ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 7 ΕΤΙΑΣ ; ; ; ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

(Ἀναφορικῶς μὲ τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τῆς 7ετίας τῶν Συνταγματαρχῶν)

1. Ἐφ᾿ ὅσον ἡ Πολιτεία, οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι – ἰθύνοντες τοῦ ἁμαρτολώτατου κατεστημένου καὶ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶχαν βούλησιν καὶ δὲν ἐνδιαφέρθηκαν νὰ μάθουν :

α) πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν τελικῶς,
β) εἰς ποῖα πιστωτικὰ ἱδρύματα κατετέθησαν,
γ) πόσα καὶ ποῦ διετέθησαν,

ἠναγκάσθησαν εὐλαβῆ καὶ ταπεινὰ μέλη τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας, ὡς π.χ. ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου π. Ἀντώνιος Κουλούρης, ὁ συνταξιοῦχος κ. Ἠλίας Παπαϊωάννου καὶ λοιποὶ νὰ καταθέσουν μηνυτήριον ἀναφορὰν εἰς τὸν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ εἰς τὸν ἀνακριτὴν ζητοῦντες αὐτὰς τὰς λεπτομερείας.

2. Μεταξὺ αὐτῶν κατέθεσεν καὶ ἡ ἐλαχιστότης μου καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
Ὅμως μερικοὶ κληρικοὶ ἠρνήθησαν μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις νὰ πᾶν νὰ καταθέσουν, λέγοντες π.χ. :
«Δὲν γνωρίζω τίποτε καὶ ὅ,τι γνωρίζω, τὸ γνωρίζω ἀπὸ τὸν Ἀναγνωστόπουλον»…..

Κύριε ἐλέησον!!!!!!!
Ὁ Ἀναγνωστόπουλος δὲν εἶναι εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ οὐδόλως ἐπιθυμεῖ νὰ μείνῃ εἰς τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης καὶ οὐδαμοῦ νὰ ἀναφερθῇ κἂν τὸ ὄνομά του, ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον!!!…

 

Ἀντὶ αὐτοὶ οἱ «εὐλογημένοι» νὰ ποῦν τὴν ἀλήθειαν,
«….γιατὶ τα᾿ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλα
βιά», λέγουσιν αὐτοὶ οἱ δύσμοιροι σατανικὰ φληναφή
ματα ! ! ! . . .

3. Βλέποντες αὐτοὶ οἱ ἀδίστακτοι τὴν ἔλλειψιν βουλήσεως
ἐκ μέρους ἰθυνόντων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἔχουν
φθάσει μέχρι τοῦ σημείου νὰ ψεύδωνται ἀσυστόλως καὶ
νὰ προσπαθοῦν νὰ παραπλανήσουν ἰδιοτελῶς καὶ τὶς
δικαστικὲς ἀρχές, ὡς π.χ. ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ποὺ
καταχρηστικῶς ὀνομάζεται Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος,
διότι καὶ ἐκεῖ, ὅπως καὶ στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑ
λλάδος βασιλεύει ἀπὸ τὸ 1841 καὶ στὴν Τράπεζα τῆς
Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1927 ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ ! ! ! . . .

4. Τὰ διάφορα πιστωτικὰ ἱδρύματα, ὅπως Ἐθνικὴ Τρά
πεζα τῆς Ἑλλάδος, Ταχυδρομικὸν Ταμιευτήριον,
Ἀγροτικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, Τράπεζα τῆς
Ἑλλάδος καὶ λοιπὰ ἀπήντησαν ὅτι δῆθεν ποτὲ δὲν
ὑπῆρχαν καταθέσεις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὰ
πιστωτικά των ἱδρύματα. Μόνον τὸ Ταμεῖον
Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων παραδέχθηκε ὅτι
ὑπῆρξεν λογαριασμὸς καὶ ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ εἰσεπράττοντο
ποσὰ μέχρι τὸ ἔτος 1999. Δέον ἐξετασθῆναι ποῖοι ἦσαν
αὐτοὶ ποὺ εἰσέπρατταν ποσὰ καὶ διὰ ποῖον σκοπόν.
Ἐπίσης εἰς ποίων λογαριασμοὺς ἐνεβάζοντο τὰ ἐν λόγῳ
ποσά. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐντάλματα πληρωμῶν καὶ
ἀντίγραφα τῶν ἐμβασμάτων ἐπιβάλλεται, μετὰ τὴν
ἤδη ἄρσιν τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου ὑπὸ τοῦ Συμβου
λίου Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν, νὰ κατατεθοῦν εἰς τὸν
ἀνακριτήν !!!…

5. Τὸ ἴδιον πρέπει νὰ γίνῃ καὶ μὲ τὰ «θαλασσοδάνεια»
ποὺ ἐδίδοντο ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καὶ Δα
νείων εἰς τὸ τότε ( 1968-1974 ) Τάμα τοῦ Ἔθνους.

 

Ἀφοῦ τὸ Εἰδικὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ εἶχε συνεχῶς δωρεὲς καὶ ἀκόμη δὲν εἶχαν ἀρχίσει τὰ ἔργα, διατὶ ὑπεβλήθη νὰ προσυπογράψῃ συμβάσεις δανειοδοτήσεων καὶ νὰ ἔχῃ τοκοχρεωλύσια ; ; ; Μήπως ἰδιοτελῶς ἰθύνοντες διὰ νὰ ἀξιοποίησουν τὰ λιμνάζοντα κεφάλαια τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων τοῦ τὸ ἐπέβαλαν ; ; ;
Ὅμως τὸ Ταμεῖο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶχε ἰδικά του λιμνάζοντα χρήματα !

Συγκεκριμένως πόσα ποσὰ διετέθησαν ἀπὸ τὸ ταμεῖον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους διὰ δημιουργίαν πράσινου, ἀθλοπαιδιῶν καφετεριῶν, ἑστιατορίων καὶ λοιπῶν χώρων ἀναψυχῆς, δημιουργίαν ἔργων ὑποδομῶν (ὁδῶν, ἠλεκτροδοτήσεως, ὑδροδοτήσεως κλπ. κλπ.) καὶ τὶ δουλειὰ ἔχει τὸ Ταμεῖον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ αὐτὰ τὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ καὶ καλωπιστικὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα εἶναι ὑποχρέωσις τῆς πολιτείας (Ὑπουργεῖα Ὑποδομῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων, Πολιτισμοῦ, Ἀθλητισμοῦ, τῶν Νομαρχιῶν ἤ τῆς Περιφέρειας καὶ ὄχι ἑνὸς ταμείου – κοινωφελοῦς ἔργου, ποὺ εἶχε δημιουργηθῆ γιὰ θρησκευτικοὺς καὶ ἐθνικοὺς σκοπούς;;;…

6. Νὰ κατατεθοῦν λεπτομερῆ ἔγγραφα, ποῖαι καὶ πόσαι ἐκτάσεις ἐδεσμεύθησαν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὶ ποσὰ διετέθησαν διὰ τὰς ἀποζημιώσεις τῶν ἰδιοκτητῶν!!!…

7. Ὅλοι οἱ κοινοὶ θνητοὶ φρίττουν μὲ τοὺς ψευδεστάτους ἰσχυρισμούς τῶν ἰθυνόντων ! ! ! . . .
Πέραν τῶν ἰδίων δωρητῶν καὶ καταθετῶν κάθε μαθητὴς καὶ κάθε δάσκαλος καὶ ἐν γένει ἐργαζόμενος γνωρίζει ὅτι προαιρετικῶς ἤ ἀκόμη καὶ ἀναγκαστικῶς ὑφίσταντο «ἀφαίμαξιν» ὄχι μόνον τῶν μικροποσῶν ποὺ ἔφερον εἰς τὰ θυλάκιά των διὰ τὴν καθημερινὴν ἀγορὰν τροφῶν καὶ ἀναψυκτικῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως παρεκρατοῦντο ἀπὸ αὐτοὺς ποσὰ κατὰ τὴν μισθοδοσίαν των ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὰ ἐν λόγῳ σεβαστὰ ποσὰ κατετίθεντο εἰς

κατὰ τόπους πιστωτικὰ ἱδρύματα, ὡς π.χ. τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου, τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ ὑποκαταστήματα τῶν πλησίον κωμοπόλεων. Ἐκμεταλλευόμενα προφανῶς τὴν ἀδιαφορίαν τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας δίποδα «τρωκτικά» τῶν ἐν λόγῳ πιστωτικῶν
ἱδρυμάτων ἔκαναν «θαύματα»!!! …
Ἐπειδὴ γιὰ τὴν ὅλην ὑπόθεσιν εἶναι λίαν δυσχερὴς ἡ
ἐξονυχιστικὴ καὶ ἀντικειμενικὴ ἔρευνα, διότι κατὰ τὴν
λαϊκὴν ρῆσιν «ὅσα δὲν τὰ ‘φθανε ἡ ἀλεποῦ τά ἄφηνε κρε
μαστάρια» καὶ λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης τάσεως νὰ «κου
κουλώνωνται» σχεδὸν τὰ πάντα, ἐπιβάλλεται μία μεικτὴ
Ἐπιτροπὴ ἀπὸ κληρωτοὺς ὁρκωτοὺς λογιστάς, δικηγό
ρους καὶ οἰκονομολόγους νὰ ἀναλάβουν νὰ ἐρευνήσουν
τούς «λαβυρίνθους» τῶν πιστωτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς
Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ταχυδρομικοῦ Τα
μιευτηρίου, τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Τα
μείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων καθὼς καὶ κυρίως
καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος -ἐπιθεωρητοῦ αὐτῶν «Τραπέζης
τῆς Ἑλλάδος»! ! ! . . .

8.Τέλος πρέπει νὰ κατατεθοῦν παραστατικά,
ἐμφαίνοντα ὅτι κατετέθησαν 50.000 δρχ εἰς ἕκαστον
καταπατητὴν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους διὰ τὴν ἀγορὰν ἑνὸς
διαμερίσματος τεσσάρων (4) δωματίων διὰ τὴν στέγασιν
τῆς οἰκογενείας του. Ἐπίσης νὰ ἐρευνηθῆ
ἐξονυχιστικῶς ἐὰν οἱ ἴδιοι καταπατηταί, μετὰ τοὺς στρατιωτικούς, ἐπέστρεψαν στὸ χῶρο καὶ πόσες ἐκτάσεις ἔχει ὁ κάθε καταπατητὴς ἐπ’ὀνόματι του καὶ ἐπ’ὀνόματι συγγενῶν του ! ! ! . . .

9. Ὡς γνωστὸν μετὰ τὸ 1913, βάσει τῆς κειμένης νομοθε
σίας, οὐδεμία χρησικτησία ἐπιτρέπεται εἰς δημοσίους
ἤ κοινοχρήστους χώρους. Πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν
ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχουν «τσιφλικάδες»! ! ! . . .

10. Ὅλοι οἱ καταπατηταὶ νὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ καταθέ
σουν ἤ μᾶλλον αἱ ἐφορίαι νὰ ἐλέγξουν τὴν περιουσιακὴν

κατάστασιν καθὼς καὶ τὸ ὕψος τῶν ἐτησίων ἐσόδων των, χωρὶς νὰ ἔχουν γίνει εἰκονικαὶ ἤ πραγματικαὶ μεταβιβάσεις τὰ τελευταῖα ἔτη ! ! ! . . .
Οἱ δὲ ἔχοντες ἀκίνητον καὶ κινητὴν περιουσίαν νὰ ἐκδιωχθοῦν ἀμέσως. Διὰ δὲ τοὺς πραγματικῶς ἀκτήμονας καὶ εἰς τὰ ὅρια τῆς πτωχείας εὑρισκομένους καταπατητὰς νὰ ἐρευνηθῇ τὶ ἔκαναν τὰς 50.000 δρχ ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τοὺς Συνταγματάρχας διὰ τὴν ἀγορὰν τεσσάρων (4) δωματίων διὰ τὴν στέγασιν τῶν οἰκογενειῶν των; ; ; . . .
Διὰ ὑστάτην φορὰν νὰ δημιουργηθῇ καὶ πάλι μέριμνα, ἀπὸ τὰς ὑπὸ τοῦ κράτους κατασχομένας οἰκίας νὰ διατίθενται διὰ τὴν ἀποκλειστικὴν στέγασιν τῶν οἰκογενειῶν τῶν πτωχῶν – ἀκτημόνων καταπατητῶν (ἀναλόγως τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας), παρακρατοῦσα ἡ Πολιτεία τὴν ψιλὴ κυριότητα ἐφ’ ὅρου ζωῆς ! ! ! . . .

11. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἐλεχθοῦν σκόπιμαι μεταβιβάσεις τῆς τελευταίας δεκαετίας, διότι ὑπάρχει κίνδυνος ἀετονύχηδες καταπατητὲς νὰ ἔχουν ἐνημερωθῆ καὶ νὰ μὴ ἔχουν τίποτε εἰς τὸ ὄνομά των ! ! ! . . .

12. Ἡ Ἐπιτροπὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀναλάβῃ τὸ θέμα, ἄν θὰ εἶναι μὲ διοριζόμενα πρόσωπα σημαίνει 99,9 % διαιώνισις καί «κουκούλωμα», διότι δὲν ὑπάρχει πραγματικὴ βούλησις τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας! ! ! . . .
Ἀντιθέτως μόνον μία Ἐπιτροπὴ ἐκλεγομένη ἀπὸ εἰδικοὺς καὶ ὄχι διοριζομένη, ὡς κατωτέρω παράγραφος 20, ἐξασφαλίζει κάποιο ἐχέγγυον διὰ ἀντικειμενικὴν ἐξέτασιν καὶ δίκαιον πόρισμα ! ! ! . . .

13. Ἀκόμη καὶ πρὸ ἡμερῶν, κληρικός τις ἔλεγεν ὅτι ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως γνωρίζει ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κυρὸς Γρηγόριος εἶχε ἔλθει εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ κατέθεσεν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος 150.000 δραχμὰς διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν! ! ! . . .

 

Παρομοίως ἔχουν πράξει δεκάδες Ἱεραὶ Μητροπόλεις, ἑκατοντάδες Ἱεραὶ Μοναί, χιλιάδες Ἱεροὶ Ναοί, χιλιάδες Σχολεῖα, χιλιάδες Δῆμοι ἤ Κοινότητες, ἀκόμη εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Ἕλληνες πατριῶται ! ! ! . . .
Τὸ ἄθροισμα τῶν ἐν λόγῳ ποσῶν μαζὶ μὲ τοὺς τόκους καὶ τὴν τεραστίαν ἀγοραστικὴν δύναμιν, τὴν ὁποίαν εἶχαν τὰ χρήματα τότε, συγκεντρώνει μυθικὰ ποσά.

14.Ὁ εὐλαβὴς καὶ φιλεύσπλαχνος Ἑλληνικὸς Λαὸς ἀπαιτεῖ νὰ μάθῃ ποῖοι ἀγύρται καὶ δίποδα «τρωκτικά» διέπραξαν τὸ ἀνοσιούργημα καὶ ἐσφετερίσθησαν τὸ ἱερὸ χρῆμα. Τὰ ἐν λόγῳ ποσὰ εἶναι σημαντικότατα καὶ ἡ προσπάθεια ἐξαπατήσεως τῆς Δικαιοσύνης διὰ ἴδιον ὄφελος πρέπει νὰ ἀποτελῇ μέγιστον κακούργημα, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ παραγράφεται ! ! ! . . .

15. Ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα ἔφερεν τὸν Κων/νον Καραμανλὴν ἀπὸ τὸ Παρίσι, διὰ νὰ ὁδηγήσῃ τὴν χώραν εἰς ἐκλογὰς καὶ ἡ Κυβέρνησις ποὺ θὰ προέκυπτεν νὰ ἐπιλαμβάνετο παντὸς ἐπιστητοῦ, ὁ Κων/νος Καραμανλὴς παρανόμως ἔσπευσεν καὶ ἐξέδωσεν τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 105/8.10.1974 Ν.Δ. (ΦΕΚ 298Α/8.10.1974), διὰ τοῦ ὁποίου κατήργησεν τὸ Ν.Δ. 320/1969 (ΦΕΚ 206Α/18.10.1969), τὸ ὁποῖον ἐν ἐπιγνώσει προφανῶς, τὸ ἐπραγματοποίησεν διὰ νὰ ἐξοφλήσῃ κάποιο «γραμμάτιον του»!!!…

16. Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὸ Ν.Δ. 105/8.10.1974 προέβλεπεν ὅτι ὅλη ἡ περιουσία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἐπήγαινε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν, ὢ τοῦ θαύματος 25 ὁλόκληρα ἔτη (ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι τὸ 1999), κάποιοι προφανῶς ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς εἰσέπρατταν χρήματα ἀπὸ τὸν λογαριασμὸν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων καὶ προφανῶς καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω πιστωτικὰ ἱδρύματα!!!…
Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ἐξονυχιστικὴ ἔρευνα πόσα χρήματα εἶχαν συγκεντρωθῆ τότε γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ εἰς τὸ κάθε πιστωτικὸ Ἵδρυμα τῆς χώρας – ἰδίως εἰς τὰ ὡς ἄνω ρητῶς

 

ἀναφερθέντα (νὰ προσκομισθοῦν καταθετήρια καὶ ἐντάλματα ἀναλήψεων) καὶ ποῦ κατέληγαν τὰ ἐν λόγῳ χρήματα, ἀπὸ ποίους καὶ διὰ ποίους σκοπούς.
Ἐπίσης νὰ ἐρευνηθῆ ἐὰν ὄντως μετεφέρθησαν καὶ ποῦ τὰ χρήματα τοῦ Ταμείου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μετὰ τὴν διάλυσιν αὐτοῦ ὡς τὸ Ν.Δ. 105/8.10.1974 (ΦΕΚ 298Α/8.10.1974) ὥρισεν.

17. Πρέπει νὰ ἐξετασθῆ εἰς βάθος, ποῖοι ἦσαν οἱ ἰθύνοντες νόες, οἱ ὁποῖοι ἔπεισαν τοὺς ἁρμοδίους τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων νὰ δηλώσουν ὁμοθυμαδὸν ὅτι δῆθεν δὲν ὑπῆρχον λογαριασμοὶ καὶ καταθέσεις εἰς τὰ ὡς ἄνω πιστωτικὰ ἱδρύματα. Τοῦτο πρέπει νὰ θεωρηθῆ ὡς ὀργάνωσις «σπείρας» διὰ παραπλάνησιν τῆς Δικαιοσύνης, πρὸς ἴδιον ὄφελος, καὶ αὐτὸ τὸ κακούργημα νὰ μὴ ἔχει παραγραφήν, καὶ διπλάσια ποσά νὰ κατάσχωνται καὶ ἀπὸ συγγενεῖς τῶν ἰθυνόντων μέχρι τετάρτου βαθμοῦ.
18. Ὅλοι οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ὀρθόδοξα καὶ Ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες ἐπιστεύαμε ὅτι ἔχομε νὰ κάνωμε μὲ χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ μᾶς ἦταν ἄκρως ἀδιανόητον νὰ ὑπάρχουν ἀετονύχηδες τῆς διαπλοκῆς, ἀδίστακτοι κομπιναδόροι καὶ νοσφιστὲς τοῦ ἱεροῦ χρήματος ! ! ! . . .

19. Τώρα, ποὺ περιῆλθον εἰς γνῶσιν μας αὐτὰ τὰ στοιχεῖα εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀπευθυνθῶμεν εἰς χιλιάδας φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, προοπτικῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, νὰ ζητήσωμεν στοιχεῖα ποῖοι, πόσα ποσὰ καὶ εἰς ποῖα πιστωτικὰ ἱδρύματα εἶχαν καταθέσει τὶς στερήσεις των τότε γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Τώρα δὲ ποὺ ἀνακύπτουν τὰ στοιχεῖα αὐτὰ νὰ ὑποβάλωμεν καὶ μηνυτηρίους ἀναφορὰς καὶ νὰ βοηθήσωμε τὴν δικαιοσύνην νὰ μὴ πάει καὶ αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις γιὰ «κουκούλωμα».

20.Ὅταν ἡ Ἀνακρίτρια ἐρώτησεν τὴν Τράπεζαν τῆς
Ἑλλάδος, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τονίζουν ὅτι οὐδέποτε
ὑπῆρχεν λογαριασμός, ἀφοῦ ὑπῆρξεν ὁ ὑπ΄ ἀριθμ.
26151/1 λογαριασμός, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος
ἀπήντησεν «συγγνώμη ποὺ δὲν τὸ προσέξαμε, ἀλλὰ ἐν
τῷ μεταξὺ δὲν ὑπάρχει τίποτε, διότι οἱ κατσαρίδες καὶ
τὰ τρωκτικὰ κατέστρεψαν τὰ ἀρχεῖα»!!!…
Ὄντως τρωκτικά, ἀλλὰ ὄχι τετράποδα, ἀλλὰ δίποδα
τρωκτικὰ προσπαθοῦν ἰδιοτελῶς νὰ «θολώσουν τὰ νερὰ»
καὶ νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλοι «παραγραφάκηδες» στοὺς
ἄπειρους «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς
διαπλοκῆς, ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι ἔξω διὰ τῆς
παραγραφῆς !!!….
Δυστυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχομεν πολλοὺς
«ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς
ἐγκλείστους, ἀλλὰ ἐλευθέρους λίαν ἐπικίνδυνους λόγῳ
παραγραφῆς!!!…

21. Ἐὰν κάποιο φτωχαδάκι, εἴτε ὑπάλληλος λαϊκὸς εἶναι
αὐτός, εἴτε παπαδάκι, «θολώσει τὸ μάτι του» λόγῳ
ἀσθενειῶν συγγενῶν του ἢ φίλων καὶ γνωστῶν καὶ
«πέσει στὸν πειρασμόν» καὶ ἀπὸ ἕνα μικρὸ ταμεῖον, ποὺ
διαχειρίζεται, διαθέσει προσωρινὰ διὰ προσωπικήν του
χρῆσιν κάποιον ποσόν, οἱ πάντες ἐπεμβαίνουν καὶ τὸν
πηγαίνουν στὸν Κορυδαλλὸν ἢ ἀλλαχοῦ. Διὰ τὴν
οἰκογένειαν Ρότσιλντ, ἡ ὁποία ἔχει μόνον ἀπὸ τοὺς τό
κους 5 δισεκατομμύρια ἡμερησίως κέρδη, θὰ κάνωμεν
«στραβὰ μάτια» ;;;;…
Ὅταν βλέπομεν τέτοια «παρατράγουδα» ἐπιβάλλεται νὰ
παροξύνεται τὸ πνεῦμα μας, διαπιστώνοντες παντοῦ
βρωμιὰ καὶ ἀηδία καὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζωμεν τὴν θεω
ρίαν τοῦ Ἀναχάρσεως : «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι
ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης, ποὺ πιάνει ὅλα τὰ μικρὰ
ἔντομα καὶ ὅλα τὰ μεγάλα τὰ ἀφήνει – ἢ μᾶλλον τὸ σκί
ζουν καὶ διαπερνοῦν ἀκωλύτως».

22. Συνεπῶς ἐπιβάλλεται νὰ κληθῆ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ λοιπὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα, ὡς π.χ. τὸ πρώην Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο καὶ νῦν Eurobank, ἡ πρώην Ἀγροτικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ νῦν Τράπεζα Πειραιῶς, ἡ Ἐθνικὴ

Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ λοιποὶ ρυθμισταὶ τῶν φαύλων καταστάσεων νὰ δώσουν ὅλα τὰ στοιχεῖα μετὰ τῶν παραστατικῶν σχετικῶς μὲ τὰς ἀπείρους καταθέσεις τῶν ὑγιῶς Ὀρθοδόξων καὶ Ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων διὰ τὸ σκοπὸν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Διότι δὲν ἐπιτρέπεται ὁ κόσμος νὰ τὸ ἔχῃ «τούμπανο» ὅτι εἰς αὐτὰ τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα ἐγένοντο ἀπὸ τὸ 1969 μέχρι τὸ τέλος τοῦ 1973 ἄθροαι καταθέσεις ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν διὰ αὐτὸν τὸν σκοπὸν καὶ τώρα νὰ διατείνωνται ψευδέστατα αὐτὰ τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα ὅτι δὲν ὑπῆρχαν λογαριασμοί! ! ! . . .

23. Ἐφ’ ὅσον ἡ μέχρι τοῦδε ἀλληλογραφία Ἀνακριτοῦ καὶ Πιστωτικῶν ἱδρυμάτων δὲν εὐώδοσεν, ἐὰν ὄντως δὲν ὑπάρχουν ἄνωθεν ἐντολαί «κουκουλώματος», τότε νὰ ἀποφανθῆ τὸ Συμβούλιον Πρωτοδικῶν καὶ Ἐφετῶν, ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ ποτὲ νὰ μὴ ἀρχειοθετηθῆ καὶ κληρωτοί :
Α) τοῦ Σώματος Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος,
Β) Ὁρκωτῶν Λογιστῶν,
Γ) Ἀστυνομικῶν,
Δ) Εἰσαγγελέων,
Ε) Δικαστῶν,
ΣΤ) πρώην Εἰδικῶν Τραπεζιτῶν
νὰ εἰσβάλλουν ἐπ’ἀόριστον εἰς τὰ ἀρχεῖα τῶν ἐν λόγῳ πιστωτικῶν ἱδρυμάτων καὶ νὰ διερευνήσουν διεξοδικότατα τὰς εἰσροὰς καὶ ἐκροὰς ποὺ ἐγένοντο εἰς τοὺς λογαριασμοὺς ὑπὲρ τοῦ ταμείου τοῦ Τάματος του Ἔθνους καὶ ποῦ ἐπῆγαν τὰ ἐν λόγῳ χρήματα.

24. Ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ τῶν κληρωθέντων εἰδικῶν μὲ
«καθαρὰ χέρια» νὰ μᾶς δώσῃ ἐντολή – ἄδεια νὰ δημοσι
εύσωμεν δωρεὰν εἰς ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ Μ.Μ.Ε. ὅλα τὰ στοιχεῖα καταθέσεων ὑπὲρ τοῦ Ταμείου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρὸς ψυχικὴν ἀνακούφισιν τῶν καταθετῶν.
Καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα νὰ διασταυρωθοῦν ἀργότερα.
Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμεν νὰ
ἐκμαιεύσωμεν τὴν ἀλήθειαν, διότι δυστυχῶς οἱ
ἐπιτήδειοι διὰ τὰ «κουκουλώματα», εἶναι ἐμπειρότατοι,
οἱ δὲ Ἀνακριταὶ καὶ Εἰσαγγελεῖς εἶναι δυστυχῶς
ἀνίσχυροι. Διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα εἰς παρομοίας περι
πτώσεις «κουκουλωμάτων» βασιλεύουν οἱ ρήσεις τοῦ
θυμόσοφου λαοῦ :

Α) «τὶς φυλάξει τοὺς φύλακας ; ; ; ; ; »
Β) «τὶς χωροφυλακεύσει τοὺς χωροφύλακας; ; ; ; ;»
Γ) «τὶς ἐλέγξει τοὺς ἐλεγκτάς; ; ; ; ;»
Δ) «τὶς ἐπιθεωρήσει τοὺς ἐπιθεωρητάς; ; ; ; ;».

Αἰτούμεθα τὴν γνωστοποίησιν ὅλων τῶν λογαριασμῶν μετὰ ὅλων τῶν παραστατικῶν των ἀπὸ τὸ ταμεῖο τοῦ Τάματος του Ἔθνους, ὡς τοὺτο ἐδημιουργήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 320/1969 (ΦΕΚ 206Α/18.10.1969).
Ἀθήνα 10.2.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
& ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΟΝ ΕΚΔΟΤΟΥ
Δυστυχῶς δὲν ἔχομεν ἀρκετοὺς ἰδεολόγους, λίαν εὐελίκτους ἐθελοντὰς δικηγόρους, διὰ νὰ παρακολουθοῦν καὶ αὐτὴν τὴν ὑποθεσιν. Ἐμεῖς ἔχομεν πελαγοδρομήσει ἐξ αἰτίας χιλιάδων ἄλλων σατανικῶν ἀντιξοοοτήτων. Θὰ προσπαθήσωμεν νὰ «κλέψωμε» χρόνον καὶ διὰ τοῦτο, ὁπότε θὰ ἐνημερώσωμεν τοὺς ἀγωνιῶντας ἰδεολόγους ….

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΤΑΜΑ»
Πού πήγαν τα 500 εκατ. δρx. του Εράνου της Χούντας ;
Τοῦ Μανώλη Μηλιαράκη 28.2.2017

Μεγάλος θόρυβος, προκλήθηκε, τελευταία, από τα ΜΜΕ για το «Τάμα του Έθνους», με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή σχετικής ερώτησης 18 βουλευτών, προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς, Παιδείας-Θρησκευμάτων και Πολιτισμού. Μάλιστα, ο αρχηγός της Ν.Δ. ανάγκασε τους 16 νεοδημοκράτες βουλευτές που προσυπέγραφαν την ερώτηση να την αποσύρουν!
Η πλειονότητα των Μ.Μ.Ε. αντιμετώπισε το όλο ζήτημα με ειρωνείες, λοιδορίες, καγχασμούς και κυρίως με άμεσο συσχετισμό όσων αγωνίζονται για το «Τάμα» με την Χούντα της 21ης Απριλίου του ’67! Ελαχιστότατα Μ.Μ.Ε., σεβάστηκαν το κοινό τους και έδωσαν εκείνα τα ιστορικά στοιχεία που μαρτυρούν την αλήθεια για το θέμα.
Ο υπογράφων είμαι και μέλος του Σωματείου «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», γνωρίζω επομένως πρόσωπα και πράγματ και κατά συνέπεια είμαι σε θέση να παραθέσω στοιχεία που απεικονίζουν την πραγματικότητα και ο καθένας να εξαγάγει τα συμπεράσματά του.

Ιστορική αναδρομή

1) Η Δ΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων που συνήλθε στο Άργος, τον Ιούλιο του 1829, μετά από πρόταση του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, υιοθέτησης με ομόφωνο ψήφισμά της, αίτημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των άλλων Οπλαρχηγών της Επανάστασης «για την ανέγερση Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού στην Αθήνα, για να εκφράσουν των ευγνωμοσύνη τους προς τον Θεό για την βοήθεια που επέδειξε με τα θαύματά Του για τη σωτηρία του Έθνους μας».
2) Αλλά όχι μόνο ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος επρότεινε και υπέγραψε το Η΄ Ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνελεύσεως 31.7.1829, όχι μόνο ο Όθων, αφού επί τας βασιλείας του εξεδόθησαν τα Βασιλικά Διατάγματα από 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) & (ΦΕΚ 12/11-4-1838) και δεσμεύθηκαν το 1841 και μετέπειτα οι περιοχές:
α) γύρω από την Ομόνοια
β) γύρω από την Πλατεία Θεάτρου
γ) από οδό Αμερικής μέχρι Σίνα και από Πανεπιστημίου μέχρι Ακαδημίας, αλλά και πολλές άλλες προσπάθειες έγιναν για την πραγματοποίηση του Τάματος του Κολοκοτρώνη και των άλλων ηρώων της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, ως π.χ.:
α) Οι προσπάθειες κατά την περίοδο Γεωργίου Α΄ με Θρασύβουλο Ζαϊμη και Τσίλερ.
β) Οι προσπάθειες κατά την περίοδο Δημητρίου Βικέλα στο Λυκαβητό, περίπου το 1900.
γ) Οι προσπάθειες κατά την περίοδο Σπυρίδωνος Λάμπρου στο Ζάππειο.
δ) Οι προσπάθειες κατά την περίοδο Ελευθερίου Βενιζέλου και Θεμιστοκλή Σοφούλη εις Λόφον Αρδηττού-Καλλιμάρμαρο (1918).
ε) Οι προσπάθειες της Ειδικής Επιτροπής Μεγάλου Μνημείου με Πρόεδρο τον Ελευθέριο Βενιζέλο και Γραμματέα τον Ιωάννη Δαμβέργη (1928) και επί Προέδρου Δημοκρατίας Αλεξάνδρου Ζαϊμη εις το Πεδίον του Άρεως μαζί με Ναόν (εγκαίνια 30.3.1930).
3) Ακολούθησε η δικτατορία του Μεταξά, η Κατοχή, ο Εμφύλιος και ο Αγώνας για να μπορέσει να ορθοδοπήσει η καθημαγμένη Χώρα.
4) Αναντίρρητη διαπίστωση: Οι Κυβερνήσεις του νεοελληνικού κράτους δεν αγνοούν το Ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης, αλλά αντίθετα διακηρύσσουν το χρέος τους για την εκπλήρωση του Τάματος των Αγωνιστών του ’21.

Ο δε Ελευθέριος Βενιζέλος αναλαμβάνει προσωπικώς την προεδρία Ειδικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Τάματος. Όμως αλληλουχία εξόχως δυσμενών συγκυριών (Α΄ και Β΄ Παγκόσμιοι Πόλεμοι, Μικρασιατική Καταστροφή, Κατοχή, Εμφύλιος κ.ά.) αναγκάζουν την Ελληνική Πολιτεία να προχωρεί από αναβολή σε αναβολή. Δεν βρέθηκε πάντως καμιά Κυβέρνηση που θα πει ότι το Ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης δεν την δεσμεύει ή ότι το Τάμα έχει εκπληρωθεί ή εν πάσει περιπτώσει δε υφίσταται τέτοιο θέμα σήμερα, αφού έχει παρέλθει 188 χρόνια από την ψήφισή του.

Ο έρανος και το σκάνδαλο

5) Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών ξεκίνησε, πράγματι τις διαδικασίες για την ανέγερση του Τάματος, στα Τουρκοβούνια Αθηνών. Οργανώθηκε μάλιστα Πανελλήνιος Ερανος για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων χρημάτων, ο οποίος απέφερε ένα τεράστιο, για την εποχή ποσόν, της τάξεως των 500.000.000 δραχμών! Η Χούντα εν τω μεταξύ πέφτει και ο «Εθνάρχης», με προεδρικό Διάταγμα τερματίζει κάθε σχετική ενέργεια για το Τάμα. Το σημείο όμως αυτός αποτελεί και ένα από τα πάρα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, οικονομικών, ηθικών και πολιτικών διαστάσεων.
– Πόσα ακριβώς χρήματα είχαν συγκεντρωθεί;
– Ποιος ή ποιοι ήταν νόμω υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους;
– Πόσα χρήματα και για ποιο σκοπό είχαν δαπανηθεί, όταν έπεσε η Χούντα;
– Σε ποιες Τράπεζες είχαν γίνει οι σχετικές καταθέσεις;
– Τι απέγινε το όποιο υπόλοιπο υπήρχε το 1974;
Για το σκάνδαλο αυτό ποτέ δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση από την οποιαδήποτε, μεταπολιτευτική Κυβέρνηση. Αλλά και ποιο από τα Μ.Μ.Ε., που σήμερα εξανίστανται γιατί ξαναγίνεται προσπάθεια υλοποίησης του Τάματος, έθεσε θέμα και ερεύνησε το μέγα σκάνδαλο της διαχείρισης των 500 εκατ. δραχμών;

Έρευνα και αίτημα προς Εκκλησία

Ποια μεταπολιτευτική κυβέρνηση Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και της «πρώτης φοράς Αριστερά», ποιος υπουργός Οικονομικών είχε την ευαισθησία να ανοίξει το σχετικό φάκελο και να τον στείλει στη Δικαιοσύνη; Καμιά και κανένας απολύτως, παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει, εδώ και καιρό, σχετικό αίτημα του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, προέδρου και ψυχής μαζί με τη σύζυγό του Αικατερίνη του Σωματείου «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους». Ο γράφων γνωρίζει πολύ καλά το ζεύγος Ιωάννη και Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου. Τους γνωρίζει για την ανιδιοτέλειά τους και τον συνεχή και συνεπή αγώνα τους για έργα ευποιίας, όχι μόνο στη Χώρα μας, αλλά σ’ όλα τα Βαλκάνια και όχι μόνο.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αποφάσισαν, πριν από 10 περίπου χρόνια να διαθέσουν όλη, την διόλου ευκαταφρόνητη περιουσία τους για την ανέγερση του Τάματος, δηλώνοντας ότι :
• «Το μόνο που ζητάμε είναι η μεν Εκκλησία να πρωτοστατεί ευλογούσα, η δε Πολιτεία να διευκολύνει νομοθετούσα». Δεν ζητούμε «ούτε τρύπια δεκάρα», ούτε από την Εκκλησία, ούτε από την Πολιτεία. «Ο Ναός αυτός και λοιπά προσκτίσματά του δεν θα ανήκουν στον Αναγνωστόπουλο, αλλά ούτε καν στο Σωματείο οι «Φίλοι του Τάματος του Έθνους», ούτε στο Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών. Πνευματικώς μεν θα ανήκουν στη δικαιοδοσία του επιχωρίου Μητροπολίτου, ιδιοκτησιακώς δε και οικονομικώς θα ανήκουν στο Ελληνικό Έθνος, τους Πανέλληνες ανά την υφήλιο.
Το πρότυπο πάρκο που θα περιβάλλει το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα του Τάματος του Έθνους θα ονομάζεται «επίγειος παράδεισος», τα ορφανοτροφεία, γηροκομεία, στέγες αγάπης και τα λοιπά ευαγή ιδρύματα θα ονομάζονται «Βασιλειάδες» και δεν θα φέρουν ιδιοτελών το όνομα του κτήτορος».
Τι σχέση έχουν οι προτάσεις-αποφάσεις του Αναγνωστόπουλου με τα σχέδια της Χούντας, που χριστοκάπηλη καθώς ήταν, στο όνομα του «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» είχε βάλει 7 χρόνια το λαό στο γύψο και παράδωσε τη μισή Κύπρο στην Τουρκία; Και τι ρόλο παίζουν τα Μ.Μ.Ε. και ο αρχηγός της Ν.Δ. που με τη στάση τους, αναγορεύουν την εγκληματική, ναζιστική και νεοπαγανιστική «Χρυσή Αυγή» σε θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και των Εθνικών Παραδόσεών μας;

Αποφάσεις

Μόνο ένας αόμματος και μάλιστα επιλεκτικός αντιθρησκευτισμός, μπορεί να εξηγήσει την επίθεσή τους στο «Τάμα», εφόσον ρητά δηλώνονται από τον κ. Αναγνωστόπουλο, ότι δεν ζητά ούτε δεκάρα από το κράτος, αλλά, αντίθετα, θα προβεί σε επένδυση εκατομμυρίων ευρώ, με ό,τι προφανώς, θετικό συνεπάγεται για την στείρα σε επενδύσεις οικονομία μας.
Να προσθέσουμε ότι η Εκκλησία με απόφαση της Δ.Ι.Σ. στις 8-6-1012 αποφάσισε:
«Την ανέγερση μεγάλου Συνοδικού Πνευματικού Κέντρου βυζαντινής παραδόσεως, με μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εις εκπλήρωσιν του τάματος του Έθνους, με χρονικό ορίζοντα αποπερατώσεως του έργου το έτος 2021, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά την Εθνική Παλιγγενεσία…». Με άλλη δε απόφασή της όρισε Επιτροπή, στην οποία μετέχει και ο κ. Αναγνωστόπουλος, για να έχει τις σχετικές επαφές με την Πολιτεία. Αυτή είναι η αλήθεια για το θέμα και ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να είναι υπέρ ή κατά. Δεν έχει όμως δικαίωμα να ρίχνει λάσπη σ’ εκείνους που πρωτοστατούν για την τέλεση του έργου και μάλιστα, εντελώς, ανιδιοτελώς!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *