ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΕΓΝΕΣΙΑΣ *

 

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρασκαλεῖ εἰς τὸ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ – ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
εἰς μνήμην γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ἡρώων τῆς
Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
Κυριακὴ 4.3.2018
Ι.ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1.3.2018
1. Πάντοτε εἷς ἐκ τῶν σκοπῶν τῶν φορέων μας ἦτο καὶ εἶναι νὰ πεισθοῦν οἱ ἰθύνοντες, κυρίως τῆς Ἐκκλησίας, κάθε 25η Μαρτίου νὰ συναινοῦν εἰς τὸ νὰ τελοῦνται ἱερὰ μνημόσυνα εἰς μνήμην τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀκόμη καὶ ἀν ἰσχύῃ ἡ φήμη ὅτι οἱ πρόγονοι ἥρωές μας ἀφωρίσθησαν κατόπιν ἀφορήτου πιέσεως τοῦ Σατράπη – Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β’.

2. Μάλιστα δὲ τονίζομεν, ὅτι εἰς τὸ ἐν λόγῳ μνημόσυνον πρέπει νὰ προστεθῇ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ μεγίστου ἀνθρωπιστοῦ, ἀλτρουϊστοῦ, γενναίου καὶ δικαίου Φιλέλληνος Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη, ὁ ὁποῖος ἦτο τρίτος εἰς τὴν ἱεραρχίαν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἄνευ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ὁποίου δὲν ἐπετρέπετο νὰ ἐξοντωθῇ κανείς!!!…

3. Περὶ αὐτοῦ ἔχομεν γράψει ἐκτενέστατα εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή, τεύχη 67 (Ἀπρίλιος – Μάϊος – Ἰούνιος 2016), σελ. 6 – 7 καὶ τεῦχος 68 (Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2016), σελ. 68 – 72 καθὼς καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας:
https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1154-14-10-16—-68-a—-1916–31817–228-
https://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1150-2016-11-22-12-31-09
https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1132-3816———
καὶ εἰς τὸ ἄρθρον μας «Ὁ Χατζὴ Χαλὶλ μνημονεύεται καὶ ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον Ἀκαδημαϊκὸν Κων/νον Δεσποτόπουλον»https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1145-30816———a—- καὶ
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=yBAzUrbtCnI.

4.Ἐπειδὴ αἱ ἐκκλήσεις μας πρὸς ὅλους τοὺς Δημάρχους καὶ τὰς Τοπικὰς Αὐτοδιοικήσεις δὲν ἐγένοντο, δυστυχῶς, μέχρι τώρα καταληπταὶ καὶ δὲν ὑλοποιήθησαν, παρακαλοῦνται οἱ ἑλληνόψυχοι συμμετέχοντες τοῦ Μνημοσύνου τῆς 4ης Μαρτίου 2018 νὰ πιέσουν τοὺς Δήμους Ναυπλίου καὶ Ἄργους νὰ ὀνομάσουν ἕνα μεγάλον κεντρικὸν δρόμον ἢ μίαν κεντρικὴν πλατείαν εἰς τὸν μέγιστον εὐεργέτην μας Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη!!!…
Συναγωνισθῆτε ὅλοι μαζί μας, νὰ πείσωμεν τοὺς πανισχύρους ἰθύνοντας νὰ μὴ μᾶς ἐπαναλαμβάνουν τὸ:
«Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;» (Ἰωάν. θ, 34).

5. Παρακαλοῦμεν διαδώσατε τὸ κείμενον μας, διὰ νὰ διαφωτισθοῦν οἱ Πανέλληνες καὶ ὅλοι οἱ Φιλέλληνες, ὥστε νὰ μὴ μένουν εἰς τὴν πλάνην τῶν ἀνιστορήτων διαστροφέων τῆς ἀληθείας δημοσιογραφίσκων καὶ ἐν γένει ἀργυρωνύμων, οἱ ὁποῖοι διαστερεβλώνουν τὴν ἱστορίαν ἰδιοτελῶς. Ἡ σωστὴ καὶ ἀληθὴς Ἱστορία ποτὲ δὲν ἀναθεωρεῖται, ἀλλὰ μεταδίδεται αὐτουσία ἀπὸ γενεὰν εἰς γενεὰν διὰ νὰ ἀφυπνίζωνται οἱ πάντες, ἐφαρμόζοντες τὸ ρητὸν τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας:
«Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν» (Πολυβιος).
6. Τοιουτοτρόπως θὰ παύσουν νὰ τρίζουν τὰ ὁστᾶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ προσευχώμεθα: «Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν»!!!…
* Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας:
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-04-28/1255———-4318–1318

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *