν οἱ «φίλοι» μας) καὶ δὲν γνωρίζομεν τί ἄλλο θὰ εἶχεν ἐν τῷ μεταξὺ συμβῆ!!!…
Διὰ τοῦτο, ὄχι μόνον οἱ Μακεδόνες ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸ ἑλληνικὸν Ἔθνος ὀφείλει, εἰς τοὺς κυριωτέρους κόμβους συγκοινωνιῶν, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν πρὸς τὴν Φλώριναν καὶ τὰς πέριξ σλαβοτρομοκρατουμένας περιοχάς, ὡς π.χ.:Ἡγουμενίτσαν, Φιλιάτες, Ἅγ. Ἀχίλλειον, Πτολεμαΐδα, Ἀμύνταιον, Ἄρνισσαν, νὰ τοποθετήσῃ ἀνδριάντας τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη μὲ τὴν ἐπιγραφήν:
Ὁ τελευταῖος Μακεδονομάχος, ὁ ὁποῖος ἔσωσεν ἑλληνικὰ τμήματα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὸν Πανσλαβισμὸν καὶ ὅλη ἡ Ἑλλὰς τὸν ἀναγνωρίζει ὡς σύγχρονον σωτῆρα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὴν σλαβικὴν προπαγάνδα»!!!…

16. Πρὸς τοῦτο δέν πταίουν τόσον πολὺ ὅλοι αὐτοὶ οἱ βουλευταὶ τῶν διαφόρων κομματικῶν ἀποχρώσεων, ὅσον οἱ «ἀποβλακωμένοι»Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀτιμάζουν τὸν Τίμιον Σταυρὸν, θέτοντές Τον ἔμπροσθεν τοῦ ὀνόματος τοιούτων ἀναξίων καὶ ἀντιχρίστων πολιτικῶν.
Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζονται αἱ παροιμίαι τοῦ θυμοσόφου ἑλληνικοῦ λαοῦ:
Α) «Ὅ,τι σπέρνουμε, θὰ θερίσουμε» δηλαδὴ ἀδιαφορία σπέρνομεν, ἀνεμοθύελλας καὶ «περίδρομο» θὰ θερίζωμεν.
Β) «Ὅπως στρώνουμε κοιμώμεθα»!!!!!…..

17. Ἄς ξυπνήσωμεν ἐπὶ τέλους πρὶν αὔριον εἶναι πάρα πολύ ἀργά!!!!!…..

18. Τὸ μόνον, τὸ ὁποῖον θὰ συμβάλλῃ διὰ νὰ τονωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον πολεμοῦν λυσσαλέως αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις συστηματικῶς καὶ δαιμονικῶς!!!….

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας:
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1269-2018-05-24-13-16-34

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *