ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας κάνουν μεγίστην καὶ τρισαθλίαν κατάχρησιν τῆς ἰωβείου ὑπομονῆς μας καὶ προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐξουθενώσουν, ἐφαρμόζοντες τὴν ἀχαρακτήριστον μέθοδον τῆς λεγομένης καταπονήσεως, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἄπειραι χιλιάδες φίλων, συνεργατῶν καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας μᾶς βομβαρδίζουν καθημερινῶς, διατὶ δὲν πραγματοποιοῦμεν τὸ Τάμα, μήπως καὶ ἐμεῖς εἴμεθα « ἀεριτζῆδες » ἤ μήπως καὶ ἐμεῖς προσεχωρήσαμεν εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, ἀναγκαζόμεθα νὰ κάνωμεν ἀβαρίαν εἰς τὰς ἀρχάς μας : «τὰ ἐν οἴκῳ μὴ ἐν δήμῳ».
Ἕως καὶ τὰ «δεκανίκια» καὶ «ἑξαπτέρυγα», τὰ ὁποῖα μᾶς ἔστελνον, ἦσαν ὄχι μόνον κληρικοὶ ἀλλὰ καὶ λαϊκοί, μάλιστα δὲ καὶ ἀποτειχισμένοι. Εἶχον ὑποστεῖ τοιαύτην πλύσιν ἐγκεφάλου, ὥστε ἐγένοντο «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ ἀπαιτοῦσαν ἀναισχύντως ὡσὰν «γκεσταμπῆτες» νὰ τοὺς δώσωμεν ἀντίγραφα τῶν βιβλιαρίων καὶ καταθέσεων μας εἰς τὰ διάφορα πιστωτικὰ ἱδρύματα καὶ τῶν συμβολαίων μας διὰ τὰ ἀκινητά μας, διὰ νὰ πεισθῇ ὁ Μακαριώτατος ὅτι δὲν εἴμεθα «ἀεριτζῆδες».
Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ὅλας αὐτὰς τὰς λεπτομερείας τὰς ἐγνώριζεν ὁ Μακαριώτατος ἤδη ἀπὸ τὴν ὑπ’ἀριθμ. πρωτ. 621/26.5.2011 εἰσήγησιν τοῦ τότε Συνοδικοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς τὰ ἐγνωστοποίησεν εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν μὲ τὸ ἀπὸ 21.2.2017 Ἀνακοινωθέν του (ἴδ. «Φωτεινὴ Γραμμή» τ. 70, σελ. 43).
Διὰ νὰ διαλυθοῦν αἱ φῆμαι ἐναντίον τῶν ἀγαθῶν προθέσεων μας, δημοσιεύομεν κατωτέρω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ὑπ’ἀριθμ. 691/27.8.2017 ὑπόμνημά μας. Περισσότεραι λεπτομέρειαι εἰς τήν «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ καὶ ΦΑΛΗΡΟΥ κ. Σεραφεὶμ
τ. 210-4514833 ἐσωτ.19 Φ. 210-4518476, 4528332, 4512049
Ἐπιστολὴ ὑπ᾽ ἀριθμ. 691/27.8.2017 ΚΑΝ

Σεβασμιώτατε – Ἅγιε Συνοδικέ, Εὐλογεῖτε,

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.Ἐπειδὴ ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἔχει λάβει ἐντολὴν προφανῶς ἀπὸ τέλους ἀνοίξεως 2017 νὰ προσέλθῃ καὶ νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν δοθεῖσαν εἰς τοῡτον ἐντολὴν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δηλαδὴ νὰ μᾶς πείσῃ, κατὰ τὴν θέσιν καὶ ἄποψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχῦον «Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον» δὲν ἐπιτρέπεται ἕνα προσκυνηματικὸν Ἱερὸν Ναὸν καὶ ἐν προκειμένῳ τοῡ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῡ, νὰ τὸν ἔχουν δῆθεν ἰδιῶται καὶ ἐπειδὴ ἤδη μέλη τοῡ Δ.Σ. τοῡ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους» ἤρχισαν νὰ ἑλκύωνται ὑπ’αὐτῆς τῆς «παγίδος», διὰ τοῡ παρόντος ἐμπεριστατωμένου ὑπομνηματός μας, τεθεμελιωμένου μετ’ ἀδιασείστων στοιχείων ἀναπτύσσομεν, ὅτι οὐδόλως πρόκειται περὶ ἰδιωτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλὰ περὶ τοῡ διαρκοῦς Μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ λατρείας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν – τὸ Τάμα τοῡ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὸ ὁποῖον ἐπὶ 188 ὁλόκληρα ἔτη ἠδιαφόρησαν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ καθ΄ ὕλην ὑπόχρεοι, ἤτοι ἀμέσως ἡ Πολιτεία, διὰ τῶν ἑκάστοτε ἁρμοδίων πολιτειακῶν ὀργάνων ταύτης καὶ ἐμμέσως ἡ Ἐκκλησία, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχαν καὶ ἐσπατάλησαν ἡ μὲν Πολιτεία ἑκατοντάδας τρισεκατομμυρίων Εὐρώ, ὅπου διηυκολύνοντο τεράστιαι «μίζαι» καὶ χονδρὰ «λαδώματα» δι’ εὐτελέστατα ἔργα, ἡ δὲ Ἐκκλησία διὰ τῆς ἐξανεμίσεως μιᾶς ἀμυθήτου περιουσίας ! ! ! . . .

2. Διαπιστώνοντες ἡμεῖς οἱ ἀπόγονοι τὴν ὑποχρέωσιν, ἥν ἔχομεν καὶ ὡς Λαὸς ἔναντι τῆς Ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἐπιθυμοῦμεν διακαῶς νὰ πραγματοποιήσωμεν – ὑλοποιήσωμεν τὸ ἐν λόγῳ Μνημεῖον καὶ δὴ τὸ ταχύτερον, διὰ νὰ ἐπιτελέσῃ τὸν Ἱερὸν Σκοπὸν διὰ τὸν ὁποῖον προώρισται.

3. Τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πραγματοποιήσεως αὐτοῡ ἀντελήφθησαν σπουδαῖαι προσωπικότητες Ἑλληνοψύχων κατὰ τὴν πρόσφατον ἱστορίαν τοῡ Ἑλληνικοῡ Ἔθνους :…(ἴδ. Περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή» τ. 69 σελ. 66, τ. 70 σελ. 3, κλ.π.)……

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ «ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΕΘΑ»
(ἴδ. διάφορα ἄρθρα Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή»).

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ ΑΥΤΟΥ
1. Ἤδη ἔχομεν συμπεριλάβει νὰ συμμετέχουν διὰ κληρώσεως εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐπιτροπὴν (Δ.ΕΠ.) τοῡ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους καὶ τὸ ἥμισυ τοῡ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἑκάστοτε Συνοδικῶν, δηλαδὴ τρεῖς (3) ἐκ τῶν Παλαιῶν Χωρῶν καὶ τρεῖς (3) ἐκ τῶν Νέων, καὶ ὁμοῦ μετὰ τοῡ ἑκάστοτε Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ὡς Προέδρου, νὰ διαχειρίζηται ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ μετ’ ἄκρας ἀνιδιοτελείας καὶ ἀπολύτου διαφανείας, ὄχι μόνον τὴν περιουσίαν ἀνωνύμου δωρητοῡ – εὐεργέτου (ἡ τελευταία βούλησις τοῡ δωρητοῡ εἶναι συμφώνως μὲ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα ἀπολύτως κατωχυρωμένη καὶ ἀπαραβίαστος), ἀλλὰ καὶ τὰς εἰσπράξεις τοῡ παγκαρίου τοῡ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους, καθὼς καὶ τὰς δωρεὰς ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους καὶ τῶν εὐαγῶν προσκτισμάτων αὐτοῦ.

2. Καλῶς ἤ κακῶς τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ ὅλοι οἱ ἑλληνόψυχοι μᾶς τονίζουν κατηγορηματικῶς, ὅτι ἔχουν ἴδει τόσα πολλὰ οἱ ὀφθαλμοί των καὶ ἔχουν οἰκτρῶς ἀπογοητευθῆ ἐκ τῆς Πολιτείας καὶ δυστυχῶς καὶ ἐκ τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνην καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπαιτοῦν ἐξηκριβωμένην διαφάνειαν, ἐντιμότητα καὶ ἀνιδιοτέλειαν, αἱ ὁποῖαι θὰ ἐξασφαλίζωνται ὑπὸ τῶν κατωτέρω φορέων :

3. Εἰδικώτερον τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ οἱ ὑπὸ τὸ Ἵδρυμα φορεῖς «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους» καὶ «Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἔχουν ἀναπτύξει ἐπὶ 25 συναπτὰ ἔτη, μέχρι καὶ σήμερον, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μετ’ ἀπολύτου διαφανείας τεράστιον κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον καὶ ἔχουν λάβει ἐκ τῆς κοινωνίας, ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, ἄπειρα προφορικὰ καὶ γραπτὰ συγχαρητήρια, ἐπαίνους καὶ θαυμασμούς ! ! ! . . .

4. Διὰ νὰ ρυσθῇ ἡ ἑκάστοτε Δ.Ι.Σ., ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι οἱ συμμετέχοντες εἰς τὴν Διοίκησιν, ἀπὸ τῆς ἐνορχηστρωμένης λασπολογίας καὶ κατασυκοφαντήσεως ὑπὸ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, θὰ τύχωμεν τῆς κατωτέρω σωτηρίου προστασίας :

α) εἰς τὴν ἐν λόγῳ Δ.ΕΠ. θὰ συμμετέχουν εὐλαβεῖς καὶ ταπειναὶ ἑλληνόψυχαι προσωπικότητες μετ΄ ἀρίστης ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας.

β) Ἐπίσης καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ἐπιθυμοῦμεν νὰ τὴν ἐλέγχῃ ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ δεκαμελὴς Ἐπιτροπή, ἀποτελουμένη ὑπὸ προσωπικοτήτων μετ΄ ἀρίστης ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας. Τὰ 10 μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ πρέπῃ νὰ ἐμφορῶνται ὑπὸ ὑγιῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν καὶ ἐθνικῶν, πατριωτικῶν ἰδεῶν, ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν καὶ θὰ προτείνωνται ὑπὸ τοῡ Δ.Σ. τοῡ Ι.Π.Η.&Π.Α.

γ) Ἡ περαιτέρω ἐξασφάλισις τῆς ἄκρας διαφανείας καὶ τῆς ἀπολύτου ἀνιδιοτελείας θὰ ἐπιτυγχάνεται ὡς ἑξῆς:

Ι. Τὸ παγκάριον τοῡ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους θὰ διαθέτῃ ἑπτὰ (7) κλεῖδας :
τὴν μίαν θὰ τὴν ἔχῃ ὁ Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, δηλαδὴ ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος,
τὴν δευτέραν θὰ τὴν ἔχουν οἱ ἑκάστοτε τρεῖς (3) συνοδικοὶ παλαιῶν χωρῶν,
τὴν τρίτην οἱ ἑκάστοτε τρεῖς (3) συνοδικοὶ νέων χωρῶν,
τὴν τετάρτην θὰ τὴν ἔχῃ τὸ Δ.Σ. τοῡ ΙΠΗΠΑ,
τὴν πέμπτην θὰ τὴν ἔχῃ ὁ Γεν. Γραμματεὺς τοῡ Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους,
τὴν ἕκτην θὰ τὴν ἔχῃ ὁ δωρητὴς καὶ ἐν περιπτώσει θανάτου τούτου, θὰ τὴν ἔχῃ ὁ διάδοχός του,
τὴν ἑβδόμην ἐκπρόσωπος τῆς 10μελοῦς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

ΙΙ. Διὰ τὰ ἔσοδα, τόσον τοῡ παγκαρίου, ὅσον καὶ τῶν δωρεῶν, προσφορῶν, τραπεζικῶν καὶ ταχυδρομικῶν ἐμβασμάτων καὶ χορηγιῶν, παντὸς εἴδους προελεύσεως, θὰ ἐκδίδωνται ἀποδείξεις, ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ ἀναγράφωνται τὰ ποσά, ὄχι μόνον ἀριθμητικῶς, ἀλλὰ καὶ ὁλογράφως καὶ θὰ συγκρίνωνται τὰ ποσὰ τῶν ἀντιγράφων τῶν ἀποδείξεων (τὸ πρωτότυπον θὰ ἀποστέλλεται εἰς τὸν πληρώσαντα, ἕν ἀντίγραφον θὰ δίδεται εἰς τὴν Ἐξελεγκτικὴν Ἐπιτροπὴν καὶ τὸ τρίτον θὰ παραμένῃ εἰς τὸ στέλεχος).

ΙΙΙ. Μεγάλαι δωρεαί, ἤτοι ἄνω τῶν πεντακοσίων (500) Εὐρώ, θὰ καταγράφωνται εἰς τὰ πρακτικὰ ὡς «ἀποδοχαὶ δωρεῶν» καὶ ἀπόσπασμα αὐτῶν τῶν πρακτικῶν θὰ ἀποστέλλεται εἰς τοὺς δωρητάς.

IV. Πρὸς ἀποφυγὴν τῆς διαπράξεως τῶν ἀδικημάτων τῆς ὑπεξαιρέσεως καὶ συκοφαντικῆς δυσφημήσεως, ἡ καταμέτρησις τῶν χρημάτων τοῡ παγκαρίου θὰ διενεργῆται ἐντὸς βιντεοσκοπημένου χώρου, ἀνὰ δεκαπενθήμερον ἤ καθ’ ἕκαστον μῆνα, κατόπιν σχετικῆς, πρὸς τοῡτο ἀποφάσεως τῶν, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, κλειδούχων.

V. Ἄν ἐκ παραδρομῆς ἤ σκοπίμως ἀναγραφῇ λάθος ποσὸν εἰς τὴν ἀπόδειξιν, ὁ δωρητὴς ὀφείλει νὰ εἰδοποιῇ ἀμέσως τὴν Ἐξελεγκτικὴν Ἐπιτροπήν, διὰ νὰ ἐπιλαμβάνεται αὕτη ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως (ἡ ἐν λόγῳ σημείωσις ἐνημερώσεως θὰ ἀναγράφεται σαφῶς ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν δωρητῶν) ! ! ! . .

δ) Δι’ ὅλα τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα θὰ τηρῶνται ἐνυπόγραφα ἀναλυτικὰ πρακτικὰ καὶ τὰ ἀποτέλεσματά των θὰ ἀνακοινώνωνται εἰς τὸ διαδίκτυον.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
1.Βασικὸν δόγμα τῆς Δ.ΕΠ. καὶ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι νὰ μὴ λιμνάζουν μεγάλα ποσὰ εἰς τὸ παγκάριον καὶ εἰς τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τοῡ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τοῡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, εἰ μὴ μόνον, νὰ ὑπάρχουν ἐλάχιστα χρήματα ἐπαρκῆ καὶ μόνον διὰ τὰς ληξιπροθέσμους ὑποχρεώσεις τοῡ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους (τοῡ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου), τοῡ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τοῡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

2. Τὰ πιθανὰ μεγάλα ποσὰ νὰ διατίθηνται διὰ μεσοπροθέσμους ὑποχρεώσεις τῶν ἀνωτέρω φορέων καὶ διὰ νέας προοπτικάς.

3. Τὰ κοινωφελῆ ἔργα (πνεύμονες πρασίνου, ἀναστηλώσεις ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἱερῶν Μονῶν, ἐξοπλισμοὶ σχολείων, συσσίτια μαθητῶν, οἰκοδόμησις καὶ συντήρησις ὀρφανοτροφείων, γηροκομείων, στεγῶν ἀγάπης, ἐκπαιδευτηρίων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων) θὰ διενεργῶνται πάντοτε ἐπὶ πιστώσει διὰ τῆς ρητῆς διαβεβαιώσεως τοῡ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους καὶ τοῡ Ι.Π.Η.&Π.Α., πρὸς τοὺς ἐργολάβους, ὅτι θὰ ἀμείβωνται τμηματικῶς, ἀμέσως, δι’ εἰσροῶν χρημάτων εἰς τὸ παγκάριον καὶ εἰς τοὺς λογαριασμούς μας. Ὅλα τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα θὰ ἀναρτῶνται εἰς τὸ διαδίκτυον.

Οἱ ἐργολάβοι καὶ οἱ προμηθευταὶ θὰ ὑπογράφουν, ὅτι ἀποδέχονται τὸν ἐν λόγῳ τρόπον πληρωμῶν.

4. Ἀρχικῶς θὰ εἶναι 100% τῶν ἐξόδων διὰ τὰς κατωτέρω παρ. 4α, 4β, καὶ 4γ :

4α. Κατὰ προτεραιότητα, θὰ ἐξοφλῶνται : τὸ ἐργατοϋπαλληλικὸν προσωπικόν, προμηθευταί, ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, λογαριασμοὶ κοινωφελῶν ἐπιχειρήσεων καὶ λοιπῶν, π.χ. ἠλεκτρικοῦ (μέχρι νὰ ἀποκτήσωμεν ἰδικάς μας μονάδας ἠλεκτροπαραγωγῆς), ὑδρεύσεως, θερμάνσεως, τηλεφωνίας, συντηρήσεων μηχανημάτων, κτιρίων, ἀσφαλειῶν, ταχυδρομικῶν, καθαριότητος.

4β. Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐξασφαλίζωνται οἱ ἐργολάβοι, διὰ τὰς πληρωμάς των, διὰ γραπτῶν διαβεβαιώσεων – ἐγγυήσεων ὑπὸ τοῡ Ι.Π.Η.&Π.Α., ὅτι θὰ πληρώνωνται τμηματικῶς, καθ΄ ἕκαστον μῆνα ἀναλόγως τῶν εἰσροῶν εἰς τὸ παγκάριον καὶ τῶν ἐμβασμάτων καὶ λοιπῶν ἐσόδων.

4γ. Θὰ κατασκευασθοῦν ἄμεσα πνεύμονες πρασίνου, συμπεριλαμβανομένων βοτανικῶν καὶ ζωολογικῶν κήπων καὶ μουσείων, «ἐπίγειαι ΕΔΕΜ – Παράδεισοι».

5. Προϊόντος τοῡ χρόνου – μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀνεγέρσεως τοῡ Μνημείου δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Χριστόν, θὰ ἐκτιμῶνται καὶ θὰ διατίθηνται σεβαστὰ ποσοστὰ καὶ διὰ τοὺς λοιποὺς σκοπούς.

Συγκεκριμένως :
5α) Tὸ 40% θὰ συνεχίσῃ νὰ διατίθηται διὰ τὰς ἀνωτέρω παραγρ. 4α, 4β, καὶ 4γ.

5β) Τὸ δὲ ὑπόλοιπον 60 % θὰ διατίθηται διὰ τοὺς κατωτέρω σκοποὺς καὶ διὰ τῶν περίπου κατωτέρω κατανομῶν :

5βα) Δι΄ ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν εἰς ποσοστὸν 20%.

5ββ) Δι΄ οἰκοδόμησιν καὶ δημιουργίαν – διατήρησιν καὶ συντήρησιν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων, Στεγῶν ἀγάπης, Ἐκπαιδευτηρίων κλπ. κοινωφελῶν ἱδρυμάτων καὶ δι΄ἐξοπλισμὸν σχολικῶν κτιρίων εἰς ποσοστὸν 35 %.

5βγ)Διὰ συσσίτια πολυτέκνων καὶ ἐν γένει ἀπόρων μαθητῶν, ἀρχικῶς τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν καὶ ἀργότερον τῆς ὑπολοίπου ὑπαίθρου καὶ τῶν ἀστικῶν περιοχῶν εἰς ποσοστὸν 5%.

6. Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πορείας τῶν ἐσόδων θὰ ἐκτελῶνται καὶ νέα κοινωφελῆ ἔργα, κατόπιν τῆς ἀπὸ κοινοῦ ἀποφάσεως τοῡ Γνωμοδοτικοῡ Συμβουλίου, τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1.Τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσίαν καὶ καθοδήγησιν θὰ τὴν ἔχῃ ἡ ἑκάστοτε Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν Διοίκησιν ὁ ἑκάστοτε Μακαριώτατος καὶ οἱ ἑκάστοτε ἕξ (6) Ἅγιοι Συνοδικοὶ ὁμοῦ μετὰ τοῡ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας.

2.Ἰδιοκτησιακῶς θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ ὄχι εἰς τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους» ἤ τὸν μέγαν δωρητὴν ἤ τοὺς συγγενεῖς αὐτοῡ (ὁ ὁποῖος τονίζει κατηγορηματικῶς ὅτι οὐδαμοῦ θὰ ἀναφερθῇ, ἔστω καὶ μετὰ θάνατον τὸ ὄνομά του καὶ θὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ θ᾽ἀπέλθῃ ἐκ τοῡ ματαίου τούτου κόσμου, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης) ἤ εἰς ἄλλους εὐεργέτας.

3.Οὐσιαστικῶς θὰ ἀνήκῃ τὸ ἐν λόγῳ Μνημεῖον καθὼς καὶ ὅλα τὰ προσκτίσματά του καὶ εὐαγῆ ἱδρύματά του εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὴν Παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας.

4. Ἡμεῖς καὶ διὰ τοὺς συνεργάτας μας δὲν ζητοῦμεν τὴν παραμικρὰν δεκάραν. Καὶ ἡ τελευταία διάτρητος δεκάρα νὰ διατίθεται, διὰ τοὺς πένητας καὶ δεινοπαθοῡντας συνανθρώπους μας, πρὸς δόξαν Θεοῡ.

Ο ΜΑ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
(σχετικῶς μὲ τὸ συνημμένον ἔγγραφον ὑπ’ ἀριθμ.πρωτ. 192/321/12.2.2016 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Δ/νσιν Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τὸ ὁποῖον ὑπῆρξεν ἡ αἰτία ἐμποδίσεως – μὴ προωθήσεως τῆς ἐγκρίσεως τοῦ σκοποῦ «πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προαπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν)

1.Ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος καὶ τὰ προσκτίσματά του, ἤτοι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, θὰ εἶναι ἀπολύτως ἐντὸς τοῡ πνεύματος τοῡ ΜΑ΄ Ἀποστολικοῡ Κανόνος, τοῡ πνεύματος τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας τῆς ἀκραιφνοῡς Πατρολογίας.

2.Ἀπὸ τὰς πρώτας ἡμέρας τοῡ Χριστιανισμοῡ οἱ Ἀπόστολοι ἐτόνισαν κατηγορηματικῶς ὅτι δὲν εἶναι εὐπρεπὲς καὶ σωστὸν νὰ ἐγκαταλείπουν τὸν λόγον τοῡ Θεοῡ «…διακονεῖν τραπέζαις…» (Ἀποκ. 6, 2) καὶ ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδας ἔτη λαϊκοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, οἵτινες μεριμνοῦν διὰ τὴν ἐξεύρεσιν πόρων καὶ χώρων διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν τόπων συνάξεως, εὐλογίας, δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὴν Παναγίαν Τριάδα. Ἐπειδὴ τότε ἀκόμη καὶ οἱ Ἀπόστολοι καθὼς καὶ οἱ πρῶτοι διάδοχοι αὐτῶν ἦσαν «…γυμνιτεύοντες, πεινασμένοι, διψασμένοι, κεκοπιῶτες ὑπὸ τῶν ὁδοιποριῶν καὶ πεφορτισμένοι…» ( Α΄Κορινθ. 4, 11) καὶ ἐχρειάζοντο πόρους διὰ νὰ ἀγοράζουν σανὸν διὰ τὰ ὑποζύγια των (ἄν εἶχαν καὶ αὐτά) καὶ νὰ μεριμνοῡν διὰ τοὺς πένητας καὶ τὰς συνοδείας των, ἀπητοῦντο τοιαῦτοι κανόνες ὡς ὁ ΜΑ΄.

3.Τώρα δέ, μόνον εἰς νεοϊδρυομένας ἐνορίας παμπτώχων Μητροπόλεων ἤ εἰς νέας Ἱεραποστολάς, εἰς περιοχάς, ὅπου λατρεύουν ἀκόμη τήν «μαγείαν» φανατικὰ μουσουλμανικὰ καὶ ἐν γένει ἀντίχριστα καθεστῶτα, ἀπαιτεῖται αὐτό……….

4.Σήμερον………………………………………………………………… Ἡ κοινωνικὴ μέριμνα Ὑπουργείων Ἐσωτερικῶν, Δικαιοσύνης / Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως / Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, Ὑγείας / Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, αἱ Ὑπηρεσίαι Μερίμνης καὶ Κοινωνικῆς Προνοίας καὶ πληθώρα ἄλλων εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν, μὲ τὰ ποσά, τὰ ὁποῖα δεν κλέπτονται ὑπὸ τῶν «ἡμετέρων», καλύπτουν σχεδὸν ὅλας τὰς ἐν λόγῳ ἀνάγκας.

5.Πρὸς τούτοις ἀδυνατοῡμεν νὰ κατανοήσωμεν, πῶς μία τοιαύτη ἀπόφασις, ὡς ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος ὑπὸ τοῦ Ι.Π.Η.&Π.Α, εὑρίσκεται δῆθεν εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὸν ΜΑ’ Κανόνα τῶν Ἀποστολικῶν διαταγῶν. Δὲν ἔχομεν πρόθεσιν, οὔτε κἄν νὰ διανοηθῶμεν, νὰ καταργήσωμεν αὐτόν, οὔτε βεβαιῶς τὴν πνευματικὴν ἐξουσίαν τοῡ, κατὰ τόπον, ἐπισκόπου, ὅπου ἐν τέλει θὰ ἀνεγερθῇ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους, οὔτε, πολύ περισσότερον, τὴν ἐξουσίαν αὐτοῡ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων.

6. Τοὐναντίον οἱ ἴδιοι παραχωροῡμεν τὴν Διοίκησιν τῶν ἐσόδων τοῡ Ἱεροῡ Ναοῡ εἰς Ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὅμως θὰ ἐλέγχωνται καὶ θὰ δεσμεύωνται διὰ ἀγαθήν, χρηστὴν καὶ δημόσιαν διοίκησιν. Ἐπιθυμοῡμεν νὰ βοηθήσωμεν καὶ ἀναδείξωμεν τὸ ἔργον τοῡ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου, καθιστῶντες αὐτὸν μάλιστα Πρόεδρον τῆς ὡς ἄνω προαναφερθείσης πολυμελοῡς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, μεθ’ ἁπάντων τῶν εὐεργετημάτων, τὰ ὁποῖα ἐκ τοῡ Νόμου δικαιοῡται νὰ χρησιμοποιήσῃ διὰ τὴν καλυτέραν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους.

7. Ἐπιπροσθέτως ἀδυνατοῡμεν νὰ κατανοήσωμεν τὴν ἀναφοράν Σας εἰς τὰς διατάξεις ἐκείνας τὰς καθοριζούσας τὸ πλαίσιον τῆς ἀνεγέρσεως τῶν ἰδιωτικῶν παρεκκλησίων καὶ τῆς μετέπειτα διαχειρίσεώς των. Οὐδέποτε ἐδηλώσαμεν τὴν πρόθεσίν μας νὰ ἐξισώσωμεν τὸ μεγαλόπνοον αὐτὸ σχέδιον μὲ τὴν κατασκευὴν ἑνός παρεκκλησίου εἰς τὸν ἰδιωτικὸν προαύλιον χῶρον τῆς οἱασδήποτε κατοικίας ἑκάστου πιστοῡ ἰδιώτου, χωρὶς νὰ μειώνωμεν τὴν κεχωρισμένην θεολογικὴν σημασίαν, τὴν ὁποίαν ἔχει μία τοιαύτη κίνησις. Ἄλλωστε διὰ τῶν πνευματικῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας, ἔμφασις δὲν δίδεται εἰς τὸν χῶρον τῆς λατρείας, ὡς ἰδιοκτησιακὸν δικαίωμα, ἀλλὰ εἰς τὴν δημιουργίαν τῆς συνειδήσεως ἑκάστου πιστοῡ, συμμετέχοντος εἰς τὸ κοινὸν ποτήριον τῆς συνάξεως, ἡ ὁποία τελεῖται εἰς τὸ ὄνομα τοῡ Δεσπότου Χριστοῡ, εἰς τὴν ἐνορίαν, ἡ ὁποία εἶναι τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

8. Εἰς τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 192/321/12.2.2016 πρὸς τὴν Δ/νσιν Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κάκιστα ἑρμηνεύεται ὁ ΜΑ΄ Κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διὰ τὴν περίπτωσίν μας.

Αὐτὴ ἡ ἀπόδοσις οὐδόλως εἶναι ὀρθή – ἀντικειμενική, ἀλλὰ ὑποκειμενική, σκόπιμος καὶ ἰδιοτελής, διότι συμβαδίζει μὲ τὰ συμφέροντα τῶν συνταξάντων τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον!!!…

9. Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν προβληθεῖσαν ἐσφαλμένην ἀπόδοσιν, κατωτέρω ἡ ἀνταποκρινομένη εἰς τὴν πραγματικότητα ἀντικειμενικὴ ἀπόδοσις :

Προστάζομεν τὸν ἐπίσκοπον νὰ ἔχῃ τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Διότι, ἐὰν τὰς τιμίας ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων ἐμπιστευόμεθα εἰς τοῦτον, πόσῳ μᾶλλον, νὰ ἔχῃ τὴν διαχείρισιν τῶν ὑλικῶν, ὥστε κατὰ τὴν ἄσκησιν τῆς ὑπ΄ αὐτοῦ ἐξουσίας, ἅπαντα νὰ διοικῶνται ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου καὶ εἰς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην νὰ βοηθᾷ διὰ μέσου τῶν πρεσβυτέρων καὶ διακόνων, λαμβάνει δὲ μέρος ἐξ αὐτῶν ὁ ἐπίσκοπος καὶ δι’ αὐτόν, ἐὰν βεβαίως ἔχει ἀνάγκην διὰ τὰς ἀπαραιτήτους αὐτοῦ χρήσεις καθὼς καὶ τῶν περιθαλπομένων ὑπ‘ αὐτοῦ ἀδελφῶν, οὕτως ὥστε κατ΄ οὐδένα τρόπον νὰ στεροῦνται οὗτοι – ἐπίσκοπος καὶ περιθαλπόμενοι – τῶν ἀναγκαίων – ΟΧΙ ΔΙΑ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΙΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ –ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΟΝ, διὰ τὰ γεράματα, διότι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ διέταξεν, οἱ εἰς τὸ θυσιαστήριον παριστάμενοι καὶ θυσιάζοντες ἱερεῖς νὰ τρέφωνται ἐκ τῶν θυσιῶν τῶν προσφερομένων εἰς τὸ θυσιαστήριον. Ἐπειδὴ πράγματι οὐδεὶς στρατιώτης ἐκστρατεύει κατὰ τῶν ἐχθρῶν, δι’ ἀποκτήσεως ὅπλων ἐξ ἰδίων αὐτοῦ δαπανῶν.

10. Ἐπικαλοῦνται τὸν ΜΑ΄ Ἀποστολικὸν Κανόνα, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται εἰς τὰς ἐξουσίας τοῦ ἑκάστοτε ἐπισκόπου ἐπὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων . Εἰδικώτερον ἐκ τῆς ὡς ἄνω ἀληθοῦς ἀποδόσεως τοῦ κειμένου τοῦ ὡς ἄνω κανόνος, προκύπτει κατὰ τὸ γράμμα καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι ὁ ἑκάστοτε ἐπίσκοπος πρέπει νὰ ἀπολαμβάνῃ ὑπὸ τῶν πραγμάτων τῆς ἐκκλησίας, τόσον διὰ τὰς ἀναγκαίας ἰδικάς του χρείας, ἄν οὗτος εἶναι πτωχὸς καὶ στερεῖται οἰκονομικῶν ἀγαθῶν, ὅσον καὶ διὰ τὰς χρείας ὅλων τῶν φιλοξενουμένων ὑπ΄ αὐτόν, ὥστε κατ΄ οὐδένα λόγον, τόσον αὐτὸς ὅσον καὶ οἱ ὑπ΄ αὐτοῦ φιλοξενούμενοι ἀδελφοί, νὰ στεροῦνται πράγματι τῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν. Συνεπῶς κυριαρχικὸν στοιχεῖον τῆς λήψεως χρημάτων ἤ ἄλλων τινων ὠφελημάτων ὑπὸ οἱουδήποτε ἐξ αὐτῶν – ἐπισκόπου καὶ φιλοξενουμένων – εἶναι ἡ ὕπαρξις καὶ ἡ ἀπόδειξις ἀνάγκης πρὸς κάλυψιν τῶν στοιχειωδῶν ἀναγκῶν αὐτῶν καὶ ὄχι πρὸς πορισμὸν οἰκονομικοῦ ὀφέλους καὶ δημιουργίας περιουσίας.

11. Ἐθελοτυφλοῦν, μὴ ἐπιθυμοῦντες νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἡμεῖς, ὄχι μόνον δὲν τασσόμεθα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά, ἀπεναντίας, ἀναφανδὸν ὑπέρ. Ὡς γνήσια τέκνα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τασσόμεθα πάντοτε ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ συγκεκριμένως ὄχι μόνον νὰ ἔχῃ αὕτη τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν, ἀλλὰ καὶ νὰ συνδιοικῇ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους, ὡς ἀναλυτικῶς ἀναφέρεται ἀνωτέρω.

12. Τὸ λεῖμμα τοῡ Χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ τῶν Ἑλληνοψύχων διερωτᾶται, ἄν, ἐκτὸς τοῡ ἀνωτέρω κανόνος, τὸν ὁποῖον ἀκαίρως καὶ ἀκύρως χρησιμοποιοῦν, γνωρίζουν ἕτερόν τινὰ κανόνα ; Γνωρίζουν, ὅταν χειροτονοῦν, τοὺς σχετικοὺς ἱεροὺς κανόνας ; Γνωρίζουν, ὅταν ἐκδίδουν ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ ἀδείας γάμων, βαπτίσεων, ἤ ὑπογράφουν διαζύγια, τοὺς σχετικοὺς ἱεροὺς κανόνας ; ; ; . . .

Τοὺς σχετικούς, ὡς πρὸς τὰς προϋποθέσεις τῶν λοιπῶν μυστηρίων καὶ γενικῶς μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν ; ; ; . . .

Δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀναφερθῶμεν καὶ εἰς ἀπείρους παρομοίας περιπτώσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀντίθετοι πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων, τοῦ Πηδαλίου καὶ ἐν γένει τῆς Ἁγιοπατερικῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

13. Τονίζουν αὐτοὶ οἱ εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχοι, ὅτι οὐδαμῶς παρέχεται εἰς αὐτοὺς τοιαύτη ἐντύπωσις, περὶ τηρήσεως τῆς ἐνδεδειγμένης δεοντολογίας. Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀνοίγουν οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τὸ ἱερὸν Πηδάλιον, τοὺς Ἀποστολικοὺς Κανόνας καὶ λοιπά, μόνον, ὡς ὅπλον ἐναντίον τοῡ οἱουδήποτε παρεξηγηθῆ ἐμπαθῶς ἐχθρός των.

14.Οἱ Ἑλληνόψυχοι αὐτοὶ τονίζουν ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικαλεῖται κανόνες καὶ νόμους, οἱ ὁποῖοι εἶναι παντελῶς ἄσχετοι καὶ τοὺς ξεχνοῦν ἐκεῖ, ὅπου πραγματικῶς ὀφείλουν νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν. Προσπαθοῦν νὰ ἐντάξουν τὸ Τάμα τοῡ Ἔθνους εἰς τοὺς ἰδιωτικοὺς ναΐσκους τὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀποτελεῖ τοῡτο ὑπόσχεσιν ἑνὸς ὁλοκλήρου ἔθνους, τὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἱερὰ Σὐνοδος ἔχει ἐξουδιοδοτήσει διὰ τοῡ συνημμένου ὑπ’ἀριθμ.πρωτ. 1445/785/7.4.2015 ἐγγράφου της 9 μελῆ Ἐπιτροπὴν προσωπικοτήτων νὰ διαπραγματεύηται μετὰ τῆς Πολιτείας διὰ τὸ Τάμα τοῡ Ἔθνους.
Τονίζουν ἐπίσης, ὅτι ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἔδει διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ μᾶς διδάσκει νὰ γινώμεθα πάντοτε τέλειοι καὶ ὄχι νὰ μᾶς καταπογοητεύῃ διὰ τῆς ἀντιορθοδόξου συμπεριφορᾶς της.

15. Πασιφανῶς φαίνεται ὅτι πρόθεσίς μας εἶναι νὰ μὴ ζητήσωμεν καὶ λάβωμεν οὔτε μίαν δεκάρα ἀπὸ τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ νὰ πραγματοποιήσωμε τὸ Μνημεῖον τοῦτο μόνοι μας, ἐξ ἰδίων ἐξόδων. Πρὸς τοῦτο, νὰ ἀναλωθῶμεν ψυχικῶς καὶ σωματικῶς καὶ νὰ πτωχεύσωμεν οἰκονομικῶς καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ἐκ τοῡ ματαίου τούτου κόσμου, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται, χωρὶς οὔτε κἄν μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὅμως, ὄχι μόνον τὸν δωρητὴν καὶ τοὺς συνεργάτας του, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας τοὺς καταπεριφρονεῖ, λασπολογεῖ καὶ τορπιλίζει τὰς ἐνεργείας των ἐνώπιον τῶν ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ζητοῡσα ἐκ προοιμίου τὴν παρακώλυσιν τῆς λειτουργίας τοῡ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῡ Τάματος τοῡ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, παρερμηνεύουσα, τόσον τὸ γράμμα, ὅσον καὶ τὸ πνεῦμα τοῡ ἰδίου τοῡ νόμου.

16. Τὸ ἄρθρον, τὸ ὁποῖον ἐπικαλεῖται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρεται διὰ λειτουργίαν ἰδιωτικοῡ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἴτε ἱδρύθη, χωρὶς τὴν σχετικὴν εὐλογίαν τοῡ τοπικοῦ ἐπισκόπου, εἴτε ἀποδίδεται εἰς δημοσίαν λατρείαν διὰ ἰδιοτέλειαν τοῦ κτήτορος. Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῡ Τάματος τοῡ Ἔθνους οὐδεμία ἐκ τῶν δύο αὐτῶν προϋποθέσεων συντρέχει. Τὸ πνεῦμα δὲ τοῡ νόμου δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀπόδοσις εἰς δημοσίαν λατρείαν τοῡ Ναοῦ, ἀλλὰ ἡ ἀπόδοσις ἄνευ τῆς εὐλογίας τοῡ Ἐπισκόπου καὶ ἡ ἰδιοτελὴς ἐκμετάλλευσις. Ἡ ἰδιωτικοποίησις τῆς λατρευτικῆς δηλαδὴ ζωῆς. Ἐπίσης δὲν συνέτρεχεν, τουλάχιστον μέχρι πρό τινος, τοιαύτη προϋπόθεσις, ἄν καί, ὅπως φαίνεται, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει ἀποσύρει, ἐρήμην φυσικῶς τοῡ λαοῦ καὶ τοῡ κλήρου, τὴν εὐλογίαν της, τὴν ὁποίαν, ὅμως, ἀφειδῶς παρέχει διὰ τὴν κατασκευὴν τεμένους, τμήματος μουσουλμανικῶν σπουδῶν εἰς τὴν θεολογικὴν σχολήν, τὴν μετατροπὴν τοῡ κατηχητικοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογίαν καὶ ἄλλας «προοδευτικάς» κινήσεις τῶν δοκούντων ἄρχειν ! ! ! . . .

17.Οὐδέποτε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐφήρμοσε, καὶ μάλιστα ἐκ προοιμίου, τοὺς συγκεκριμένους νόμους καὶ κανόνας περὶ ναΐσκων ἀνηκόντων εἰς Ἐκκλησιαστικὰ σωματεῖα καὶ κατασκηνώσεις, περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ περὶ Ἐκκλησιῶν ἀνηκόντων εἰς Ἱδρύματα. Ἀκόμη καὶ εἰς μεγαλογαιοκτήμονας ἐπιτρέπει νὰ μετατρέπουν βοσκοτόπους των εἰς Ἱεροὺς Ναούς, εἰς τοὺς ὁποίους τελοῦνται μυστήρια γάμων καὶ βαπτίσεων μὲ τεράστια ὀφέλη, καὶ παραθέτουν ἐπιδειξίαι γονεῖς καὶ νεόνυμφοι δεξιώσεις, κατασπαταλῶντες μάλιστα και μεγάλα ποσά…….

19. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ οἱ Ἅγιοι Ἱεράρχαι σπανιώτατα ἐφήρμοσαν τὸν ΜΑ΄ Κανόνα τῶν Ἀποστολικῶν διαταγῶν μόνον εἰς ἰδιώτας καὶ βεβαίως ὀρθῶς ἔπραξαν. Τὸ ζητούμενον δὲν εἶναι, ἄν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ αὐτοὶ ἐξυπηρετοῡν λατρευτικὰς ἀνάγκας καὶ ἄλλων, ἐκτός τῶν ἰδιοκτητῶν των ἤ τῶν τροφίμων καὶ τοῡ προσωπικοῡ, ἀλλά, ἐάν οἱ ἰδιοκτῆται ἤ οἱ διοικηταὶ ἀποσχίζονται ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἤ σφετερίζονται τὰ τυχὸν ἔσοδα πρὸς ἴδιον ὄφελος ! ! !…..

21.Ἔχουν μάλιστα τὸ ἀπύθμενον θράσος νὰ παρερμηνεύουν τὸν νόμον προσπαθοῦντες νὰ παράσχουν τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ ὄχι δυνητικὴ ἡ παρέμβασις τοῡ τοπικοῡ Μητροπολίτου, ἄν λειτουργήσῃ κάποτε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῡ Σωτῆρος, ὥστε νὰ παραγγείλῃ τὴν σφράγισιν τοῡ Ἱεροῡ Ναοῡ……………………………ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

Ἀναφορικῶς μὲ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ παρόντος ὑπομνήματος μας, ἐὰν εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον δὲν πρυτανεύσῃ καὶ ἡ λογικὴ καὶ δὲν θελήσουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες νὰ συνεργασθοῦν ὀρθοδόξως μαζί μας, θὰ ἀναγακασθῶμεν νὰ τὸ δημοσιεύσωμεν εἰς τὸ προσεχὲς τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», Face book καὶ Twitter, διὰ νὰ διαχυθῇ ἄπλετον φῶς καὶ νὰ μὴ ἐπικρατοῦν αἱ λασπολογίαι καὶ αἱ διαστρευλώσεις τῆς ἀληθείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *