ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-«ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

17.5.2018

1. Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καλοῦνται ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας εἰς τὴν ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν
τὴν 20η Ἰουνίου 2018 καὶ ὥραν 18:30
εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14, Ψυχικό.

2. Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν, δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἡ ἀπαιτουμένη ἀπαρτία, ὅπερ εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον, ἡ ἐπαναληπτική – τελικὴ Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώραν τὴν 27ην Ἰουνίου 2018 τὴν ἰδίαν ὥραν καὶ ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ χώρου.

3. Ἐπειδὴ δυστυχῶς ἡ ἐποχὴ εἶναι λίαν ἀκατάλληλος καὶ ἤδη ἀπὸ τοῦ τέλους Ἰουνίου οἱ περισσότεροι φεύγουν σάν τίς «ἀκρίδες» καί «δραπετεύουν» γιὰ τὰ ἐξοχικὰ τους ἢ γιὰ τὰ χωριὰ τους καὶ ἐλαχιστότατοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι προσέρχονται, εἴτε λόγῳ ζέστης, εἴτε λόγῳ ἡλικίας, εἴτε λόγῳ ἀδυναμίας νὰ καταβάλλουν τὶς εἰσφορὲς τους καὶ ἐπειδὴ καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε χρήματα, γιὰ νὰ ἐνοικιάζουμε αἴθουσες, ἀγωνιζόμενοι νὰ πετύχουμε τὴν μεγάλη κλιματιζομένη αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ καὶ μετὰ νὰ ἔρχωνται μόνον ἐλάχιστοι «κοῦκοι», ἀπεφασίσαμε νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Γεν.Συνέλευσίς μας εἰς τοὺς χώρους μας, Μουσῶν 14, Ψυχικό, λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ Μαιευτήριο Λητὼ. Καθίσματα ἔχουμε ἄνω τῶν 70 καὶ ἐν μέσῳ τῶν θάμνων καὶ τῶν ἀνθέων θὰ στρώσουμε καὶ χωριάτικες κουρελοῦδες ἐπάνω σὲ πεζούλια, ὁπότε εἶναι πολὺ εὐχάριστο τὸ περιβάλλον. Πλησίον ὑπάρχουν χῶροι σταθμεύσεως. Συγκοινωνίες ἐξυπηρετοῦν: ὅλες οἱ γραμμὲς τρόλλεϋ καὶ λεωφορείων, στάσις «Κατεχάκη» ἐπὶ τῆς Κηφισίας. Καὶ ἐμεῖς εἴμεθα περίπου 70 μέτρα πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ μαιευτήριο Λητώ. Τὸ Μετρὸ ἐξυπηρετεῖ ἡ γραμμή 3, ποὺ πάει στὸ «Ἀεροδρόμιο», στάσις «Πανόρμου», μετὰ ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὶς σκάλες ὑπάρχουν οἱ λεωφορειακὲς γραμμές: 651 καὶ 036, γιὰ στάσι 7η Ψυχικοῦ, ὅπου εἶναι ἡ Βαρβάκειος Σχολή, Μουσῶν 22. Ὁ ἀναπαυτικὸς κατήφορος σὲ ὁδηγεῖ στὴ Μουσῶν 14.

Ἐφ ὅσον δὲν ἔχουμε ἀρχαιρεσίες δύνανται νὰ προσέλθουν καὶ μὴ μέλῃ.
Ἐλᾶτε ὅλοι, σᾶς ἀναμένουμε ὅλους μὲ «ἀνοιχτὰς ἀγκάλας» καὶ ὅσον ἀφορᾷ στὶς συνδρομές θὰ τὰ βροῦμε.

Καλοῦνται, ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου νὰ παρευρεθοῦν. Ἀναμένομε νὰ ἀνταποκριθοῦν ὅλοι, διὰ νὰ ἐντατικοποιήσωμε τὶς προσπάθειές μας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
α. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως, διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
β. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2017.
γ.Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2017.
δ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διὰ τὴν χρῆσιν 2017.
ε. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2018.
στ. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2017.

5. Γιὰ νὰ προχωρήσωμε, πρέπει ὅλοι, Δ.Σ., λοιπὰ μέλη καὶ φίλοι νὰ πιστεύσουν εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ μὴ δηλώνουν ἁπλῶς συμμετοχήν, ἀλλὰ νὰ συμμετέχουν μὲ εὐσυνειδησίαν, ἀγωνιστικότητα, μαχητικότητα καὶ «μεράκι».
Ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμε, ὅτι ὅλοι πρέπει καὶ νὰ ἐνεργοῦν – ἀγωνίζωνται, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ.

6.Ἐπίσης ἐπαναλαμβάνομε ὅτι αἱ εἰσπράξεις τῶν συνδρομῶν, πέντε (5) Εὐρὼ ἐτησίως, δὲν ἐπαρκοῦν οὔτε διὰ τὰ γραμματόσημα ἑνὸς μηνός. Πρὸς τοῦτο προτείνομε πάλιν εἰς τὴν Γεν. Συνέλευσιν νὰ ἐγκρίνῃ τὸ ποσὸν τῆς ἐτησίας συνδρομῆς νὰ ἀνέρχεται εἰς δέκα (10) Εὐρὼ ἐτησίως.
Μεταξὺ τῶν δεκάδων χιλιάδων Εὐρὼ, τὰ ὁποῖα ἐξοδεύομέ τινες τοῦ Προεδρίου μηνιαίως ἐκ τῶν θυλακίων μας, ἄς στερηθῶμε ἑκατοντάδων τινῶν Εὐρὼ ἐτησίως, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἐκ τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῶν 5 Εὐρώ τῶν δυναμένων νὰ πληρώσουν.
Ἐὰν τελικῶς ψηφισθῇ ἡ αὔξησις τῆς συνδρομῆς εἰς 10 Εὐρώ, πρέπει ταυτοχρόνως νὰ ἀποφασισθῇ καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ὑποχρεώσεως πληρωμῆς ἐγγραφῆς/συνδρομῆς τῶν ἀποδεδειγμένως ἀδυνατούντων νὰ πληρώσουν. Πρὸς τοῦτο καλοῦμε τοὺς ἀδυνατοῦντας νὰ πληρώσουν, νὰ ἀποδείξουν τοῦτο.

7. Τὸ κυρίαρχον σῶμα ἐπίσης καλεῖται νὰ ἀποφασίσῃ ποία ἀποφασιστικὴ καὶ τελικὴ στρατηγικὴ πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμεν. Ἡ στρατηγικὴ πρέπει νὰ εἶναι ρεαλιστική, ὠμὴ καὶ ἄτεγκτη, μιὰ καὶ μέχρι τώρα ἡ γλῶσσα τῆς εὐπρέπειας καὶ τῆς εὐγένειας καὶ τῆς ὑπομονῆς δὲν ἀπέδωσαν, διότι ὄχι μόνον οἱ κοσμικοὶ ἰθύνοντες, ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ κυρίως ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἐξακολουθοῦν νὰ ἀδιαφοροῦν μὲ ἀτέρμονες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ οὐσιαστικὰ σαμποτάρουν.

8. Ἡ προσέλευσις ὅλων τῶν μελῶν εἶναι ἀπαραίτητη.

Ἡ 25η Μαρτίου 2021 ἔφθασε. Καὶ τὸ τελευταῖον κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον.
Μετὰ τιμῆς Τὸ Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *