ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὸ ἔτος 2016
Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ 21.6.2017

Διὰ τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι πασίγνωστα αὐτά ποὺ θὰ σᾶς εἰπῶ. Ἐπειδή, ὅμως, εἶναι καὶ ἀρκετοὶ οἱ ὁποῖοι ἀκόμη δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας, εἶμαι, δυστυχῶς, ὑποχρεωμένος νὰ κάμνω μίαν σφαιρικὴ ἀνασκόπησι, διὰ νὰ διαφωτισθοῦν καὶ ἐκεῖνοι καὶ οἱ νέοι, ποὺ προσέρχονται καὶ πρέπει νὰ γνωρίζουν, πῶς νὰ ἀπαντοῦν στοὺς διαφόρους ἀνιστόρητους ἢ ἰδιοτελεῖς διαστροφεῖς τῆς ἀλήθειας, ποὺ μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον ἀπὸ ἰδιοτέλειαν διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθειαν καὶ πασχίζουν νὰ γίνουν ποδηγέτες.

Χαιρετίζομε τὴν Ἡμερίδα μὲ θέμα «Κατάργηση τῶν μετρητῶν-τέλος τῆς ἐλευθερίας-ὁδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτισμό», τὴν ὁποία διοργανώνει ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν εἰς συνεργασία μὲ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς εἰς τὸ Στάδιον Εἰρήνης καὶ Φιλίας τὴν 24.6.2017, ὥραν 5 μ.μ., εἰς τὰ πλαίσια τοῦ «πιστεύω» μας «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».

Ἄς παύσωμεν ἐπιτέλους νὰ εἴμεθα, μόνον, ἀκροατὲς ἢ θεατὲς ἢ κριτὲς ἢ δριμύτατοι κατήγοροι τῶν φαύλων καὶ ἄς γίνωμε καὶ ποιητές, συναγωνιστὲς καὶ ἔμπρακτοι ὁμολογητὲς τῶν «πιστεύω» μας ὑπὲρ τῆς ἀδιάφθορης οἰκογένειας, τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεώς μας, τῆς ἀκεραίας καὶ ἀδεσμεύτου ἑλληνικῆς πατρίδος καὶ ἐν γένει ὑπὲρ τῶν συνεκτικῶν κρίκων τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι τὸ ὁμότροπον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὅμαιμον, δηλαδὴ οἱ πυλῶνες τοῦ Ἔθνους μας.

 

Χάριν αὐτῶν διατηρηθήκαμε ἀνὰ τὶς χιλιετηρίδες καὶ δὲν πολτοποιηθήκαμε.
Αὐτὰ στεναχωροῦν ἀφαντάστως τοὺς ἡγέτες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ παντοιοτρόπως πασχίζουν νὰ καταρρακώνουν συστηματικὰ τὶς ἀξίες καὶ νὰ προβάλλουν ὡς πρότυπα τοὺς φελλούς, τὶς παλλακίδες, τοὺς ἀνώμαλους, τοὺς ἐξωμότας καὶ ἐν γένει ὅλους αὐτούς, ποὺ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα. Ὅμως, ὅλοι αὐτοὶ εἶναι «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος» καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ «γενίτσαροι» εἶναι ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς «γενίτσαρους τῆς ξιφολόγχης». Οἱ «γενίτσαροι τῆς ξιφολόγχης» μπορεῖ νὰ ξεκοιλιάσουν μερικὲς χιλιάδες καὶ μετὰ νὰ ἀηδιάσουν, νὰ κουρασθοῦν καὶ νὰ σταματήσουν, ὅμως, οἱ «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος» καὶ ἐν γένει τῆς ἐξουσίας μεθοῦν καὶ ναρκώνουν τὴν συνείδησίν των εἰς τὸ ἄκρον ἄωτον καὶ γίνονται «ὁδοστρωτῆρες» τῶν πάντων.
Τοιουτοτρόπως, εἰς τὴν πράξιν βλέπουμε τὸ κακὸ νὰ ἐξαπλοῦται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, ἀντιθέτως δὲ τὸ καλὸ νὰ συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ πρόοδο.

Ἄς παύσωμε, λοιπόν, νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ σατανικὸ δόγμα «διαίρει καὶ βασίλευε». Ἄς συμπτυχθοῦν, ἐπιτέλους, ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις καὶ ἄς ἀντιπαραταχθοῦμε μὲ σύνεσι καὶ σωστὴ στρατηγικὴ ἐναντίον τοῦ κακοῦ ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ ὄχι κατόπιν ἑορτῆς.

Ἐμπρός, λοιπόν, γιὰ νὰ δυνηθοῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔχουμε λαμπρὲς ἐπιτυχίες καὶ νὰ σπεύδουμε ἀπὸ νίκη σὲ νίκη. Δόγμα μας πρέπει νὰ εἶναι ὄχι μόνον « ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» ἀλλὰ καὶ ἡ «καλύτερη θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψι».

Καταδικάζομε μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς τὴν σατανικῶς μεθοδευμένη ἐπιβολὴ τῆς κάρτας τοῦ ἀντιχρίστου.

Τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα εἶναι ἕτοιμο νὰ ἐπιστρατευθῇ. Μιὰ καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος βαυκαλίζεται σὲ θεατρινισμοὺς κατόπιν ἑορτῆς, ἄς προχωρήσουν «στρατηγοί, ἀξιωματικοὶ καὶ

ὑπαξιωματικοὶ» καὶ μὴ ἀναμένουμε ἀπὸ τὸν ἀρχιστράτηγο νὰ ἐννοήσῃ αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια.

Νὰ πράξωμεν τὸ ἱερὸν καθῆκον μας καὶ νὰ μὴ εἴμεθα, μόνον, ἀκροαταὶ ἢ θεαταὶ ἢ κριταὶ ἢ δριμύτατοι κατήγοροι τῶν φαύλων καὶ σφετεριστῶν τοῦ ἱεροῦ χρήματος καὶ τοῦ ἱδρῶτος τοῦ βαρυτάτου φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῶν σφετεριστῶν τῶν θαλασσοδανείων, ποὺ δημιουργοῦν ἀνεύθυνοι κυβερνῆτες διὰ νὰ βολεύουν τὸν συρφερτὸν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, ὑποθηκεύοντες καὶ τὰ τετρασσέγγονά των εἰς τοὺς ντόπιους ἢ ξένους κερδοσκόπους, ὅπως π.χ. τὴν οἰκογένεια Ρότσιλδ, ἡ ὁποία βασιλεύει ἀπὸ τὸ 1841 εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸ 1827 εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔχει 5.000.000.000 εὐρὼ ἡμερισίως κέρδη, μόνον, ἀπὸ τοὺς τόκους. Ἐσχάτως δὲ ἔγινε καὶ ἐπίσημος σύμβουλος στοῦ Μαξίμου καὶ ντόπιοι καὶ ξένοι καταχρῶνται τὰ πάντα «ἔναντι πινακίου φακῆς», ἔχοντες ὡς δόγμα των: «Μπάστε σκύλοι ἀλέστε καὶ ἀλεστικὰ μὴ δώσετε» ἢ «ἐτρελάθηκε τὸ ἀφεντικὸ καὶ τὰ βάζει ὅλα στὸ σφυρί», «ἀπάνω ἀπὸ τὸ τράπεζι τὸ τάδε εὐτελὲς τίμημα καὶ κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι, δῶστε ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἐξασφαλισθοῦν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά μας»…

Ὅλοι οἱ ἔξυπνοι ἔμποροι καὶ ἐπιχειρηματίες πωλοῦν κάτι, ὅταν ἔχουν προσφορὲς διὰ τεράστια ποσὰ καὶ ἀγοράζουν, ὅταν εἶναι κάτι χρήσιμον σὲ πολὺ εὐνοϊκὴ τιμή. Ὅμως, διὰ τὴν δῆθεν «εὐημερείαν» ὅλων, οἱ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας ξεπουλοῦν τὰ «φιλέτα» ὅσο-ὅσο, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχουν φροντίσει διὰ τῶν πουλημένων «ἡμετέρων» νὰ ἔχουν εὐτελισθῇ οἱ μετοχές των καὶ ὁ τζίρος των ὡς π.χ.:

α)Τὰ τυχερὰ παιχνίδια, ποὺ εἶχεν ὁ μέγιστος τζογαδόρος, τὸ κράτος, στὸ εὐτελέστατον τίμημα, ποὺ ἡ σπείρα τῶν τζογαδόρων, τὰ ἐπῆρεν καὶ ἔκανε τεράστιαν ἀπόσβεσιν σὲ 5 χρόνια. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸ κράτος εἶχε τεράστια κέρδη ἀπὸ αὐτά.

β)Ἡ Πολιτεία φροντίζει νὰ ἐκμαυλίζεται καὶ νὰ ἐξαχρειώνεται διὰ τῶν ἀφθονωτάτων, αἰσχροτάτων θεαμάτων, ὄχι μόνον, ἡ ἀριστοκρατία ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ ἡ μεσαία καὶ ἡ κατωτάτη εἰσοδηματικὴ τάξις. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία ὑπογράφει βαρύτατα γραμμάτια μὲ τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ ἀετονύχηδες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων διὰ νὰ ἀνέλθουν ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι μετὰ νὰ ἐξοφλοῦν αὐτὰ τὰ γραμμάτια γιὰ νὰ παραμείνουν εἰς τὰ ὕπατα ἀξιώματα. . .

Διὰ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζεται τό: «… τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε» καὶ δι᾽ αὐτὸ ὁ τοιουτοτρόπως δύσμοιρος λαὸς κατήντησε: «ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα». . .

Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων σήμερα δὲν πιστεύουν δυστυχῶς εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἀλλὰ εἰς τὴν ἑτέραν τριάδα:
Ἄμετρος ἐγωισμός, οἴησις, ἀλαζονεία καὶ ἀναισχυντία – γαστέρα – τὸ ὑπογάστριο. Πρὸς τοῦτο, πρὸ τῶν αὐτοκτονιῶν λόγῳ οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως πέφτουν ὅλοι μὲ τὰ «μοῦτρα» στὰ τυχερὰ παιχνίδια συμβάλλοντας πρὸς τοῦτο οἱ διάφορες ἡγεσίες νὰ πολλαπλασιάζωνται τὰ κέρδη τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ τζόγου..

Τὸ μονοπώλιον τῆς τηλεφωνίας στὸν ΟΤΕ τὸν ἐνίσχυον καί τὸν κατωχύρωναν παντοιοτρόπως νὰ ἀγοράζουν ἐν ἀγνοίᾳ ἄχρηστες τηλεφωνικὲς συσκευὲς ἀπό τοὺς κρατικοὺς προμηθευτὰς ἑκατοντάδες φορὲς ἀκριβώτερα ἀπὸ ὅ,τι ἦταν εἰς τὴν διευρυμένη ἀγορά. Ντόπιοι καὶ ξένοι «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ὡς π.χ. οἱ ἰθύνοντες «ξεκοκκάλισαν» τὰ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια κέρδη τοῦ ΟΤΕ καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔβγαινε, παρὰ τὰ ἀμύθητα κέρδη, τὸν ξεπούλησαν εἰς τοὺς Γερμανούς. . .

 

 

Τὸν «Ἀστέρα Βουλιαγμένης» τὸν ξεπούλησαν εἰς τοὺς Μωαμεθανοὺς Τούρκους καὶ Ἐμιράτων ἔναντι 390.000.000 δολαρίων, τὸ πανάκριβον τοῦτο «φιλέτον».

Πληροφορούμεθα ὅτι, δυστυχῶς, καὶ ἡ Ἐκκλησία, ὄχι μόνον νέα παιδιὰ δὲν δέχεται εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον Βουλιαγμένης, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιὰ προηγουμένων ἐτῶν κοιτάει νὰ τὰ διώχνῃ λίγα – λίγα διὰ νὰ δύναται νὰ «βάλῃ στὸ σφυρὶ» καὶ αὐτὸ «τὸ φιλέτο», διὰ νὰ τὸ νοσφίζωνται οἱ κακοδιαχειριστὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. . .

ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, εἰς τὸ πρόβλημα τοῦ παραγκωνισμοῦ τῶν Ἑλληνιστῶν, τί ἐτόνιζαν ; ; ;

Ἐδῶ καὶ σχεδὸν 2.000 χρόνια, λαϊκοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐμεριμνοῦσαν διὰ ἐξεύρεσιν ἐκτάσεων, χρημάτων καὶ μοχθοῦσαν ὁμοῦ μὲ κάποιους εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς κληρικοὺς διὰ τὴν κατασκευὴν Ναῶν καὶ λοιπῶν κοινωφελῶν εὐαγῶν ἔργων κατὰ τό : «…μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτον 3,14).

1.Ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ προσθέσωμεν ἄλλην μίαν ἐκκλησίαν εἰς τοὺς τόσους μεγαλοπρεπεῖς Ναούς, ποὺ ἔχουν κτισθῆ τὰ τελευταῖα 50 ἔτη, δυστυχῶς, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων παραμένουν μὲ ἄδεια καθίσματα. . .

2. Μελετῶντες τὴν Ἱερὰν Παρακαταθήκη τῶν Ἡρώων προγόνων μας καὶ τὴν ἀδράνειαν ἢ ἀβελτηρίαν τῶν καθ’ὕλην ὑποχρέων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, μὲ ἀτέρμονες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, νὰ κατασπαταλῇ ἡ Πολιτεία τὸν ἱδρώτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ μικρὰ εὐτελῆ ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν χονδρὲς μίζες καί «γερά λαδώ

 

ματα» καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, νὰ ἔχη καταδαπανίσῃ-ἐξανεμίσῃ μίαν ἀμύθητον περιουσία καὶ ἐπὶ 188 ἔτη νὰ παραμένῃ ἡ Ἱερὰ Παρακαταθήκη τῶν Ἡρώων προγόνων μας, ἀνεκπλήρωτη, συναισθάνθημεν ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκην νὰ ἀποδείξωμεν εἰς τοὺς ὀλιγόψυχους, ὀλιγόπιστους καὶ τὰ πειθήνια-τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ὅτι, ἅμα ἔχομε πίστι καὶ θέλησιν, δυνάμεθα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ πράξωμε καὶ θαύματα ἐφαρμόζοντές τά:

α) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.» (Ρωμ. 14, 23).
β) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).
γ)«…μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτον 3,14).

3. Κάποιος εὐλογημένος Χριστιανὸς μᾶς πολιορκοῦσε τὶς τελευταῖες ἡμέρες, παντοιοτρόπως, διὰ νὰ τοῦ δώσωμε τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 12.2.2016 πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν Διεύθυνσιν Κοινωφελῶν Περιουσιῶν μέσῳ τοῦ ὁποίου ἐσταμάτησε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὴν ἔκδοσιν προεδρικοῦ διατάγματος , ποὺ ἦταν ἕτοιμο, ὥστε τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Ἐμεῖς ἔχομεν τονίσει ἐπανειλημμένως ὅτι ὁ κατάπτυστος ἐμπαιγμός, ἡ συστηματικὴ διαπόμπευσις-αἰσχροτάτη λασπολογία, ποὺ μᾶς κάνει ὁ Μακαριώτατος διὰ νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον μνημεῖον εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστόν, εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ὅτι ἐμεῖς πρὸς τοῦτο εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ δημοσιεύσωμε ὅλα τὰ ἀναπάντητα ἔγγραφά μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν αὐτοῦ Σύνοδον. Θὰ τὰ δημοσιεύωμε κατὰ χρονολογικὴ

 

σειρὰ καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὰ δώσουμε σὲ ἕνα διὰ μονοπώλιον. Ὁ ἐν λόγῳ φίλος ἔγραψε ἔγγραφον «Ἀποκάλυψι βόμβα», ἐρωτῶν ἄν εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐμποδίζουν τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

4.Τὴν μόνην ἐκδούλεψιν, ποὺ μᾶς ἔκανε ὁ Μακαριώτατος, ἦταν νὰ μᾶς στείλῃ στὸν φίλο του Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πάνον Καμμένον. Μετέβημεν ἐκεῖ καὶ μᾶς ὑπεδέχθη αὐτὸς καὶ οἱ συνεργάτες του, καὶ προσεφέρθησαν νὰ μᾶς ἐπιδείξουν διάφορα στρατόπεδα, ποὺ τὰ «βγάζουν στὸ σφυρὶ» ἔναντι ἐνοικίου 5% τῆς ἀντικειμενικῆς των ἀξίας ἐτησίως. Οἱ συνεργάτες τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Ἀμύνης μᾶς μετέφεραν μὲ μικρὸν λεωφορεῖον τοῦ στρατοῦ σὲ διάφορα στρατόπεδα ὡς π.χ. τοῦ Πλέσσα δίπλα ἀπὸ τὸ Πεντάγωνον, τὸ ὁποῖον θὰ ἐκκενωθῇ ἐν καιρῷ, τὸ Ἄλσος τοῦ Στρατοῦ στοῦ Γουδὴ καὶ μετὰ μᾶς ἔλεγαν ὅτι εἶναι μπλεγμένο, διότι πέραν αὐτῶν ποὺ ἔχει δωρίσει ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος στὴν Πλάκα – Λαμπράκη διὰ τὰ γλυπτά της, ἔχει καταπατήσει καὶ πληθώρα ἄλλων, εἰς τὸ Καποτὰ Ἀχαρναὶ καθὼς ἐπίσης εἰς τὸ στρατόπεδον Λιόση, ὅπου οἱ δύσμοιροι ἀθίγγανοι καῖν τὰ κλοπιμαῖα καλώδια διὰ νὰ πουλᾶν τὸ χαλκό. Τὸ στρατόπεδον Λιόση, τὸ ἀρνηθήκαμε, διὰ τὸ Καποτὰ δείξαμε ἐνδιαφέρον. Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες μᾶς εἶπαν ὅτι ἡ ἀντικειμενική του ἀξία εἶναι 370 εὐρὼ τὸ τετραγωνικὸν μέτρον, ἐνῶ οἱ ἐφορίες, συμβολαιογράφοι καὶ οἱ μεσίτες τὸ ἐκτιμοῦν 35,85 εὐρώ, δήλ. ἤθελαν 11 φορὲς ἀκριβώτερον!!!…

5.Τοῦτο, προφανῶς, ὀφείλεται στὸ ὅτι ἐμεῖς τονίζομε κατηγορηματικῶς ὅτι τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ Καποδιστρίου) θὰ τὸ διαχειρίζεται ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ ἑκάστοτε Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος μὲ 4 ἄλλους Μητροπολίτες, ἀλλὰ καὶ μὲ προσωπικότητες κύρους μὲ ἀρίστην ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν. Ἡ διαχείρισις νὰ εἶναι

τόσον εἰς τὰ ἔξοδα, ὅσον εἷς τα ἔσοδα μὲ ἄκρα διαφάνεια καὶ ἀπόλυτο ἀνιδιοτέλεια ! ! ! . . . .

Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐλέγχῃ μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν τόσον τῶν ἐσόδων, ὅσον καὶ τῶν ἐξόδων καὶ νὰ διατίθεται διὰ:
α)συντήρησι τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸν καὶ τῶν προσκτισμάτων του.
β) ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἱερῶν Μονῶν.
γ) ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν.
δ) πραγματοποίησιν πρότυπου ἀλσυλίου ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζεται « Ἀναγνωστοπούλειον » ἀλλά «ἐπίγειος Ἐδέμ».

6.Ἐπειδὴ ἔχουν κακομάθει νὰ διαχειρίζωνται τὰ «παγκάρια» ὅπως θέλουν καὶ ἐπειδὴ τὸ παγκάριον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ εἶναι τεράστιον χρυσωρυχεῖον, θέλουν νὰ τὰ διαχειρίζωνται αὐτοὶ ὅπως θέλουν καὶ πρὸς τοῦτο ἐμεῖς δὲν διατιθέμεθα νὰ τὰ ἐκμεταλλεύωνται οὔτε συγγενεῖς, οὔτε φίλοι, ἀλλὰ νὰ τὰ διαχειρίζωνται ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ μόνον διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!…

7.Προτιθέμεθα ἀκόμη καὶ τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργήσαντα μόχθο τοῦ βίου μας, νὰ τὸν διαθέσωμε διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Διὰ τοῦτο μᾶς μισοῦν θανάσιμα. Ἐὰν τοὺς εἴχαμε παραχωρήσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τὸ «χρυσωρυχεῖον», τότε θὰ μᾶς εἶχαν ἁγιοποιήσει. Ἐμεῖς, ὅμως, δὲν ἐπιθυμοῦμε τέτοιες ἀθλιότητες καὶ τονίζομε κατηγορηματικῶς οὐδαμοῦ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας, οὔτε μετὰ θάνατον. Νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμούς μας ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες.
Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ πραγματικότητα καὶ ὁ Μακαριώτατός μας, μᾶς σαμποτάρει παντοῦ, λέγοντάς μας «ναί».

Ὅμως, τὴν ἰδίαν στιγμὴν βασανίζει τὴν φαιάν του οὐσίαν, δηλαδὴ μὲ αὐτὴν τὴν πολιτικάντικην καὶ ἀντίχριστον διπλωματικὴν γλῶσσαν κατήντησε πολὺ χειρότερος τῶν Νενέκων, πῶς νὰ τορπιλίσῃ τὴν ὑπόθεσι ἔχοντας ὡς δόγμα του «ἀφοῦ δὲν τὸ κάνω ἐγὼ, νὰ μὴ τὸ κάνῃ κανένας». Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ὅταν ἔλεγε «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς Νενέκους».
Κυριαρχεῖ ἡ ἐπικρατοῦσα νοοτροπία στὸν Νότον : «ἀφοῦ δὲν ἔχω καὶ ἐγὼ κατσίκα νὰ πίνουν καὶ τὰ δικά μου παιδιὰ γάλα, ἄς ψοφήση ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα»…

8.Ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς, ὅμως, Χριστιανοί, ὀφείλουμε νὰ ἀμιλλώμεθα καὶ νὰ παρακαλᾶμε τὸν Θεὸν νὰ μᾶς ἀξιώνῃ νὰ ἀποκτοῦμε καὶ ἐμεῖς κατσίκα διὰ νὰ πίνουν καὶ τὰ δικά μας παιδιὰ γάλα καὶ νὰ μὴ εἴμεθα κουτοπόνηροι, ἄσπλαχοι καὶ μοχθηροί..
Μίαν τοιαύτη ἐνορχηστρωμένη λασπολογία καὶ ἕνα τέτοιο διασυρμὸ δὲν θὰ ἀναμέναμε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρας! ! ! . . .
Καὶ οἱ χειρότεροι ἐπαῖται τῆς ὑφηλίου νὰ εἴμεθα, θὰ ἔπρεπε ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ νὰ μᾶς συμπεριφερθοῦν πιὸ ἀνθρώπινα καὶ νὰ μᾶς τονίσουν: «Παιδιά μας, δυστυχῶς, δὲν ἔχομε οὔτε τὰ πρὸς τὸ ζῆν. Ἔχομε, μόνον, δέκα παξιμάδια. Πάρτε καὶ ἐσεῖς ἕνα κομματάκι ἀπὸ ἕνα παξιμαδάκι καὶ ὁ Θεὸς νὰ τὸ εὐλογήσῃ καὶ νὰ χορταίνετε χρόνια ὁλόκληρα». «…Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).
Kαὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται : «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ὑμᾶς βλασθημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι»(Ρωμαίους 2,24).

9.Ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ σήμερον Συνοδικοί, ποὺ πιστεύουν καὶ διαδίδουν σατανικὰ φληναφήματα, ὡς π.χ. ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῆ εἰς τὸν σημερινὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ παρόμοιες ἄλλες σατανικὲς, αἰσχρὲς ἀνακρίβειες. . .

10.Δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι ἰδικοί μας ἄνθρωποι ἔγιναν ἀφωνότεροι ἰχθύος, καὶ ὅταν τοὺς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ ὁμολογήσουν Ἰησοῦ τὸν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτοις ἐφήρμοσαν τά :

α) «ὅλοι θὰ πᾶμε στὸν πόλεμον, ἐσεῖς θὰ πέσετε, ἐμεῖς θὰ δαφνοστεφανωθῶμεν», διότι εἶναι «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά», ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας,

β) «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σὲ ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).

11.Εὐτυχῶς, ὅμως, ὅτι ἄλλοι ξένοι, τοὺς ὁποίους ἐμεῖς δὲν ἔχομε ἀκόμη ἰδεῖ στὰ μάτια μας, ὑπερασπίσθησαν τὶς ἀνιδιοτελέστατες καὶ διαφανέστατες προθέσεις καὶ σκοποὺς μας. «Μνησθείη αὐτῶν Κύριος ὁ Θεὸς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ».

12.Ἔχομεν χιλιάδες σατανικὲς ἀντιξοότητες νὰ ἀντιμετωπίζωμε μόνοι μας χωρὶς οὐσιαστικὴ συναντίληψιν.
Μέχρι πέρυσι διεκπεραιώναμε τὸ περιοδικόν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ μόνοι μας. Ἤρχοντο μὲν κάποιοι ἐθελοντές, ἀλλὰ ἐντελῶς ἀκατάστατα : ἄλλοι ἀπὸ τὶς 05:00 τὸ πρωί, ἄλλοι τὸ δεκατιανό, ἄλλοι μεσημέρι, ἄλλοι τὸ ἀπόγευμα, ἄλλοι τὸ βράδυ καὶ ἄλλοι τὰ μεσάνυχτα. Πέντε – δέκα ἡμέρες κάθε τρίμηνο «φτύναμε αἷμα».
Καὶ αὐτοὶ ποὺ ἤρχοντο, ἄλλοι μὲν ἀπὸ πραγματικὲς δυσχέρειες, ἄλλοι δὲ ἀπὸ φανταστικές, τὸ «ἔπαιζαν» «μὴ μοῦ ἅπτου» καὶ πάλι τὸ βάρος ἔπεφτε σὲ μᾶς ! ! ! . . .
Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἤρχοντο γιὰ νὰ περνᾶ ἁπλῶς ἡ ὥρα τους καὶ κατασπαταλοῦσαν τὸν χρόνον τους νὰ διηγοῦνται ἄγριες ἱστορίες, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ ἐθελοντὲς νὰ παρασύρωνται καὶ νὰ μὴ δίνουν προσοχὴν εἰς τὴν συσκευασία.

 

Ἀποτέλεσμα αὐτῶν ἦταν νὰ μὴ προσέχουν καὶ ἔδιωχναν φακέλους κενοὺς χωρὶς περιοδικὰ ἢ περιοδικὰ χωρὶς ἐτικέτες καὶ ἐστέλνοντο στὸ «ἄγνωστο μὲ βάρκα τὴν ἐλπίδα», δέματα χωρὶς ἐτικέτες ἢ ἕνα δέμα μὲ δύο παραλῆπτες καὶ τὰ τοιαῦτα…
Ἡ λαϊκὴ παροιμία, ὅμως, λέγει: «ἂν δὲν ἔχεις νύχια, νὰ ξυστῇς, μὴ περιμένεις νὰ σὲ ξύσουνε» ἢ «οἱ γὰρ μισθωτοί, μισθωτοὶ εἰσὶν» καὶ εἶναι πάρα πολλοί, ποὺ γεννήθηκαν μὲ τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴν νοοτροπίαν.

13.Δυστυχῶς, ἐμεῖς εἴμεθα λάτρεις τῆς καθαρῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἀλλά, δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι, ποὺ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνωτάτη παιδεία, σήμερον δὲν γνωρίζουν οὔτε ὀρθογραφία, οὔτε συντακτικό, οὔτε παρουσίασι, οὔτε σύνταξιν ἐγγράφων. Μπορεῖ νὰ γνωρίζουν ἀγγλικά, γαλλικὰ μέχρι καὶ κινέζικα, ἀλλά, δυστυχῶς, ἑλληνικὰ ὄχι, διότι οἱ ἴδιοι οἱ καθηγηταὶ αὐτῶν εἶναι ἡμιμαθεῖς μέχρι ἡμιμαθέστατοι. Ἠσχολούμενοι οἱ ἴδιοι μὲ ραδιουργίες, μὲ τὸν παραγκωνισμὸν προσωπικοτήτων μὲ ἀκέραιον ἦθος καὶ χαρακτήρα, ἱκανότητα, βάζουν μαθητὰς των νὰ γράφουν καὶ τὰ ἀξιοποιοῦν μετὰ ὡς δική των ὕλη. Σὲ ἐκδόσεις μέχρι καὶ ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν σπαταλᾶ τὰ χρήματα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διὰ νὰ ἐκδίδῃ εἰς τὸ ἐθνικὸν τυπογραφεῖον τρισάθλια λεξικά. Καὶ αὐτοὶ μὲν αἰσχροκερδοῦν, ἄλλοι δὲ ἔντιμοι κάι ἱκανότατοι καθηγητὲς παραγκωνιζόμενοι φυτοζωοῦν ἢ ἀκόμη καὶ πένονται! ! ! . . .

Κινδυνεύομε σὲ μερικὲς δεκαετίες νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταλανούς, Ἰσπανούς, Γερμανούς Ἑλληνιστὰς νὰ μαθαίνουν οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά.
14. «Φτύνουμε αἷμα» νὰ ἐκπαιδεύουμε διαφόρους διπλωματούχους, τῶν ὁποίων τὰ διπλώματα κάνουν μόνον γιά «ταπετσάρισμα» τῶν τοίχων καὶ μετὰ νὰ παρασύρωνται ἀπὸ συνδικαλιστὰς καὶ ἄλλους τεμπέληδες, νὰ κηρύττουν πόλεμον διὰ νὰ σοῦ ἀποσπάσουν χρήματα, ἀποζημιώσεις, ποὺ δὲν δικαιοῦνται, προχωροῦντες καὶ εἰς ἀνέντιμα μέσα καὶ νὰ

μοχθῇς νὰ ἀποδείξῃς ὅτι «δὲν εἶσαι ἐλέφας».
Χρόνια ὁλόκληρα νὰ ἐκλιπαροῦμε νὰ ἐξειδικευθοῦν παιδιά, ἐγγόνια, βαπτιστήρια, ἀνήψια φίλων καὶ νὰ ἔλθουν νὰ ἀμείβωνται πολὺ καλὰ καὶ νὰ γίνουν στελέχη μας, ἀλλά, δυστυχῶς, κανένας δὲν μᾶς προσέφερε παιδιὰ ἐκπαιδευμένα, μὲ ἱκανότητες, ἦθος ἐργασίας καὶ ἔντιμους, νὰ εἶναι ἐργαζόμενοι καὶ νὰ ἀποδίδουν καὶ ὄχι περιεργαζόμενοι καὶ νὰ τοὺς ἔχουμε στὰ πόδια μας! ! ! . . .
Πρέπει νὰ μᾶς λύνουν προβλήματα καὶ ὄχι νὰ μᾶς δημιουργοῦν ἐπιπλέον. . .
Ἐσχηματίσαμε τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ὄχι μόνον εἰς τὸν δημόσιον τομέα, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ εἰς τὸν ἰδιωτικόν, οἱ περισσότεροί τῶν ἀνθρώπων διακατέχονται ἀπὸ κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴ νοοτροπίαν, θέλουν νὰ εἶναι κηφῆνες, νὰ μὴ ἔχουν ἦθος ἐργασίας καὶ ἐπίγνωσιν καθηκόντων, ἀλλά, μόνον, δικαιωμάτων. Ἔχουν ὁμόσει «γῆ καὶ ὕδωρ» εἰς τοὺς πάντας ἀρκεῖ νὰ ἀναδειχθοῦν «ἕρπωντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια των».

15.Ἔχοντες καὶ πληθώρα σατανικῶν ἀντιξοοτήτων μὲ τὰ ἔργα Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας πρέπει νὰ θηριομαχοῦμε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν καὶ μὴ ἔχοντες καὶ σύμπνοια καὶ κατανόησι ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους ἐλαχιστότατα ἐπράξαμε. Ἐὰν δὲν εἴχαμε ὅλες αὐτὲς τὶς σατανικὲς ἀντιξοότητες θὰ μπορούσαμε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ εἴχαμε κάνει χιλιαπλάσια.
Τώρα παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα Του, διότι μόνον μὲ θαῦμα θὰ δυνηθῶμε νὰ ἴδωμεν πραγματοποιημένο τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Διαφορετικὰ κινδυνεύομε καὶ αὐτὴ ἡ προσπάθεια νὰ παραμείνῃ ὡσὰν ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

16.Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζὶ ἐπαναλαμβάνοντες: «Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν, φώτισον ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐναντιώνονται στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους».

Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ οὔτε εἰς τὸ Σωματεῖον «οἱ φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους», οὔτε στοὺς συγγενεῖς ! ! ! . . .
Τυπικὰ ἢ νομικὰ θὰ ἀνήκη στὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Οὐσιαστικὰ θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος, τοὺς Πανέλληνας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ποὺ ὑπολογίζονται 120.000.000 πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς καὶ δυστυχῶς ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἀπὸ τὸ διεφθαρμένον κατεστημένον, ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ἡγεσία καὶ τὴν θρησκευτικὴ τοιαύτην ἄκρως ἐγκαταλελειμμενοι καὶ πρέπει νὰ τοὺς διαφωτίσωμε καὶ εἰς τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν.
Ἡ μητέρα τῶν γλωσσῶν, ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἡ ὀρθοδοξία εἶναι τεράστιες ἀνεκμετάλλευτες δυνάμεις! ! ! . . .

17. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ ὁποῖον χωροῦν ὅλοι, διότι δὲν κομματιάζει καὶ δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ἑνώνει, εἶναι ὁ μόνος μοχλὸς, ποὺ θὰ συμβάλλῃ ἀφαντάστως εἰς τὴν τόνωσιν καὶ ἀναζωογόνησιν τοῦ κατατρωθέντος ἐθνικοῦ καὶ ἠθικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων καὶ ἂν ταπεινωθῶμεν καὶ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, τότε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ λόγοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη : «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς» ! ! !. . .
Διαφορετικὰ θὰ ἐφαρμόζωνται τὰ λόγια, ποὺ εἶπεν στὶς 12.3.2005 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη στὸν Κάρολο Παπούλια: «…Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις : Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς…».

18. Διότι οἱ ἰθύνοντες εἶναι ὑποχείρια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐφαρμόζουν κατὰ γράμμα τὶς ἐντολές των καὶ ὁδεύομεν στὸν ὄλεθρον τῆς ἀβύσσου, διότι τὸ δόγμα των εἶναι : «δὲν διεκδικοῦμε τίποτε ἀπολύτως, διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα».

19. Καταντήσαμε Σόδομα καὶ Γόμορα καὶ Πομπηία.Ὅπως εἰς τὴν Πομπηία, ἂν ὑπῆρχαν μερικοὶ ἠθικοὶ καὶ ἐνάρετοι καὶ τοὺς ἀνακαλοῦσαν εἰς τὴν τάξιν καὶ τοὺς συνιστοῦσαν νὰ πᾶν σὲ κάποιο ἀπόκρυφον μέρος νὰ ὀργιάσουν, τότε ἐφορμοῦσε ἡ Ἀστυνομία ἀκάθεκτα καὶ ἔσπαγε στὸ ξύλο, ὄχι τοὺς αἰσχυμονούντας, ἀλλὰ τοὺς «διαταράσσοντας τὴν γαλήνη τῶν ἀνώμαλων εὐφραινομένων».
Τὸ ἴδιον συνέβη καὶ στὴ Θεσσαλονίκη, ἡ Ἀστυνομία νὰ λάβῃ ἐντολὲς καὶ νὰ χτυπάῃ ὄχι τοὺς ἄρρωστους ὁμοφυλόφυλους, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ ἐναντιώνονταν ἐναντίον αὐτῆς τῆς αἰσχρᾶς συμπεριφορᾶς! ! ! . . .
Ὁποία ἀνηθικότης, Ὑπουργοί, Δήμαρχοι, Καθηγητὲς καὶ Ἀστυνομικοὶ νὰ προηγοῦνται καὶ νὰ συνοδεύουν τοὺς ἀνώμαλους – ἄρρωστους καὶ νὰ τοὺς προστατεύουν.
Δηλαδή, ὅλοι αὐτοὶ καὶ Ἀστυνομία «ἐστὶν ὁμοία»; ; ;
«O TEMPORA, O MORES, δηλ. ὦ καιροί, ὦ ἤθη». Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου Κύριε, διότι ἀκόμη δὲν ἐσκίσθηκε ἡ γῆ νὰ μᾶς καταπιῇ καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦμε, ὅπως τὰ Σόδομα, τὰ Γόμορρα καὶ ἡ Πομπηία.

20. Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, πολλοὶ θέλουν νὰ μᾶς ἀπευθύνουν φιλικὸν χαιρετισμὸν καὶ νὰ μᾶς εἰποῦν ὅτι κατέρχονται στὶς ἐκλογὲς διὰ νὰ τοὺς δώσωμεν τὴν δύναμιν νὰ εἰσέλθουν εἰς τὸν «ναὸν τῆς Δημοκρατίας» καὶ νὰ παύσῃ νὰ εἶναι «κυνοβούλιον» καὶ νὰ ἐπανέλθῃ σὲ «κοινοβούλιον», διότι σήμερον οἱ Πατέρες τοῦ Ἔθνους δὲν ψηφίζουν κατὰ

συνείδησιν, ἀλλὰ ὅ,τι ἡ κομματικὴ πειθαρχία τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ τῶν στενῶν συνεργατῶν των ἀποφασίζουν.
Διευκρινίζομεν καὶ ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν κομματιάζει, δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ὅτι ἑνώνει. Συνιστῶμεν εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἄγνωστους φίλους, ὅτι μᾶς εὑρίσκουν ἀπολύτως συμφώνους, πρέπει νὰ ἐκλέγωνται οἱ ἠθικοί , ἐνάρετοι μὲ ταπείνωσιν καὶ φόβον Θεοῦ, διότι χωρὶς φόβον Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ γιατὶ ὄχι; ; ; . . .
Πλὴν ὅμως, τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον ἐργάζεται ἐπὶ δεκαετίες συστηματικὰ καὶ ἐνορχηστρωμένα ποῖοι θὰ προβληθοῦν ὡς Σωτῆρες τοῦ Ἔθνους καὶ ποῖοι θὰ λασπολογηθοῦν καὶ θὰ διασυρθοῦν ὡς σκοταδιστές, καθυστερημένοι, ὀπισθοδρομικοί, φασίστες, ρατσιστές, χουντικοὶ καὶ τὰ τοιαῦτα αἰσχρότατα σατανικὰ φληναφήματα!!!…

21.Συνιστῶμε σὲ ὅλους αὐτοὺς νὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ δροῦν συλλογικὰ καὶ νὰ παύσῃ ὁ καθένας νὰ «τὸ παίζῃ καπετάνιος». Νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ δόγμα τοῦ διαβόλου «διαίρει καὶ βασίλευε» καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τό «ἵνα ὦσιν ἓν» (Ἰωάν. 17,11) καὶ νὰ δροῦν συλλογικὰ καὶ νὰ ὁρίζεται ἔστω ἐναλλακτικὰ ὁ Πρόεδρος καὶ νὰ μὴ θεωρῇ τὸν ἑαυτόν του ὡς μονάρχην, αὐτοκράτορα ἢ πάπα. Πρέπει νὰ ταπεινωθοῦν καὶ νὰ υἱοθετήσουν τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου: «οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γὰρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί» (Ματθ.20, 16).
Ἄς γίνουν δοῦλοι πάντων διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν ὡς πρῶτοι. Ἕνα ἐλάχιστον μέρος τοῦ τεράστιου ποταμοῦ, ποὺ λέγεται «ἀποχή» ἢ «λευκόν» ἢ «ἄκυρον» ἂν εἰσπράξουν, τότε θὰ δύνανται νὰ εἰσέλθουν εἰς τὸ Κοινοβούλιον καὶ νὰ ἀκουσθῇ ἡ φωνὴ τοῦ λαοῦ καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ἐπιτέλους εἰς τὸ Κοινοβούλιον καὶ νὰ τὸ μετατρέψουν σὲ «Χριστοπολιτεία», ὅπως ποθοῦσε καὶ ὁ σπουδαιότατος λόγιος καὶ ἀγωνιστὴς Ἀπόστολος Μακράκης, τὸν ὁποῖον περιέπλεξαν καὶ

 

ἐμπέρδεψαν οἱ ἀπὸ αὐτὸν ἐλεγχόμενοι καὶ δριμύτατα πολεμούμενοι Μητροπολίτες καὶ ἔτσι ὁ διάβολος διὰ τῶν ὀργάνων του κατώρθωσε καὶ ἀνέτρεψε τὶς ἀγαθὲς προθέσεις τοῦ ἰδεολόγου Ἀπόστολου Μακράκη καὶ τῶν ἁγνῶν συνεργατῶν του.

22.Τέλος κάνω ἔκκλησιν, ὅλοι οἱ ἱκανοί, οἱ μὲ ἦθος ἐργασίας, φιλότιμοι καὶ μὲ μεράκι νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ, νὰ θέσουν ὑποψηφιότητα, νὰ ψηφισθοῦν καὶ νὰ ἀποτελέσουν τὸ νέον Διοικητικὸν Συμβούλιον. Ὅσοι δὲ ἔχουν κουρασθῆ, δὲν εὐκαιροῦν, δὲν θέλουν ἢ ἔχουν πραγματικὰ προβλήματα, ἄς μὴ προσέλθουν ! ! ! . . .

23.Μὲ τὸ νὰ ἐκλεγοῦν ἐννέα (9) πρόσωπα, νὰ ἀναλάβουν προεδρίες, γραμματείαν, ταμεῖον κ.τ.λ. καὶ νὰ εἶναι τύποις Διοικητικὸν Συμβούλιον, οὐσιαστικὰ νὰ μὴ «τοὺς καίγεται καρφί» διὰ τὴν πορείαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἶναι αἰσχρόν.Ἐὰν δὲν πλαισιώσουν τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ ἄνθρωποι ἐθελοντὲς μὲ ἱκανότητες καὶ μεράκι, τότε καὶ τὸ πιὸ ἄξιον Διοικητικὸν Συμβούλιον νὰ ἐκλεγῇ, εἶναι καταδικασμένον νὰ ἀποτύχῃ παταγωδέστατα. Προσέλθετε, ἀγαπητοί, ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, διὰ νὰ ἐργασθοῦμε διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 21.6.2017
Πρόεδρος Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος
Γεν. Γραμματεὺς Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου
Ἀντιπρόεδρος Ἡρακλὴς Στάβαρης, δικηγόρος
Κοσμήτωρ Διονύσιος Μακρής, θεολόγος, δημοσιογράφος
Ἔφορος Κων/νος Τσιτίνης, Στρατηγὸς ἐ. ἀ.
Ταμίας Χαράλαμπος Δημοῦτσος, δημοσιογράφος
Εἰδ. Γραμματεὺς Κων/νος Κατριάρης, συνταξιοῦχος ΟΤΕ
Βοηθὸς Ταμίας Ἀθανασία Τζένου
Μέλος Δημήτριος Οἰκονόμου, γλύπτης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *