Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Προσωπικότητες

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΑΔΑΜΑΣ * ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ,

 

ἑρμηνεύων ἐμπράκτως καὶ ὀρθῶς τὸ νόημα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
16.1.2018

«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι, 32).
Ἀπόδοσις : «Ὅποιος ἐντραπεῖ νὰ μὲ ὁμολογήσῃ ἐνώπιον τῶν συνανθρώπων του εἰς τὴν κοινωνίαν καὶ ἐγὼ θὰ ἐντραπῶ νὰ τὸν ὁμολογήσω ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων».

1.Εἰς τὴν ἄθεον, διεφθαρμένην, ἀπάνθρωπον καὶ ἀντίχριστον κοινωνίαν, ὅπου διαβιοῦμεν, ἐφαρμόζεται δυστυχῶς ἡ ρῆσις τοῦ Εὐαγγελίου : «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν˙ οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ρωμ.γ, 12).
Ὡς ἐκ τούτου ὅλαι αἱ ἠθικαὶ καὶ πνευματικαὶ ἀξίαι τῆς φυλῆς μας, οἱ βωμοὶ καὶ αἱ ἑστίαι, ὄχι μόνον περιφρονῶνται καὶ χλευάζονται, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦνται ἀφαντάστως λυσσαλαίως, ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ὀλιγογραμμάτους, ἀλλά, κυρίως, ἀπὸ τοὺς ψευδοδιανοουμένους, τοὺς σοφοὺς καὶ ὅλους τοὺς δῆθεν πολιτισμένους. Ἀκόμη καὶ Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι ὄχι μόνον δὲν ἔχουν παρρησίαν νὰ κυρήττουν καὶ νὰ γράφουν καθαρὰν τὴν ἀλήθειαν ἀλλὰ οὐδὲ κἀν διὰ τοῦ παραδείγματος δὲν θέλουν νὰ διδάσκουν τὸ ποίμνιόν των, ἀλλὰ ἀπεναντίας ντρέπονται ἀκόμη νὰ κάνουν τὸν Σταυρόν των, ὅταν διέρχωνται ἔμπροσθεν Ἱεροῦ Ναοῦ ἢ τρώγουν εἰς ἑστιατόρια ἢ συνεστιάσεις. Μάλιστα δὲ πολλάκις κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων, ἰδίως εἰς ἐπαρχίας, εἰς μνημόσυνα, πανηγύρεις, γάμους καὶ λοιπὰς τελετὰς καταλύουν ὄχι μόνον Τετάρτην καὶ Παρασκευήν, ἀλλὰ καὶ Σαρακοστήν ὡσὰν τοὺς Ἰησουΐτας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τύψεις συνειδήσεως (διότι αὐτοὶ ἔτρωγαν κρέατα καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες μόνον ἰχθεῖς ἢ λαδερὰ ἢ ξηροφαγία) καὶ ποὺ ἔλεγον: «Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, εὐλόγησον τὸ ἀρνάκι νὰ γίνῃ ἕνα χρυσὸ ψαράκι» καὶ κατεβρόχθιζαν τεράστια τεμάχια κρέατος μὲ τὴν ψευδαίσθησιν, ὅτι ἔτρωγαν «χρυσᾶ ψαράκια». Ἀκόμη καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας ἔβγαλε καὶ ἔκρυψε τὸν Σταυρόν του διὰ νὰ μὴ τὸν ἰδοῦν οἱ Μωαμεθανοί.

2. Ὁ Δωροδότης Θεὸς τὰ ἔφερε κατ΄ εὐχὴν τὴν 16 Ἰανουαρίου 2018 νὰ ἀναδειχθῇ ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Πνευματικοῦ Καθιδρύματος τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁ ἐξοχώτατος Ὁμότιμος Καθηγητὴς Στατικῆς καὶ Σιδηρῶν Γεφυρῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κύριος Ἀντώνιος Κουνάδης. Ἐπίσης ὑπῆρξεν Πρωταθλητὴς Δισκοβολίας, ἐμεῖς ὅμως τὸν ἐπαινῶμεν κυρίως, διότι ὑπῆρξεν Πρωταθλητὴς τοῦ Πνεύματος καὶ πρέπει πάντοτε νὰ ἐπαινῶμεν καὶ νὰ βραβεύωμεν πρωταθλητὰς τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα τῆς διεφθαρμένης κοινωνίας ἀλλὰ ἐναντιοῦνται, καθ’ὅτι τὰ ἑκάστοτε ρεύματα τὰ ἀκολουθοῦν συνήθως οἱ φελλοί, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα. Ἐπιτέλους ἐπιβάλλεται νὰ προβάλλωνται εἰς τὴν κοινωνίαν μας οἱ ἀετοὶ τοῦ πνεύματος καὶ ὄχι οἱ κολοιοὶ (καλιακοῦδες), διότι κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον «ἀετῶν οὐ κολοιῶν αὕτη ἡ τράπεζα». Καὶ τοῦτο γιὰ νὰ μὴ δαιωνίζεται ἡ βασιλεία τῶν ἀγκαθιῶν, ποὺ προβάλλουν καὶ ἐπιβάλλουν διεφθαρμένα καθεστῶτα καὶ αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις!!!…
Τοιαῦτα πνευματικὰ ἀναστήματα, ἰδεολόγοι καὶ ἀνιδιοτελεῖς πρέπει νὰ ἡγοῦνται ἰδεολογικῶν κινημάτων, καὶ νὰ ἀπαιτοῦν κάθαρσιν πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς, διοικητικῆς, πνευματικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας καὶ νὰ εἶναι κύριοι ὁμιληταὶ παλλαϊκῶν συλλαλητηρίων.

3. Οἱ φορεῖς μας, δηλαδὴ τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ι.Π.Η.Π.&Α.), τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» καὶ τὸ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», θέτουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ κ. Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Εὐχόμεθα καὶ ἀγαστὴν συνεργασίαν μετὰ τοῦ σημερινοῦ Ἀντιπροέδρου καὶ Προέδρου τοῦ προσεχοῦς ἔτους Καθηγητοῦ κ. Στεφάνου Ἡμέλλου.

4. Ὁ κ. Πρόεδρος, παιδιόθεν εἶχε ἀνατραφῆ μὲ Παιδείαν καὶ Νουθεσίαν Κυρίου καὶ φόβον (σεβασμόν) τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος διακηρύσσει τό:
«Ὅστις θέλει ὁπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μάρκ. η, 34).

Ἀντιθέτως αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι (ἀκόμη καὶ χριστιανικὰ δόγματα, ὅπως ὁ Καισαροπαπισμός, ὁ Προτεσταντισμός – Οἰκουμενισμός, Εὐαγγελικοὶ καὶ λοιποί) διεδόθησαν καὶ ἐπεβλήθησαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ὅλα, ἄνθρωποι καὶ δόγματα, χρειαζόμεθα πάντοτε νὰ διορθωνώμεθα. Μόνον ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία ἐκηρύχθη μὲ λόγους, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα καὶ δὲν χρειάζεται διορθώσεις!!!…

5. Πέραν τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν καὶ ἑλληνόψυχων γονέων του, ὑπῆρξεν καὶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ κυρίου Ἀντωνίου Κουνάδη, ἡ ἀείμνηστος Φωτεινὴ Κουνάδη – Κατσαριώτη, ἡ μεγάλη αὐτὴ φιλάνθρωπος, εὐαίσθητος ψυχή, ἡ ὁποία διεμοίραζεν τὴν περιουσίαν της διὰ περίθαλψιν ἀσθενῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ διέθεσεν τὰ ἀκίνητά της εἰς εὐαγῆ Ἱδρύματα. Ὡς ἄλλη Μακρῖνα (ἀδελφὴ τοῦ Ἁγ. Βασιλείου), ἐστήριξεν καὶ ἐστερέωσεν τὴν ἀκράδαντον Ὀρθόδοξον πίστιν τοῦ ἀδελφοῦ της Ἀντωνίου Κουνάδη, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἕν φωτεινότατον παράδειγμα πρὸς μίμησιν εἰς τὴν σφαῖραν τῆς Πνευματικῆς Ἡγεσίας.

6. Οἱ ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων, τῆς Τέχνης καὶ τῆς Ἐπιστήμης συνήθως δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν ὄχι μόνον νὰ ὁμολογοῦν τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν, ἀλλὰ δυστυχῶς κάποιοι λοιδοροῦν καὶ βδελύσσονται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια, τὰς ἀφοσιώσεις καὶ τοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῶν ἱερῶν βωμῶν καὶ ἑστιῶν.

7. Ἐν τούτοις ὁ κύριος Ἀντώνιος Κουνάδης ἔχων ἐπίγνωσιν τῶν :
α. «ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσι αὐτήν». (Ψαλμ. ΡΙ, 10),
β.τὴν ἀμέριστον ἀγάπην του πρὸς τὸν κάθε πλησίον του (Ἀββὰ Ἀπολλώ: «Εἶδες τὸν ἀδελφόν σου, εἶδες Κύριον τὸν Θεόν σου»),
γ. «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω ,γέγονα χαλκὸς ἠχὼν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορινθ. Α’, ιγ, 1),

εἶχε καὶ ἔχει τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν νὰ ὁμολογῇ δημοσίως :

«οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» (Κορινθ. Α’, β, 2),

καὶ διεκήρυξεν κατὰ τὴν εἰσαγωγικὴν ὁμιλίαν του τὴν ἡμέραν τῆς ἐπισήμου ἀναλήψεως τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του, ὡς Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (16.1.2018):
α) ὅτι θὰ ἀγωνισθῇ διὰ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν μας,
β) διὰ τὸν αἰώνιον Ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμόν,
γ) διὰ τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὴν ὁποίαν περιφρονοῦν ἀκόμη καὶ καθηγηταὶ Θεολόγοι, τῆς Φιλολογίας καὶ τῆς Γλωσσολογίας καὶ ἔχουν δημιουργήσει βιομηχανίας ἡμιμαθῶν,
δ) ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν,
ε) θὰ ἐνθαρρύνῃ διὰ τοῦ παραδείγματός του καὶ ἄλλους ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν νὰ πιστεύουν ἀκραδάντως καὶ αὐτοὶ εἰς τό: «μὴ φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε τὴν πίστη ἀπάνω στὴν ἐλπίδα, τὸν εἶδα στὴν ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα».

8. Μακάρι ὁ Κύριος νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ του καὶ νὰ ἔχῃ λαμπρὰς ἐπιτυχίας, διὰ κάθαρσιν Πολιτείας, Κοινωνίας καὶ τῶν χώρων Ἀ-παιδείας καὶ Πνευματικῶν Κύκλων, τοὺς ὁποίους καταλαμβάνουν δυστυχῶς ἄνθρωποι εὐνοούμενοι ἀπὸ τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον καὶ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις!!!…

9. Δημοσιεύομεν κατωτέρω:
Α) τὴν ὁμιλίαν του κατὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν νέων Ἀρχῶν τῆς Ἀκαδημίας τὴν Τρίτη 16.1.2018,

Β) τὴν ἀπὸ 6.2.2018 ἀνακοίνωσιν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν διὰ τὸ Σκοπιανόν,

Γ) τὴν ἐπιστολήν, τὴν ὁποία εἴχαμε τὴν τιμὴν νὰ μᾶς ἀποστείλῃ τὴν 23.1.2018.

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΙΛΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Α.Ν. ΚΟΥΝΑΔΗ
(Ἐγκατάσταση νέων Ἀρχῶν Τρίτη 16-01-2018)

Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνησι ἀλλὰ καὶ εὔλογο δέος ἀναλαμβάνω τὰ καθήκοντα τοῦ Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας.
Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνησι, διότι τὴν σημαντικὴ αὐτὴ στιγμὴν ἡ σκέψις μου στρέφεται στὰ δύσκολα παιδικά μου χρόνια καὶ στοὺς ἀείμνηστους γονεῖς μου γιὰ ὅσα μὲ μεγάλες θυσίες, ἂν καὶ ἐνδεεῖς καὶ ἀναγκεμένοι, γενναιόδωρα μοῦ προσέφεραν σὲ καιροὺς χαλεποὺς ἰδιαίτερα μάλιστα ἡ διὰ βίου σκληρὰ δοκιμασθεῖσα μητέρα μου καὶ ἡ πολυπαθὴς μὲ μεγάλο φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀείμνηστος ἀδελφή μου, ποὺ μοῦ μετάγγισαν τὴν βαθειὰ καὶ ἔμπρακτη πίστι τους στὸ Θεῖο, στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὶς αἰώνιες ἀξίες τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ. Μὲ ἰδιαίτερη ἐπίσης συγκίνησι, διότι διακεκριμένοι συνάδελφοι μοῦ ἐνεπιστεύθησαν τὸ ὑψηλὸν αὐτὸν λειτούργημα πρὸς τοὺς ὁποίους ἐκφράζω καὶ πάλι τὶς ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστίες μου.
Μὲ εὔλογο δὲ δέος, ἀναλογιζόμενος τὸ βάρος τῆς εὐθύνης τοῦ ὕπατου αὐτοῦ ἀξιώματος, τὸ ὁποῖον ἐκόσμησαν προσωπικότητες τῶν Ἐπιστημῶν, τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν κατὰ τὴν λαμπρὴ πορεία τοῦ πρώτου πνευματικοῦ ἱδρύματος τῆς χώρας. Εἶμαι ἰδιαίτερα εὐτυχής, διότι διαδέχομαι στήν Προεδρία τὸν διακεκριμένο συνάδελφο, κορυφαῖο οἰκονομολόγο καὶ πρώην Πρωθυπουργὸ μὲ τὸν ὁποῖον κατὰ τὴν ἐνιαύσιαν θητείαν μου ὡς Ἀντιπρόεδρος εἶχα μιὰ εἰλικρινῆ, γόνιμη καὶ ἁρμονικὴ συνεργασία. Θὰ μείνῃ ζωηρὴ στὴν μνήμη ὅλων τῶν συναδέλφων ἡ ἐκ μέρους του ἥρεμη, διαλλεκτικὴ καὶ πάντοτε καλὰ προετοιμασμένη διεύθυνση τῶν συνεδριῶν τῆς Ὁλομελείας καὶ τῆς Συγκλήτου. Τὸν συγχαίρω γιὰ τὴν ἄψογη προεδρική του θητεία καὶ τὴν πολύτιμη προσφορά του στὴν Ἀκαδημία προεχόντως σὲ θέματα οἰκονομικά. Θερμὰ δὲ τὸν εὐχαριστῶ γιὰ τοὺς ἐπαινετικοὺς γιὰ τὸ πρόσωπόν μου λόγους ποὺ εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ μοῦ ἀπευθύνῃ.
Θέλω νὰ ἐλπίζω στὴν πολύτιμη συνεργασία τῶν ἀξιοτίμων μελῶν τῆς Συγκλήτου στὴν ὁποία μετέχει καὶ ὁ ἀγαπητὸς συνάδελφος τῆς Β΄ Τάξεως καθηγητὴς κ. Στ. Ἠμελλος, τὸν ὁποῖον συνοδεύουν οἱ θερμὲς εὐχὲς ὅλων μας γιὰ τὴν σημερινὴ ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ὡς Ἀντιπροέδρου. Ἰδιαίτερα ἀποβλέπω στὴν συμπαράσταση τοῦ Γ. Γραμματέως κ. Β. Πετράκου ἡ μακρὰ πείρα τοῦ ὁποίου θὰ συνδράμῃ στὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τοῦ νέου Προεδρείου καὶ στὴν εὐόδωση τῶν σκοπῶν τῆς Ἀκαδημίας. Θεωρῶ ἐπίσης αὐτονόητη καὶ τὴν συμπαράσταση τοῦ Διοικητικοῦ Προσωπικοῦ μὲ τὴν πολύτιμη ἐμπειρία του στὴν ἐπιτέλεση τοῦ δυσχεροῦς ἔργου ποὺ ἡ Ἀκαδημία τοῦ ἔχει ἐμπιστευθῆ.

Κυρίες καὶ Κύριοι,
Εἴθισται κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ὁ νέος Πρόεδρος νά ἐκθέτῃ ὅλως συνοπτικῶς τὶς σκέψεις καὶ προθέσεις του γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ Ἱδρύματός μας, καὶ προεχόντως τὴν διαφύλαξη τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας, τῆς Ἱστορίας, τοῦ Ἑλληνορθόδοξου οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας πολιτισμοῦ μας, τῶν ἐθνικῶν μας παραδόσεων. Παράλληλα ἡ προσπάθεια ὅλων μας θὰ πρέπῃ νά ἑστιασθῇ στὴν προώθηση τῆς ἔρευνας σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς μέσῳ τῶν 14 ἐρευνητικῶν μας Κέντρων, 7 Γραφείων καὶ τοῦ ΙΙΒΕΑΑ, διοικουμένου ἀπὸ 5μελές Συμβούλιο Ἀκαδημαϊκῶν μὲ Πρόεδρο τὸν ἱδρυτὴ καὶ δημιουργό του καθηγητὴ κ. Γρ. Σκαλκέα ποὺ ὑπῆρξε καὶ μέντοράς μου. Τό ΙΙΒΕΑΑ, ὅπως προαναφέρθηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο κ. Λ. Παπαδῆμο ἤδη ἐπεκτείνεται μὲ νέο κτήριο ἐξατομικευμένης ἰατρικῆς 20.000 τ.μ. Ἀποφασιστικὴ ἦταν ἐπίσης ἡ συμβολὴ τοῦ κ. Σκαλκέα στὴν ἀνακαίνιση τοῦ Μεγάρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ στὴν ἔκδοση τοῦ ἐπίτομου Χρηστικοῦ Λεξικοῦ τῆς Ἀκαδημίας. Ἡ ἐμβληματική του προσωπικότητα ἔχει θέσει ἀνεξίτηλη τὴν σφραγίδα της μὲ τὴν τεράστια προσφορά του στὴν Ἀκαδημία, στὴν Ἰατρικὴ καὶ γενικότερα στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ὄχι μόνο.
Τὸ ἐπίπεδο τῆς ἔρευνας δὲν ἀποτελεῖ μόνο τὸν δείκτη πολιτισμοῦ μιᾶς χώρας ἀλλὰ συγχρόνως εἶναι μοχλὸς γιὰ τὴν ἀνάκαμψη καὶ πρόοδο τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καὶ συνακόλουθα γιὰ τὴν ἀναπτυξιακή της πορεία. Ἡ περιορισμένη ὅμως χρηματοδότηση στὴν ἔρευνα, ἡ ἔλλειψη ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς, καταλλήλων χώρων καὶ βοηθητικοῦ προσωπικοῦ ἀποτελοῦν σοβαρὰ προβλήματα ποὺ δυσχεραίνουν τὴν πραγματοποίηση ἔργου ἀναλόγου τῶν δυνατοτήτων τοῦ ὑπηρετοῦντος ἐρευνητικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ. Καίριας βεβαίως σημασίας γιὰ τὴν προώθηση τοῦ καθόλου ἔργου τῆς Ἀκαδημίας εἶναι ἡ προσέλκυση ἀξίων ὑποψηφίων γιὰ τὴν κάλυψη τῶν, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, 20 περίπου κενῶν θέσεων Ἀκαδημαϊκῶν.
Ὁ χρόνος δέν ἐπιτρέπει νὰ ἀναφερθῶ σὲ ἄλλα θέματα καὶ ἀγκυλώσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν λειτουργία τῆς Ἀκαδημίας. Θὰ ἦταν οὐτοπία ὁ νέος Πρόεδρος κατὰ τὴν βραχύτατη θητεία του νὰ καταπιασθῇ μὲ τὴν ἐπίλυση τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων προβλημάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ἵδρυμά μας. Ὡστόσο, θεωρῶ εὔλογο καὶ σῶφρον νὰ ἑστιάσω τὴν προσπάθειά μου στὴν προώθηση μόνον ὁρισμένων θεμάτων καίριας σημασίας. Θεμάτων σχετιζομένων μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῆς βασικῆς ἀποστολῆς τῆς Ἀκαδημίας, σύμφωνα μὲ τὸ Ἄρθρο Πρῶτο τοῦ Ὀργανισμοῦ της, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων χώρων γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία της. Τὸ πρῶτο θέμα ἀφορᾶ στὸ Ἱστορικὸ Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τοῦ ὁποίου ἡ ἔκδοση ξεκίνησε τὸ 1933 καὶ μόλις πρόσφατα ἐξεδόθη ὁ 6ος τόμος (ποὺ περιλαμβάνει τὸ 1/3 τοῦ γράμματος Δ), τὸ δὲ δεύτερο θέμα ἀφορᾶ στὴν κατασκευὴ τοῦ πολυορόφου κτηρίου ἐπὶ τῶν ὁδῶν Σίνα καὶ Βησσαρίωνος ποὺ προορίζεται γιὰ τὴν στέγαση τῶν διεσπαρμένων σὲ διάφορα κτήρια τῶν Ἀθηνῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀκαδημίας. Δὲν ἔχω ψευδαισθήσεις ὅτι οἱ δύο αὐτοὶ στόχοι, ἀπὸ μακροῦ περιπεσόντες εἰς λήθην, εἶναι ἰδιαίτερα φιλόδοξοι καὶ δυσχερῶς ἐπιτεύξιμοι, ὁπωσδήποτε δὲ μὴ πραγματοποιήσιμοι στὸν ἕνα χρόνο τῆς θητείας μου. Ὡς πότε, ὅμως, αὐτὰ τὰ ἐξέχουσας σημασίας ἔργα θὰ λιμνάζουν ; Φρονῶ ὅτι εἶναι καιρὸς πλέον νὰ ξεκινήσῃ ἡ δρομολόγησή τους καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή ὀφείλουμε ὅλοι νὰ ἀφιερώσουμε τὶς δυνάμεις μας. Ἀξίζει νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν δύο αὐτῶν μεγαλόπνοων ἔργων, ζωτικῆς ὅμως σημασίας γιὰ τὴν Ἀκαδημία. Ἐὰν ἀγωνισθοῦμε, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Μπέρτολτ Μπρέχτ, μπορεῖ καὶ νὰ χάσουμε, ἀν δὲν ἀγωνιστοῦμε εἴμαστε ἤδη χαμένοι !
Συμπληρώνοντας τὶς λίγες αὐτὲς σκέψεις καὶ προτάσεις θεωρῶ σκόπιμο νὰ τονίσω καὶ τὴν ἀνάγκην τῆς πρὸς τὰ ἔξω ἐπικοινωνίας τῆς Ἀκαδημίας γιὰ θέματα μείζονος κοινωνικῆς σημασίας – καὶ ὄχι μόνον. Ἡ Ἀκαδημία ὀφείλει νὰ ἐνωτίζεται τὰ μηνύματα τῆς κοινωνίας, νὰ μὴ σιωπᾷ καὶ νὰ δημοσιοποιῇ τίς θέσεις της σὲ ἐκπλήρωση τοῦ πνευματικοῦ της χρέους, δικαιώνοντας, στὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ καὶ τὶς προσδοκίες ὅσων εὐλόγως ζητοῦν τὴν ἡγετικὴ παρουσία τῆς Ἀκαδημίας στὰ δρώμενα τῆς χώρας. Ἰδιαίτερα μάλιστα σήμερα μὲ τὴ βαθειὰ καὶ πολύπλευρη οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ κρίση ποὺ διέρχεται ἡ χώρα. Κρίση ὀφειλόμενη ὄχι μόνον στὴν ὀλέθρια κακοδιαχείριση τῆς χώρας τὶς τελευταῖες 10ετίες ἀλλὰ καὶ στὸ σοβαρὸ ἔλλειμμα Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας μὲ ὅλα τὰ παρεπόμενα ἀπαξίωσης θεσμῶν, ἀξιῶν, ἰδανικῶν καὶ ἐθνικῶν παραδόσεων ποὺ ἀπετέλεσαν τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο στήριξης, συνέχειας, ἐπιβίωσης καὶ μεγαλουργίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἔχει λάβει ἐπανειλημμένως κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 2000 ἰσχυρὲς θέσεις γιὰ σοβαρὰ θέματα μέσῳ διακηρύξεων κατόπιν ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας ἢ μέσῳ ἀνακοινώσεων Ἀκαδημαϊκῶν ποὺ ἀφοροῦν στὴν γλώσσα, τὴν ἱστορία (π.χ. μὲ τὸ περιβόητον βιβλίον ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ μὲ τὰ περὶ Συνωστισμοῦ στὴν Σμύρνη), ἐθνικοῦ χαρακτῆρα (γιὰ τὸ Κυπριακό, τὸ Σκοπιανό, τὸ πρόβλημα τῆς Θράκης).
Καὶ κάτι ἀκόμη : Ἡ συνέπεια, ἡ διαφάνεια, ἡ ἀξιοκρατία, ἡ ἀριστεῖα καὶ ὁ σεβασμός στὸν ἰδρυτικὸ νόμο καὶ στὸ ἔθος τῆς Ἀκαδημίας θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἀποτελοῦν πρώτιστο μέλημά μου ὅπως καὶ κατὰ τὴν προηγηθεῖσα 20ετῆ περίπου θητεία μου στὸ πνευματικὸ αὐτὸ ἵδρυμα. Καὶ μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς θὰ προχωρήσω τώρα στὴν ἀνάπτυξη τοῦ θέματός μου:
ΛΙΚΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΙ ΚΙΟΝΕΣ
ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΒΑΡΕΑ ΣΩΜΑΤΑ
Ἕνα εὑρηματικό εὐσταθὲς δομικό σύστημα
ἀρχαίας τεχνολογίας.

ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 6/02/18

Με αφορμή ερωτήματα προς την Ακαδημία Αθηνών για το ποια είναι η θέση της σχετικά με το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων, που επανήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Ακαδημίας εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η Ακαδημία Αθηνών παρακολουθούσα αδιαλείπτως το εθνικής σημασίας αυτό θέμα, έχει κατ’ επανάληψη διατυπώσει δημοσία τις θέσεις της με βάση αδιάσειστα ιστορικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά δεδομένα. Επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων πρέπει να είναι η τροποποίηση του Συντάγματός του, η εγκατάλειψη των αλυτρωτικών διεκδικήσεων (σχολικά βιβλία, γεωγραφικοί χάρτες, αγάλματα Μ. Αλεξάνδρου, κλπ.) και της οικειοποίησης της ιστορίας, του πολιτισμού και των συμβόλων της χώρας μας. Ο τόπος εγκατάστασης ενός λαού -και μόνον- δεν είναι προσδιοριστικός της ταυτότητάς του. Η παρατεινόμενη εκκρεμότητα δεν είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών». http://www.eleftherostypos.gr/ellada/186502-paremvasi-akadimias-athenon-gia-to-skopiano/

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΣ

23 Ἰανουαρίου 2018 Ἀγαπητέ κ. Ἀναγνωστόπουλε,

Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση διάβασα τὴν ἀπὸ 15/1/2018 εὐγενική σας ἐπιστολὴ γιὰ τὴν ὀνομαστική μου ἑορτὴν καὶ τὰ συγχαρητήριά σας μὲ τὶς ἐκ βάθους καρδίας συνοδευτικές σας εὐχὲς ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων μου ὡς Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας.
Σᾶς εὐχαριστῶ ἐπίσης γιὰ τὰ ἐπαινετικά – ἀν καὶ καθ’ ὑπερβολήν – σχόλια γιὰ τὴν ταπεινότητά μου ποὺ εἴχατε τὴν καλοσύνη νὰ μοῦ ἀπευθύνετε. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι προσπαθῶ ἁπλῶς νὰ πράξω τὸ καθῆκον μου σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ ποὺ μοῦ μετάγγισαν ἡ σκληρῶς δοκιμασθεῖσα ἀείμνηστη μητέρα μου καὶ ἡ πολυπαθὴς μὲ μεγάλο φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀείμνηστη ἀδελφή μου.
Ἐκτιμῶ ἰδιαίτερα τὶς προσπάθειές σας γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ὑπέρτατων ἑλληνικῶν ἀξιῶν ποὺ ἀπετέλεσαν τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο γιὰ τὴν συνέχιση, στήριξη, ἐπιβίωση καὶ μεγαλουργία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ πολυετεῖς, ἐπίμονες καὶ ἄοκνες αὐτές προσπάθειές σας, τὸ βαθύβληστο ἀγωνιστικό σας σθένος γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ μεγολόπνοου ὁράματός σας μὲ τὴν ἀμέριστη συνδρομὴ τῶν ἀναρίθμητων φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐν τέλει θὰ βροῦν τὴν πολυπόθητη δικαίωση.
Θὰ εἶμαι πάντοτε συμπαραστάτης στὸ θεάρεστον ἔργον σας στὸ πλαίσιον βεβαίως τῶν καταστατικῶν σκοπῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας τοὺς ὁποίους ἐτάχθην νὰ διακονῶ.
Εὔχομαι σὲ σᾶς καὶ τὴν ἐρίτιμη σύζυγό σας ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δίνῃ ὑγεία, φώτιση καὶ δύναμη γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ μεγαλεπήβολου ἔργου σας.
Καλὴ χρονιὰ καὶ δημιουργικὸ τὸ νέο ἔτος 2018 !
Μὲ πολλὴ ἐκτίμηση Α.Ν. Κουνάδης
* http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1257———-16118—-13318

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *