ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τάμα του Έθνους
Από τη Βικιπαίδεια,
την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

(τῶν φρονίμων τὰ παιδιὰ ζυμώνουν πρὶν πεινάσῃ ἡ οἰκογένεια)

1.Ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὑπομιμνήσκομεν (ὑπενθυμίζομεν) εἰς τοὺς φίλους τὸ σπουδαῖον πόνημα τῆς Καθηγητρίας κ. Θεοδώρας Μαρκάτου,

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ
TOY ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
(1830-1930)

εἰς τὸ ὁποῖον ἔχομεν ἐπανειλημμένως ἀναφερθῆ:
Μεταξὺ τῶν ἄλλων, παραδείγματος χάριν καὶ εἰς τὸ τεῦχος 69 καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας
http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1170-231216———69—-.
Τὸ περισπούδαστον αὐτὸ ἔργον μετεφράσθη καὶ εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν.
Ἐξιστορεῖ ὅτι, ἀφ’ὅτου ὅλοι οἱ Πατέρες τοῦ Ἔθνους ὁμοφώνως ἐνέκριναν τὸ Η΄ ΨΗΦΙΣΜΑ τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829, ἔκτοτε Βασιλεῖς, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοὶ τῆς Ἑλλάδος, συμπεριλαμβανομένων καὶ τοῦ Ἀνδρέου Ζαΐμη καὶ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ὠνειρεύοντο πανηγυρικοὺς ἑορτασμοὺς διὰ τὰ 100 ἔτη τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Ὅμως αὐτοὶ οἱ μακροχρονίως προγραμματισμένοι ἑορτασμοὶ δὲν ἐπραγματοποιήθησαν λόγῳ τῆς ἐκστρατείας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν.

Τὸ ἔτος 1928 ἀνεσυστάθη ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον καὶ τὴν 30ην Μαρτίου 1930 ὁ ἐπὶ ἕξ (6) φορὰς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀνδρέας Ζαΐμης κατέθεσεν τὸν θεμέλιον λίθον εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, παρουσίᾳ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου!!!…

2.Ὅμως οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, οἱ σκοταδισταί, μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν ἐδημιούργησαν «κλίκες» καὶ ὅλα τὰ «συντρόφια» ἐμαρτύρουν ἐκ περιτροπῆς, ὁ εἷς διὰ τὸν ἕτερον, ὅτι ἦτο μέγας ἀντιστασιακός. Αὐτοὶ οἱ «ἀρχισύντροφοι» κατέλαβον καίριας θέσεις καὶ ὑπερεφαλάγγισαν τοὺς λεγομένους ἐθνικόφρονας, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν εἶχαν ἰδανικά, ἀλλὰ ἐκόπτοντο νὰ καπηλεύωνται τὴν «ἐθνικοφροσύνην». Αὐτὰ τά «συντρόφια» προσπαθοῦν νὰ κατακυριεύσουν τῶν πάντων καὶ νὰ ἰσοπεδώσουν τὰ πάντα!!!…
Ὅσοι ἀκόμη εἶναι ἰδεολόγοι καὶ κρατοῦν ἀντίστασιν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν χαρακτηρίζονται ὑπ’αὐτῶν τῶν «σοσιαλ- ληστῶν» ὡς «ὀπισθοδρομικοί, καθυστερημένοι, ρατσιστές, φασίστες, χουντικοί» καὶ παρόμοια ἐμετικά, σατανικὰ φληναφήματα!!!…

Αὐτοὶ οἱ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί», οἱ ἐξηγορασμένοι ἀπὸ τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, ἐφαρμόζουν τὴν πολιτικὴν τοῦ Goebbels καὶ ἐνορχηστρωμένως ρίπτουν ἀφθονωτάτην λασπολογίαν καὶ κατασυκοφαντοῦν καὶ διασύρουν τοὺς ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους!!!…

Πρὸ πολλοῦ φροντίζουν καὶ κόπτονται διὰ κατασκευὴν μωαμεθανικῶν τεμένων, διὰ τὴν περίθαλψιν τῶν ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων, δωρίζοντες εἰς αὐτοὺς δημοσίας καὶ ἐκκλησιαστικὰς ἐκτάσεις.

3.Ἀλλὰ διὰ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὄχι μόνον δὲν παραχωροῦν οὔτε μίαν σπιθαμὴν γῆς, ἀλλά «σαμποτάρουν» παντοιοτρόπως, τόσον οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτείας – Διοικήσεως ὅσον καὶ οἱ τῆς Ἐκκλησίας ταγοί (ἰθύνοντες).

4.Ὁ ἀνώτατος ἀρχων κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ὄχι μόνον δὲν καταδέχεται νὰ μᾶς ἀκροασθῇ διὰ 5 λεπτὰ τῆς ὥρας, ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ ἐπὶ τῶν ἐγγράφων μας, ἐνῷ ἡ κειμένη νομοθεσία ἐπιβάλλει τὸ βραδύτατον ἐντὸς ἑξήντα (60) ἡμερῶν νὰ ἀπαντῶνται τὰ αἰτήματα τῶν πολιτῶν καὶ εἰς περίπτωσιν ἀρνητικὴν νὰ εἶναι ἡ ἀπάντησις ἀπολύτως θεμελιωμένη!!!…
Μάλιστα δὲ δὲν καταδέχεται οὔτε ἕν (1) λεπτὸν τῆς ὥρας νὰ παρουσιασθῇ εἰς τὸ τηλέφωνον εἰς Νομικὰ Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου.
Ἀντιθέτως δὲ εἰς «ἀρρώστους» ἀνθρώπους, νὰ ζητᾷ συγγνώμην, διότι δὲν παρευρέθη εἰς τὸν γάμον των, προσκαλῶν αὐτοὺς εἰς τὴν Προεδρίαν νὰ τοὺς φιλοξενήσῃ.

O Tempora ! O mores !

«Τὶ περιμένεις» ὅμως ἀπὸ ἕνα ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος, ὅταν τὸ 2008 ἐκαίγετο ἡ Ἀθήνα, ὁ κ. Παυλόπολος ἐνεφανίζετο εἰς τὰ Μ.Μ.Ε. καί, ὡς προϊστάμενος τῶν ὀργάνων καταστολῆς καὶ ἐπιβολῆς τῆς τάξεως, ἐτόνιζε: «ἐδώσαμε ἐντολή στὰ ὄργανα τῆς καταστολῆς καὶ τῆς ἐπιβολῆς τῆς δημοσίας τάξεως νὰ μὴ κτυπᾶν τοὺς νεαρούς»!!!!…

Ἀντιθέτως, ἡ Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἀλέκα, νὰ ἐτόνιζεν: «μὴ χαϊδεύετε τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων»!!!…
Ποῖος ὡμιλοῦσε μὲ περισσότερον σώφροσύνην, ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν – Δημοσίας Τάξεως καὶ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατία ἤ ἡ Ἀλέκα;;;…
Βέβαια τότε τοῦ ὑπεγράφη γραμμάτιον καὶ τὸ ἐν λόγῳ γραμμάτιον εἰσεπράχθη, νὰ ψηφισθῇ ὡς ἀνώτατος ἄρχων μὲ 380.000 Εὐρὼ τὸ χρόνον ἀποζημίωσιν καὶ νὰ εἶναι εἰς τὰ πολυτελέστατα ἀνάκτορα μὲ τὰ πάντα δωρεάν!!!…

5.Ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ χριστιανοὶ ἀγωνιοῦν διότι, τὀσον καιρόν, δὲν ἀρχίζει ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος.
Ὅμως, οἱ φίλοι ἀναγῶσται τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς γνωρίζουν τὸν ἀγῶνα μας νυχθημερὸν καὶ τὰς τεραστίας σατανικάς δυσκολίας.
Ἐπειδὴ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου – τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, ἐπιβάλλουν αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις εἰς τὰ πειθήνια ὄργανά των νὰ μὴ τὸ ἐπιτρέψουν!!!…

6. Διατὶ Ἕλληνα ραγιά, δὲν ἀντιλαμβάνεσαι, ὅτι, ἐνῷ οἱ ἥρωες τοῦ 1821 ἔκαναν τὰ σώματά των «κόσκινο» διὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τὸν βαρύτατον ὀθωμανικὸν ζυγόν, ἐσκλαβώθημεν ἀμέσως εἰς τὸν καισαροπαπισμόν, τὸν προτεσταντισμὸν ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, τὸν οἰκουμενισμόν, τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων, τὴν παγκοσμιοποίησιν, τοὺς σοσιαλ-ληστάς, τοὺς σιωνιστάς, τοὺς μασώνους καὶ γενικῶς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις;;;;;…

Ἄς ἀντισταθῶμεν, ἄς προσευχηθῶμεν, ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ τὸ Μέγα θαῦμα διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, πρὸς καταισχύνην ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Φίλοι, πῆτε τα «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, διὰ νὰ πάψουν νὰ τρίζουν τὰ ὀστᾶ τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 


Κατωτέρω δημοσιεύουμε ἕν ΔΩΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΝ WIKIPEDIA
Παρακαλοῦμεν διαδώσατε τὸ παρὸν παντοῦ καὶ μὴ ἐφησυχάζωμεν, διότι θὰ εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

 

 

Τάμα του Έθνους
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Το Τάμα του Έθνους ήταν υπόσχεση των Ελλήνων επαναστατών του 1821 προς τον Χριστό για την ανέγερση ενός Ιερού Ναού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό. Eμπνευστής του τάματος θεωρείται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος και το πρότεινε στους συναγωνιστές του, ενώ ο ίδιος μεσολάβησε επί δυναστείας του Όθωνα προκειμένου να εκδοθούν δυο σχετικά βασιλικά διατάγματα (1834 και 1838)[1]. Ο Ναός θα ήταν αφιερωμένος στον «Σωτήρα» Χριστό, όπως αποφασίσθηκε με ειδικό ψήφισμα κατά την Εθνική Συνέλευση του 1829[2], εν συνεχεία υπογράφτηκε από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και δημοσιεύθηκε ως διάταγμα στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» με τον τίτλο «Περί ανεγέρσεως Ναού του Σωτήρος εν Αθήναις»[3]. Σαν πιθανές τοποθεσίες για την ανέγερση του ναού, είχαν κατά καιρούς προταθεί το Ζάππειο, ο Εθνικός Κήπος ή το Αττικό Άλσος[4]. Από το 1838 μέχρι το 1968 έγιναν από διάφορες προσωπικότητες πάρα πολλές προσπάθειες («Οι προτάσεις για Πανελλήνιο Ηρώο του Εικοσιένα (1830-1930)», Μνήμων 17(1995), σ. 37-68 της Αναπληρωματικής Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοδώρας Μαρκάτου http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.524. , οι σημαντικότερες των οποίων είναι : α) Του Βασιλέως Όθωνος για περιοχές περί την Πλ. Ομονοίας ή την Πλ. Θεάτρου ή την οδό Πανεπιστημίου, β) του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ το 1870 για την Πλ. Ομονοίας, γ) του Θρασύβουλου Ζαΐμη το 1870 για την Πλ. Ομονοίας, δ) του Δημήτριου Βικέλα το 1908 στον Λυκαβηττό, ε) του Σπυρίδωνος Λάμπρου το 1910 στο Ζάππειο, στ) του Θεμιστοκλή Σοφούλη το 1918, ζ) του Ελευθερίου Βενιζέλου ως Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής για την κατασκευή στον Λόφο Αρδηττού το 1928, η) του Αλεξάνδρου Ζαΐμη ο οποίος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε τον θεμέλιο λίθο του μνημείου την 30.3.1930 στο Πεδίο του Άρεως. Η κατασκευή, ωστόσο, του ναού δεν πραγματοποιήθηκε έως σήμερα, παρότι το θέμα ανακινήθηκε κατά καιρούς[5], με αποκορύφωμα το 1968, όταν θέλησε να το υλοποιήσει η δικτατορία[6] χτίζοντας ένα μεγαλοπρεπές όσο και υπερφίαλο (όπως αμφισβητήθηκε από πολλούς) αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα στην περιοχή του λόφου του Αγχεσμού («Τουρκοβούνια»). Μάλιστα για το σκοπό αυτό συστήθηκε ειδικό ταμείο στο οποίο συγκεντρώθηκαν από δωρεές και άλλες πηγές, 435 εκατομμύρια δραχμές κάτω από συνθήκες που αμφισβητήθηκαν έντονα και το ζήτημα εξέλαβε -μετά την πτώση της χούντας- τη μορφή σκανδάλου[7].Το 2008 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών (ΦΕΚ 853 Β/25.9.1997) http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-02-13-22-08/2009-07-02-13-41-29?showallτο Σωματείο «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους»http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/380———l—-r με σκοπό την πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους, αποκλειστικά με έξοδα του Ιδρύματος και του Σωματείου, χωρίς να διαθέσει η Πολιτεία και η Εκκλησία χρήματα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την 8.6.2012 εξέδωσε σχετική απόφαση http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=1517&what_sub=d_typou , να πραγματοποιηθεί το Τάμα του Έθνους μέχρι την 200η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Ακολούθησαν πολλές άλλες σχετικές εγκύκλιοι της Εκκλησίας της Ελλάδος και άνω των εξήντα Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία της ελλαδικής Εκκλησίας όχι μόνο προφορικώς αλλά και γραπτώς ετάχθη υπέρ της αμέσου πραγματοποιήσεως του Τάματος – του Τάματος Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου. Στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 το θέμα ανακινήθηκε εκ νέου, όταν 16 βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στη Βουλή των Ελλήνων, για να το αποσύρουν όμως, στη συνέχεια, λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν[8].Στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 το θέμα ανακινήθηκε εκ νέου, όταν 16 βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στη Βουλή των Ελλήνων, για να το αποσύρουν όμως, στη συνέχεια, λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν[8].

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82

* Ἀηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1261—-25318-wikipedia——

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *