ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ ΑΘΗΝΑ 4.2.18 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

7.2.18 *

Αἰσθανόμεθα πολὺ μεγάλην χαρὰν, διότι μὲ τὰς μικρὰς δυνάμεις μας συνετελέσαμεν ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον εἰς τὴν μεγάλην ἐπιτυχίαν τοῦ μεγαλειώδους αὐτοῦ συλλαλητηρίου.

1. Ἡ κοσμοσυρροὴ ἦτο ἀνεπανάληπτος. Τοῦτο ἐπιβεβαιοῦν καὶ ξένα ἔγκυρα καὶ σοβαρὰ εἰδησιογραφικὰ πρακτορεῖα. Πολλοὶ ὑπολογίζουν τὸν κόσμον εἰς τὰ 3.000.000. Ἀντικειμενικῶς ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἑλληνόψυχοι πατριῶτες εἶχαν καλύψει τὴν Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τὸ Χίλτον, τὴν Πανεπιστημίου καὶ Σταδίου μέχρι τὰ Προπύλαια, Κλαυθμῶνος καὶ Ὁμόνοιαν, τὴν Βασ. Ἀμαλίας μέχρι τὸ Μουσεῖον τῆς Ἀκροπόλεως – Συγγροῦ μέχρι Φίξ, τὴν Ἑρμοῦ μέχρι τὸ Θησεῖον, Καραγεώργη Σερβίας καὶ Μητροπόλεως μέχρι τὸ Μοναστηράκι, παρ᾽ὅλον ὅτι τὰ περισσότερα μεγάφωνα εἰς τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ καὶ ἄλλα μέρη δὲν εἶχαν καλὸν ἦχο, ἤ δὲν εἶχαν καθόλου ἦχον, διότι δυστυχώς δὲν εἶχεν δώσει τὴν ἄδειαν ὁ Δήμαρχος κ. Καμίνης!!!… Ἦτο τόσον ἀσφυκτικῶς πλήρη τὰ πεζοδρόμια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ λιποθυμήσουν δεκάδες ἄνθρωποι.
Ἐπίσης ἡ μεγαλυτέρα ἑταιρεία τηλεθεάσεως εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἡ AGB ἀνέφερεν ὅτι: « ἕνα ἑκατομμύριο περισσότεροι πολίτες σὲ σχέση μὲ τὴν προηγούμενη Κυριακή εἶδαν τηλεόραση ! Συγκεκριμένα, ἐνῷ τὸ ἀντίστοιχο τρίωρο τὴν Κυριακὴ 28.1.2018 “πέρασαν” ἀπὸ τὴν τηλεόραση 4.173.097 τηλεθεατές, τὴν 4.2.2018 ὁ ἀριθμὸς ἦταν 5.213.822!!».

2. Βέβαια τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον, ἐφ’ὅσον δὲν ἐπέτυχεν πλήρως νὰ κατατρομοκρατήσῃ τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνοψύχους πατριώτας μὲ τὰ ἐξηγορασμένα τηλεοπτικὰ δίκτυα, δηλαδὴ μὲ τά «χαζοκούτια»νὰ διαδίδουν, ὅτι θὰ ὑπάρχουν ἀντισυλλαλητήρια καὶ κίνδυνος συρράξεων καὶ διὰ νὰ μὴ ἐξευτελισθοῦν πλήρως, ἠναγκάσθη ἡ Ἀστυνομία νά «παραδεχθῇ» ὅτι ἦσαν 140.000 διαδηλωταί…
Ὁ κύριος Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν προφανῶς ἔλαβεν ἐντολὴν ἀπὸ τά «ἀφεντικά»του, νὰ διορθώση καὶ τὴν μετριοπαθεστάτην ἐκτίμησιν τῆς Ἀστυνομίας, ἡ ὁποία ἔλαβεν ἐντολὴν ἀπὸ τὸν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν νὰ περιωρίση τὸν ἀριθμὸν εἰς 140.000 καὶ ἐνεφανίσθη ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν γενναιόδωρος καὶ ἀφήρεσεν ταχυδακτυλουργικῷ τῷ τρόπῳ 20.000 ἑλληνόψυχους… Μάλιστα δέ, διὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὰς ἀλχημείας του ἔστειλεν τὸ ἑλικόπτερον τῆς Ἀστυνομίας νὰ καταναλώνῃ καύσιμα καὶ νὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαὸν νὰ λαμβάνῃ φωτογραφίας πολὺ ἐνωρὶς ἢ μετὰ τὸ συλλαλητήριον καὶ νὰ προβάλῃ ὀλίγα ἄτομα. Λογικώτατον εἶναι οἱ ἑλληνόψυχοι νὰ μὴ εἶχαν διανυκτερεύσει εἰς τὴν Πλατείαν Συντάγματος καὶ λοιπὰς πλατείας, καθ’ ὅτι εἶχεν φροντίσει ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργὸς τῆς Ἀστυνομίας νὰ δημιουργήση πανικόν, ὅτι θὰ ὑπάρχουν ἀντισυγκεντρώσεις τῶν γνωστῶν – ἀγνώστων, ὅτι θὰ ὑπάρχουν συμπλοκαὶ καὶ ὅτι θὰ χυθῇ αἷμα!!!…
Ὅμως ὁ Θεὸς «ἀγαπᾶ τὸν κλέπτη, ἀγαπᾶ καὶ τὸν νοικοκύρη».
Ὁ κύριος Ὑπουργὸς ἔδωσεν ἐντολὴν εἰς τὴν Ἀστυνομίαν του νὰ μὴ προδοθοῦν καὶ πρὸς τοῦτο προφανῶς ἡ ἐντολή του ἦταν αὐστηροτάτη, ἐὰν ξεχνοῦσαν νὰ ἀλλάξουν τὴν ὥρα, καὶ ἐδιορθώθη καὶ αὐτὴ διὰ νὰ μὴ φαίνεται ὅτι τὸ ἑλικόπτερον ἐλάμβανε φωτογραφίας τὸ πρωὶ καὶ τὸ βράδυ, ὅταν ὁ κύριος ὄγκος τοῦ συλλαλητηρίου εἶχεν ἀποχωρήσει.
Ὁ ἄλλος Ὑπουργὸς ἔδωσεν ἐντολὴν εἰς τοὺς «χαραμοφάηδες» τῆς ΕΡΤ (συρφετὸς ὁλόκληρος ἀπὸ ἀφισσοκολλητὲς καὶ τεμπέληδες τῶν συνδικάτων καὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας) νὰ διαδώσουν ὅτι ἡ κοσμοσυρροὴ αὐτὴ ἦταν κάτω ἀπὸ 100.000.

3. Αὐτὰ τὰ λίαν ἀποτρεπτικὰ συνθήματα καὶ ἄλλα πολλὰ τοῦ «ράδιο – ἀρβύλα», τὰ υἱοθέτησαν καὶ διπλοὶ πράκτορες τοῦ ἐχθροῦ τῶν ἁγνῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας καὶ τὰ διέδιδαν παντοῦ καὶ ἐδημιούργησαν φοβίαν, διὰ νὰ μὴ προσέλθουν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν Πλ. Συντάγματος. Ἀκόμη καὶ εἰς ἐμᾶς συνεβούλευον νὰ μὴ προσέλθωμεν. Διὰ νὰ μὴ ἀνέλθωμεν καὶ ἐμεῖς εἰς τὴν ἐξέδραν καὶ μιλήσωμεν δι’ ἕν λεπτὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Καὶ τοῦτο, διότι ὁ διπλὸς πράκτωρ δὲν ἔλαβεν τὰ 70.000 εὐρώ, τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦσεν ὡς συμμετοχήν μας εἰς τὸ συλλαλητήριον!!!…
Μὲ αὐτὰς τὰς ἀνεντίμους ψευδολογίας τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας, παρεσύρθη δυστυχῶς καὶ ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ συλλαλητηρίου «νὰ κατεβάσῃ πολὺ τὸν πῆχυ». Ὅμως οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν, ἀσφαλῶς δὲν θὰ εἶχαν ὑπ’ ὄψιν των τὰς τεραστίας ἐκτάσεις ἀπὸ τὸ Μουσεῖον Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Φὶξ μέχρι καὶ τὰ Προπύλαια – Κοραή, Πλατεῖαν Κλαυθμῶνος, Πατήσια, Ὁμόνοιαν, Ἁγίου Κωνσταντίνου, Πειραιῶς μέχρι Πλατεῖαν Κουμουνδούρου, Θησεῖον καὶ πολλοὺς ἄλλους δρόμους ἐνδιαμέσως τῶν μεγάλων λεωφόρων καὶ ὁδῶν.
Ἄν δὲν εἶχαν δράσει ἀμέσως ἤ ἐμμέσως οἱ ἀργυρώνυμοι διπλοὶ πράκτορες, θὰ εἴχαμε ὁπωσδήποτε περάσει τὰ 3.000.000.

4. Τὸ «ράδιο – ἀρβύλα»ἔδρασεν δυστυχῶς λίαν ἐπιτυχῶς καὶ ἀρνητικότατα ἐναντίον τοῦ συλλαλητηρίου μας. Κρίμα, διότι δὲν εἴχαμε εἰδικὰ μαγνητόφωνα, διὰ νὰ καταγράφωμεν τὰς ἰδιοτελέστατες ἐκφράσεις των πρὸς δημιουργίαν πανικοῦ. Τότε θὰ ἐξεσκεπάζοντο αὐτοὶ οἱ διπλοὶ πράκτορες καὶ θὰ ἐγλυτώναμε ἀπὸ τὰς λασπολογίας των καὶ τὰς ψευδολογίας των!!!…

5. Εἰς ὅλα τὰ πολιτισμένα μέρη καὶ τὰ χρηστὰ κράτη δικαίου ἀπογορεύονται αὐστηρότατα αἱ ἀντισυγκεντρώσεις, διὰ νὰ προλαμβάνωνται αἱ συρράξεις. Ὅμως εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὄχι μόνον ἐγκρίνονται καὶ συνδράμονται αἱ ἀντισυγκεντρώσεις, ἀλλὰ καὶ ἐπιβαρύνεται καὶ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς διὰ τὴν μισθοδοσίαν τῶν ντόπιων καὶ ξένων μισθοφόρων, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνατίθεται ἡ ἐντολὴ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά»!!!…
Εἰς οὐδεμίαν εὐημεροῦσαν χώραν καὶ χρηστὴν κοινωναν δὲν ὑπάρχουν τοιαῦται αἰσχρόταται ἀθλιότητες. Μόνον εἰς τήν «Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν καθολικώτατα διαμαρτυρομένων», ὅπου «δουλεύουν τὰ ἄλογα νὰ τρῶνε τὰ ξεσαμάρωτα γαϊδούρια , τὰ ὁποῖα εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν, εἰ μὴ μόνον νὰ κλωτσοῦν», βασιλεύουν ὅλαι αἱ ἀπίθαναι πιθανότητες καὶ αἱ πιθαναὶ ἀδιανόητοι καὶ αἰσχρόταται συμπεριφοραί!!!….
Διὰ τοῦτο δὲν προλαμβάνομε νὰ λέγωμε μίαν φοράν: «Δόξα τῷ Θεῷ» πρέπει νὰ «σκούζωμε δισεκατομμύρια φοράς: Παναγιά μου, βόηθα». Καὶ βεβαίως εἰς τοιαύτας αὐθορμήτους καὶ βραχυπροθέσμους διοργανώσεις καὶ δράσεις δὲν ἀποφεύγονται νά « ἀλωνίζουν» καὶ διπλοὶ πράκτορες καὶ νὰ λαμβάνουν τεράστια ποσὰ ἀπὸ τοὺς ἐντολεῖς των, καθὼς καὶ νὰ ἐκβιάζουν καὶ ἀπαιτοῦν καὶ ποσὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἰδεολόγους, ἔχοντες λάβει τὴν ρητὴν ἐντολὴν ἀπὸ τοὺς καθοδηγητάς των νὰ κάνουν δολιοφθοράν. Αὐτοὶ οἱ διπλοὶ πράκτορες ὑπῆρξαν καὶ εἶναι οἱ πλέον ἐπικίνδυνοι κατάσκοποι καὶ δολιοφθορεῖς. Ἀν δὲν τοὺς διαγνώσῃ τις ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ δὲν τοὺς ἀπομονώσει, τότε μετατρέπονται αἱ λασπολογίαι καὶ συκοφαντίαι των εἰς νίλας καὶ συμφοράς.
«Ζήτω ποὺ καήκαμε!!!»
«Μόνον τὸ προλαμβάνειν εἶναι ἡ καλυτέρα θεραπεία».

6. Ἀπὸ τὸ συλλαλητήριον ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των, ὄχι μόνον οἱ περισσότεροι πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ καὶ ὁ Πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι τέως Πρωθυπουργοὶ καί «οἱ κλίκες τους», ἀλλὰ προπαντὸς ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος εἶχεν δώσει τὸν λόγον του, ὅτι θὰ προσήρχετο, ἀλλὰ ἔστειλεν τά «ἑξαπτέρυγά» του καὶ τά «δεκανίκια» του, διὰ νὰ κάνουν παντοιοτρόπως σαμποτάζ, ἀμειβόμενα ἁδρότατα. Ἀν ἦταν καμία συγκέντρωσις Μουσουλμάνων, τότε θὰ ἔκρυπτε τὸν Σταυρόν του καὶ θὰ προσήρχετο μὲ στρατιὰν ὁλόκληρον καὶ θὰ τοὺς ηὐλὀγουν, ἐκπληρώνων τὰς ὑποχρεώσεις του διὰ τὰ πολύτιμα δῶρα τῶν Ρότσιλντ, Γκέοργκ Σόρος, οἱ ὁποῖοι δωρίζουν φανερῶς καὶ ἀφανῶς δισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ νὰ εἰσέρχωνται καὶ ριζώνουν οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων καὶ οἱ ἔποικοι ἀκωλύτως!!!…

7. Ἀντὶ ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία καὶ ἰδίως ἡ Θρησκευτικὴ νὰ ἀφυπνήσουν τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα, κρούοντες εἰς αὐτὸ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ νὰ προτρέπουν τὸν λαὸν νὰ παύσῃ νὰ ἀφιονίζεται, νὰ ἀδιαφορῇ – νὰ μὴ σπέρνῃ ζιζάνια, ἀλλὰ καλὴ σπορά, διότι, ἐὰν σπέρνωμεν ἀδιαφορία, θὰ θερίζωμεν ἀνεμοθύελλας καὶ «περίδρομους». Ἐάν «στρώνουμε στραβά, στραβὰ καὶ ἀνάποδα θὰ κοιμηθοῦμε». Ἐνῷ τὸ πλοῖον «ἡ Ἑλλάς» πλέει ὁρμητικῶς εἰς τοὺς βράχους, αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες – «καπετάνιοι» τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πνευματικῆς Ἡγεσίας, εἶναι μεθυσμένοι ἀπό «τὰ φιλιὰ τοῦ Ἰούδα», τὰ ὁποῖα ἀνταλλάσσουν μὲ τὰ τρισάθλια ὑποκείμενα καὶ ὄχι μόνον οἱ ἴδιοι δὲν κηρύττουν συναγερμὸν διὰ κρούσιν πρύμνης, ἀλλά, ἀπεναντίας, ἐμποδίζουν καὶ τοὺς ἄλλους, μέ «τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες» των, νὰ μὴ πηγαίνουν εἰς τὰ συλλαλητήρια:
«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν» (Ματθ. κγ,14).

8. Παρ᾽ὅλας τὰς διαβεβαιώσεις, ὅτι μετὰ τοὺς κυρίους ὁμιλητὰς καὶ τὴν ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θὰ ἠκολούθει χαιρετισμὸς διαφόρων φορέων μόνον δι’ ὀλίγα λεπτά, δυστυχῶς δὲν ἐτηρήθη αὐτὸ καὶ διήρκεσαν οἱ χαιρετισμοὶ τῶν διαφόρων μέχρι καὶ 25 λεπτὰ τῆς ὥρας..

Ἐν τούτοις ἐμεῖς ἐτηρήσαμεν τὸν λόγον μας καὶ διεκόπημεν εἰς τὸ 1,5 λεπτόν!

Ὅσοι δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἀκούσουν αὐτά, τὰ ὁποῖα εἰπώθησαν ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριον τοῦ Συντάγματος τὴν 4.2.2018, ἠμποροῦν νὰ ἰδοῦν εἰς τὸ διαδίκτυον, εἰς τὸν σύνδεσμον:https://www.youtube.com/watch?v=y4MAEuHNciAκt τὸ συντομώτατον video τῶν δύο (2) λεπτῶν καὶ νὰ τὸ ἀναμεταδώσουν εἰς δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας χιλιάδας.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας τὴν ἀφυπνιστικὴν καὶ ψυχαγωγικὴν τηλεόρασιν TV 4E, τὸ live media καὶ πολλὰς ἄλλας τηλεοράσεις, ἱστοσελίδας, face book, twitter καὶ web tv, ὡς παραδείγματος χάριν Ἀχελῶος TV καὶ λοιπὰ σοβαρὰ μέσα ἐνημερώσεως, τὰ ὁποῖα ἀνεμετέδιδαν διὰ μέγα χρονικὸν διάστημα εἰκόνας τοῦ συλλαλητηρίου καὶ τὴν ὁμιλίαν μας.
Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησίαν διὰ τὴν ζωντανὴν μετάδοσιν.

9.Ἐὰν μᾶς ἐπέτρεπαν νὰ ἀναφερθῶμεν καὶ ἐμεῖς εἰς σπουδαιότατα ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα ὑπὲρ τῶν βωμῶν καὶ τῶν ἑστιῶν, θὰ ἀφυπνίζοντο τὰ ἑκατομμύρια ἑλληνόψυχων .

Παρ΄ ὅλα ταῦτα ἐφηρμόσθη τό: «λίγα ἄκουσα, πολλὰ κατάλαβα».
Μετὰ τὴν ὁμιλίαν, πάρα πολλοὶ ἑλληνόψυχοι, τοὺς ὁποίους συναντούσαμε διὰ πρώτην φοράν, ἀπὸ τὰ Χανιά, τὴν Θεσσαλονίκην, τὴν Δράμαν, τὰς Σέρρας, τὴν Ἀθήνα, ἐπιστήμονες καὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, κάθε ἡλικίας, διετράνωναν τὴν πίστιν των εἰς τὴν ἀνάγκην πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος καὶ τὴν ἀμέριστον συμπαράστασίν των.

10.Ἐὰν δὲν περιεκόπτετο καὶ τὸ ἀρχικὸν σχέδιον τοῦ ἐντύπου μὲ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ὅπου συμπεριελαμβάνετο τὸ συμφωνηθὲν κείμενον, μὲ συμπεπυκνωμένην γραφήν, περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – εἰς ἕνα ἔντυπον, τὸ ὁποῖον διενεμήθη εἰς χιλιάδας ἀνθρώπους, «θὰ ἔσπαγε ὁ διάβολος τὸ πόδι του», θὰ ἐνημερώνετο εὐρέως ὁ κόσμος καὶ θὰ διεκόπτοντο αἱ λασπολογίαι καὶ αἱ φρικτόταται συκοφαντίαι κατὰ τοῦ Τάματος!!!…

11.Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἄν μᾶς ἐπιτρέψουν διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μίαν δημοσκόπησιν ἐπὶ ἴσοις ὅροις, δηλαδὴ νὰ ἔχωμεν καὶ ἐμεῖς πρόσβασιν εἰς τὰ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ, τότε ἄνω τοῦ 80 % τῶν Ἑλληνοψύχων καὶ πατριωτῶν θὰ ὑπερψήφιζεν ὑπὲρ τοῦ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἰθύνοντας κατατρεγμένου Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!…

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *