ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Ἀγαπηταὶ φίλαι καὶ φίλοι μας,

Ἄν δὲν ἀρνηθῆτε νὰ συνεχίσωμεν νὰ σᾶς ἀποστέλλωμεν ἄρθρα μας μέσῳ e mail, εὐελπιστοῦμεν ὅτι θὰ σᾶς βοηθήσωμεν νὰ διευρύνετε τοὺς ὁρίζοντας τῆς ἐνημερώσεώς σας.

Βάσει τῆς νέας νομοθεσίας περὶ προσωπικῶν δεδομένων (Κανονισμὸς GDPR (ΕΕ) 2016/679 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τοῦ Συμβουλίου), ἀπαιτεῖται ἀπὸ τῆς 25ης Μαΐου 2018 ἐπιβεβαίωσίς σας ὅτι ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε ἐνημερωτικὰ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα / emails ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας.
Βεβαίως ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ διατηρήσωμεν τὴν ἐπικοινωνίαν μὲ τοὺς φίλους, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν διευρύνωμεν.
Ὅμως μᾶς εἶναι λίαν δυσχερὲς νὰ ἀπεθυνθῶμεν εἰς ἕνα ἕκαστον ἰδιαιτέρως. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμεν ἀποστείλατε e-mail εἰς τὸ fot_gram@otenet.gr εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴ ὁποίαν δὲν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε ἐνημερωτικὰ e mails ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας, ἐνημερώσατέ μας μὲ τὸ λακωνικὸν σημείωμα: «Δὲν ἐπιθυμοῦμεν».
Ἄλλως θὰ συνεχίσωμεν νὰ σᾶς ἀποστέλλομεν κανονικῶς.

1.Τὸ αἰσχρότατον, ἀπάνθρωπον, ἀνθελληνικὸν κατεστημένον ἄρχισε προφανῶς νὰ ἐνοχλῆται ἐξ ἱστοσελίδων τινῶν,, αἱ ὁποῖαι ὄχι μόνον δὲν παραπληροφοροῦν, ἀλλὰ ἀγωνίζονται νὰ ἐνημερώνουν ὀρθῶς, εὐπρεπῶς, ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ἐφαρμόζουσαι τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸ σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομε».

2.Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνημερώνει καὶ συμβουλεύει:

Α)«Ὁ λόγος τοῦ Θεου οὐ δεδεται» (Πρὸς Τιμόθ. Β΄2, 9)

Β) «ἐγώ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ, 6),

Γ) «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·» (Ἰωάν. ε, 39),

Δ) «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, η, 32),

Ε) « Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ Σοῦ» (Σοφ. Σειρ. δ΄ 28),

ΣΤ) «…καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε». (Ἐφεσ. 5, 11),

Ζ) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37),

Η) «βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἂσοφοι, ἀλλά ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὃτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». (Ἐφεσίους 5,15)

καὶ χιλιάδαι ἄλλαι συμβουλαὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας μας.

3. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων γράφομεν ὅλας αὐτὰς τὰς θείας ἐντολὰς καὶ τὰς σωτηρίους συμβουλὰς τῶν Ἁγίων Πατέρων εἰς τὰ παλαιὰ τῶν ὑποδημάτων μας καὶ ἐξ ἀμέτρου φιλαυτίας, φιλοτομαρισμοῦ, σατανικῆς ὑποκινήσεως, ἔχομεν κατασκεύασει ἕνα τοιοῦτον Χριστιανισμόν, κατὰ τὸν ὁποῖον οἱ πάντες δύνανται νὰ εἶναι Χριστιανοὶ ἐκτὸς τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῶν πιστῶν καὶ τελείων μαθητῶν Του.

4. Ἡ πολιτειακή, πολιτική, διοικητική, δικαστική, πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία μὲ τὰ αἰσχρότατα ἀκροάματα καὶ θεάματα ἔχουν ἀποβλακώσει, ἐκμαυλίσει καὶ ἀποπροσανατολίσει τόσον πολὺ τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὰ «χαζοκούτια» καί μὲ τὰ χημικὰ ἀπόβλητα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιτρέπουν εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις νὰ μᾶς ῥαντίζουν.

Συνεπῶς οἱ ἀνίσχυροι, οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ ἀδύνατοι παραμένουν ἀπαθέστατοι «ὅσες καρπαζιὲς καὶ νὰ φᾶνε».

Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζονται αἱ διαχρονικαὶ παροιμίαι τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ :

Α) «Ὅ,τι σπέρνουμε θὰ θερίσουμε» δηλαδὴ ἀδιαφορία σπέρνουμε, ἀνεμοθύελλας καὶ «περίδρομο» θὰ θερίζωμεν.

Β) «Ὅπως στρώνουμε κοιμόμεθα»!!!!!……

5. Ὡς πρῶτον στάδιον τῆς χαλιναγωγήσεως καὶ τῆς ποδηγεσίας ἰδίως ἐκείνων τῶν ἱστοσελίδων, facebook, twitter, τὰ ὁποῖα μὲ τὴν ὠμὴν ῥεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας «πατᾶνε τὸν κάλο» τῶν τρισαθλίων ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀγωνίζονται νὰ τοὺς κατατρομοκρατήσουν καὶ νὰ τούς «βάλουν» εἰς τὴν θέση των, ἀρχίζοντες μὲ τὴν τρομοκρατίαν καὶ μετὰ μὲ τὰς ἀπειλάς, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀποτελοῦν οἰωνὸν δρακοντίων μέτρων ἀργότερον.

6. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμεν καὶ πάλιν, ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην νὰ μᾶς ἀπαντήσετε, ἂν ἐπιθυμῆτε νὰ συνεχίσετε νὰ λαμβάνετε ἐνημερώσεις παρὰ τῶν φορέων μας:

Α) e-mail μας: fot_gram@otenet.gr

Β) Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή).

Γ) Twitter: @PANEL_TAMA.

Δ) Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

ΣΤ) Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Ζ) Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

καθὼς καὶ

Η) Τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκαιρος καὶ σωστὴ ἐνημέρωσίς μας διὰ κάθε ἀλλαγὴν διευθύνσεως, διότι εἶναι «σκέτο μαρτύριο» δι’ἡμᾶς νὰ πληρώνωμεν τὰ «μαλλιοκέφαλά» μας διὰ ἐκτύπωσιν καὶ ἀποστολὴν τοῦ περιοδικοῦ καὶ μετὰ νὰ τρέχωμεν, παρὰ τὴν προβεβυκυίαν ἡλικίαν μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, εἰς τὰ ταχυδρομεῖα, νὰ φορτωνώμεθα ὡς «χαμάληδες» τὰ ἐπιστρεφόμενα.

Αὐτὸ εἶναι ἕνας «σκέτος σαδισμός»!

Τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τὸ ἀποστέλλομε δωρεάν, τιμῆς ἕνεκεν, εἰς 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

7. Τὴν ταχυπληρωμὴν, τὴν ὁποίαν ἀποστέλλομεν μὲ τὸ περιοδικόν μας εἶναι μόνον δι’ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς στηρίξουν, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐκδίδωμεν περαιτέρω τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», νὰ συνεχίσωμεν τὴν ἔκδοσιν καὶ τὴν ἀποστολὴν αὐτοῦ καὶ νὰ μὴ τὸ ἀναστείλωμεν, ὅπως τὸ ἀνέστειλαν παρὰ πολλοὶ ἐκδόται, ἀδυνατοῦντες νὰ ἀνθέξουν εἰς τὸ ταχυδρομικὸν τέλος, τὸ ὁποῖον μᾶς ἐπέβαλον τὸν τελευταῖον καιρόν, διὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἐλευθέραν κυκλοφορίαν τῶν ἰδεῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

Ἡ φίλη σας «Φωτεινὴ Γραμμή»
Τηλ. 210-3254321

* https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1268——-2352018—gdpr–2016-679
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)
Twitter: @PANEL_TAMA
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *