ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74- ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ *

10.3.18

Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΒΡΥΧΑΤΑΙ
1. Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν πλευρὰν ὑποχωρητικότητες εἰς τὸν μέγαν Σουλτάνονκαὶ λοιπούς:

α) «ζεμπέκικοι» χοροὶ τοῦ ΓΑΠ μὲ τὸν ΙSMAEL CΕΜ.
Ἐπάνω εἰς τὸ ἀποκορύφωμά των συνεφώνησαν ἀστραπιαίως τὴν μὲν ἑλληνικὴν ἱστορίαν νὰ τὴν γράφουν Τοῦρκοι, τὴν δὲ τουρκικὴν κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐπιστήμονες μὲ κύρος, γεγονὸς τὸ ὁποῖον εἰς τὴν πράξιν δὲν ἀπεδέχθησαν καθόλου οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι. Ἡ Ἑλλὰς ὅμως τῶν ἐξωμοτῶν καὶ τῶν ἀνδρεικέλων δέχεται τὴν Ἱστορία της νὰ τὴν γράφουν πάσης φύσεως «βασιλικὲς κόμπρες» καὶ νὰ χύνουν τὸ δηλητήριόν των, ὅπως παραδείγματος χάριν Ρεπούση καὶ ἄλλοι ἀνθέλληνες, ἀνιστόρητοι, ἰδιοτελεῖς καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἱστορικοί. Αἱ συμφωνίαι περιέχονται καὶ εἰς τὸν προδοτικόν, ἀνθελληνικὸν καὶ ἐξωμοτικὸν Νόμον 2929/27.6.2001/ΦΕΚ 142 Α / 2001, ἐπιχρυσωθέντα μὲ πολιτιστικήν «σάλτσα»!!!…

β) Τά «κουμπαριά» τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τοῦ νεωτέρου καὶ τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οὐδὲν θετικὸν ἐπέφεραν, ὁμοίως καὶ

γ) Αἱ ἀδελφικαὶ σχέσεις τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μετὰ τοῦ ψυχοπαθοῦς καὶ γενίτσαρου τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Αὐτὰ τὰ ἐκμεταλλεύεται ἀγρίως ὁ ψυχοπαθὴς καὶ αἱμοσταγὴς Ἐρντογὰν καὶ ἀπειλεῖ νὰ ἐπανακαταλάβῃ ὅλας τὰς περιοχὰς τῆς πάλαι ποτὲ φρικτοτάτης ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας !!!…

2. Ἤδη κυκλοφοροῦν χάρται τῶν «φίλων» τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ τῶν «κολοβῶν φιδιῶν», ὅπου ἡ Ἑλλὰς ὁρίζεται κάτω ἀπὸ τὴν Ἄρταν καὶ τὴν Λάρισαν (γενναιότατα μᾶς ἀφήνουν τὴν Χαλκίδα). Ὅλαι αἱ νῆσοι μας, Αἰγαίου Πελάγους καὶ παραλίων Μικρᾶς Ἀσίας, καθὼς καὶ ἡ Κρήτη εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος.

3.Ἀφοῦ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος εἶναι τόσον ἐξευτελισμένοι, πρὸς τὶ νὰ χαλάσουν τὸ «ζαχαρένιο» των οἱ «φίλοι καὶ σύμμαχοί μας» Νατοϊκοί, Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ λοιπῶν νὰ μαλώνουν τὰ χαϊδεμένα παιδιὰ τῆς Τουρκίας;;;…

4. Τὸ ἄκρως περίεργον καὶ ἐπικίνδυνον μυστήριον εἶναι μὲ τὸν ἀξιωματικόν μας καὶ ὑπαξιωματικόν μας εἰς τὸν Ἕβρον.
Οἱ ἔχοντες ὑπηρετήσει ἐκεῖ, τονίζουν ὅτι πέραν τῶν τάφρων τοῦ Ἕβρου, ὑπάρχει χερσαία δίοδος μόνον 250 – 300 μέτρων.

Χιλιάδες ἐρωτηματικὰ ὑπάρχουν:
α) μήπως αὐτὸ εἶναι «στημένη παγίδα» ἤ «προβοκάτσια» τῶν Τούρκων;;;
β) μήπως ἡ σύλληψις ἔγινε διὰ εἰδικῶν ἐκπαιδευμένων ὀργάνων τῆς Τουρκίας ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους;;;
γ) δὲν θὰ ἔπρεπε μετὰ ἀπὸ τὶς τόσες ποταπὰς δηλώσεις τοῦ σχιζοφρενοῦς Σουλτάνου νὰ περιπολοῦν εἰς ἀπόστασιν 150 μέτρων καὶ μεγαλύτεραι ὁμάδες ἀποτελούμεναι ἀπὸ 5 ἤ 10 ἄριστα ἐκπαιδευμένους στρατιώτας μας;;;

δ) Διατὶ καθυστέρησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐνημερώσουν τὸν κυρίαρχον ἑλληνικὸν λαὸν ἕν ἡμερόνυκτον καὶ δὲν ἐνημέρωσαν ἀμέσως;;;…
ε) Διατὶ δὲν ἐζήτησαν τὴν ἄμεσον ἐπέμβασιν τῶν «φίλων μας» Νατοϊκῶν καὶ εὐρωπαίων ἑταίρων μας;;;
στ) μήπως διέθεσαν οἱ ἀκραῖοι μωαμεθανοὶ τεράστια ποσὰ διὰ νὰ μᾶς σκηνοθετήσουν καὶ αὐτὴν τὴν ὕπουλον καὶ ἐγκληματικὴν πράξιν, διὰ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν οἱ Τοῦρκοι τὴν ἀφορμὴν διὰ νὰ μᾶς κτυπήσουν ἀπὸ ἀνατολάς, ἤ εἰς τὰ σύνορα ἤ νὰ μᾶς καταλάβουν τὰς νήσους μας καὶ νὰ ἔχωμεν νέους «Ἀττίλες»;;;…

ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ (ΜΑΥΡΟΝ ΧΡΥΣΟΝ, ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ).
1.Ἀφοῦ διέλυσαν τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Λιβύην, ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφοράν, ἀλλὰ καὶ τὴν γενοκτονίαν τοῦ ὑπερηφάνου μαρτυρικοῦ συριακοῦ γένους – ἔθνους.

2.Τοιουτοτρόπως δημιουργοῦν ἀτερμόνους στρατιὰς ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων. Ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώσῃ καὶ ἀπὸ αὐτούς, αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις κατώρθωσαν νὰ πείσουν καὶ τὴν ἡγεσίαν τῆς Ἐκκλησίας νὰ συνοδοιπορῇ καὶ νὰ κόπτεται διὰ τὴν περίθαλψιν τῶν ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων καθ΄ ἥν στιγμὴν Ἕλληνες λιμοκτονοῦν καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς τονίζει: «Ὅστις οὐ προνοεῖ τῶν οἰκείων τῆς πίστεως, οὗτος γέγονεν χείρων ἀπίστων»!!!…

3.Μάλιστα δὲ ὁ Μακαριώτατός μας ἀφήρεσεν καὶ τὸν Τίμιον Σταυρόν «διὰ νὰ μὴ σκανδαλίζῃ τοὺς Μωαμεθανούς»!!!…
Καὶ εἰς τὸ συλλαλητήριον διὰ τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ἔλλειψεν ὄχι μόνον ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ κληρικοὶ κάθε βαθμίδος ὑπὸ αὐτόν: «Γιατὶ τὰ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά»!!!…

4.Ἐνῷ ἔχομεν πολλὰ ἑκατομμύρια φανατικῶν Μουσουλμάνων εἰς τὰ Ἅγια καὶ Ἱερὰ χώματα τῆς πατρίδος μας, ὅπου ἔχυσαν τὸ αἷμα των οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ἐνῷ οἱ ἀκραῖοι Μουσουλμάνοι ἔχουν ἤδη ἑκατοντάδες τεμένη καὶ εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς, ἐν τούτοις τὸν τρισάθλιον ἀντίχριστον κατεστημένον καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία παραχωροῦν μέχρι καὶ ἐκκλησιαστικὰς ἐκτάσεις διὰ νεκροταφεῖα καὶ μουσουλμανικὰ τεμένη, ἀκόμη καὶ εἰς τὴν ναυτικὴν βάσιν τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ εἰς τὸν Βοτανικόν, ὑπνωτίζοντες τὸν ἀποχαυνωμένον ἑλληνικὸν λαόν, τοῦ ὁποίου, μὲ τὰ καθημερινὰ ραντίσματα τὰ ὁποῖα ὑφίσταται, ἔχουν μειωθῆ αἱ δυνάμεις ἀντιστάσεώς του. Αὐτὸν τὸν ραντισμένον καὶ ἀφιονισμένον ἑλληνικὸν λαὸν τὸν ἐξαπατοῦν καὶ τονίζουν ὅτι δῆθεν τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος θὰ κοστίσῃ ὀλιγώτερον ἀπὸ 1.000.000 Εὐρὼ ἤ γύρω εἰς τὸ 1.000.000. Εἰς ἀπόρρητον ὅμως ἔκθεσιν τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου, ἀναφέρεται ὅτι θὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 130.000.000 Εὐρώ !!!…

5.Ἡ ἰδία ἡ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εἶχεν προϋπολογίσει εἰς τὸν νόμον της 80.000.000 Εὐρώ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
1.Ἡ ὡς ἄνω κυρία Μπακογιάννη ἐμοχθοῦσεν νὰ φέρῃ 10.000 ἱερόδουλες ἀπὸ τὸν τέως ὑπαρκτὸν σοσιαλισμόν, διὰ νὰ μὴ μείνουν «οἱ ἀθάνατοι» χωρὶς τὴν ἀπόλαυσιν τῶν γυναικῶν, ἄν καὶ πάρα πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἄρρωστοι, εἴτε ἀμφιφιλόφυλοι εἴτε ἁπλῶς ὁμοφιλόφυλοι καὶ θὰ προτιμοῦσαν τούς «τσολιάδες» μας, τοὺς ναύτας μας, τοὺς βοσκούς μας καὶ ὅλα τὰ ὑγιῆ παλληκάρια μας. Διὰ νὰ μᾶς πολλαπλασιάσουν τὸ ἔιτζ καὶ τὰ διάφορα ἀφροδίσια νοσήματα!!!…

2.Παρ ὅλον ὅτι παρῆλθον 14 ὁλόκληρα ἔτη, ἀκόμη δὲν γνωρίζομεν πόσα ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἐσπατάλησεν «ὁ ἄνθρωπος τῶν κροτίδων» καὶ οἱ καὶ οἱ διοργανωταὶ, σπαταλῶντες τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὑποδουλώνοντες τὴν ὡραιότατην Ἑλλάδα μας, νὰ ζοῦμε διὰ 100 ἔτη ὑπὸ ἐπιτροπεία. Ὅλαι δὲ αἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ αἱ ὑποδομαί μας στρατηγικῆς καὶ στρατιωτικῆς σημασίας, ὅπως εἶναι τὰ ὕδατα, τὸ ἠλεκτρικὸν ρεῦμα, ἡ τηλεφωνία, τὰ ΕΛ.ΤΑ, τὸ φυσικὸν ἀέριον, τὰ τραῖνα μας, τὰ ἀερολιμένες μας, οἱ λιμένες μας νὰ ἔχουν ἐκποιηθῆ ὅσον ὅσον – ἔναντι πινακίου φακῆς (ἀρκεῖ «κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι» ποικιλοτρόπως μέσῳ OFF SHORE ἑταιρειῶν ἢ ἀπιθάνων λογαριασμῶν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον νὰ ἔχουν κατατεθῇ ἀμύθητα ποσὰ ἀκόμη καὶ διὰ ἐξασφάλισιν τῶν τετρασεγγόνων των)!!!.

3.Αὐτοὶ οἱ ἄστοργοι καὶ ἐξωμόται, κοινῇ συνεργασίᾳ ἐθνοκαπήλων καί «σοσιαλ ληστῶν», ψηφίζουν νόμους διὰ συντόμους παραγραφὰς τῶν ἐγκληματιῶν Πρωθυπουργῶν, Ὑπουργῶν, Γραμματέων καὶ Φαρισαίων ὑποκριτῶν καὶ τοιουτοτρόπως εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐφαρμόζεται κατὰ γράμμα ἡ θεωρία τοῦ Ἀναχάρσεως, μαθητοῦ καὶ φίλου τοῦ Σόλωνος (6η Ἑκατονταετηρὶς πρὸ Χριστοῦ) :
«Ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης ποὺ αἰχμαλωτίζει ὅλα τὰ μικροσκοπικὰ ζωάκια, ἀλλὰ ἐπιτρέπει τὰ μεγάλα νὰ περνοῦν…».

4. Τοιουτοτρόπως εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν ἀθῶοι, ἀλλὰ κυρίως «παραγραφάκηδες». Καὶ εἰς τὰς φυλακὰς καταλήγουν μόνον οἱ μικροὶ καὶ οἱ ἀδύνατοι, ἀδυνατοῦντες νὰ εὕρουν καὶ νὰ ἀμείψουν «ἀετονύχηδες», δικηγόρους, οἱ ὁποῖοι νὰ τοὺς μείνουν πιστοὶ καὶ νὰ μὴ ἐξαγορασθοῦν ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυρούς!!!…

5.Οἱ ἀπάτριδες καὶ μὴ ἑλληνόψυχοι Ἕλληνες οὐδέποτε ἐνδιαφέρθησαν καὶ ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν ἐπίλυσιν μακροχρονίως δυσεπιλύτων προβλημάτων, ὡς π.χ. τοῦ ἄκρως ἀνησυχαστικοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος καὶ σοῦ ἀπαντοῦν: «δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὴν συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, διότι ἔρχονται ἕτοιμοι οἱ ἀλλοδαποί {τζιχαντιστές}», τοὺς ὁποίους βαπτίζουν ὡς ἐποίκους – μετανάστας, πρόσφυγας καὶ τὰ τοιαῦτα, μὲ τὰ πονηρὰ βαπτιστικὰ ὀνόματα, τὰ ὁποῖα τοὺς δίδουν. Εἰς μίαν ἐπίθεσιν τῶν Τούρκων θὰ ἔχωμεν περισσοτέρους νεκροὺς εἰς τὰς πόλεις, τὰ χωριά, τὰς ἐπιχειρήσεις καὶ λοιπὰ, ἀπ᾽ ὅ,τι εἰς τὸ μέτωπον μὲ τοὺς Τούρκους!!!…

6. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ Μωαμεθανοὶ θὰ ἀποτελέσουν τόν «Δούρειον Ἵππον» καὶ θὰ κάνουν χρῆσιν τῶν ἐντολῶν, τὰς ὁποίους τοὺς ἔχουν δώσει ἢ θὰ τοὺς δώσουν.
Ἀλλοίμονόν μας, ἄν ἀρχίσουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σχέδιά των ἀπὸ τὰς ἐπικειμένα περιφορὰς Ἐπιταφίων ἢ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ οἱ Ἀστυνομικοὶ θὰ νομίζουν ὅτι εἶναι κροτίδες τῶν «παλιόπαιδων» καὶ θὰ κοιτᾶν νὰ ἀπομακρυνθοῦν νὰ μὴ πέσῃ καμία κροτὶς ἐπάνω των. Εἰς τὴν οὐσίαν ὅμως ἠμπορεῖ νὰ εἶναι πολυβόλα, τὰ ὁποῖα θὰ μᾶς θερίζουν!!!…
«Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τέτοια κακά».

7.Ἀκόμη καὶ σήμερον σαπίζουν αὐτὰ τὰ περιβόητα Ὀλυμπακὰ ἔργα, διότι οἱ ἀνεγκέφαλοι τῶν γραφείων – ὁ συρφετὸς τῶν «ἡμέτερων», δὲν εἶχαν νοῦν νὰ σχεδιάσουν καὶ νὰ προγραμματίσουν, τὶ θὰ γίνουν αὐτὰ τὰ ἔργα διὰ νὰ δύνανται νὰ ἀξιοποιηθοῦν. Ἀρκεῖ νὰ ἔχωμεν «ἐμεῖς τὴν κουτάλα καὶ νὰ ἔχωμε ἐξασφαλίσει τὶς τεράστιες μίζες καὶ τὰ χοντρὰ λαδώματα.»!!!…

8. Ὅλα δὲ τά «παθιασμένα», «ραντισμένα» καί «ναρκωμένα» μυαλὰ φωνασκοῦσαν διὰ πολλὰ θεάματα καὶ τώρα καθ’ ἥν στιγμὴν κόπτονται μισθοὶ καὶ συντάξεις, διὰ νὰ ἀποπληρωθοῦν τά «θαλασσοδάνεια», ἀλλὰ καὶ ὁ συρφετὸς τῶν συνεχῶς διοριζομένων δημοσίων ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, πηγαίνουν αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα καὶ «παθιασμένα» ἀπὸ θεάματα ἀνθρωπάκια καὶ αὐτοκτονοῦν!!!…

9. Τὶ καὶ τὶ νὰ πρωτοαναφέρουμεν!
Τόμοι ὁλόκληροι δὲν ἀρκοῦν νὰ περιγράψωμεν τὴν ἀπόλυτον καὶ ἀφόρητον δυστυχίαν καὶ κατατυραννίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Φειδόμενοι, ὅμως, τοῦ ἐλαχίστου καὶ πολυτιμοτάτου χρόνου ἀλλὰ καὶ τῆς τυραννίας καὶ τοῦ ἄγχους καὶ τῆς ἀβεβαιότητος τῶν φίλων μας διὰ τὴν ἑπομένην ἡμέραν, δὲν ἐπιθυμοῦμε, ὄχι μόνον νὰ ἀναπτύξωμεν ἀλλὰ οὔτε κὰν νὰ τὰ ἀπαριθμήσωμεν.

10. Παραδείγματος χάριν τὰ μακροχρονίως καυτότατα καὶ ἀνεπίλυτα προβλήματα τοῦ λαοῦ, ὅπως π.χ.:
τὴν ληστρικὴν βουλιμίαν τῶν Τραπεζῶν, ἄλλοτε μὲν νὰ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου τοῦ καθενὸς νὰ λάβῃ «θαλασσοδάνεια» καὶ ἄλλοτε δὲ νὰ τὸν κατατρομοκρατοῦν διὰ νὰ τοὺς «πετάξουν» εἰς τὸν δρόμον ἀπὸ τὰς ἑστείας των, ἔστω καὶ ἄν τὸ μεγαλύτερον ποσὸν τοῦ δανείου των τὸ ἔχουν ἤδη ἐξοφλήσει.

Ἀσφαλῶς, μεταξὺ τῶν δανειοληπτῶν θὰ ὑπάρχουν καὶ «ἀετονύχηδες»,καί «κομπιναδότοι». Ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία ὑποφέρει καὶ μάλιστα καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔλαβαν καθόλου δάνεια ἀπὸ ληστάρχους τραπεζίτας, διότι ἀπὸ τὰ 420.000.000.000 Εὐρώ «θαλασσοδάνεια», τὰ ὁποῖα ἐλάβαμε ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους σιωνιστάς, τὰ 280.000.000.000 διετέθησαν δύο φορὰς διὰ τὴν ἀνακεφαλαίωσιν τῶν Τραπεζῶν, αἱ ὁποῖαι διὰ «ψύλλου πήδημα» μηχανεύονται, πῶς θὰ καταληστεύουν τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς ἀδυνάτους!!!…
Αὐτὸ τὸ «αἷμα» τῶν μοχθούντων πολιτῶν τὸ ἐξάγουν καὶ τὸ ἐπαναφέρουν ὡς δῆθεν δάνεια καὶ ἐπενδύσεις ἀπὸ ξένας τράπεζας, διὰ νὰ συμμετέχουν ὁμοῦ μετὰ ξένων τοκογλύφων διὰ τὴν ἀφαίμαξιν κάθε «φιλέτου».
Ἔχουν ἀπόλυτον δίκαιον οἱ γερμανοὶ ἰθύνοντες, οἰκονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοὶ καὶ λοιποὶ τῶν γραμμάτων καὶ τῆς ἐπιστήμης νὰ γράφουν ὅτι: «οἱ Τράπεζες κατήντησαν κίνδυνος ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Δημοκρατία»!!!…

11. Ὁριστικόν «χάρισμα τῶν φιλέτων» τῶν τεραστίων ἐκτάσεων, πολιτικῶν ἀεροδρομίων, παλαιοῦ καὶ νέου, βάσεως τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας καὶ Ἀμερικανικῆς Βάσεως εἰς τὸ Ἑλληνικόν.
Διὰ νὰ ὁριστικοποιηθοῦν αὐτὰ τά «φιλέτα» ἔναντι πινακίου φακῆς, 730.000.000 Εὐρὼ καὶ μάλιστα αἱ δόσεις νὰ ἀρχίσουν νὰ πληρώνωνται μετὰ ἀπὸ 20ετίαν – 30ετίαν, φαίνεται ὅτι ἕν μέγα μέρος τῶν «λαδωμάτων» καὶ τῶν «μιζῶν» διατίθεται ἀκόμη καὶ εἰς ξένους παράγοντας καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐπέβαλον εἰς τὴν Κυβέρνησιν νὰ ὁριστικοποιηθοῦν τὰ πάντα, διὰ νὰ δύναται ἡ Ἑλλάς μας νὰ ἀποπληρώνῃ μέρος τῶν «θαλασσοδανείων!!!…
Τοιουτοτρόπως ὑπέκυψαν ἀκόμη καὶ τὰ Δικαστήρια, τὰ Δασαρχεῖα, Ἐφορεῖαι Ἀρχαιοτήτων καὶ λοιπά.

Φέρεται δὲ ὅτι ἀκόμη καὶ εἰς τὸ δυτικὸν τμῆμα πρὸς τὴν θάλασσαν, θὰ καταργηθοῦν οἱ ὑπαίθριοι λεωφόροι καὶ ὅλοι οἱ «ποταμοί» αὐτοὶ τῶν ὀχημάτων θὰ διέρχωνται ὑπογείως μέσῳ συράγγων, αἱ ὁποῖαι θὰ κατασκευασθοῦν.

Ἀπαιτοῦμεν διευκρινίσεις «ποιὸς θὰ πληρώσῃ τὸ μάρμαρον». Ἐὰν ἀληθεύῃ ὁ ψίθυρος, ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ τεράστια ποσὰ θὰ ἐπιβαρύνουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν, τότε θὰ πρέπῃ νὰ παραμείνωμεν ὑπὸ ἐπιτροπείαν καὶ ὑποδουλωμένοι ἄνω τῶν 100 ἐτῶν, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐξωφλήσωμεν τὰ θαλασσοδάνεια, ὁπότε μισθοὶ καὶ συντάξεις θὰ συνεχίσουν νὰ περικόπτωνται. Συνεπῶς οἱ Ἕλληνες θὰ ἀναγκάζωνται νὰ πωλοῦν ὄχι μόνον τὰ τιμαλφῆ των, τὰ ὄργανα τοῦ σώματός των, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ νὰ ἐκδίδωνται, διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἐπιβιώσουν. Ὁπότε ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναλάβωμεν:

α) «O tempora, o mores»!
β) ὡραία Ἑλλὰς καὶ κατ΄ ἐξοχὴν φιλότιμε καὶ ὑπερήφανε, πτωχὲ ἑλληνικὲ λαέ: «Quo vadis???».
γ) «Ὤ Ἑλλὰς Ἑλλήνων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
1.Ὅλοι καταφέρονται ἐναντίον μας λασπολογῶντες καὶ σπιλώνοντες ἡμᾶς, ὅτι δῆθεν ἐμεῖς εἴμεθα «θεατρίνοι, κομπορρήμονες καὶ ἀλαζόνες» καὶ ὅτι ἐξαπατοῦμεν τὸν ἑλληνικὸν λαὸν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

2. Ἀς μᾶς δώσουν τὸν χῶρον νὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν εἰς τά «ξέφωτα» σημεῖα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ἐκεῖ ὅπου τὴν 30ην Μαρτίου 1930, ὁ ἐπὶ ἕξ (6) περιόδους διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης μαζὶ μὲ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον, ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

3. Συμβατικῶς ἀναλαμβάνομεν τὴν ρητὴν ὑποχρέωσιν, ἄν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν μερικὰ δένδρα καὶ θάμνοι, τότε νὰ φυτεύσωμεν χιλιαπλάσια, εἰς τὴν Λεωφόρον Ἀλεξάνδρας, Πλατείαν Αἰγύπτου, Ἐθνικὸν Μουσεῖον, Ἐθνικὸν Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον καὶ νὰ δημιουργοῦμεν πνεύμονας πρασίνου καὶ νὰ τὰ ποτίζωμεν μὲ τὰ ὑπόγεια -«θαμμένα» ὕδατα τῶν ἑκατοντάδων ὑπογείων ποταμῶν, παραποτάμων καὶ ρυάκων τῆς Ἀττικῆς. Νὰ κατασκευάσωμεν πέριξ τοῦ Μνημείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἕνα ἐπίγειον παράδεισον, ζωολογικοὺς καὶ βοτανικοὺς κήπους, ἀθλοπαιδιάς, τὰ πάντα προσιτὰ δωρεὰν εἰς τὸν καθένα. Ἀκόμη καὶ νὰ φιλεύωνται δωρεὰν μὲ «λιχουδιές», ἀναψυκτικὰ καὶ λοιπά.

4. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπροτείναμεν καὶ γραπτῶς μὲ τὸ ὑπ΄ ἀριθμ. 506/11.7.2017 ἔγγραφόν μας εἰς τὴν Περιφεριάρχην κυρίαν Δούρου (ἀρ. πρωτοκ. 150419/18.7.2017), ὅταν ἐκαλοῦσεν τά «συντρόφια» νὰ ἐπενδύσουν, νὰ αἰσχροκερδίσουν, γιὰ νὰ δύνανται νὰ διαθέτουν «μίζες καὶ λαδώματα»!!!…

Ἡ ἀπάντησις, τὴν ὁποίαν ἐλάβαμε, ἦτο ὄχι μόνον ἀρνητική, ἀλλὰ καὶ ἀσαφής.

Κατὰ συνέπειαν καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἐντάσσεται οὐσιαστικῶς εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ «Ἐξαρχιστάν» καὶ κατὰ συνέπειαν, ἄβατον διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἀστυνομίαν!!!…

Δῆθεν κόπτονται διὰ τὸν λαὸν.Ἴσως βολεύει τοὺς ἰθύνοντας τὸ ἄνδρον ἀκολασίας (σωματεμπορίας, ἐμπορίου ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ φόβου καὶ τρόμου διὰ γυναίκας, παιδιά, μεμονωμένα ἄτομα καὶ μικρὰς ὁμάδας).

5. Τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ΓΑΠ, ὅταν ἦτο Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ συνεβούλευε τὸν ἑλληνικὸν λαὸν νὰ καλλιεργοῦμεν τὸ χασὶς εἰς τὰς οἰκίας μας, διὰ νὰ εἴμεθα αὐτάρκεις, ἔρχεται ἡ σημερινὴ Κυβέρνησις, ἡ ὁποία ἐμφορεῖται ἀπὸ ἀπανθρώπους, ἀντιχριστινιανικὰς καὶ ἀντεθνικὰς ἰδέας καὶ ἀρχάς, νὰ πραγματοποιήσῃ καὶ νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἐλευθέρα καλλιέργεια καὶ ἐμπορία τοῦ χασὶς καὶ μετά «ἀγάλι ἀγάλι γίνεται ἡ ἀγουρίδα μέλι» καὶ μὲ τὰ σκληρὰ ναρκωτικά. Ὡσὰν νὰ μὴ μᾶς ἔφθαναν τὰ ἑκατομμύρια νικοτινομανῶν. Ἀλλὰ τὶ περιμένεις, ἄν οἱ «πατέρες» τοῦ Κοινοβουλίου τὸ μετατρέπουν εἰς δωμάτια καὶ αἴθουσας νικοτινομανῶν καὶ τὸ ἔχουν καταντήσει «Κυνοβούλιον»;;;;…

6. Περὶ τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἐκτενέστερον ἀναφέρομεν εἰς τὴν σελίδα 25. τοῦ παρόντος τεύχους.

«ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ»
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ –
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
1.Ἐνῷ ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα νὰ φέρωμεν τὸ καταπογοητευμένον χριστεπώνυμον πλήρωμα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἅγιοι ἀρχιερεῖς ἀπὸ ἰδιοτέλειαν, ἀλαζονείαν καὶ ἄμετρον ἐγωισμὸν καταφεύγουν εἰς τὰ δικαστήρια πρὸς μέγιστον σκανδαλισμὸν τῶν εὐλαβῶν, διὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν τῆς ὑλικῆς ἀξίας τοῦ Κληροδοτήματος Προμπονᾶ καὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου.
Διὰ τοῦτο ὑπάρχουν Ναοὶ ἀκόμη καὶ μὲ ἄδεια καθίσματα.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τὴν εἴδησιν:

Αγωγή Ιερώνυμου κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά και κατά της επιτροπής του κληροδοτήματος Προμπονά.

Ιερός πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ Αθήνας και Φαναρίου με μήλο της έριδος τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στο κτήμα Προμπονά……..
Αιτία για τη νέα ρήξη στις σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου που κτίστηκε ύστερα από επιθυμία του Δημήτρη Προμπονά του Ναξιώτη ιατρού, η οποία αναφερόταν στη διαθήκη του.

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ο Μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατέθεσαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου αλλά και κατά της επιτροπής του κληροδοτήματος Προμπονά, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς πήρε στην ιδιοκτησία του τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου εντός του Κτήματος στὰ Πατίσσια.

Από την πλευρά τους τα άτομα που απαρτίζουν την επιτροπή του κληροδοτήματος Προμπονά – η αγωγή στρέφεται και εναντίον τους – υποστηρίζουν ότι όταν ολοκληρώθηκε ο ιερός ναός προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών η οποία σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν τους επέδειξε μια στάση εχθρική και έπειτα παντελώς αδιάφορη. Στη συνέχεια ήρθαν σε επαφή με τη Μητρόπολη Παροναξίας τόπο καταγωγής του Δ. Προμπονά προσπάθεια που δεν τελεσφόρησε. Τέλος, όπως πάντα υποστηρίζουν τα μέλη της επιτροπής κληροδοτήματος Προμπονά, κάλεσαν τον αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο προκειμένου να αποδεχθεί τη δωρεά αλλά σύμφωνα με την επιτροπή ο κ. Ιερώνυμος δεν εμφανίστηκε.
Μετά την άκαρπη προσπάθειά τους απευθύνθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που αποδέχτηκε την δωρεά με συμβολαιογραφική πράξη!!!…

 

 

2. Διαβάζομεν ἐπίσης εἰς τὸ τύπον (27.2.18):

Επανέρχεται στο κράτος το Ιερό
Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν τροπολογίες, μεταξύ των οποίων και η τροπολογία που καθορίζει τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και με την οποία το Ίδρυμα επιστρέφει στο προ του 2014 καθεστώς.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι αναιρείται η ενισχυμένη θέση του επιχώριου Μητροπολίτη στη Διοικούσα Επιτροπή….
Η τροπολογία ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου ως άρθρο (48)………….

3. Μὲ τοιαύτας ἀπείρους τροπολογίας = «ντροπολογίες»εἰς τελείως ἄσχετα νομοσχέδια, νὰ κατατίθενται τελείως ἄσχετοι «ντροπολογίες»ἐξεφτιλίζονται τὰ πάντα.

Παλαιότερον εἰς Νόμον Ὑπουργοῦ Ἀπαιδείας «πῶς θὰ εἰσάγονται οἱ φοιτητὲς στὴν 3 βάθμια ἐκπαίδευση» ὁ τότε Ὑπουργὸς εἶχε συμπεριλάβει «ντροπολογία», πῶς θά «ἐκπαραθυρώνονται» Μητροπολῖται (μὴ ἀρεστοὶ εἰς τὸν ἑκάστοτε προκαθήμενον καὶ τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον)!!!!!.

ΠΗΓΗ Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας:
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1256——–10318

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *