ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74 -ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ – ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΟΠΩΣ ΡΗΤΩΣ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΞΩΜΩΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

20.1.2018
Ἐν συνεχείᾳ τῶν προηγουμένων ἀναρτήσεων μας, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν εἰς τοὺς ἑλληνοψύχους συμπατριώτας μας εἰς τὰ ἀκόλουθα:

Ἐμφανεστάτη εἶναι ἡ ἀνομολόγητος ἀδιαφορία – ῥαστώνη (δηλαδὴ ἡ παθητικὴ ἀποδοχὴ τῶν σημειουμένων τραγικῶν γεγονότων ἐθνικῆς σημασίας καὶ ἡ ἠθελημένη ἀδράνεια) τῆς ἰθυνούσης τάξεως, πολιτικῆς, πολιτειακῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς θρησκευτικῆς, περὶ τὰς ἀναγγελλομένας συγκεντρώσεις, ἀφορώσας εἰς τὸ σοβαρώτατον ἐθνικὸν ζήτημα, τὸ ὁποῖον ἀκριβῶς ἔχει ἀνακύψει συνεπείᾳ τοῦ διαφαινομένου κινδύνου νὰ ἀπεμποληθῇ τὸ ἀδιαφιλονί-κητον (ἀδιαμφισβήτητον) ἑλληνικώτατον ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, ἤτοι ἡ ἑλληνικὴ ἱστορικὴ συνείδησις.
Ὰφ᾽ ἑτέρου ὁρατὴ εἶναι ἐκ μέρους ἀναρχικῶν κύκλων ἡ ἀπειλὴ διοργανώσεων ἀντισυγκεντρώσεων – ἀντισυλλαλητηρίων, κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν καὶ ὥραν καὶ τόπον, κατὰ τὸν ὁποῖον λαμβάνουν χώραν αἱ προαναφερόμεναι συναθροίσεις.

 

Εἰς χρηστὰ κράτη δικαίου ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ὄχι μόνον δὲν ἐπιτρέπει ἀντισυλλαλητήρια καὶ λοιπὰς ἑστίας συρράξεων, ἀλλὰ τὰς ἀποτρέπει, διότι ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται. Μόνον εἰς «μπανανίες», ὅπως ἡ Ἑλλάς, λαμβάνουν χώραν τοιαῦται σκόπιμοι παρεμβάσεις, οὕτως ὥστε νὰ ἀποτρέπωνται εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοὶ καὶ Ἑλλην;oψυχοι ἀπὸ τοιαύτας παλαϊκὰς συγκεντρώσεις.

Συνεπῶς κρίνεται ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ (ἀπαραίτητον) αἱ πατριωτικαὶ ὀργανώσεις νὰ ἀποστέλλουν καταγγελτικὰ τηλεγραφήματα πρὸς τοὺς ἁρμοδίους, κατὰ τόπους, εἰσαγγελεῖς, αἰτούμενοι τὴν ἄμεσον ἀπαγόρευσιν ἀντισυγκεντρώσεων εἰς ὅλας τὰς πόλεις τῆς Ἐπικρατείας.

Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, ἐγκυμονεῖται ἄμεσος ὁ κίνδυνος νὰ εἰσβάλλουν οἱ, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἀντισυγκεντρούμενοι κατὰ τῶν φιλησύχων οἰκογενειῶν ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων καὶ καθηκόντων των καὶ νὰ ὑποστοῦν πιθανῶς καὶ τὰς δυσαρέστους συνεπείας ἐκ τῆς πιθανῆς ρίψεως παρὰ τῆς Ἀστυνομίας χημικῶν – δακρυγόνων, πρὸς καταστολὴν τῶν προμηνυομένων «λαοθαλασσωδῶν» συγκεντρώσεων.

Ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαρμόσουν οἱ ἰθύνοντες τὸ φασιστικὸν καὶ σατανικόν των σχέδιον καὶ νὰ ἐμποδίζουν τὴν ΑΘΡΟΑΝ προσέλευσιν τῶν πολιτῶν διὰ τοῦ καταχθονίου ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ αὐτοῦ σχεδίου των.
Πρέπει νὰ ἐφαρμόζωνται ἐπὶ τέλους οἱ Νόμοι, ὄχι ὅπως βολεύονται οἱ ἰθύνοντες ἀλλὰ ὅπως ἐπιβάλλει τὸ Σύνταγμα καὶ νὰ ἀπαγορεύωνται τὰ ἀντισυλλαλητήρια.

Οὐδεὶς νὰ μὴ πτοηθῇ.

21.1.2018 Ἅπαντες οἱ βορείως τῆς Λαμίας νὰ σπεύσουν εἰς τὸ συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης.
Οἱ νοτίως τῆς Λαμίας εἰς τὸ συλλαλητήριον τοῦ Αἰγίου, τὸ ὁποῖον διοργανώνει ὁ ἑλληνόψυχος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος.
Ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ ἐτόνιζεν «φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους»!!!…

Ἐμεῖς, τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς ἰδεολόγοι εἰρηνοποιοί, καλοῦμεν τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς χριστιανοὺς καὶ ἑλληνοψύχους, νὰ προσευχηθοῦν ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἐν πρώτοις ὅμως τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ ὅλα τά «δεκανίκια» του καὶ τά «ἑξαπτέρυγα» του, διότι κατήντησαν ἀδίστακτα ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!!!…
Μακάρι, ὁ Θεός «νὰ κάνῃ» τὸ θαῦμα του καὶ νὰ μὴ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ παροιμία ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ.
Ἀντὶ νὰ πρωτοστατοῦν καὶ νὰ μιμῶνται τὸν Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, τὸν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον μέχρι καὶ τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ ὅλων τῶν μαχητῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους, πολεμοῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Δι᾽ αὐτοὺς εἶπεν ὁ Θεάνθρωπος:
α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14).
β) «…κινδύνοις …., κινδύνοις …., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).
γ) « ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. ». (Ίωάν. 16, 2)
δ) «…ὅλους τοὺς χλιαροὺς θὰ τοὺς ξεράσω ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως…» (Ἀποκάλυψις 3, 16).

Κάτω οἱ σύγχρονοι Ἰοῦδαι.
Κάτω οἱ ἐξωμόται.
Ζήτω ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία.
Ζήτω ἡ ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ οἰκογένεια.
Ζήτω αἱ αἰώνιαι ἠθικαὶ καὶ πνευματικαὶ ἀξίαι τῆς φυλῆς
μας – τοῦ ἑλληνικοῦ γένους.
Ζήτω ἡ Δημοκρατία.
Ζήτω ἡ κοινωνικὴ γαλήνη καὶ ἡ εἰρήνη.
Κάτω ἡ διχόνοια καὶ αἱ κοινωνικαὶ ἀναστατώσεις.
Ζήτω μία ἀκεραία καὶ ἐλευθέρα Ἑλλάς.

* https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1240-2018-01-20-17-29-56

 

 

 

http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2018/01/blog-post_207.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *