ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 4.2.2018 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ *

 

Εἰσαγωγικῶς, συστηνόμεθα, διὰ τοὺς νέους ἀναγνώστας μας, χωρὶς ἴχνος περιαυτολογίας ἤ ἰδιοτελείας ἤ ἐπιδείξεως ἤ ἀναδείξεως ἤ ὑστεροφημίας.
Ἀφορμὴ τῆς παρεμβάσεως μας αὐτῆς ὑπῆρξαν αἱ καχύποπτοι δηλώσεις τινῶν, ὅτι ὅ,τι πράττομεν δὲν εἶναι ἀπότοκον τῆς ἀγαθῆς μας προθέσεως. Αἱ δηλώσεις αὗται χαρακτηρίζονται, ὡς ἀσυστόλως ψευδεῖς καὶ ταυτοχρόνως ὑπερβαλλόντως κακόβουλοι. Πρὸς ἐπίρρωσιν περὶ τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῶν δηλώσεων αὐτῶν, ὡς ψευδῶν, θέτομεν ὑπ᾽ ὄψιν ὅλων τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ὲπιτελούμενον, παρ᾽ ἡμῶν, ἔργον ἀναγνωρίζεται καὶ ἐκτιμᾶται ἀνεπιφυλάκτως, ὡς φιλάνθρωπον καὶ ὡς ἐκ τούτου θεάρεστον ἀφ᾽ ἑνὸς μέν, παρὰ τοῦ ἀπειροπληθοῦς, ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ τοῦ περιοδικοῦ μας, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τοῦ Διαδικτύου μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr, τοῦ Facebook Τάμα Έθνους, (Φωτεινή Γραμμή) καὶ τοῦ Twitter @PANEL_TAMA, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ καὶ παρὰ τῶν πνευματικῶν προσώπων τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς παραδείγματος χάριν Ἀρχιερέων, Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν (ἀπαριθμουμένων αὐτῶν ἄνω τῶν ἑξήκοντα (60)). Ἐπιπροσθέτως, τὸ ἡμέτερον Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὡς διαπιστώνεται δὲν ὠνοματοδοτήθη, διὰ τοῦ ἐπωνύμου μας!!!…
Καὶ τοῦτο πρὸς ἀποφυγὴν σκανδαλισμοῦ, συμμορφούμενοι πρὸς τὰς ἀκολούθους ρήσεις:
α) «ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης»,
β) καθ’ ὅτι ἐμεῖς θέλομεν νὰ προσαρμοζόμεθα εἰς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου:
γ 1 ) «ὅτι ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5).
γ 2 ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).
γ 3 ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» ( Κορινθ. Β΄, 9, 7).
γ 4 ) «…ἐγώ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ἐμοῦ» (Ἰωάν., 14, 6).
γ5) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32).
γ 6 ) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
γ 7 ) « καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Μαρκ. 13,13).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΤΙΤΑΝΙΑ» 1.2.2018
1. Ὡς ἐτονίσαμεν καὶ εἰς τὴν συνέντευξιν Τύπου ὅλοι οἱ ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἰδιαιτέρως δὲ ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι θηριομαχοῦμεν ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν – δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ τασσώμεθα ὑπὲρ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας. Ἐβροντοφωνήσαμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας, ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ προσέλθουν, ἄνω τῶν 3.000.000 ἑλληνοψύχων, διὰ νὰ διεκδικήσουν τὰ συνταγματικά των δικαιώματα.
Κάτω τῶν 3.000.000 θὰ εἶναι ἀποτυχία. Μόνον ἄνω τῶν 3.000.000 θὰ ἔχωμεν λαμπρὰν ἐπιτυχίαν.
Τοῦτο δὲ εἶναι ἐφικτόν, διότι :
A) Εἰς τὴν Ἀττικὴν κατοικεῖ ἄνω τοῦ ἡμίσεος τῶν Ἑλλήνων,
B) οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἔχουν βαθυτάτας ρίζας εἰς τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν μας καὶ εἰς τὰς ἑτέρας ἀνεκτιμήτους ἀρετὰς τῆς φυλῆς μας, ὅπως ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ οἰκογένεια, αἰώνιος ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμός, ἀθάνατος Ἑλλάς,
Γ) εἶναι ἑλληνόψυχοι καὶ ὡς ἐκ τούτου σπεύδουν μετὰ χαρᾶς, πρὸς προάσπισιν ὅλων αὐτῶν τῶν πυλώνων τῆς φυλῆς μας καὶ ἔχουν ὑπηρετήσει τὰς στρατιωτικάς των ὑποχρεώσεις εἰς τὴν παραμεθόριον, διότι δὲν ἔχουν «μπάρμπα στὴν Κορώνη» καὶ δὲν εἶναι «μαμμόθρεφτα παιδιά» τῆς ψευτοαριστοκρατίας!!!…

2. Κατὰ τὴν συνέντευξιν τύπου ὑπὸ τῶν ὁμιλητῶν ἐτονίσθησαν (αἱ παρατηρήσεις μας εἶναι ἤ ἐντὸς παρενθέσεως ἤ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν):

Α) Οἱ συντονισταὶ τῶν συλλαλητηρίων κύριοι Γεώργιος Τάτσιος, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων καὶ Μιχάλης Πάτσικας μέλος τῆς κινήσεως «Ἀκομμάτιστων Πολιτῶν Θερμαϊκοῦ» ἐτόνισαν ὅτι :
«Διοργανωτὴς τοῦ Συλλαλητηρίου ἐπάνω ἀπ΄ ὅλους εἶναι ὁ ἑλληνικὸς λαός».

Πράγματι, ὁ λαός μας, ὁ ὁποῖος γνωρίζει πῶς νὰ ὑπερασπίζεται τὰ συνταγματικά του δικαιώματα, ἑλληνόψυχος ὤν, ἐμφορεῖται ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως, ἤτοι τοῦ πιστεύω τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατρὸς τῶν Φιλοσόφων τῆς Οἰκουμένης, Σωκράτους:
«μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»!!!…
(Ἀπόδοσις εἰς τὴν ἁπλῆ ἑλληνικήν : Ὑπεράνω τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων, σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον εἶναι ἡ πατρίς, δι᾽ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἔχοντας νοῦν).

Καὶ δὲν τὰ ὑπερασπίζονται οἱ κομματάρχαι καὶ ὁ συρφετὸς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας ἤ τῶν ἑκάστοτε συνδικαλιστῶν. Διότι, ἀντιθέτως, διὰ παθιασμένους μαρξιστάς – σοσιαληστὰς καὶ ἐθνοκαπήλους ὑπεράνω ὅλων εἶναι:
α. ὁ ἄμετρος ἐγωισμός, ἡ οἴησις, ἡ ἀλαζονεία, ἡ φιλαυτία.
β. ἡ κοιλία («Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν») (Α Κορινθ. 15, 32),
καθὼς καὶ
«ὧν Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιπ. 3, 19).
γ. Τὸ ὑπογάστριον εἶναι ἡ κεντρομόλος δύναμις ἐνεργειῶν τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων.

Αἰτία δὲ συμφορᾶς ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι αὐτὴ ἡ τριὰς τῶν φαύλων, τῶν σιωνιστῶν, τῶν ἀθέων καὶ τῶν ἀντιχρίστων, τῶν ὁποίων δόγματα εἶναι καί :
α. l’état, c’est moi.
β. τὰ ἐσὰ ἐμά.
γ. τὰ ἐμὰ ἐμά (διότι ἄν τολμήσῃ κάποιος νὰ μοῦ τὰ πάρῃ, ἀλλοίμονον του: θὰ τὸν στείλω εἰς τὸ Ἀνιάτων ἢ εἰς τὴν φυλακὴν ἢ εἰς τὸν τάφον)!!!…

Β) Ἐτονίσθη ἐπίσης ὅτι :
«ἔχομε τὴν πεποίθησιν ὅτι ἡ Πολιτεία θὰ σταθῇ εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ὅτι ἡ Ἀστυνομία θὰ προστατεύσῃ τοὺς ἰδεολόγους συμμετέχοντας εἰς τὸ ἐθνικὸν προσκλητήριον».
Πέραν δὲ αὐτῶν ἐλέχθη καὶ ὅτι: «οἱ διοργανωταὶ θὰ ἔχουν κάποια ὑποτυπώδη περιφρούρησιν ὄχι μόνον διὰ τοὺς εἰς τὸ βῆμα εὑρισκομένους, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἑκατομμύρια ἰδεολόγων».
Οἱ ἰδεολόγοι ἑλληνόψυχοι εἶναι τόσον πικραμένοι καὶ οἱ ἰθύνοντες δὲν θὰ τολμήσουν νὰ διαπράξουν ἓν ἀνοσιούργημα, νὰ τοὺς προκαλέσουν νὰ ἀμυνθοῦν, διότι γνωρίζουν ὅτι αὐτοὶ οἱ ἰδεολόγοι ἐπιθυμοῦν μίαν εἰρηνικὴν ἐπανάστασιν καὶ ὄχι τὴν κατεδάφισιν τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου διὰ τῆς βίας. Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει χαρακτηρίσει τὴν βιαίαν ἀνατροπὴν μὲ τό:
«Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ».

Οἱ ἑλληνόψυχοι δὲν ἐμφοροῦνται μόνον ὑπὸ τῆς ἀρετῆς τῆς φιλοπατρίας, ἀλλὰ καὶ παρ᾽ ἑτέρων ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας, παραδείματος χάριν τὸ ἐνσυνείδητον βίωμα τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν τὰ revolution, ἀλλὰ τὰ evolution, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ ὁμαλὴ ἐξέλιξις καὶ ἀντικατάστασις τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου.

Γ) Ἐτονίσθη ἀπὸ τὴν καθηγήτριαν κ. Νίνα Γκατζούλη, συντονίστρια τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων τῆς Ὑφηλίου, ὅτι:
«…λέγεται ὅτι ὁ κύριος Mathiew Nimits (Μάθιου Νίμιτς) δὲν ἐπρότεινε κανένα ὄνομα, ὅμως ἀπεκάλυψεν (ἡ κ. Νίνα Γκατζούλη) ὅτι ἤδη εἶχε δώσει πέντε ὀνόματα.
Ἐπίσης, ἀπεκάλυψεν, ὅτι ἡ Μ.Κ.Ο. ὑπὸ τὸν Mathiew Nimits (Μάθιου Νίμιτς) “ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ (CDRSEE)”, ἡ ὁποία ἑδρεύει εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ὁδ. Κρίσκου 9, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκδίδει βιβλία, τὰ ὁποῖα παραποιοῦν τὴν ἱστορίαν. Χορηγοὶ εἶναι ἡ COCA COLA (σ.σ.τοῦ Σιωνιστοῦ Ἑβραίου Δαυΐδ) καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα» (σ.σ.τοῦ Ρότσιλντ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1841 βασιλεύει ἐκεῖ καὶ τὸ 1927 ἵδρυσε τὴν ,,Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος,,…»!!!…

Δέον νὰ ἐπαναλάβωμεν, ὅτι ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ ἔχει 5.000.000.000 Εὐρὼ τὴν ἡμέραν κέρδη μόνον ἀπὸ τοῦς τόκους. Φέρεται ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Ρότσιλντ, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἰς τὸ Μαξίμου, ὅτι δωρίζει 11.000.000.000 Εὐρὼ εἰς τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ εἰσέρχωνται καὶ νὰ διαμένουν οἱ ἔποικοι καὶ οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων ἀκωλύτως!!!…
Ἡ Ὀρθοδοξία μας ὅμως βροντοφωνεῖ, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς προστατεύῃ ἀπὸ τῶν ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλλων.

Παρόμοια ἀνθελληνικὰ βιβλία τὰ κυκλοφοροῦν διάφοροι ψευδοδιανοούμενοι καὶ μαρξίζοντες – «σοσιαληστές», ὅπως ἡ Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη!!!…

Δ) Ἀνεκοινώθη ὅτι κύριοι ὁμιληταὶ τὴν 4.2.2019 θὰ εἶναι ὁ μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, μετὰ τοῦ συνταγματολόγου Γεωργίου Κασιμάτη, Καθηγητοῦ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου.

3. Τὸ πολὺ ἀξιοπρόσεκτον καὶ ἐνθαρρυντικὸν εἶναι ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἠναγκάσθη νὰ κάνῃ στροφὴν 180 μοιρῶν ἐνώπιον τῆς καθολικῆς διαμαρτυρίας. Πρὸς τοῦτο ἀποστέλλει τρεῖς (3) Μητροπολίτας διὰ νὰ ἀναγνώσουν τὴν σχετικὴν ἀνακοίνωσιν τῆς Δ.Ι.Σ.

Εἴθε, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατον, νὰ προβῇ εἰς μεταβολὴν 180 μοιρῶν καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ σταματήσῃ νὰ τὸ πολεμῇ περαιτέρω δαιμονιωδῶς.

4. Χαιρετισμοὺς θὰ ἀπευθύνουν ἐκπρόσωποι διαφόρων φορέων.
Ἴσως νὰ ἐπιτραπῇ καὶ εἴς τινας ἐγνωσμένως ἰδεολόγους μετ᾽ ἐμπράκτου κοινωνικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἔργου, ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους, οἱ ὁποῖοι σπείρουν καὶ θερίζουν ἄλλοι.

5. Δὲν θέλομεν νὰ καθιστάμεθα κουραστικοὶ ἐνώπιον τῶν φίλων διοργανωτῶν – ὁμιλητῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν χιλιάδων φίλων θαυμαστῶν, συνεργατῶν, μελῶν τῶν φορέων μας – καὶ νὰ μὴ καταναλώνωμεν τὸν χρόνον των καὶ τὸν χρόνον μας, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῆς τελευταίας στιγμῆς νὰ πασχίζωμεν νὰ ἐνημερώνωμεν, ὥστε νὰ μὴ μείνῃ οὐδεὶς ἀδιαφώτιστος. Μέλημα μας εἶναι νὰ προτρέπωμεν, διὰ πολλοστὴν φοράν, νὰ ἐπιστρατεύσουν χιλιάδας φίλους καὶ οὕτω νὰ προσέλθουν ὄντως ἄνω τῶν 3.000.000 καὶ νὰ μετατραπῆ τὸ συλλαλητήριόν μας εἰς κοσμοθάλασσαν ἐναντίον τῶν σκοπιανῶν, οἱ ὁποῖοι σφετερίζονται τὴν Μακεδονίαν μας καὶ τὰ λοιπά.
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, δὲν θὰ ἐφαρμοσθῇ η λαϊκὴ παροιμία τῶν γερμανῶν : «Ἐὰν ἔχουμε μία τοιαύτη ἐνασχόληση μεταξύ μας, ποῦ νὰ βροῦμε χρόνον διὰ τὴν δουλειά;» – τὸ συλλαλητήριό μας!!!…
Αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸν τῶν διπλῶν πρακτόρων. Ἀργότερoν, μετὰ τὸ συλλαλητήριον, πρέπει νὰ συγγραφῇ τόμος ὁλόκληρος.

Created by Free PDF To JPG Converter
https://fm-pdf.com/free-pdf-to-jpg

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *