ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η 200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Ἐφέτος συμπληρώνονται 200 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγίου μας. Ἡ ἐπέτειος αὐτὴ εἶναι μέγιστος ἱστορικὸς σταθμός, οὐσιαστικῶς προπομπὸς τῆς ἐπικειμένης 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

200 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ
(22.5.1818 – 2018)

Κυριακὴ 29.4.2018 Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου εἰς τὴν γενέτειραν τοῦ Ἁγίου

1.Ἐὰν δὲν ὑπῆρχεν ὁ Ἅγιος Παῦλος καὶ τὸ λοιπὸν νέφος τῶν Νεομαρτύρων, αὐτὰ τά «παλληκάρια», οἱ Νεομάρτυρες φίλοι τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ ἐτονοῦτο καὶ ἀνεζωογονεῖτο τὸ καθημερινῶς ἐξουθενούμενον ὑπὸ τοῦ ἀφορήτου Μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ τῶν Τούρκων σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν θὰ εἴχομεν οὔτε Ἐθνομάρτυρας. Θὰ ἐφέραμεν τὸ «φέσι» τῶν ὀθωμανῶν καὶ θὰ ἐγινώμεθα γενίτσαροι τοῦ πολυχρονεμένου καὶ πολυχαϊδευομένου Σουλτάνου καὶ δὲν θὰ εἴχομεν οὔτε ἴχνος Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνικῆς συνειδήσεως!!!….

Αὐτοὶ ἐγαλούχουν τοὺς προγόνους μας μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ τοὺς προέτρεπον νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. Τοιουτοτρόπως, οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ ἐξηγέρθησαν ἀναφωνοῦντες:

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία,
γι’αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ
καὶ ἀν δὲν τὰ ἀποκτήσω
τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω;».

Αὐτοὶ οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας «ἔκαναν τὰ κορμιά των κόσκινο», διὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τὸν βαρύτατον μωαμεθανικὸν τουρκικὸν ζυγόν!!!….

2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κύριος Ἀλέξανδρος, πανάξιος συγχαρητηρίων, ἐκήρυξεν τὸ ἔτος 2018 ὡς ἔτος Ἁγίου Παύλου, μὲ πληθώραν καθημερινῶν ἐκδηλώσεων.

Μία ἐξ αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων ἦτο καὶ ἡ μετάβασις μετὰ περὶπου χιλίων Ἀρκάδων καὶ ἡ τέλεσις Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν περίλαμπρον Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν γενέτειραν του, τὸν ὁποῖον ἔχει ἀνεγείρει τὸ Ἵδρυμά μας.

Μακάρι νὰ μιμηθοῦν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Ἀλέξανδρον καὶ ἄλλοι Μητροπολῖται καὶ νὰ ἔχουν τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ νὰ διδάσκουν διὰ τοῦ παραδείγματος τὸν εὐλαβῆ λαόν νὰ ὁμολογῇ δημοσίως Ἰησοῦν καὶ τοῦτον Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν!!!….

 

3. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀλέξανδρος ἐπρότεινεν τὴν Ἀδελφοποίησιν, τῆς Ἀροανίας μετὰ τῆς Τριπόλεως, ὅπου ἐμαρτύρησεν ὁ Ἅγιός μας!!!….

4. Θὰ ἔπρεπε οἱ δύο Περιφερειάρχαι νὰ ἀποδείξουν ἐμπράκτως ὅτι διακατέχονται ἀπὸ φιλοπατρίαν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσχύνωνται διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν καταχθονίων σχεδίων τῆς Ἀλβιῶνος, τὰ ὁποῖα θέτουν φράγματα, αἱ περιοχαὶ νὰ μὴ ἔχουν θάλασσαν εἰς ἀμφοτέρους πλευράς. Ὅμως οἱ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας ἐφαρμόζουν αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν «φίλων» Ἄγγλων καὶ δέχονται νὰ κόβουν ἀπὸ τὴν ἑνιαίαν Πελοπόννησον τὴν Ἀχαΐαν καὶ τὴν Ἠλείαν, διὰ νὰ σχηματίσουν μετὰ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας τὴν Περιφέρειαν Δυτικῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ μὴ εἶναι καὶ ἡ Στερεὰ Ἑλλὰς ἑνωμένη ἀπὸ τὸν Ἀμβρακικὸν μέχρι καὶ τὸν Εὐβοϊκὸν κόλπον. Ὁποία μικροπρέπεια καὶ ἐλεϊνοτάτη ἰδιοτέλεια χάριν ἐλαχιστοτάτων ψήφων, νὰ δέχωνται οἱ πολιτικοί μας αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια!!!….

4.Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀλέξανδρος, παρὰ τὴν ἡλικίαν Ττου, δὲν ὑπέκυψεν εἰς τὰς προτροπάς «περιεργαζομένων» νὰ μὴ μεταβῇ εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα καὶ νὰ καθίσῃ μετὰ τῶν ἱερέων νὰ πάρουν τὸ πρωινόν του των. Πρὸς τιμήν του καὶ ἄξιος ἑκατομμυρίων ἐπαίνων, ἐτήρησεν τὸν λόγον του, προπορεύθη τῆς μικρᾶς Λιτανείας, ἐπροσκύνησεν εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἐξεφώνησεν λόγον μεστὸν πνευματικῶν νοημάτων!!!….

Ἐπίσης δὲν ἀπεσύρθη, ὅπως ἤθελαν μερικοὶ κληρικοί, εἰς τὴν βεράντα, ἀλλὰ ἀπεδέχθη ἀσμένως τὴν πρότασίν μας: «Ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαὸς νὰ καθίσουν εἰς τὴν πλατείαν καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιόν μας».

5. Εὐελπισθοῦμεν ὁ Ἅγιος Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κύριος Ἀλέξανδρος καὶ οἱ προσωπικότητες τῆς Ἀρκαδίας νὰ μὴ παρεξήγησαν τὸ χάος καὶ τὴν τρισαθλίαν κατάστασιν, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐδημιούργησαν μηχανικοί, ἐργολάβοι καὶ «μαστοράντζα»!!!…

Σάββατον 12.5.2018
200η ἐπέτειος τῆς μνήμης τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας.
Ὑπενθυμίζομεν ὅτι δὲν ἑορτάζομεν κανονικῶς τὴν ἑορτὴν τὴν ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου (22 Μαΐου), διότι τὴν 21η Μαΐου ἑορτάζει τὸ ἥμισυ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, τὸ πλησιέστερον Σάββατον.
Ἐφέτος ἀπεφασίσθη νὰ τελεσθῇ ἡ Ἱ. Πανήγυρίς ὄχι τὸ καθιερωμένον πλησιέστερον Σάββατον πρὸς τὴν ἑορτήν, ἐφέτος ἡ 19η Μαΐου, ἀλλὰ τὸ Σάββατον 12 Μαΐου 2018, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ πάντες καὶ τελευταῖοι ἐμεῖς.
Εἰδικώτερον διὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ ἀδελφοὶ Πόντιοι, οἱ ὁποῖοι ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἔχουν τὰς ἑορταστικάς των ἐκδηλώσεις. Θὰ ἔδει νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς χριστιανοῖς», καὶ ὄχι «ἄς βολευτῶ ἐγὼ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἄσε τους νὰ πνιγοῦν…»!!!….

Συμφώνως μὲ τὴν πρόσκλησιν καὶ τὸ πρόγραμμα, τὰ ὁποῖα ἀπεστάλησαν εἰς δεκἀδας χιλιάδας παραλήπτας, κατὰ τὴν πολὺ μεγάλην αὐτὴν ἐπετειακὴν ἱερὰν Πανήγυριν, μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν θὰ γίνῃ μικρὰ λιτάνευσις τῶν ἁγίων λειψάνων, τῆς εἰκόνος καὶ τῶν λαβάρων τοῦ Ἁγίου εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ πλησίον τοῦ γενεθλίου θὰ ἐλάμβανον χώραν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου τοῦ Ἁγ. Παύλου!!!…

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *