ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Ἀπευθύνομεν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν, μετὰ εἰλικρινοῦς χριστιανικῆς ἀγάπης, πρὸς ὅλους τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας: «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», «Oἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή», ἱστοσελὶς www.fotgrammi.gr, facebook Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή), Twitter @PANEL_TAMA. Ἰδιαιτέρως δὲ εὐχαριστοῦμεν τοὺς ἀγνώστους, ἀφανεῖς ἑλληνοψύχους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ἀνεκτίμητον παρρησίαν καὶ θάρρος, νὰ μᾶς συμπαρίστανται παντοιοτρόπως καὶ δὲν εἶναι μόνον «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ», ἐκ τῆς ὁποίας εἶναι κεκορεσμένη ἡ κοινωνία μας!!!…

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
Διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν ἐπιτυχῶς πρέπει νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ τῆς Ἁγίας Γραφῆς : «…καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ∙ ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν∙ ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν∙ γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.» (Λουκ. ιδ, 18 – 19).

 

 

 

Πλέον τὸ μεγάλο μας διαρκὲς πρόβλημα εἶναι τὸ γνωστόν, ἀλλὰ τώρα εἰς ἐντονώτατον ρυθμόν, δηλαδὴ ἡ ἔλλειψις χρόνου καὶ ἀνθρώπων – συνεργατῶν μὲ συναντίληψιν, μὲ ἀφοσίωσιν, μὲ ἀγωνιστικότητα καὶ μέ «μεράκι», νὰ ἐργασθοῦν ἐπὶ μακροχρονίου βάσεως, δηλαδὴ ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι νὰ ἐπιθυμοῦν νὰ ριζώσουν. Ἀπαιτοῦνται:
α) ἄριστα ἑλληνικά – πολιτονικόν,
β) ἄρισται γνώσεις καὶ χρῆσις ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ, μὲ ὅλα τὰ προγράμματα,
γ) γερμανικὴ γλῶσσα,
δ) νὰ μὴ εἶναι καπνιστής.
Προσφέρονται:
α) φιλικὸν περιβάλλον,
β)μισθὸς ἱκανοποιητικός, ἀναλόγως τῆς ἐπιδόσεως καὶ τῆς ἀποδόσεως,
γ) διατίθεται καὶ θέσις σταθμεύσεως ἰδιωτικοῦ ὀχήματος.

Οἱ πρὸ 25 ἐτῶν πιστοὶ ἐθελονταί μας κατεβλήθησαν ὐπὸ τό βάρος τῶν πολλῶν ἐτῶν, τὰ ὁποῖα «κουβαλοῦν» (ἔχομεν ἀρχίσει τὴν δραστηριότητά μας ἀπὸ τὸ ἔτος 1993) ἤ ἤδη εὑρίσκονται εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν. Ὅλους μνημονεύομεν καθημερινῶς διὰ τὴν μικρὰν ἤ μεγάλην ἀνεκτίμητον προσφερθεῖσαν βοήθειαν. Μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν Ἐκείνῃ τῇ Ἡμέρᾳ!!!…

Διὰ τοῦτο, ζητοῦμεν ἐπίσης κατεπειγόντως ἰδεολόγους, μὲ συναντίληψιν ἐθελοντὰς συμπαραστάτας καὶ ὄχι «ἀμπελοφιλόσοφους», δεινούς «εἰσαγγελεῖς» καὶ ἐπικριτάς, νὰ σὲ καταδικάζουν ὡσὰν τὴν Γκεστάπο, ἐπειδή «δὲν ἐπῆγες εἰς τὸ Α ἤ Β Μοναστη

ράκι ἤ Ναόν, ἤ εἰς τὸ Ἵδρυμα τοῦ…», ψοφοδεοῦς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἐπιτυγχάνει νὰ ἀπαθανατίζῃ τό «ὀνοματάκι» του, πολλάκις τὸ ἴδιον λεπτὸν τῆς ὥρας!!!…

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμεν νὰ συνεχίσωμεν ἤ καὶ νὰ διευρύνωμεν τὰ ἔργα μας, ἰδιαιτέρως δὲ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ πολυπόθητον ΤΑΜΑ τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!…

Λόγῳ τῆς τεραστίας ἐλλείψεως χρόνου καὶ ἐνεργῶν συνεργατῶν, καθυστερήσαμεν πάρα πολύ, ὅπως θὰ ἀντελήφθησαν οἱ φίλοι, τὴν κυκλοφορίαν τοῦ τεύχους 74 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς». Τὸ κυκλοφοροῦμεν δυστυχῶς τὸν Ἰούνιον 2018 ἀντὶ τοῦ Μαρτίου 2018.

Τὸ παρὸν τεῦχος κυκλοφορεῖ εἰς πανηγυρικὴν ἔκδοσιν, λόγῳ τῆς πλουσιωτάτης ὕλης, διότι ὅλον αὐτὸ τὸ ἑξάμηνον δὲν ἐσταματήσαμε οὐδ’ ἐπί στιγμήν, ἡμέραν καὶ νύκτα, νὰ ἐνεργῶμε, γράφωμεν, τηλεφωνοῦμε, ἐπικοινωνοῦμε, καὶ νὰ κάνωμε παραστάσεις πρὸς τὴν Ἀκαδημίαν, τὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, τὴν Θρησκευτικὴν Ἱεραρχίαν, τὴν πολιτικὴν και πολιτειακὴν ἡγεσίαν, τὰ Μ.Μ.Ε., φορεῖς, καὶ γενικῶς εἰς ἁρμοδίους καὶ ὑπευθύνους. Ἐκινήθημεν γενικῶς πρὸς ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος, δίδοντες καὶ τὸ ἔναυσμα ἀφυπνίσεως συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ πνεύματος, διὰ τὴν καλλιέργειαν τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν, τὴν ἐπικράτησιν τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Εἰς ὅλας τὰς ἐνεργείας μας, θέτομεν πρωταρχικῶς τὴν συνεχῆ προσπάθειάν μας νὰ δώσωμεν εἰς κάθε ἁρμόδιον νὰ ἐννοήσῃ ὅτι ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, θὰ εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν μιᾶς πρὸς τὸν Θεὸν ὑποσχέσεως, καὶ ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Ἔθνους μας.

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Δυστυχῶς, ὅμως, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐκφράσωμε τὴν μεγίστην θλίψιν καὶ καταγανάκτησιν ἀπείρων – μυριάδων συνεργατῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας, οἱ ὁποῖοι καταφέρονται δριμύτατα καὶ ἐναντίον μας, διότι μένουν μὲ τὴν ἐσφαλμένην ἐντύπωσιν, ὅτι ἔχομεν ἄμετρον ἐγωισμὸν καὶ δῆθεν ἀποποιούμεθα νὰ συνεργαζώμεθα μὲ ἑτέρας χριστιανικὰς ὁμάδας. Διὰ νὰ ἡσυχάσωμεν ὅλους αὐτοὺς τοὺς δικαίως καταγανακτησθέντας φίλους μας, ἀναγκαζόμεθα νὰ γνωστοποιήσωμεν δημοσίως τὴν καταγανάκτησιν αὐτῶν τῶν φίλων. Πρὸς τοῦτο παραθέτομεν κατωτέρω τὰς ἐρωτήσεις των καὶ τὰς διευκρινίσεις μας :

1. Διατὶ ἰδιοτελῆ καὶ δοξομανῆ ἀνθρωπάκια «εὐλογοῦν τὰ γένια τους», βαπτίζουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους συντονιστὰς καὶ ἀποφαίνονται νὰ κηρύσσουν ἀποσυναγώγους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται – ἀναλώνονται καὶ μοχθοῦν ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μάλιστα μὲ τεραστίας θυσίας, διὰ τὴν ἀλήθειαν.

2. Ἀλήθεια, ποῖος ἐξέλεξε καὶ εἶπε εἰς τοὺς διοργανωτὰς ἐκδηλώσεων νὰ συνεχίζουν νά «εὐλογοῦν τὰ γένια τους» καὶ νὰ ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν, ποῖα σωματεῖα καὶ φορεῖς ἐνστερνίζονται τὰ ἐθνικὰ ἰδεώδη καὶ νὰ μονοπωλοῦν αὐτὰς τὰς ἰδέας;;;…

3. Καὶ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ οἱ ἄλλοι φορεῖς μας ποὺ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ δεκαετίας ὁλοκλήρους ἐκδίδουν ἑκατοντάδας χιλιάδας βιβλία καὶ περιοδικὰ καὶ τὰ ἀποστέλλουν δωρεάν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, διαδίδοντες ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην οἱ Ἕλληνες νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ θεσμῶν, οὔτε κὰν νὰ ἀναφέρωνται;;;;;

Τόσον εἰς τὸ κατάμεστον γήπεδον ΣΠΟΡΤΝΓΚ ὅσον καὶ εἰς τὸ ὑπερπλῆρες Πολεμικὸν Μουσεῖον, ἐνώπιον χιλιάδων παρόντων θεατῶν διακηρρύτομεν τὴν ἀνάγκην ἐπανευαγγελισμοῦ καὶ ἐπανελληνοποιήσεως τῆς ταλαιπώρου πατρίδος μας, πάντοτε μὲ τὸ σύνθημα Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ..

Αἱ ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις ἰσοδυναμοῦν πρὸς ἑκατομμύρια ραπίσματα κατὰ τῶν ἐξωμοτῶν, τῶν ἀπανθρώπων, τῶν φαύλων, τῶν ἀντιχρίστων καὶ τῶν ἀπάτριδων.
Διατὶ ἀγνοεῖται ἡ φωνή μας;;;…

4. Μήπως ἰσχύουν αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀναφέρει (http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2018/06/blog-post_43.html) ὁ ἔγκριτος, σοβαρότατος ἐπιστήμων καὶ μέγας ἀγωνιστὴς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν ἀπὸ τὴν Νέαν Ὑόρκην κ. Παναγιώτης Τελεβάντος ;;;;;…

5. Μήπως θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν τὴν ἀλήθεια, διὰ νὰ εἶναι «χαϊδεμένα παιδιὰ καὶ νὰ ἔχουν τὴν εὔνοιαν τοῦ Μακαριωτάτου»;;;;;;…

6. Μήπως πρὸς τοῦτο κάνουν ἀποσυναγώγους ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐμπράκτως ἀηδιάζουν μὲ τὴν ψευδῆ – ξυλίνην γλῶσσαν τῶν «πολιτικάντηδων», τῶν διπλωματῶν, τῶν φαρισσαίων, γραμματέων καὶ ὑποκριτῶν, τῶν ἰησουητῶν καὶ ἀποφεύγουν σκοπίμως καὶ ἰδιοτελῶς νὰ ἀναφέρουν ὀνόματα φορέων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀκραιφνεῖς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι, ἔχοντες τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ νὰ λέγουν τὰ γεγονότα μὲ τὸ ὄνομά των, ὅπως π.χ. τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, τὸ ὁποῖον ὄχι μόνον δὲν φατριάζει – κομματιάζει, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἑνώνει τοὺς πάντας καὶ χρόνια ὁλόκληρα ὑπερτονίζει :
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»!!!…

 

Ὅμως μερικοὶ μερικοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὡσὰν σύγχρονοι Ἰοῦδες ΟΥ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΙΕΝΑΙ!!!
Δὲν ἐμφοροῦνται, δυστυχῶς, ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος βροντοφωνεῖ : «τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σόν, τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς».
Βαβαὶ τῆς ταπεινοφρoσύνης των!!!!!
Ὁποία ἐμετικὴ συμπεριφορὰ αὐτῶν τῶν ἰδιοτελῶν φορέων !!!!! O TEMPORA O MORES !!!!!

Αὐτὰ τά «ἀνθρωπάκια» προβάλλουν ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἀπὸ ἰδιοτέλειαν ἡγοῦνται ἐκδηλώσεων. Προκαλεῖται ἀλγεινοτάτη ἐντύπωσις ἀπὸ μερικούς, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ καπηλευθοῦν τὰς ἐν λόγῳ ὀγκωδεστάτας κοσμοσυρροάς, παραδείγματος χάριν τῶν συλλαλητηρίων, διὰ νὰ ἀνέλθουν αὐτοὶ εἰς τὴν ἐξουσίαν καὶ νὰ ἔχωμε «μία ἀπὸ τὰ ἴδια»;;;…

Ἐπιβάλλεται νὰ ἀνέρχωνται εἰς τὴν ἐξέδραν παρὰ πολλοὶ φορεῖς, νὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸν δύο (2) λεπτῶν καὶ ὄχι νὰ κάνουν μερικοὶ πολιτευόμενοι κατάχρησιν καὶ νὰ ὁμιλοῦν σχεδὸν μίαν (1) ὥραν, διότι τοιαύτας μεγάλας κοσμοσυρροὰς δὲν πρόκειται νὰ τὰς ἰδοῦν πάλιν οὔτε εἰς τὸ ὀνειρόν των!!!…
Ὀφείλουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ κάπηλοι νὰ σέβωνται τὸν λαὸν καὶ νὰ μὴ τὸν καθηλώνουν ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ, καὶ κατὰ συνέπειαν «καπελώνουν»!!!…
Ἂς μὴ κάνουν μεγίστην κατάχρησιν τῆς καρτερίας τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἰωβείου ὑπομονῆς του.
Καὶ ἂς μὴ καταπογοητεύουν τὸν λαόν, ἐκμεταλλευόμενοι αὐτὸν ἐγωιστικῶς καὶ ἰδιοτελῶς!!!…

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *