Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΔΙΕΘΝΗΤο Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΜΟΔΟΞΟΙ ΛΑΟΙ ΕΞΕΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ

(Συντομώτατον ἱστορικόν)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΕΡΒΙΑΣ *

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΜΑΙΛ

 

 

 

Διαστάσεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ 91 ἐπὶ 81 μέτρα. Ἐμβαδὸν 8500 τετραγωνικὰ μέτρα, ὅπου δύνανται νὰ παρευρεθοῦν ἐν συνόλῳ ἕως 12.000 πιστοί. Ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ μέχρι τοῦ θόλου αὐτοῦ τὸ ὗψος εἶναι 65 μέτρα. Ὁ Σταυρὸς τοῦ κεντρικοῦ θόλου εἶναι ὁρατὸς εἰς ὅλον τὸ Βελιγράδιον. Εἶναι ἐπίχρυσος, βάρους 4 τόννων καὶ ὕψους 12 μέτρων.
Ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος ἐλειτούργη εἰς τὸν Ἱ. Ἁγ. Σάββα, ἐνῷ ἔξω ἔπιπτον αἱ ναοϊκαὶ βόμβαι.

* Ἀκουλουθοῦν πληροφορίαι ἐκ τῆς παρουσιάσεως τοῦ Καθηγητοῦ Γεωργίου Νεκταρίου Λόη Ph.D εἰς τὸ Πανελλήνιον Συνέδριον «Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ Πίστις» (Πάτρα 2015).
ΠΗΓΗ https://proskynitis.blogspot.gr/2015/11/blog-post_79.html

Εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐν λειτουργίᾳ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς Ναὸς εὶς τὴν ὑφήλιον.
Οἱ Σέρβοι ὑπεδουλώθησαν εἰς τοὺς Ὀθωμανοὺς διὰ τῆς πτώσεως τῆς πόλεως Σμεντέρεβο, τὸ ἔτος 1459.
Τὸ ἔτος 1879, ἐπισημοποιεῖται ἡ ἰδέα διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου εἰς τὸν Ἅγιον Σάββαν καὶ ἀμέσως ἐσχηματίσθη πρὸς τοῦτο Ἐπιτροπή. Τὸ ἔτος 1895 κατεσκευάσθη εἷς ναΐσκος διαστάσεων 12 ἐπὶ 5,30 μέτρων. Ἐπειδὴ ἡ ὥρα ἦτο ἀκόμη ὑπὸ τὸν Ὀθωμανικὸν ζυγόν, δὲν ἐπροχώρησαν αἱ ἐργασίαι ἕως τοῦ ἔτους 1927, ὁπότε ἐκηρύχθη διαγωνισμὸς διὰ τὰ ἀρχιτεκτονικὸν σχέδιον. Τὰ ἔργα ἤρχισαν τὸ ἔτος 1935 καὶ τὰ ἐγκαίνια ἐγένοντο τὸ ἔτος 1939. Ὅμως κατὰ τὸν Β’ Παγκόσμιον πόλεμον ὁ Ἱερὸς Ναὸς κατεστράφη. Μετὰ τὸν πόλεμον τὸ κομμουνιστικὸν καθεστώς, ὄχι μόνον δὲν ἐνδιαφέρθη, διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἐκήρυξε καὶ συστηματικὸν πόλεμον. Ἡ ἡγεσία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἠγωνίσθη σκληρῶς ἐπὶ δεκαετίας.
Χαρακτηριστικὴ ἡ φράσις τοῦ Σέρβου Ἐπισκόπου Δανιήλ : «Χωρὶς τὴν ἀποπεράτωσιν αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ, ἡ πόλις τοῦ Βελιγραδίου δὲν θὰ εἶναι πλήρης, πάντοτε κάτι θὰ λείπῃ». Μετὰ τὰς καταβληθείσας προσπαθείας διαρκείας τεσσαράκοντα (40) ἐτῶν, τὴν 19ην Ἰουνίου 1984, ὁ Ντούσαν Τσκρέμπιτς, νέος πρόεδρος τῆς Σερβίας, ἀνεκοίνωσεν τὴν συνέχισιν τῶν ἔργων εἰς συνάντησιν μὲ τὸν Πατριάρχην Γερμανόν, ὁ ὁποῖος, σημειωτέον, διὰ νὰ ἐπιτύχῃ τὸ ποθούμενον, ἐπραγματοποίησε σχετικῶς 88 (!) ἐπισκέψεις εἰς τοὺς ἰθύνοντας. Εἰς τὴν κινητοποίησιν συγκεντρώσεως χρημάτων ἀντεποκρίθησαν σύσσωμος κλῆρος καὶ λαός, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Σερβίας. Κατὰ τὴν ἐπίσημον τελετὴν ἐνάρξεως, ὁ Πατριάρχης ἐτόνισεν : «Χάριν τοῦ Ἁγ. Σάββα οἱ πρόγονοί μας διεφύλαξαν τὴν ἐθνικήν των ταυτότητα…».Τὴν φροντίδα τῆς ἀνεγέρσεως ἀνέλαβεν ἡ Ἐκκλησία καὶ λαϊκοὶ ἐκπρόσωποι ἐκ ἑκάστης ἐπαρχίας. Ὁ Ἱ. Ναὸς χαρακτηρἰζεται θαῦμα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΟΣΧΑΣ

 

Πηγή :
https://proskynitis.blogspot.gr/2011/10/blog-post_08.html
π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ἱ.Ν.Ὑπεραγίας Θεοτόκου

 

 

Εὑρίσκεται εἰς τὸ κέντρον τῆς Μόσχας. Ἡ ἀνέγερσίς του ἐπερατώθη τὸ τὸ 1997, εἰς τὴν θέσιν προϋπάρχοντος.
Τὸ ἔτος 1812 ὁ Ναπολέων Βοναπάρτης εἰσέβαλεν εἰς τὴν Ρωσίαν καὶ ὁ αὐτοκρά­τωρ Ἀλέξανδρος ὁ Πρῶτος ἀπεφάσισεν, ἄν οἱ Ρῶσοι ἐλευθερω­θοῦν, νὰ κτίσῃ εἰς τὴν Μόσχαν μεγαλο­πρεπῆ Ἱ. Ναὸν τοῦ Σωτῆρος, εἰς μνήμην τῶν πεσόντων.
Ἡ κατασκευὴ του διήρκησεν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1837 μέχρι τοὺ ἔτους 1883. Διὰ τὴν κατασκευήν του ἐχρησιμοποιήθη­σαν 40.000.000 τοῦβλα!
Ὅμως τὸ κομμουνιστικὸν καθεστὼς δὲν τὸν ἔβλεπε μὲ εὔνοιαν καὶ τελικῶς τὴν 5.12.1931 τὸν ἀνετίναξεν.
Ἡ ἀνοικοδόμησις τοῦ νέου Ἱ. Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος ὑπῆρξεν ἕν ἐκ τῶν πρώτων ἔργων τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος. Τὰ ἔργα ἤρχισαν τὸ ἔτος 1995 καὶ διήρκεσαν μόνον 4 ἔτη. Ἐδη­μιουργήθη ὁ «Ὄμιλος Ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος», ὁ ὁποῖος ἐχρηματοδότη τὸ ἔργον. Εἰς ὅλα τὰ σημεῖα ἔβλεπέ τις ἱερεῖς καὶ ἡλικιωμένας γυναίκας συλλέγοντας χρήματα δι’ αὐτὸν τὸν σκοπόν ! ! ! . . .
Οἱ ἐργάται ἠργάζοντο καθημερινῶς 12 ὥρας εἰς δύο «βάρδειες» καὶ μὴ ἐπαρκούντων τῶν ρώσων ἐργατῶν, συμμετεῖχον καὶ πολλοὶ ἐκ τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Μολδαβίας. Αἱ βασικαὶ ἐργασίαι ὡλοκληρώθησαν τὸ ἔτος 1997 καὶ συνεπληρώθη ὁ μεγαλοπρεπὴς Ἱ. Ναὸς τὸ ἔτος 1999.
Εἰς τὸν πρῶτον διάδρομον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, εἰς τεραστίας πινακίδας ἐκ μαρμάρου ἔχουν χαρα­χθῆ τὰ ὀνόματα χιλιάδων πεσόντων εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν κατὰ του Ναπολέ­οντος. Ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ Ἱ. Ναοῦ συμπληρώνεται δι’ ἐπιβλητικοῦ περιβάλλοντος χώρου.

 

 

 

ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ

 

 

 

Ἡ πρώτη ἰδέα ἑνὸς ἐθνικοῦ καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ ἐνεφανίσθη μετὰ τὸν Ρουμανικὸν Πόλεμον τῆς Ἀνεξαρτησίας (1877 – 1878) ὡς σύμβολον τῆς νίκης τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν Μουσουλμάνων. Ἡ πρόοδος τοῦ ἔργου ἀντιμετώπισεν τεραστίας δυσκολίας, λόγῳ διαφόρων ἐμποδίων ἀλλὰ, κυρίως, λόγῳ ἐλλείψεως κεφαλαίων. Ἐπίσης ἡ ρουμανικὴ Ἐκκλησία εἶχε πρόβλημα ὡς πρὸς την ἀνεύρεσιν τοποθεσίας (ἐπροτάθησαν : τὸ Ἄλσος Carol τὸ ἔτος 1925, ἡ Πλατεῖα Bibescu Vodă τὸ ἔτος 1929, τὸ ἔτος 1998 ἡ Πλατεῖα Ἑνότητος / Piaţa Unirii, ὅπου τὸ 1998, χωρὶς τὴν κατάλληλον ἄδειαν, ὁ Πατριάρχης Θεόκτιστος ἐτόλμησεν καὶ ἔθεσεν θεμέλιον λίθον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου Emil Constantinescu καὶ τέλος ὁ Πατριάρχης τῆς Ρουμανίας Δανιὴλ τὸ ἔτος 2007 ἔθεσεν τὸν θεμέλιον λίθον, ἔδωσεν τὴν εὐλογίαν του καὶ καθηγίασεν τὴν περιοχὴν εἰς τὸν Λόφον τῶν Ὅπλων / Dealul Arsenalului).

Διὰ νὰ κτισθῇ θὰ χρησιμοποιηθοῦν 100.000 m3 σκυροδέματος, 45.000 τόννοι ἄκαμπτου καὶ περίπου 25.000 τόννοι εὐκάμπτου ὁπλισμοῦ ἐκ σιδήρου. Ἡ ἐνεργειακὴ ἀπόδοσις ἐξασφαλίζεται δι’ὀγκωδῶν τοίχων μὲ τοῦβλα ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς. Θὰ ἀντέχῃ εἰς σεισμοὺς 8,5 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ρίχτερ. Θὰ χωροῦν 10.000 προσκυνηταὶ καὶ τὸ ὅλον συγκρότημα θὰ φιλοξενῇ 125.000 ἐπισκέπτας εἰς μίαν ἔκτασιν 110 στρεμμάτων. Ὁ Ἱ. Ναὸς θὰ ἔχῃ μῆκος 126 μ., πλάτος 68 μ. καὶ ὕψος 127 μ. (132 μ. ἀπὸ τὸ ἐπίπεδον τοῦ ἐδάφους).
Τὸ μέγεθος τοῦ κτιρίου ἐπεκρίθη ὑπὸ διαφόρων πηγῶν, ὡς καὶ «φαραωνικό, καταστροφικό, κιτς».
Ἡ ἀπάντησις τῆς Ρουμανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἦτο : «ὁ νέος καθεδρικὸς ναός δὲν θὰ μιμηθῇ τὰ γιγαντιαῖα κτίρια τῆς κομμουνιστικῆς περιόδου, ἀλλὰ θὰ τὰ διορθώσῃ διὰ μιᾶς ἀξιοπρεποῦς καὶ ἁρμονικῆς γεωμετρίας».
Τὸ κοινοβούλιον ἐνομοθέτησεν ὅτι τὸ ἥμισυ τοῦ κόστους τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ θὰ προέλθῃ ἀπὸ τὸ Κράτος.

ΠΗΓΗ Διάφοραι Ἐγκυκλοπαίδειαι

 

ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ
31/05/2017 17:06 τοῦ Θωμᾶ Ἀναστασιάδη
(ἀποσπάσματα)

Μὲ καθυστέρηση 133 χρόνων, τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους» τῶν Ρουμάνων, σήμερα 2017 βρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη καὶ ὁδεύει πρὸς τὴν ἐκπλήρωσή του. Οἱ Ρουμάνοι ἥρωες, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ ρουμανικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὴν ὀργάνωσή τους σὲ ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος, μετὰ τὸν πόλεμο τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ 1877, σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴν σωτηρία τους, ἀνέλαβαν, ὡς τάμα τοῦ Ἔθνους, νὰ κτίσουν περικαλλῆ ἐθνικὸ καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (*), εἰς τὴν πρωτεύουσα τῆς Ρουμανίας.

Ἔτσι, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1884, ὁ βασιλιὰς Κάρολος Α’ ψήφισε νόμο ………… ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται μόλις μετὰ ἀπὸ 126 χρόνια, ὅταν στὶς 2 Σεπτεμβρίου 2010, ἐκδόθηκε ἡ οἰκοδομικὴ ἄδεια γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ νέου καθεδρικοῦ ναοῦ.

Τώρα… ἔφθασαν οἱ ἕξι καμπάνες ἀπὸ τὴν Αὐστρία …Κατασκευάστηκαν στὸ Τιρόλο, στὸ πάνω ἀπό 400 χρόνια ἱστορικὸ χυτήριο GRASSMAYR τοῦ Innsbruck, και …ἔλαβε μέρος καὶ ὁμάδα εἰδικῶν: γλύπτες, … μουσικοί, κλειδαράδες, ξυλουργοί, χημικοί, ἠλεκτρολόγοι…..καὶ οἱ ἕξι συνολικά, ζυγίζουν 32,5 τόνους {32.243 κιλά}. … Ὁ ἐξαιρετικός ἦχος τῆς 1ης καμπάνας-γίγαντα θὰ ἀκούγεται σχεδὸν σὲ ὅλο τὸ Βουκουρέστι, …
Οἱ ἐργασίες στὸ μεγάλο οἰκοδόμημα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, βρίσκονται σὲ πλήρη ἐξέλιξη, καὶ συνεχίζονται μὲ ἐντατικοὺς ρυθμούς, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμος γιὰ τὰ ἐγκαίνια, ποὺ προσδιορίστηκαν γιὰ τὶς 30 Νοεμβρίου 2018.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΗΓΗ http://orthodoxia.info/news
(*) κατ’ἄλλας πληροφορίας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου.

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΤΙΦΛΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

 

 

Ἐκτίσθη πρὸς τιμὴν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 1.500 χρόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας.
Ἀξιοσημείωτος σημείωσις : Tὰ περίπου 1.200 τετραγωνικὰ μέτρα λευκοῦ μαρμάρου, μὲ τὰ ὁποῖα ἐστρώθη ἡ εἴσοδος τοῦ Ναοῦ καὶ ὁ Ναὸς προέρχονται ἀπὸ τὴν Θάσον.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *