ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΥΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

 

Διάφοροι Πατριάρχαι κυρίως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Πατριάρχαι ἤ ὑψηλόβαθμοι κληρικοὶ ἠναγκάζοντο νὰ ἀφορίζουν Ἕλληνας Ἐπαναστάτας.

Οἱ φοβερώτεροι ἀφορισμοὶ εἶναι οἱ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, συμμετασχόντων καὶ τοῦ παρεπιδημοῦντος τότε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ εἴκοσι ἑνὸς (21) Ἀρχιερέων. Ὑπῆρξαν δὲ καὶ οἱ δύο τελευταῖοι ἀφορισμοὶ τοῦ διαδόχου τοῦ Γρηγορίου Ε΄, τοῦ Εὐγενίου Β΄(βουλγαρικῆς καταγωγῆς), καθὼς καί, παλαιότερον, τὸ συνοδικὸν ἀφοριστικὸν τοῦ Πατριάρχου Καλλινίκου ἐναντίον τῶν «κλεφτῶν καὶ ἀρματολῶν»

Ἐκ ἀφορμῆς ἐπιστολῆς τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ, ζηλωτοῦ καὶ ἑλληνοψύχου, ἁγιορείτου Βλασίου Μοναχοῦ, ἐδημοσιεύσαμεν αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴν καὶ ἐλάβομεν καὶ θέσιν ὑπὲρ τοῦ θέματος εἰς τὰ τεύχη μας 67 (σελ. 3 -13), 68 (σελ. 68-72) καὶ 69 (σελ. 162 -163).
Δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνον τὰ Πατριαρχεῖα, τὰ ὁποῖα κινοῦνται ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν τῆς Ἄγαρ ἤ τῶν σκληροπυρηνικῶν Ἑβραίων τοῦ Ἰσραὴλ ἤ ὑπὸ τὰ ὄμματα καὶ κατατρεγμὸν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον ὑπὸ τῶν σιωνιστῶν, μασονίας καὶ λοιπά (καὶ αὐτονόητον εἶναι ὅτι αὐτοὶ δὲν δύνανται νὰ ἐκφράζωνται ἐλευθέρως, διὰ τοιαῦτα σημαντικώτατα θέματα), ἀλλὰ οὔτε κἄν οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας (ἡ ὁποία ὑποτίθεται, ὅτι εἶναι ἐλευθέρα καὶ ζῶσα) οὐδεμία διαφώτισιν κάνουν καὶ διὰ αὐτὸ τὸ κολοσσιαῖον θέμα. Ἀβασίμως ἰσχυρίζονται, ὅτι δὲν ἰσχύουν οἱ ἰσχυρισμοὶ τοῦ Χριστεπωνύμου ποιμνίου καὶ τῶν Ἑλληνοψύχων, ὅτι «δὲν ἐπρολάβαμεν νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἀπὸ τὴν Τουρκιά, ἐσκλαβώθημεν εἰς τὴν φραγκοκρατίαν, σιωνισμόν, μασονισμόν, μαρξισμόν, οἰκουμενισμὸν καὶ λοιπὰς σατανοκρατουμένας αἱρέσεις καὶ ὀργανώσεις καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων».

 

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ λόγιος καὶ ἱστοριοδίφης πρώην Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης (Νικολόπουλος) μᾶς ἀπέστειλεν τὸ κατωτέρω ἀπὸ Δεκέμβριον 2016 ἔγγραφόν του καὶ τὸ ἀπόσπασμα :
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΚ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ (1863).

Ἐπειδὴ ἄπειροι χιλιάδες εἶναι οἱ συνεργάται, φίλοι καὶ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ δημοσιεύουν εἰς τὸ περιοδικόν μας διάφορα κείμενα των, δὲν ἠδυνήθημεν, δυστυχῶς, νὰ συμπεριλάβωμεν καὶ αὐτὸ τὸ θέμα μέχρι τοῦδε. Ὅμως τώρα, ἀφαιροῦμεν πολὺ σπουδαῖα ἄλλα κείμενα, διὰ νὰ δημοσιεύσωμεν αὐτὰ τὰ ἀνέκδοτα περὶ τῶν ἀφορισμῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.Εὐχόμεθα νὰ εἶναι ἀληθῆ ὅλα αὐτὰ καὶ μακάρι, ἀπειράκις εἴθε, νὰ εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ μὲ τοὺς συνεργάτας του τὴν ἰδίαν νύκτα κατῆλθεν εἰς τὸ ὑπόγειον, ἔκαυσε τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ προσηυχήθησαν ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Διαφορετικῶς θὰ εἶναι κατ’ἐξοχὴν ἀνήθικον καὶ ἐντροπὴ δι’ἡμᾶς νὰ παραμένουν οἱ ἥρωές μας, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὰ κορμιά των κόσκινον διὰ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ ἀφορήτου τουρκικοῦ ζυγοῦ ἀκόμη ἀφορισμένοι ! ! ! . . .
Πρὸς τοῦτο καλοῦνται ὅλοι οἱ φορεῖς εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν νὰ ὀργανώσουν μνημόσυνα, ὄχι μόνον εἰς τὴν μητροπολιτικὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς νὰ γονατίσουν τὴν 25ην Μαρτίου 2018 καὶ κάθε ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ νὰ προσεύχωνται ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν πρὸ τοῦ 1821 καὶ τῶν ἑπομένων ἐτῶν, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Παπαφλέσσα, Ἀθανασίου Διάκου, Μάρκου Μπότσαρη, Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου καὶ λοιπῶν.
Τὸ κατ’ἐξοχὴν θεάρεστον καὶ ἀπολύτως ὠφέλιμον μνημόσυνον θὰ εἶναι διὰ τοὺς ἥρωάς μας, τοὺς ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ Ἑλληνοψύχους ὅπου γῆς, ἐὰν παύσουν νὰ μᾶς ἐμποδίζουν οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευεθρωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Πανελληνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *