ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η 200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΑΙ

 

1. Μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας, ἐπασχίζαμεν διὰ νὰ δημιουργηθῇ τάξις, καθαριότης καὶ εὐπρέπεια μετὰ πολλῶν ἐθελοντῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων σπουδαῖοι ἐπιστήμονες καὶ ἐπώνυμοι ἐπιχειρηματίαι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀκράδαντον πίστιν προσέρχονται ἰδίοις ἐξόδοις, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς, νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Ἅγιον Παῦλον, μέσα εἰς τὸ χάος, τὸ ὁποῖον μᾶς ἐδημιουργοῦσεν μέχρι τὴν τελευταίαν στιγμὴν ἡ «μαστοράντζα». Ἔχοντες ἐπίγνωσιν ὄχι μόνον τῶν θείων ἐντολῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν διδαχῶν καὶ τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων: «ἔργον οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργεῖ εἶ ὄνειδος», ἔκαναν αὐτοὶ οἱ ἐθελονταὶ τὰς βαρυτέρας καὶ δυσκολωτέρας ἐργασίας, ἀποδεικνύοντες ἐμπράκτως ὅτι ἐμφοροῦνται καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ἄκραν ταπείνωσιν!!!….
Εὐελπιστοῦμεν προσεχῶς, πρὶν νὰ ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον, νὰ συγγράψωμεν ἁπλοποιημένον πόνημα ὑπὸ τὸν τίτλον: «τὰ δικά μας παθήματα νὰ γίνουν δικά σας μαθήματα, γιὰ νὰ γλυτώσετε νίλες καὶ συμφορὲς ἀπὸ τὴν μαστοράντζα»!!!….
Διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα, δυστυχέστατα, δὲν ὑπάρχει ὁ σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς ἀλλὰ ἡ καθολικὴ ἡμιμάθεια καὶ λαμβάνουν ἀπολυτήρια καὶ διπλώματα ὅλοι οἱ «ξερόλες»!!!!…

2. Ὅμως αὐτὴν τὴν φορὰν προσελάβαμεν καὶ πολλοὺς μισθωτούς.

 

3. Ἐπειδή, ὅταν δὲν εἶσαι παρών, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποφευχθοῦν ἐλλείψεις, παραλείψεις καὶ ἐλαττώματα, παρ’ὅλον ὅτι ἔπρεπε νὰ εἴμεθα κλινήρεις, ἐν τούτοις εἴμεθα ἐπὶ ποδὸς καὶ ἐπιτηρούσαμεν σπιθαμὴν πρὸς σπιθαμὴν διὰ νὰ προληφθοῦν περαιτέρω ἐλλείψεις, παραλείψεις καὶ ἐλαττώματα, διότι «ἄνευ χωροφυλακεύσεως ἐγένετο οὐδὲν ὀρθόν, ὅ γέγονε»!!!….

4. Παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ἐκκλήσεις μας πρὸς τὴν Ἀστυνομίαν νὰ λάβῃ προληπτικὰ μέτρα, οὕτως ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ ἄνετος διέλευσις ὄχι μόνον τῶν λεωφορείων μὲ εὐλαβεῖς προσκυνητὰς ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὀχημάτων (τουριστικῶν λεωφορείων, συγκοινωνίας, φορτηγῶν μὲ γαλακτοκομικά, οἰκοδομικὰ καὶ ἐν γένει προμηθευτῶν τῶν ἐπαρχιακῶν καταστημάτων καθὼς καὶ τῶν διερχομένων ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων, δυστυχῶς δὲν προσῆλθον οἱ ἀστυνομικοί (ὅπως εἴχομεν συνεννοηθῆ) νὰ τοὺς διαθέσωμεν ἀπαγορευτικά, διὰ νὰ μὴ σταθμεύουν διάφορα αὐτοκίνητα Ι.Χ.
Τοιουτοτρόπως ἕνα λεωφορεῖον ἔπεσε εἰς τὸν χάνδακα!!!…
Ἀποροῦμε δὲ καὶ ἐξιστάμεθα ποῖοι ἰδιοτελεῖς ἤ «σαμποτέρ» ἐδαιμονίσθησαν καὶ συνεκέντρωσαν τοὺς τρεῖς (3) κώνους τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοὺς ἐτοποθέτησαν εἰς τὸ στηθαῖον τοῦ δρόμου!!!… καὶ ποῖοι μᾶς ἔκλεψαν τὰς πινακίδας μὲ ἔνδειξιν τὰ πολυτελῆ κοινοτικὰ ἀφοδευτήρια, κατασκευασμένα καὶ αὐτὰ ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματός μας!!!….

5.Ἐκ πείρας, ἔχομεν διαπιστώσει, ὅτι ξένοι ἐκδρομεῖς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ θρησκευτικὴν εὐλάβειαν, ἀλλὰ συνήθως εἶναι ἀσεβεῖς, φιλοτομαρισταὶ καὶ ἄπληστοι, καὶ διὰ τοῦτο δὲν θέλουμεν νὰ συμμετέχουν τοιοῦτοι ἐκδρομεῖς!!!…

6. Τά «ράδιο ἀρβύλα» ἄρχισαν ἀπὸ τὴν παραμονὴν νὰ ἐνσπείρουν τὸν πανικόν, νὰ μεταφέρωμεν τὰ πάντα εἰς τοὺς στενοὺς ἐσωτερικοὺς χώρους μας, διὰ νὰ ἀποφύγωμεν τὰ δῆθεν ἀκραῖα ἐπερχόμενα καιρικὰ φαινόμενα. Τὰ ἴδια ἐπαναλάμβαναν καὶ τὴν ἰδίαν ἡμέραν.
Εὐτυχῶς δὲν ὑπεκύψαμεν καὶ ὁ δωρεοδότης Θεὸς καὶ ὁ Ἅγ. Παῦλος, διὰ πολλοστὴν φοράν, ἔκαναν τὰ θαύματά των καὶ δὲν ἔπεσεν οὔτε σταγονίδιον βροχῆς ἀπὸ τὰ μεσάνυκτα τῆς παραμονῆς, μέχρι τὰ μεσάνυκτα τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς!!!…

7. Τὸ Γ.Ε.Σ ἐξεπροσωπήθη ἀπὸ τὸν Ταξίαρχον κ. Σπυρίδωνα Ζώην.
Ὅμως αὐτὴν τὴν φορὰν δὲν ἐστάλη ἄγημα, διότι ὁ δρομίσκος, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸν Ναὸν εἰς τὸ γενέθλιον, καὶ πάλιν δὲν τὸν εἶχε φαρδύνει ὁ Δῆμος, ὅπως ἔπρεπε. Αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸν κατὰ τὴν γνώμην εἰδικῶν, διὰ δύο ἐμπείρων ἀτόμων καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ ὄχι μὲ ἐργάτας ψηφοφόρους ἤ μὲ ἀνειδικεύτους ἀλβανοὺς ἐργάτας!!!…

8. Ἐπίσης αὐτὴν τὴν φορὰν ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των, ὄχι μόνον ὁ Περιφερειάρχης, ὁ ὁποῖος ἀποφεύγει πάντοτε νὰ μεταβαίνῃ εἰς χώρους θρησκευομένων, ἀλλὰ μεταβαίνει μόνον εἰς γλέντια, χοροὺς καὶ πανηγύρια, ὅπου ὑπάρχουν καὶ ψηφοφόροι του, ἀλλὰ ἀπουσίασαν ἐπίσης καὶ οἱ τοπικοὶ παράγοντες διαφόρων ὀργανώσεων καὶ φορέων!!!…

9. Καὶ αὐτὴν τὴν φορὰν δὲν προσῆλθαν εἰς τὴν μικρὰν λιτανείαν Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, μὲ τὴν δικαιολογίαν ὅτι εἶναι ἠλικιωμένοι καὶ κουρασμένοι!!!…

Ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους κ. Παναγιώτης Ρήγας, ἀπὸ τὴν Καλαμάταν, 97 ἐτῶν, καὶ ἄλλοι συνομήλικοι του ἀπὸ τὴν Βόρειον Ἑλλάδα καὶ τὰς νήσους, ταξειδεύοντες ἀπὸ τὰ βαθύτατα χαράματα ἔμειναν μέχρι τὸ ἀπόγευμα συμπνευματιζόμενοι μὲ ἄλλους ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς χριστιανούς…
«Ἰδοὺ δὴ τὶ καλόν, ἤ τὶ τερπνόν, ἀλλ᾿ ἤ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὀ αὐτό»(132 Ψαλμός).

10. Ἐνῷ ἀπὸ ἀρχὰς τοῦ ἔτους 2018, ὅλοι ἐνημερώθησαν ὅτι θὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου τὴν 12.5.2018 καὶ ἀπὸ ἀρχὰς Ἀπριλίου 2018 ἐκοινοποιήθη καὶ ἐπίσημως μὲ τὰς ἀποσταλείσας προσκλήσεις, οἱ δύο ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον εἰς τὸ γενέθλιον τελικῶς, δὲν μᾶς ἐτέλεσαν τὰ ἐγκαίνια, ἰσχυριζόμενοι ὅτι δὲν τὸ ἐγνώριζαν, διὰ νὰ φέρουν καὶ τὸ σχετικὸν εὐχολόγιον.
Μὲ ὀλίγους λόγους, ὁ διάβολος, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν προσπαθεῖ νὰ μᾶς ἐμποδίσῃ εἰς ὅλα τὰ εὐρεπῆ καὶ θεάρεστα!!!…

11. Δυστυχῶς, δὲν προσῆλθον καὶ κληρικοὶ νὰ τραγουδήσουν τὰ εὐπρεπῆ, σεμνὰ καὶ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγούδια τῆς φυλῆς μας.

12. Προσεπάθουν δὲ νὰ μᾶς ἀποσπάσουν καὶ τὸν π. Χρῖστον Κυριακόπουλον εἰς τὰ πολυτελείας γεύματά των.

Παρὰ ταῦτα ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος μαζὶ μὲ τὸν σπουδαῖον καὶ εὐγενῆ καὶ ἀνιδιοτελῆ παίκτην τοῦ παραδοσιακοῦ κλαρίνου, κ. Κων/νον Ζαφειρόπουλον ἀπὸ τὴν Κέρτεζη Καλαβρύτων παρέμειναν εἰς τό «καθῆκον» των καὶ ἀκούραστοι καὶ ἀνιδιοτελῶς ἔδωσαν τὸν καλύτερον ἑαυτόν των!!!….

Συνεπλήρωσαν τὴν καλλιτεχνικὴν πανδαισίαν τὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖον «Ἁγία Τριάς» Ἰλίου μὲ τὸ ὡραιότατον καλλιτεχνικὸν πρόγραμμά των, μὲ δημοτικοὺς χοροὺς ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ὀρφανοτροφείου κ. Μιλτιάδη Μαΐστρου καὶ τὴν καλλιτεχνικὴν διεύθυνσιν τῆς κ. Μαρίας Φίλη.

13. Μετὰ τὴν 14.40 ὥρα ἄρχισαν νὰ ἀποχωροῦν οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ καὶ μόνον αἱ «τουρίστριαι» (εἶχαν προσκληθῆ ἀπὸ ἄλλον φορέα) ἐξηκολούθησαν νὰ τρώγουν καὶ νὰ πίνουν βουλιμίως, τόσον πολὺ ὥστε ὑπέφεραν ὑπὸ τῆς πολυφαγίας καὶ τῆς οἰνοποσίας. Τὰ δυστυχισμένα πλάσματα ἀκόμη καὶ σήμερον θὰ ὑποφέρουν, διότι εἶναι πιθανώτατα θὰ ὑπέστησαν δυσπεψίαν.

Προσεπάθουν δὲ νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ πώματα τῶν φιαλῶν οἴνου μὲ πώματα φιαλῶν ὕδατος, τὰ ὁποῖα εἶχον μαζί των. Ἀφαιρέθησαν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ αὐτὰ τὰ πώματα διὰ νὰ μὴ δύνανται νὰ μεταφέρουν εὐκόλως τὸν οἶνον μας μαζί των. Κατόπιν τούτου μᾶς παρεκάλουν νὰ τοὺς πωλήσωμεν οἶνον, τὸ ὁποῖον ἠρνήθημεν κατηγορηματικῶς, διὰ νὰ μὴ ζαλισθοῦν καὶ πίπτουν καὶ ἔχωμεν πολλὰ ἀτυχήματα.
Αὐτὰ τὰ ἀτίθασα γύναια ἐπρόδωσαν τὴν ἐλεεινοτάτην ἀνατροφήν των καὶ τὸν ἀσυνείδητον χαρακτῆρα των, φθάνουσαι μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἰσχυρίζωνται ψευδέστατα ὅτι ὑπέφεραν ἀπὸ ἀκατάσχετον διάρροιαν καὶ τροφικὴν δηλητηρίασιν ἀπὸ τὰ ἐδέσματά μας. Δὲν εἶναι νὰ ἀμφιβάλλῃ κανείς, ὅτι ὄντως θὰ ὑπέφεραν, ὄχι ὅμως ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν ἐδεσμάτων μας ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μεγίστην ποσότητα – τὴν κατάχρησιν τῶν εὐγεύστων καὶ φρεσκοτάτων τροφίμων μας καὶ τοῦ οἴνου μας. Ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἐδημιούργησαν ὁλόκληρον θέατρον, ὅτι δῆθεν ἐνοσηλεύθησαν ἀκόμη καὶ εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Καλαβρύτων μὲ ὁροὺς καὶ ὅτι τοῦτο τὸ ἐπεβεβαίει καὶ ὁ ἑστιάτωρ, πενήντα μέτρα ἄνω τοῦ Ἁγ. Παύλου!!!…..
Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ ἐν λόγῳ ἑστιάτωρ νὰ γνωρίζῃ αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα;;;…
Μήπως τὰς συνώδευε παντοῦ;;;
Εἶναι ὅλα αὐτὰ μία σατανικὴ λασπολογία, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὴν σφαίραν τῆς νοσηρᾶς φαντασίας τῶν ἀπλήστων γυναικῶν ἤ μία ἐντελῶς σατανικὴ ὀργανωμένη σπήλωσις τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ κακοήθεις παράγοντας;;;;;…
Θὰ ἐρευνήσωμεν ἐπισταμένως καὶ θὰ ζητήσωμεν ἐξηγήσεις διὰ τὴν ἐν λόγῳ σατανικὴν δυσφήμησιν.

14. Τὸ «ράδιο ἀρβύλα» δὲν ἐπέτυχαν νὰ τρομοκρατήσῃ τοὺς προσκυνητάς, ὅτι δῆθεν θὰ κλείσῃ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μεγ. Σπηλαίου, καὶ τοιουτοτρόπως οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ ἠξιώθηκαν νὰ προσκυνήσουν, διότι ἦτο ἀνοικτά, ὅπως εἶναι τὰ περισσότερα Μοναστήρια, μέχρι τὴν δύσιν τοῦ ἠλίου!!!….

15. Τόσο πολὺ ὁ ἀντικείμενος διάβολος ἐπολεμοῦσεν τὴν ἑορτήν μας, μέχρι τοῦ σημείου καὶ οἱ ὁδηγοὶ τῶν λεωφορείων ἐδυστρώπησαν ἀφαντάστως καὶ ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἤθελαν νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητάς μας νὰ ἀποβιβάζωνται εἰς κόμβους διοδίων ἤ ἑστιατόρια ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ!!!…

16. Παρ’ὅλα ταῦτα, οἱ ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι μας καὶ τὰ μέλη, συνεργάται καὶ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας ἔμειναν καὶ ἐφέτος ἀπὸ ὅλα κατενθουσιασμένοι. Τρισεκατομμυριάκις τὸ δευτερόλεπτον Δόξα τῷ Θεῷ!!!…

Εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἰδίως δὲ τοὺς ἐθελοντάς μας καὶ κυρίως τὸν δωρεοδότην Θεὸν καὶ τὸν Ἅγιον Παῦλον δι’ὅλα!!!…
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-02-13-22-08/2009-09-18-12-44-58/2009-07-31-01-11-40/1267-20

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *