ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- Η ΕΛΛΑΔΑ EIΣ ΚΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΩΝ ΕΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ» ΤΩΝ ΜΜΕ

15.11.2017

Ἐκφράζομεν τὴν ἐκ μέσης καρδίας βαθυτάτην θλίψιν μας διὰ τὰ θύματα τῶν τελευταίων πλημμυρῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργήν μας διὰ τοὺς ἀνεγκεφάλους, ἀνευθυνοϋπευθύνους κυβερνῶντας, δοτοὺς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

1. To περιοδικόν μας « Φωτεινὴ Γραμμή » καὶ οἱ φορεῖς μας: «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», Σωματεῖον « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » καὶ ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος » ἐδῶ καὶ 10 ἔτη τάσσονται ὑπὲρ τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ὄχι οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ θησαυρίζουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τὰς ἀνέσεις των καὶ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνήμποροι, ἄλλοτε νὰ κολυμποῦν εἰς πλημμύρας καὶ χιόνας ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, νὰ χάνωνται ζωαί, λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν καὶ τὸ θέρος νὰ κολυμποῦν εἰς τόν λίβαν, τὸν ἱδρώτα, τὴν ἀποπνικτικὴν ἀτμόσφαιραν καὶ νὰ σιγοπεθαίνουν.

Παραδείγματος χάριν τὴν 13 Ὀκτωβρίου 2009, εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας, www.fotgrammi.gr ἀνεπτύξαμεν τὸ ἄρθρον μας :

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37?start=1

 

Ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα-Δενδροφυτεύσεις-Μητροπολιτικὸν Πάρκον

ΝΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ

ΟΧΙ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ»
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Καὶ παλαιότερον εἴχαμε γράψει νὰ ἐκποιηθοῦν εἰς τὸ Ἑλληνικόν :

α. Αἱ ἐκτάσεις τῶν παλαιῶν πολιτικῶν ἀεροδρομίων (δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ ) .

β. Αἱ βάσεις τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου.

γ. Ἡ ἀμερικανικὴ βάσις.

2. Αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια ἔγγραφά μας, τὰ εἴχαμε ἀποστείλει, ὄχι μόνον εἰς τὸν Ὑπερνομάρχην, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλους τοὺς Δημάρχους (συμπεριλαμβανομένους καὶ τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς) καὶ εἰς ὅλους τοὺς Ὑπουργοὺς καὶ Πρωθυπουργούς.
Τὸ περίεργον, ὅμως, δὲν εἶναι ὅτι ἐκώφευσαν καὶ ἀδιαφόρησαν σκανδαλωδῶς οἱ ἐθνοκάπηλοι τῆς δεξιᾶς, ἀλλὰ ἐκώφευσαν καὶ οἱ δῆθεν σοσιαλίζοντες καὶ οἱ μαρξίζοντες, οἱ ὁποῖοι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν πιστεύουν εἰς τὰς σοσιαλιστικάς – κοινωνικὰς ἰδέας καὶ ἀρχὰς καὶ πράξεις, ἀλλὰ τὸ λι εἰς τὸ «σοσιαλιστές» πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ εἰς τὴν περίπτωσίν των μὲ λ η, δηλαδὴ εἶναι σοσιαλησταὶ τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.

3. Ἐὰν ἐπωλεῖτο τὸ μέγιστον μέρος αὐτῶν τῶν ἀεροδρομίων, θὰ εἰσέπραττεν τὸ κράτος ἑκατοντάδας δισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ αὐτὰ τὰ πανέμορφα, ἄριστα καὶ ἀνεπανάληπτα « φιλέτα » ! ! !
Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια οἱ ἰθύνοντες θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξοφλήσουν τὰ θαλασσοδάνεια καὶ νὰ μὴ ἔχωμεν ὑποδουλώσει καὶ τὰ τετρασσέγγονά μας! ! ! . . .
Θὰ ἐπερίσσευαν καὶ πολλαὶ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια, διὰ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, ὄχι μόνον εἰς τὰς λίαν ὑποβαθμισμένας δυτικὰς περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα.
Εἶναι παγκοίνως γνωστὸν ὅτι πρὸ 10 ἐτῶν ἡ ἀξία τῆς γῆς ἦτο εἰς τὰ ὕψη καὶ εἰς τὴν κεντρικὴν καὶ λίαν ἀνεπτυγμένην περιοχὴν τῶν ἀεροδρομίων (μὲ πολυτελεῖς οἰκίας, ἐμπορικὰ κέντρα, συγκοινωνίας – Μετρό, θὰ ἠμποροῦσαν νὰ πωληθοῦν σχεδὸν 2.000.000 εὐρὼ τὸ στρέμμα.

4. Ἐὰν δὲν ἀπέβλεπον οἱ ἰθύνοντες εἰς «παχιὲς μίζες καὶ παχιὰ λαδώματα» θὰ ἐξώφλουν ὅλα τὰ θαλασσοδάνεια, ἂν δὲν τὰ ἐδώριζον εἰς τὰς Τράπεζας, («λαίμαργες βδέλλες»), κατ’ εὐφημισμὸν «πιστωτικὰ ἱδρύματα».
Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ παραλείψωμεν νὰ ἀναφέρωμεν ὅτι ἀπὸ τὰ 280.000.000.000 εὐρὼ θαλασσοδανείων, ἡ μερίς τοῦ λέοντος, περίπου 240.000.000.000 εὐρὼ, διετέθησαν εἰς « ἀετονύχηδες » καὶ ἀνθρώπους τῆς διαπλοκῆς, τραπεζίτας, οἱ ὁποῖοι, πανεπιστήμονες ὄντες, τὰ ἐφυγάδευσαν, διὰ νὰ ἐπανέρχωνται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὡς ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, μὲ τὴν σύμπραξιν καὶ ξένων Τραπεζῶν ἢ «ἀετονύχηδων» ξένων ἐπενδυτῶν.
Ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικὸς Λαὸς πιστεύει ὅτι συνήθως τὰ περισσότερα τῶν παρακρατουμένων μισθῶν τῶν ἐργαζομένων, τοὺς τὰ ἀποσποῦν οἱ ἔμποροι καὶ προμηθευταὶ διαφόρων ἀγαθῶν καὶ ἂν οἱ ἔμποροι καὶ παραγωγοὶ δὲν δια

 

θέτουν ἰδικά των κεφάλαια, τοὺς τά « ληστεύουν » τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα.
Ἑλληνικαὶ ἐπιχειρήσεις, ἔμποροι καὶ παραγωγοί, ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταγωνισθοῦν τὸν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμὸν μὲ τοὺς ἀλλοδαποὺς παραγωγοὺς καὶ ἐμπόρους καὶ μὲ τὰς ὑποθήκας, τὰς ὁποίας λαμβάνουν αἱ τράπεζαι διὰ τὰ ἀκίνητα τῶν παραγωγῶν καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ μὲ τὰς ὑπερημερίας, ἰδιοποιοῦνται αἱ τράπεζαι, ὄχι μόνον τὰ ἐπαγγελματικά των ἀκίνητα ἀλλὰ καὶ τὰς οἰκίας των.
Ἔντιμοι ἐπιχειρηματίαι, διὰ νὰ ἐκπληρώσουν ὑποχρεώσεις των (μισθούς, ἀποζημιώσεις, ἀσφαλιστικὰς εἰσφορὰς καὶ λοιπὰ χρέη των), ἀναγκάζονται νὰ πωλήσουν καὶ αὐτὰς τὰς οἰκίας των καὶ νὰ μένουν μὲ ἐνοίκιον. Ἀδυνατοῦντες δὲ νὰ πληρώνουν καὶ τὸ ἐνοίκιόν των, μένουν εἰς τὸν δρόμον. Αὐτοὶ εἶναι ἐκ περιστάσεως ἄστεγοι καὶ πεινασμένοι καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά των δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι. Διὰ τοῦτο , νὰ μὴ λυπούμεθα αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συνηθίσει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι καὶ νὰ λαμβάνουν, ἀλλὰ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὴν τόλμην καὶ πεθαίνουν « σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι » ! ! ! . . .

Τοιουτοτρόπως θὰ ἔμεναν εἰς τὸ Κράτος πάρα πολλὰ δισεκατομμύρια διὰ ὑποδομὰς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ μὴ θρηνοῦνται χιλιάδες θύματα κάθε ἔτος, ἀπὸ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, πλημμύρας, αὐτοκινητιστικὰ ἀτυχήματα, πυρκαγιάς, λόγῳ ἐλλείψεως μέτρων προλήψεως τῶν πυρκαγιῶν εἰς τὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας. . .
« Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται ».

5. Τὸ ἄκρως ἐξοργιστικὸν εἶναι ὅτι οἱ « καραγκιόζηδες » τῶν ΜΜΕ, θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ὑπὲρ τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ἐνῷ εἰς τὴν οὐσίαν κόπτονται διὰ τὰ ἰσχυρὰ ἀφεντικά των, τὰ ὁποῖα, ὡς παντοδύναμα ὄργανα, ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις καὶ γίνονται ἑξαπτέρυγα καὶ δεκανίκια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

6. Αὐταὶ αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις μέσῳ τῶν ΜΜΕ, ὄχι ἐνημερώσεως, ἀλλὰ παραπληροφορήσεως, μέσῳ τῶν «χαζοκουτιῶν » κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Μὲ τὰ ἀφθονώτατα, αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ἐκμαυλίζουν καὶ ἐξαχρειώνουν τόσον πολύ, ὄχι μόνον τοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοιουτοτρόπως δὲν ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως, ὁπότε ἐξαθλιώνεται ὑλικῶς καὶ σωματικῶς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ μεγίστη ἀβεβαιότης καὶ τὸ ἄγχος διὰ τὸ αὔριο τὸν ὁδηγεῖ εἰς τὰς αὐτοκτονίας ! ! !
Τὸ λυπηρὸν εἶναι ὅτι καὶ ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς τεθλασμένης, τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας, ὀμνύουσα καὶ αὐτὴ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον καὶ τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ ἀδιαφορεῖ διὰ τὰ δράματα τοῦ Λαοῦ . . .

7. Τὸ ἀκόμη λυπηρότερον καὶ ἀπογοητευτικότερον εἶναι ὅτι καὶ τινὲς τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας ὑποκύπτουν εἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ ἐφαρμόζουν τὸ πνεῦμα Ἰωάννου Προδρόμου :
«Οὐκ ἔξεστι σοὶ βιώνειν, πρεσβεύειν, λατρεύειν, νομοθετεῖν καὶ ἐφαρμόζειν τρισάθλιους, ἀπάνθρωπους, ἀντιχριστιανικούς, ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους».

8. Εἶναι γνωστὴ ἡ ρῆσις τῆς τότε Προέδρου τῆς Βουλῆς Ἄννα Ψαρούδα – Μπενάκη, πρὸς τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολον Παπούλιαν τὴν 12.3.2005 (ἴδ. σελίδα 164).

9. Ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα βιώνομεν ἐμεῖς σήμερον, μᾶς τὰ εἶχε προαναγγείλει ἡ κ. Μπενάκη καὶ ἐμεῖς ἐσυνεχίσαμε νὰ «στρώνουμε» «στραβὰ καὶ ἀνάποδα» καὶ νὰ σπέρνουμε ἀδιαφορίαν καὶ τώρα ἔχομεν καὶ τὸ θράσος νὰ διαμαρτυρώμεθα διὰ τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφοράν, τὰ ὁποῖα θερίζομεν.

10. Αὐτὰ τὰ 160.000 στρέμματα τῶν ἀεροδρομίων ἐπωλήθησαν ἔναντι μόνον 730.000.000 εὐρὼ καὶ ὁ μέγιστος «κομπιναδόρος» ἀγοραστὴς φέρεται ὅτι θὰ ἀρχίσῃ νὰ πληρώνῃ μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 20 ἔτη. Μάλιστα δέ, αὐτὸς φέρεται νὰ κατόρθωσεν νὰ τοῦ κατασκευάσῃ ἡ Πολιτεία ὑπογείας διαβάσεις καθ’΄ὅλον τὸ μῆκος τῆς παραλίας, αἱ ὁποῖαι φέρεται νὰ κοστίσουν εἰς τὸν δύσμοιρον – βαρύτατα φορολογούμενον, πτωχὸν ἑλληνικὸν λαὸν ἀρκετὰ δισεκατομμύρια. Ἂν πραγματικῶς αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, τότε ὁ δύσμοιρος λαὸς θὰ ἐργάζεται – θὰ καταβάλλῃ βαρυτάτους φόρους καὶ δι΄ αὐτὸ τὸ ἔργον διὰ δεκαετίας ὁλοκλήρους! ! !

11. Ἂν δὲν εἶχον καταργήσει οἱ κακοῦργοι τὴν ΜΟΜΑ ὑπὲρ τῶν μεγαλοεκδοτῶν – μεγαλοεργολάβων δημοσίων ἔργων, ἡ ὁποία κατεσκεύαζεν ἄριστα ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ δρόμους μὲ ἐλάχιστον κόστος καὶ τὰ ἔργα τῆς ΜΟΜΑ διατηροῦνται διὰ δεκαετίας ὁλοκλήρους εἰς αῤίστην κατάστασιν (διότι ὁ στρατὸς τότε δὲν ἔκλεβεν, τώρα δυστυχῶς ὅλοι ἐξαχρειώθησαν), δὲν θὰ συνέβαιναν αὐτὰ τά «παρατράγουδα» κάθε χρόνο.
«…πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.» (Ρωμ.3, 12).

12. Α. Κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ οἱ ἀχρεῖοι διὰ νὰ διευκολύνουν νὰ αἰσχροκερδοῦν οἱ μεγαλοεκδόται – μεγαλοεργολάβοι δημοσίων ἔργων μὲ τὰ τεράστια δημόσια ἔργα, τὰ ὁποῖα κατασκευάζονται «ἅρπα κόλλα» καὶ διὰ νὰ «κόβουν κορδέλες» εἰς εὐτελῆ ἔργα «Κυριακῆς χαρᾶς, Δευτέρας λύπης – Γ΄ κατηγορίας» οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ νὰ κομπορρημονοῦν, μέχρι νὰ ἀρχίσουν νὰ καταρρέουν αὐτὰ τὰ εὐτελέστατα ἔργα!!!

Β. Αὐτοὺς τοὺς τρισαθλίους, οἱ ὁποῖοι κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ, διὰ νὰ εἶναι εὐγνώμονες εἰς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐβοήθησαν νὰ ἀναρριχηθοῦν εἰς τὴν ἐξουσίαν, πρέπει ἡ Ἱστορία νὰ τοὺς ἀναγράψῃ ὡς εἰδεχθεστάτους ἐγκληματίας.

Γ. Παλαιότερον, ὡς γνωστόν, ὠργίαζεν διά « μίζες καὶ λαδώματα» ὄχι μόνον ἡ Πολεοδομία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀστυνομία. Ἔκαναν «τὰ στραβὰ μάτια» διὰ αὐθαίρετα καὶ οἰκοδομικὰς

παραβάσεις ἐντὸς δημοσίων ἢ κοινοχρήστων περιουσιῶν, ἐντὸς ρευμάτων καὶ ἐντὸς μὴ ἀρτίων καὶ οἰκοδομησίμων οἰκοπέδων.Τότε ἀσυνείδητοι καὶ «ἀλμπάνηδες» ἐργολάβοι καὶ μηχανικοὶ ἐκμεταλλεύοντο τοὺς πτωχοὺς βιοπαλεστὰς καὶ ἐφαρμόζοντς τό «ἐμεῖς οἱ βλάχοι ὅπως λάχει», ἔκτιζαν «ἅρπα κόλλα» καί «ὅποιον πάρει ὁ χάρος». Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβάλλουν τὰ μέγιστα εἰς τὰς φυσικὰς καταστροφὰς τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάμων καὶ ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα.

Δ. Βλέπουσα ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια ὅλας αὐτὰς τὰς τρισαθλίας ἀτασθαλίας, μᾶς ἔχει ὑποβιβάσει εἰς τὴν 69ην θέσιν εἰς τὴν διεθνῆ κατάταξιν τῆς Διαφάνειας τὸ 2016, ἐπὶ συνόλου 168 χωρῶν, ἐνῷ τὸ 2015 ἡ Ἑλλάς εἶχε βελτιώσει τὴν θέσιν της, ἦτο εἰς τὴν 58ην θέσιν. Τώρα δηλαδὴ εἴμεθα πλησίον τῶν «Μάου-Μάου καὶ Τὰμ-Τάμ». Ἄς ὄψονται καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι συμβάλλουν νὰ στείλουν ταχέως εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς τούς πλημμυροπαθεῖς, πυροπαθεῖς καὶ λοιπὰ θύματα ἀκραίων φυσικῶν φαινομένων.

13. Διὰ νὰ μὴ κουράζωμεν ἄλλο τοὺς ἀγαπητούς μας ἀναγνώστας, ἐπιτρέψατέ μας, νὰ ἐπαναλάβωμε ἐπικαίρους στίχους τοῦ Γεωργίου Σουρῆ :

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύη
καὶ πενήντα νὰ μαζεύη;

Νὰ τρέφη ὅλους τους ἀργούς,
νάχη ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα;

Νάχη κλητῆρες γιὰ φρουρὰ
καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῷ αὐτοί σε κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε ;

 

Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,
κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,
ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.

Ὅλα σ΄ αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,
οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν
δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,
συνέρχεσθαί τε καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.

Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες ! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους !
σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.

Γὶ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια !

Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,
πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη…
αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,
δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,
ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τα ξέρει.
Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποὺ
συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.

Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ
τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».
Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιὰς
σὰν πιάσει πόστο : δερβεναγάς.

 

Θέλει ἀκόμα – κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-
νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.
Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια ποὺ χεῖ
στὸ ΄νὰ λουστρίνι, στ΄ ἄλλο τσαρούχι.

Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποῦ γεννᾶς.
Ὢ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; ; ;

14. Αὐτοὶ οἱ «κουτοπόνηροι» ἰθύνοντες ἐφαρμόζουν ὄχι μόνον τὸ δόγμα τῆς δημοσιονομίας :
«Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται. Καὶ ἂν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέραν μορφὴ πάλι»,
ἀλλά, ὡς πιστοὶ μαθηταὶ καὶ μέλη τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐφαρμόζουν τὴν ἀκραίαν ὑπερφορολόγησιν διὰ νὰ ἠμποροῦν νὰ συμπεριφέρωνται ὅπως οἱ ἰησουῖται, οἱ ὁποῖοι ἐφόρμουν εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Ναούς, ἥρπαζον 100 εἰκόνας καὶ ἐξερχόμενοι ἔδιδον 10 – 20 εἰκόνες, τὰς πλέον καταστραμένας, ὑπὲρ τοῦ Ναοῦ.

15.Τοιουτοτρόπως δημιουργοῦν καὶ πλεονάσματα, ὄχι ὅμως διὰ νὰ τὰ δίνουν εἰς αὐτούς, εἰς τοὺς ὁποίους χρωστοῦν,
ἢ διὰ τὴν ἀγορὰν καταλλήλων ἐναερίων πυροσβεστικῶν μέσων διὰ νὰ προλαμβάνωνται αἱ πυρκαγιαὶ τὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ νὰ γλυτώνουν οἱ Ἕλληνες τὰ ὄμορφα δάση των, τοὺς πνεύμονας πρασίνου καὶ γενικῶς τὸν πολιτιμότατον φυσικὸν ἐθνικὸν πλοῦτον,
ἢ νὰ κατασκευάζωνται ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ νὰ μὴ μετατρέπωνται πόλεις καὶ χωριὰ εἰς νεκροταφεῖα ! ! !
ἢ διὰ τὴν ὑγείαν (οἱ ἀσθενεῖς πηγαίνουν εἰς τὸ νοσοκομεῖον μὲ μίαν ἀσθένειαν καὶ φεύγουν μὲ ἑκατὸ ἢ διὰ τὴν οἰκία των ἢ διὰ τὰς αἰωνίους μονάς – πρέπει νὰ ἐντρεπώμεθα διὰ τὰ περισσότερα νοσοκομεῖα μας),
ἢ διὰ τὴν Παιδείαν, τὴν ὁποία μετέτρεψαν εἰς Ἀπαιδείαν!!!

ἀλλὰ διὰ ἄγραν ψήφων.

16. Μὲ αὐτὰ ἀναγκάζουν τὰ ἑλληνόπουλα – τὰ πλέον φωτισμένα μυαλὰ μὲ τόλμην καὶ παῤῥησίαν – νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν πατρίδα των, τά ἀγαπημένα των πρόσωπα καὶ νὰ πέρνουν τὸν δρόμο «τῆς ξενητειᾶς» – νὰ φᾶν «τὸ πικρὸν ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς», διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν ὡσὰν ἐπιστήμονες, ἐπιχειρηματίαι καὶ νὰ δημιουργήσουν οἰκογενείας ! ! !

17. Εἰς τὸ ἴδιον πνεῦμα μὲ τὸν Σουρήν, ἀλλὰ εἰς τὴν εὐπρεπῆ καθαρεύουσαν γλῶσσαν γράφει καὶ ὁ σπουδαιότατος λογοτέχνης μας, ὁ «Ἅγιος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων», ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

18. Κλείνομεν μὲ μικρὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του :
«Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πεῖναν. Ἡ πείνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου ! ! !
Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς Ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾶ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρη σώματα καὶ ψυχάς.
Τώρα ὅμως ἡ πράγματι ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ὁ πλέον ἀκάθαρτος καὶ κτηνώδης ὑλισμός. Μόνον κατὰ πρόσχημα εἶναι ἡ χριστιανοσύνη».

*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1227—151117

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *