ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η ΑΠΟΦΡΑΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥMΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 17.6.2018 ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ

 

1.Κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἑξάμηνον ἐζήσαμεν τό «σκοπιανὸν πρόβλημα» ἐντονώτατον. Ἀφ’ ἑνὸς μὲν αἱ ἐντόπιοι καὶ διεθνεῖς πολιτικαὶ ζυμώσεις, εἰς βάρος δυστυχῶς τῆς Ἑλλάδος, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ ἀντίδρασις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ὑπὲρ τῆς «Ἑλληνο-Ὀρθοδοξίας».

2. Ὅμως τὸ δόγμα «Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν», εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα νά «ξεφυτρώσῃ» σχεδὸν ἀπὸ τό «πουθενά» μία χώρα – «ἔθνος Μακεδονία», μέ «μακεδονικήν» γλῶσσαν, μέ «μακεδονικὸν πολιτισμόν» καὶ ἕπεται συνέχεια!!!….

3.Ἐπέτρεψαν εἰς τὸν τρισάθλιον καὶ εἰδεχθέστατον ἐγκληματίαν, ἀρχηγὸν τῶν ουτσεκάδων τοῦ Κοσσυφοπεδίου Μουσταφά Σάρνιτς νὰ ἔλθῃ καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ καὶ εἰς τὸ τουρκικὸν προξενεῖον εἰς τὴν Κομοτηνήν μας τὴν ἐξουθενωτικὴν καὶ ἄκρως ἀδύνατον νὰ περιγραφῇ ἀντιχριστιανικὴν στρατηγικήν, τὴν ὁποίαν ἐφήρμοσεν εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιον ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων.
Τὸ τουρκικὸν προξενεῖο Κομοτηνῆς νὰ ἁλωνίζῃ παντοῦ καὶ οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ ἀδιαφοροῦν καὶ νὰ γίνωνται μόνον θεαταὶ τῆς ἐγκληματικῆς πολιτικῆς του!!!….

4. Οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες κυβερνήσαντες τὴν Ἑλλάδα δὲν ἐφήρμοσαν τὸ ἐπὶ ἀμοιβαιότητι καὶ δὲν ἀπέλασαν τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας μωαμεθανοὺς εἰς τὴν Ἀσίαν, ὅπως ἔπραξαν ἀντιστοίχως οἱ «φίλοι» καί «ἑταῖροι» μας τοῦρκοι εἰς τὰς νήσους Ἰμβρον καὶ Τενεδον, εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἀλλοῦ. Τοιουτοτρόπως οἱ Ἕλληνες ἔχουν συρρικνωθῆ εἰς μερικὰς χιλιάδας «κουφάρια», ἐνῷ ἀντιθέτως ὄχι μόνον ἡ Κομοτηνή μας καὶ ἡ Ξάνθη μας ἀλλὰ σχεδὸν καὶ ὅλη ἡ Δυτικὴ Θράκη πνίγεται ἀπὸ τὸν συρφετὸν τῶν μωαμεθανῶν!!!….
Λόγῳ τῆς ἀπραξίας καὶ ἀδιαφορίας τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος ἔχει δημιουργηθῆ τοιαύτη ἀνασφάλεια καὶ ἀβεβαιότης, ὥστε οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες ἀναγκάζονται νὰ πωλοῦν ὅσον – ὅσον τὰς οἰκίας των, τὰ χωράφια των καὶ ἐν γένει τὰς ἑστίες των καὶ νὰ ἀπομακρύνωνται ἀπὸ τὴν Θράκην!!!….

4. Ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθαναν οἱ ἐξ ἀνατολῶν «φίλοι» μας, τώρα αἰσθανόμεθα μεγίστην πίεσιν καὶ ἀπὸ Βορρά, σήμερον μὲν εἰς τὴν Κεντρικὴν Μακεδονίαν, αὔριον εἰς τὴν Βορειοδυτικὴν Ἑλλάδα μας μὲ τοὺς ὑποκινομένους τσάμηδες!!!….
Ἄς ὄψονται Σαμαρὰς καὶ Παπούλιας, οἱ ὁποῖοι ὑπέκυψαν καὶ ἀπεμπόλησαν τὸ casus belli μὲ τὴν Ἀλβανίαν καὶ ἄνοιξαν τὰ σύνορα ἄνευ ἀμοιβαίων παραχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐξωμοτῶν Ἑλλήνων Ντόρας Μπακογιάννη καὶ τοῦ πατρός της, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀντέδρασαν ἐγκαίρως, εὐκαίρως καὶ ἐντατικῶς, πιστεύοντας εἰς τὰ ἐπιχειρήματα τῶν νατοϊκῶν, ἀμερικανῶν, Ἡνωμένης Εὐρώπης κλπ, μὲ τὸ γνωστόν: «Μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια ποιὸς θὰ θυμᾶται τὸ μακεδονικὸ πρόβλημα»!!!….

5. Καὶ ἰδοὺ τὰ δεινότατα ἐπερχόμενα γεγονότα.
Τὸ καταχθόνιον σχέδιον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι νὰ ἀπομονώσουν μεταξύ των τὰς ὀρθοδόξους χώρας καὶ νὰ ἑνώσουν ἁλυσιδωτῶς τὰς μωαμεθανικς. ΄Τοιουτοτρόπως, εἰς τὴν πράξιν, κατασκευάζουν τὸ μωαμεθανικόν τόξον (Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Θράκη, Ἀνατολικὴ Ρωμυλία, Σκόπια, Κοσσυφοπέδιο, Ἀλβανία, Βοσνία, Ἑρζεγοβίνη)!!!….

6. Ἐφθάσαμεν, λοιπόν, τὴν 17.6.2018 νὰ ὑπογραφῇ εἰς τὸ χωρίον Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν, παρουσίᾳ τῶν πρωθυπουργῶν Ἑλλάδος καὶ Σκοπίων Ἀλέξη Τσίπρα καιὶ Ζόραν Ζάεφ, ὑπὸ τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος, Νικολάου Κοτζιὰ καὶ Σκοπίων, ἡ συμφωνία διὰ τὸ ὀνοματολογικὸν τῶν Σκοπίων, δηλαδὴ ἐδόθη εἰς τὰ Σκόπια ἡ ὀνομασία Βόρεια Μακεδονία, εἰς τοὺς κατοίκους ἡ μακεδονικὴ ὑπηκοότης -ἰθαγένεια, εἰς τὴν γλῶσσαν ἡ μακεδονικὴ γλῶσσα. Αἶσχος!!!….

7. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναφερθῇ ἡ ἀποκάλυψις τῆς Ἐφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ τῆς 16.6.2018 (https://www.eleftherostypos.gr/politiki/250642-apokleistiko-bomba-apo-ton-areio-pago-gia-to-skopiano/) ὅτι:«…ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ἀπὸ τὸ 2009 (εἰς τὴν ὁποία εἰσηγήτρια ἦταν ἡ μετέπειτα Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου, ὑπηρεσιακὴ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ νῦν νομικὸς σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα κα Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου), ποὺ ἔκρινε ὅτι «δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και κατά συνέπεια μακεδονικός πολιτισμός και μακεδονική γλώσσα».
Τίθεται τὸ ἐρώτημα, ἡ κ. Θάνου δὲν συνεβούλεψεν τὸν κ. Πρωθυπουργὸν διὰ αὐτὴν τὴν ἀτομικὴν βόμβαν;;;;;…
Μήπως ἀληθεύουν ὅσα λέγει ἡ κ. Σοφία Βούλτεψη (Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΠΡΑ, ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΟΤΖΙΑ http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2018/06/blog-post_42.html) καθὼς καὶ πολλαὶ ἄλλαι ἀφυπνιστικαὶ – ἐνημερωτικαὶ ἱστοσελίδες καὶ ὄχι τὰ ἀφιονιστικὰ καὶ ἐκμαυλιστικὰ μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως;;;…

8.Τὸ ἄκρως εξωφρενικὸν καὶ ἀνήθικον εἶναι ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν ὁ κυβερνητικὸς ἑταῖρος νὰ τονίζῃ (πρὸς τιμήν του), ὅτι δὲν θὰ ψηφίσῃ ἐπικυρώσεις νομοσχεδίου, ὅπου θὰ εἶναι τὸ κύριον ὄνομα Μακεδονία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ Κυβέρνησις μειοψηφίας νὰ ὑποδουλώνῃ καὶ τὰς ἑπομένας γενεάς, προσφέρουσα ἀφειδῶς γὴν καὶ ὕδωρ εἰς τοὺς αἰωνίους ἐχθρούς μας σλάβους!!!….
Παραδείγματος χάριν, ἡ Κυβέρνησις νὰ στερεῖται τήν «δεδηλωμένη» ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν ἡ Κυβέρνησις μειοψηφίας νὰ δεσμεύῃ καὶ τὰς ἑπομένας γενεὰς μὲ αὐτὰς τὰς βραδυφλεγεῖς βόμβας, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς αὐτὴν τὴν κατάπτυστον ἀνθελληνικὴν συμφωνίαν μὲ τὰ Σκόπια!!!….

9. Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν αἱ ἐθνότητες τῶν «φίλων» μας τῶν Σκοπίων, ἤ κάποιοι ἄλλοι παράγοντες ἐμμέσως νὰ ἐπέμβουν ὥστε νὰ μή «τσιμεντωθοῦν» τὰ κεκτημένα!!!….

10. Ὅλα αὐτὰ θὰ ἀπεφεύγοντο, ἐὰν ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας εἶχεν ἴχνος εὐσυνειδησίας, ἤθους, χαρακτῆρος καὶ ἐμιμεῖτο τὸν Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον, τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸν Γέροντα ἀείμνηστον Αὐγουστῖνον Καντιώτην καὶ λοιπὸν νέφος ἀγωνιστῶν ἁγίων πατέρων, καὶ ὑπὸ τύπον τηλεγραφήματος ἀπαιτοῦσεν ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας νὰ μὴ τολμήσουν νὰ ὑποχωρήσουν εἰς τὸ παραμικρόν, διότι θὰ ξεσηκωθῇ ὁ λαὸς καὶ θὰ τοὺς «λιντζάρῃ». Ἀλλά, δυστυχῶς, «ἀετῶν οὐ κολιῶν αὕτη ἡ τράπεζα…»(κολιὸς = καλιακούδα, πτηνόν, τὸ ὁποῖον τρέφεται ἀπὸ τὰ ψόφια).

11. Εἴθε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ προβληματισθῇ καὶ κάνει στροφὴν 180 μοιρῶν, τόσον δι’ὅλα τὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ θέματα, ὅσον καὶ διὰ τὸ ΤΑΜΑ.

12. Εἰς αὐτὴν τὴν ἐθνικὴν ἀναταραχήν, ὑπῆρξεν κάτι πολὺ θετικόν. Οἱ Ἕλληνες, ὡς μία ψυχή, αὐθορμήτως καὶ ἡρωικῶς ἀντέδρασαν εἰς αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια.
Εἴθε νὰ συνεχίσωμεν νὰ εἴμεθα ὁμόψυχοι!!!….

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *